Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 28.03.2023 - 13:07  //  aktualizácia: 28.03.2023 - 13:19  //  zobrazené: 760

Zápisnica zo zasadnutia komisie mládeže zo dňa 27. 3. 2023

číslo: 1/2023  |  dátum konania: 27.03.2023  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 1/2023 zo zasadnutia komisie mládeže zo dňa  27. 3. 2023

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

- otvorenie a úvodné slovo predsedkyne komisie

- voľba podpredsedu komisie

- oboznámenie členov komisie s rokovacím poriadkom

- určenie výšky dotácií prijatým žiadostiam z dotačného programu PRO Senica

1. Otvorenie – na úvod zasadnutia privítala predsedkyňa komisie Mgr. Ivana Mičová členov komisie.

2. V zmysle čl. 5 Rokovacieho poriadku mala Komisia mládeže pristúpiť k voľbe svojho podpredsedu. Pred hlasovaním predsedkyňa komisie p. Mičová navrhla, aby sa podpredseda Komisie mládeže volil až na ďalšom zasadnutí, keď budú prítomní všetci členovia.

Hlasovanie : Prítomní : 5          za : 5                    proti : 0              zdržal sa: 0         počet členov : 7

3. Z dôvodu  nových členov v komisie bol predsedom komisie predložený materiál: Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Senici , ktorý upravuje prípravu a priebeh rokovania komisií, spôsob uznášania sa a prijímania uznesení. Komisia mestského zastupiteľstva je poradným , iniciatívnym a kontrolným, orgánom Mestského zastupiteľstva v Senici. Komisia nemá rozhodovaciu právomoc.

4. Ďalším bodom programu bolo prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta PRO Senica do 3 000 € – malé projekty. Do komisie mládeže bolo predložených 13 žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov projektov od jednotlivých organizácií v celkovom objeme 13 010 Eur.  Na základe rozhodnutia mesta Senica ako poskytovateľa finančných prostriedkov bol na rozdelenie určený finančný limit v objeme 5 000 Eur. Členovia komisie sa podrobne zaoberali jednotlivými predloženými žiadosťami o poskytnutí finančných prostriedkov na projekty po stránke vecnej, finančnej ako aj hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov.  Prehľad jednotlivých žiadostí ako aj odporúčaná výška na schválenie je uvedené v prílohe č. 2 , ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť zápisnice.

Uznesenie č. 1/2023 zo dňa 27.03.2023:
Komisia mládeže na svojom zasadnutí zo dňa 27. 3. 2023 rozhodla o presunutí voľby podpredsedu Komisie mládeže na ďalšie zasadnutie.

Príloha: prezenčná listina, prehľad jednotlivých žiadostí s odporúčanou výškou na schválenie

 

 

Schválila:

Mgr. Ivana Mičová

predsedkyňa komisie

 


Zapísal: Ing. Marek Štítny                                                                                         

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!