Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 10.04.2019 - 16:12  //  aktualizácia: 10.04.2019 - 16:20  //  zobrazené: 1328

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku zo dňa 13. marca 2019

číslo: 02/2019  |  dátum konania: 13.03.2019  |   zápisnica (pdf)

ZÁPISNICA  č. 2

 

zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku, ktoré sa uskutočnilo

dňa 13. marca 2019 v zasadačke Mestského úradu Senica.

                                                                                                           

 

 

Prezencia: prítomní – podľa priloženej prezenčnej listiny

 

 

 

Program:

  1. Otvorenie rokovania

  2. Informácia o materiáloch, ktoré budú predmetom rokovania MsZ

  3. Správa o činnosti Ms. polície za rok 2018

  4. Správa o činnosti DHZM Senica a DHZ v Senici za rok 2018

  5. Rôzne – Mestský park a akčný plán

  6. Rôzne

 

K bodom programu:

 

1. Rokovanie komisie otvorila a prítomných privítala predsedníčka komisie RNDr. Krištofová.

 

2. Informáciu o materiáloch, ktoré budú predmetom rokovania MsZ podal zástupca primátora,  Mgr. Lackovič. Dve správy budú podrobne prezentované na rokovaní, preto informoval o zmene VZN č. 5, kde je spracovaný návrh na úpravu, vyplývajúci z kontroly, ktorú vykonala hlavná kontrolórka. Týka sa kariet vydávaných osobám ZŤP a ďalším osobám, čo nie je v súlade so zákonom. Plánujú sa i ďalšie úpravy tohto nariadenia, ale ti budú spracované a prerokované v budúcom období.

Informoval o termíne konania sa Ekotopfilm, ktorý je naplánovaný na 20.6.2019.

Mesto vyhlasuje v základných a materských školách zber papiera na 26.4.2019, vyhodnotenie výsledkov bude 20.6. 2019 na Ekopotfilme.

Požiadavka oz KOZEL na osadenie koša na odpad v čerešňovej aleji bola prerokovaná s TS Senica a.s.

Čistenie verejných priestranstiev od zimného posypu bol už zahájený 4.3.2019 a bude sa postupovať podľa harmonogramu.

 

3. Správu o činnosti Mestskej polície prezentoval p. Macák. Hovoril o štatistikách priestupkov evidovaných podľa jednotlivých paragrafov zákona napr. priestupky proti verejnému poriadku, proti občianskemu spolunažívaniu, proti majetku, proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami, proti VZN a pod.   Hodnotil prácu zamestnancov v chránenej dielni, ktorí obsluhujú kamerový systém. Celkovo bolo na ňom  zaznamenaných 1054 udalostí. Uviedol i technické vybavenie kamerami v jednotlivých častiach mesta a vyhodnotenie počtu udalostí na nich. Pozornosť venoval aj technickým prostriedkom, ktorými je Mestská polícia vybavená, personálnemu zabezpečeniu i preventívnej činnosti, ktorú vykonávajú jednak pre deti v školách, materské, základné i CVČ, ale i pre mládež – prvé ročníky stredných škôl. Od januára tohto roka sa začal realizovať projekt s opatrovateľskou službou zameraný na bezpečnosť seniorov. V rámci diskusie odpovedal na otázky prítomných.

 

4. Informáciu o správe o činnosti DHZM Senica a DHZ v Senici za rok 2018 podal Ing. M. Černák. Správa obsahuje informácie o počte členov DHZ a DHZM, vyhodnotenie požiarovosti v meste,  účasť pri zásahoch na požiaroch a iných živelných pohromách a štatistiky, informácie o technickej vybavenosti zboru, o absolvovaní školení členov. Činnosť sa orientovala i na prevenciu – prednášky pre žiakov MŚ, ZŠ a CVČ a zapájanie sa do viacerých súťaží. V súčasnosti sa pripravuje napr. v apríli taktické cvičenie, 1.7.2019 Memoriál Soni Cádrovej, počas prázdnin letný tábor, 130. Výročie hasičského zboru a v septembri putovný pohár. Tiež zodpovedal na otázky členov komisie.

 

5. Na základe spracovanej inventarizácie drevín v Mestskom parku informovala Ing. Z. Gašparová o plánovaných krokoch mesta. Inventarizáciou bolo zistené, že sa tu nachádza 892 stromov, medzi ktorými sú i suché stromy a stromy s narušeným zdravotným stavom, ktoré z bezpečnostného hľadiska predstavujú riziko. Preto  je pripravená žiadosť o odstránenie najrizikovejších stromov.  Podrobne vysvetlila dôvody pre odstránenie drevín vyznačených v mapovom podklade. Členovia požiadali o zaslanie spracovanej inventarizácie mailom.

 Ďalej bola pozornosť venovaná akčnému plánu. Členovia navrhli vytvorenie piknikovej lúky pri DI Žihadielko na Hviezdoslavovej ul. Z dôvodu, že pozemky nie sú len vo vlastníctve mesta, môže sa o tom uvažovať vo vzdialenejšom horizonte. Iný návrh do akčného plánu, pre zabezpečenie biodiverzity, sa týkal budovania búdok pre vtákov a netopierov na  výškových budovách. Tento návrh po prerokovaní  môže byť zaradený do budúceho obdobia 2020 – 2021.

V rámci bodu rôzne:

  • RNDr. Krištofová informovala o príprave Dňa Zeme – nebude sa sadiť strom, ale budú aktivity pre deti – divadielka, súťaže, napr. o najdlhšieho papierového hada z roliek.

  • P. Ševčíková informovala, že o.z. Kozel pripravuje ošetrenie vŕby pri pamätníku oslobodenia. Vzhľadom na vážne defekty bude zásah radikálnejší.

  • Bolo navrhnuté, aby bol na námestí, od štátnej cesty vytvorený zelený pás – táto úprava nie je možná vzhľadom na autorské práva, naviac sa z bezpečnostného hľadiska uvažuje o technickom riešení zábran z hľadiska protiteroristickej bezpečnosti.

 

6. Rokovanie komisie ukončila predsedníčka komisie.

 

 

 

 

 

RNDr. Ľubica Krištofová

Predsedníčka komisie         

 

 

V Senici 13.3.2019

Zapísala : Ing. Tomešová

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!