Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 19.07.2022 - 15:10  //  aktualizácia: 20.07.2022 - 13:06  //  zobrazené: 720

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku a ŽP zo dňa 07. 06. 2022

číslo:  |  dátum konania: 19.07.2022  |   zápisnica (pdf)

Mesto Senica

Štefánikova 1408/56,  905 01 Senica

 

 

ZÁPISNICA  č. 24

 

zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku a ŽP, ktoré sa uskutočnilo

dňa 7. júna 2022 v zasadačke Mestského úradu Senica.

                                                                                                                                               

 

Prezencia: prítomní – podľa priloženej prezenčnej listiny

 

Program:

 1. Otvorenie rokovania
 2. Informatívna správa o činnosti Mestskej polície
 3. Výročná správa Technických služieb Senica a.s. za r. 2021
 4. Výročná správa Rekreačných služieb mesta Senica, spol. s r.o. za r. 2021
 5. Výročná správa Sociálny podnik mesta Senica,  s.r.o. za r. 2021
 6. Rôzne
 7. Záver
   

K bodom programu:

 

 1. Rokovanie komisie otvorila a prítomných privítala predsedníčka komisie RNDr. Krištofová.
 2. Informatívnu správu o činnosti Mestskej polície za obdobie apríl a máj 2022, s porovnaním rovnakého obdobia minulého roku predniesol náčelník  Ms. polície. Za apríl a máj 2022 bolo zaevidovaných 400 priestupkov. V rovnakom období r. 2021 bolo evidovaných 591 priestupkov, čo je o 191 menej. Najviac priestupkov v r. 2022 bolo  na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 333 priestupkov čo je 83% (v r. 2021 bolo 356 priestupkov)  a v blokovom konaní boli uložené pokuty vo výške 3490 €, čo je v porovnaní s r. 2021 nárast o 435 €. Najväčší pokles priestupkov bol zaevidovaný proti verejnému poriadku, kde v r. 2021 bolo evidovaných 53 priestupkov, v r. 2022 len 22. Menej priestupkov bolo zaznamenaných na úseku občianskeho spolunažívania, ktorých bolo v r. 2021 počet 28 a v r. 2022 v počte 9. Poklesol i počet priestupkov proti majetku v r. 2021 bolo 8 priestupkov, v r. 2022 boli 3 priestupky. Na úseku životného prostredia bolo riešených 23 priestupkov – išlo o porušenia VZN mesta č. 19 (zeleň) – 1 priestupok, č. 22 (štatút RO) - 4 priestupky, č. 54 (podmienky predaja alkoholu) – 17 priestupkov č. 64 (nakladanie s odpadmi) – 1 priestupok. V uvedenom období bolo formou oznámenia odstúpených 10 protiprávnych konaní, z ktorých 7 bolo na úseku životného prostredia – ide najmä o vykladanie objemných odpadov mimo dní zberu, všetky boli postúpené na riešenie na MsÚ. Ms. polícia v sledovanom období v rámci objasňovania riešila 9 priestupkov. Riešené boli aj priestupky spáchané v súvislosti s držiteľmi vozidiel a starých vozidiel, vrakov, ktoré nie sú vyradené z evidencie vozidiel a nie sú odovzdané osobe oprávnenej na zber alebo spracovanie starých vozidiel. Ak sú ponechané na verejných priestranstvách, poškodzujú alebo ohrozujú životné prostredie alebo  narušujú estetický vzhľad obce. Ms polícia vykonáva monitoring výskytu, vykoná ohliadku, spíše záznam, nalepí na vozidlo výzvu s lehotou na odstránenie a zistí držiteľa. Potom je konanie o priestupku odstúpené na Okresný úrad Senica alebo  na MsÚ. V sledovanom období t.r. boli riešené 2 prípady, obe vozidlá boli v určenom termíne z verejného priestranstva odstránené.
 3. Výročná správa Technických služieb Senica a.s. za r. 2021 bola členom komisie zaslaná spolu s pozvánkou. Na dotazy odpovedal Ing. Dorotka. TS Senica poskytujú služby 17 obciam. Štruktúra spoločnosti ostala zachovaná, v súčasnosti pracuje vo firme cca 100 zamestnancov, no je zaznamenaná vysoká fluktuácia. Napriek náročnému obdobiu skončili s kladným hospodárskym výsledkom. Zmenil sa pomer poskytovaných služieb voči mestu, v r. 2019 bolo asi 50%, v r. 2021 len 39%. TS Senica vyhrali verejné obstarávanie pre oblasť nakladania so   komunálnym odpadom a triedeným zberom a údržbu verejného osvetlenia v meste Senica, neuspeli vo verejnom obstarávaní pre údržbu zelene a dopravné značenie. V súčasnosti zabezpečujú zber bio odpadov, polievanie výsadieb drevín a zabezpečujú pohrebné služby. Členovia komisie sa zaujímali o triedenie, zhodnocovanie a recykláciu odpadov,  ale i počty vykonaných pohrebov v posledných troch rokoch.
 4. O výročnej správe Rekreačných služieb mesta Senica s.r.o. informoval riaditeľ, Mgr. Štvrtecký. Spoločnosť má 44 zamestnancov, v letnej sezóne 80. V minulom roku hospodárila s kladným výsledkom, v r. 2021 boli realizované investičné akcie, rekonštrukcia strechy zimného štadióna a rekonštrukcia vodných plavidiel na Kunovskej priehrade.  Revíziou bol zistený zlý stav mostu pod priehradou a podmienkou prevádzky je do 1 roka ho zrekonštruovať. Bola spracovaná dokumentácia a od septembra 2022 počas 3 mesiacov prebehne jeho  demontáž s kompletnou rekonštrukciou, v hodnote 151 tis. €.  V tomto roku  je v pláne 18.6 otvorenie požičovne vodných plavidiel a letného kúpaliska a od 2.7. otvorenie celého areálu  Kunovskej priehrady, na pláž bolo dovezených 200 t piesku a bolo zakúpených 150 lehátiek  z riečnych lodí.  V chate nad plážou sú ubytovaní Ukrajinci, boli bezproblémoví, snažili sa zapájať do prác, napr.  výdaj stravy, upratovanie v chate i na verejných WC, i v priestore RO.  Nepodarilo sa zabezpečiť zlepšenie služieb v oblasti gastronómie, nie je personál. Pracovníci RSMS sa stretávajú s arogantnosťou ľudí, ktorí nerešpektujú žiadne pravidlá, do budúcnosti je pravdepodobné, že bude nevyhnutné na niektoré prevádzky zabezpečiť službu SBS.   Členovia sa zaujímali o ceny vstupného – na kúpalisku bude navýšenie o 16 %, v lodenici ostane bez zmeny, parkovisko pri vstupe do RO bude zdarma.
 5. Výročnú správu Sociálneho podniku mesta Senica, s.r.o. predstavila riaditeľka, Ing. Čerňáčková. SMPS má za sebou 1. rok fungovania, v minulom roku sa jeho činnosť pomaly rozbiehala prijatím prvých pracovníkov, stabilných je 5 zamestnancov, podmienkou je mať 30% zamestnancov zdravotne znevýhodnených. Vykonávané boli  práce ako napr. odburinenie záhonov, kosenie  plôch menšieho rozsahu, čistenie chodníkov, hrabanie lístia. V tomto roku sa činnosť rozšírila o správu cintorína, kosenie trávnatých plôch v rozsahu cca 15 ha (centrum, cintoríny, pri Sociálnej poisťovni a novom kostole), opravy lavičiek, čistenie poldra, v spolupráci s Ms. podnikom služieb sa robili nátery na detských ihriskách, strojné zametanie komunikácií. V auguste bude uvedená do prevádzky kaviareň v budove DAVu, momentálne sa zabezpečuje vybavenie a pripravuje sa všetko na spustenie prevádzky. SPMS vykonáva činnosti i pre iných odberateľov.
 6. V rámci bodu rôzne, pre záujem členov komisie o informácie týkajúce sa  územného plánu bol na zasadanie prizvaný Ing. arch. L. Michalka. Predmetom záujmu bola lokalita čerešňovej aleje a pozemkov v jej blízkosti určených na výstavbu, vo vzťahu zabezpečenia prístupu na k nim a križovaním biokoridoru čerešňovej aleje. Boli rozdiskutované existujúce podklady a vysvetlené niektoré odôvodnenia navrhovaných zmien.
 7. Rokovanie komisie ukončila predsedníčka komisie a poďakovala prítomným za účasť.

 

 

RNDr. Ľubica Krištofová
Predsedníčka komisie

 

V Senici 7.6. 2022

Zapísala : Ing. Tomešová

UZNESENIE

 

zo 24. zasadnutia komisie MsZ pre „ochranu verejného poriadku

a životného prostredia“.

 

 

 

Dňa 7. júna  2022 sa konalo 24. zasadnutie komisie MsZ pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia. Po prerokovaní všetkých bodov komisia prijala uznesenie.

 

 

Komisia prerokovala

 1. Výročnú správu Technických služieb Senica a.s. za r. 2021
 2. Výročnú správu Rekreačných služieb mesta Senica, spol. s r. o. za r. 2021
 3. Výročnú správu Sociálneho podniku mesta Senica s. r.o.

 

 

Komisia odporúča  Mestskému zastupiteľstvu schváliť

 1. Výročnú správu Technických služieb Senica a.s. za r. 2021
 2. Výročnú správu Rekreačných služieb mesta Senica, spol. s r. o. za r. 2021
 3. Výročnú správu Sociálneho podniku mesta Senica s. r.o.

 

 

V Senici  7.6.2022

 

 

 

 

 

RNDr. Ľubica Krištofová

Predsedníčka  komisie

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!