Skip Navigation or Skip to Content
PONDELOK, JÚN 24, 2024
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 17.06.2020 - 11:47  //  aktualizácia: 17.06.2020 - 12:04  //  zobrazené: 1149

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku a ŽP zo dňa 3. 6. 2020

číslo: 11/2020  |  dátum konania: 03.06.2020  |   zápisnica (pdf)

 

ZÁPISNICA  č. 11

 

zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku a ŽP, ktoré sa uskutočnilo

dňa 3. júna 2020 v zasadačke Mestského úradu Senica.

                                                                                                                                               

 

Prezencia: prítomní – podľa priloženej prezenčnej listiny

 

Program:

 1. Otvorenie rokovania

 2. Akčný plán na roky 2020 - 2022

 3. Technické služby Senica a.s. - správa o činnosti za rok 2019 a zámery spoločnosti

 4. Rôzne
 5. Záver

 

K bodom programu:

 

 1. Rokovanie komisie otvorila a prítomných privítala predsedníčka komisie RNDr. Krištofová.

   

 2. K Akčnému plánu bola prizvaná Mgr Ľ. Kadlec Melišová, ktorá vysvetlila k čomu tento materiál slúži, jeho členenie, aké aktivity sú doň zaradené.Upozornila na to, že ak má niekto návrh na nejakú aktivitu, ktorá by sa v meste mohla realizovať, je potrebné navštíviť vedúceho príslušného oddelenia, návrh s ním prerokovať a ten ho potom môže zaradiť do tohto plánu. Upozornila, že pre zaradenie nových návrhov do plánu je z časového hľadiska takéto prerokovanie konať v období september – október, aby bolo možné zabezpečiť finančné krytie v rozpočte mesta pre realizáciu, príp. pre projektovú dokumentáciu.Členovia komisie sa zaujímali o aktivity zaradené v časti 3 – environmentálna oblasť. Členovia komisie odporúčajú pre zvýšenie prehľadnosti a zrozumiteľné  pre nezainteresovaných, aby bola do tabuľky akčného plánu doplnená kolónka, v ktorej bude uvedené, čo jepremetom daného projektu či aktivity. K obsahu akčného plánu neboli vznesené pripomienky ani námietky.

   

 3. Technické služby Senica a.s. predkladajú na rokovanie MsZsprávu o činnosti za r. 2019 a zámery spoločnosti. Preto bol pozvaný riaditeľ, ktorý prítomných informoval o vývoji spoločnosti. TSS poskytujú služby mestu i ostatným subjektom, postupne sa mení pomer prevláda podiel služieb poskytovaných iným subjektom. Uviedol činnosti, ktoré poskytujú, nosnou činnosťou je nakladanie s komunálnymi odpadmi. Preto bola jeho prezentácia spojená s diskusiou zameraná predovšetkým na túto oblasť. Členovia komisie sa zaujímali i o problémy v tejto oblasti súvisiace s triedením odpadov, so zabezpečovaním odpredajavytriedených komodít, ale i o zámery a predpokladaný vývoj nakladanias komunálnym odpadom. Zo zámerov najviac zaujal investičný zámer mechanicko - biologickej úpravy zmesového komunálneho odpadu, na ktorý sa spracováva dokumentácia a jej cieľom bude vytriediť z tohto odpadu kovový a plastový odpad, ktorý bude možné zhodnotiť a biologická zložka sa bude spracovávať na kompostárni. Cieľom je zvýšenie podielu triedenia, úspora objemu skládky. Ďalším významným projektom je zber biologicky rozložiteľného odpadu z domácností, čo je novou povinnosťou pre obce od r. 2021. Do domácností budú distribuované vedierka a vrecká z kukuričnej buničiny do ktorých bude kuchynský odpad vkladaný, na stojiskách budú pre tento odpad umiestnené osobitné nádoby. Zber odpadu bude zabezpečovaný vozidlom so špeciálnou nadstavbou, ktoré pri zbere odpadu bude nádobu aj umývať. Odpad bude dovezený na kompostáreň, kde bude podrvený premiešaný a vložený do fermentora, kde pri teplote 70 o Cpríde k hygienizácii odpadua uložený do hroblí spolu s iným zeleným odpadom. O zneškodňovaní odpadovejvodyz umývania nádob prebiehajú rokovania s BVS.

  K  plánovaným aktivitám patria zakúpenie kamerového systému a nového nakladača na skládku odpadov a budovanie polopodzemných kontajnerov – v r. 2020 sa budú realizovať na Robotníckej ul. pri bytovom dome č. 55 a v r. 2021 na Ul. L. Novomeského.

 

4. V rámci bodu rôzne bola prítomným predložená na prerokovanie projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie „Cyklodopravné trasy v meste Senica – II. Etapa“, ktorú vypracoval Cykloprojekt s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava. Projekt predstavila Ing. Z. Gašparová. Členovia komisie  k projektu vyslovili pripomienky na prehodnotenie:

 1. Umiestnenie objektu cyklotrasy na uliciach Brezová a Komenského považujeme vo viacerých bodoch za problematické.

 2. Komisia odporúča prehodnotiť vedenie trasy na ulici Brezová a zhodnotiť z hľadiska finančnej náročnosti v závislosti na preložku vedenia NN a následných napojení domácností na preložené vedenie siete.

 3. Komisia vyslovila požiadavku prepojenia základnej školy na Komenského ulici cez jednosmernú ulicu Moyzesova. Prípadne preveriť možnosť napojenia cez ostatné jednosmerné ulice.

 4. Komisia nesúhlasí s navrhovaným umiestnením a stavebným riešením trasy vedúcej po ulici Komenského a žiada o prepracovanie. Ide hlavne o zložitosť riešenia separovaných komunikácií pre cyklistov a peších a rozsah výrubov, ktorý si toto riešenie vyžaduje. Odstraňovanie zdravých zapojených porastov za súčasných klimatických pomerov považuje komisia za neprijateľné. Umiestnenie nového chodníka pri BD Komenského 958 nezohľadňuje existujúcu vegetáciu, konkrétne vzrastlú lipu malolistú (Lipa Praskačových). Pri umiestňovaní nových komunikácií pri existujúcej vegetácii požadujeme dodržať odstup od dreviny min. 2 m a pri výstavbe dodržiavať normu STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

 5. Spôsob riešenia ulice SNP žiadame prehodnotiť z pohľadu množstva odstraňovaných parkovacích státí a odporúčame riešenie odkonzultovať s národným cyklokoordinátorom, tak isto ako riešenie ulíc Komenského a Brezová.

  Ďalšie pripomienky môžu členovia komisie predložiť do 8.6.2020 Ing. Gašparovej, ktorá ich spracuje a odovzdá kolegom.

  V rámci bodu rôzne dostali členovia komisie informáciu o zverejnenom dokumente Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Senica.

 

5.   Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za aktívnu účasť. Rokovanie komisie ukončila s tým, že na budúci týždeň, 10.6.2020 sa bude konať ešte jedno zasadanie a na ňom bude možné diskutovať  i o projekte cyklodopravných trás.

 

 

 

RNDr. Ľubica Krištofová

Predsedníčka komisie

 

 

 

V Senici 3.6.2020

Zapísala : Ing. Tomešová

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!