Skip Navigation or Skip to Content
PONDELOK, JÚN 24, 2024
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 15.03.2021 - 12:26  //  aktualizácia: 15.03.2021 - 12:31  //  zobrazené: 1008

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku zo dňa 17. 02. 2021

číslo: 15/2021  |  dátum konania: 17.02.2021  |   zápisnica (pdf)

ZÁPISNICA  č. 15

zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku, ktoré sa uskutočnilo

dňa 17. februára 2021 v zasadačke Mestského úradu Senica.

                                                                                                                                      

 

Prezencia: prítomní – podľa priloženej prezenčnej listiny

 

Program:

1. Otvorenie

2. Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2020

3. Správa o činnosti DHZM Senica a DHZ v Senici za rok 2020

4. Návrh na celoročný zákaz používania pyrotechniky

5. Prerokovanie žiadostí o nájom/odpredaj pozemkov mesta

6. Stratégia zavádzania inteligentných technológii v meste Senica

7. Rôzne

8. Záver

 

 

K bodom programu:

 1. Rokovanie komisie otvorila a prítomných privítala predsedníčka komisie RNDr. Ľ. Krištofová.
 2. Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2020 bola elektronicky zaslaná členom komisie. Členovia komisie ocenili jej prehľadnosť a podrobnosť. Náčelník polície vyzdvihol dobrú spoluprácu s Technickými službami  Senica a.s. pri riešení problémov, na ktoré upozornili. Mestská polícia venuje osobitnú pozornosť lokalitám ako je napr. park, okolie DAVu, priemyselný park, Kolónia a pod.  Členovia polície majú mesto rozdelené na rajóny, ku ktorým sú pričlenení a sledujú ich. V súčasnosti nie je možné pre chorobnosť  vykonávať pochôdzkovú činnosť v plnom rozsahu, dá sa to len ak sú na jedenej smene 4 ľudia.

Komisia správu berie na vedomie a odporúča jej schválenie.

 

 1. Aj správa o činnosti DHZM Senica a DHZ v Senici za rok 2020 bola členom komisie zaslaná elektronicky. Konštatovali, že vzhľadom na minuloročné obmedzenia z dôvodu núdzového stavu sa nekonalo toľko aktivít ako v predchádzajúcom období, no i tak počas letného obdobia mnohé podujatia sa podarilo zorganizovať. K správe členovia nemali pripomienky a odporúčajú jej schválenie.

 

 1. Návrh p. Búrana na celoročný zákaz používania zábavnej pyrotechniky, ktorý doručil na MsÚ bol predložený členom komisie. Tí po preštudovaní diskutovali o ňom. V súčasnosti platí zákaz celý rok, s výnimkou  31.12. a 1.1. na celom území mesta. Povoliť výnimku na použitie pyrotechniky počas roka môže mesto na základe písomnej žiadosti. Členovia komisie si uvedomujú dôvody, ktoré vedú p. Búrana k tomuto návrhu a stotožňujú sa s nimi (negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia, psychiku a zdravotný stav ľudí – seniori a deti, domáce i divé zvieratá).  Pri prerokovaní tohto bodu bol prítomný i náčelník Ms. polície, ktorý uviedol, že sankcionovať za porušenie VZN môžu len vtedy, keď vinníka prichytia pri čine a vedia mu čin preukázať. Z ich strany nie je možné fyzicky na Silvestra a Nový rok kontrolovať zákaz použitia pyrotechniky v meste a porušenia sú nevymožiteľné. Vzhľadom k tomu, že v okolí mesta sa nenachádza chránené územie a použitie je povolené len 2 dni v roku, členovia komisie odporúčajú nemeniť súčasne platné VZN. Navrhujú zaoberať sa aktívnou osvetou a prevenciou používania pyrotechniky u dospelých ale i na školách.

 

 1. Na zasadnutí komisie boli prerokované žiadosti  o prenájom/predaj pozemkov vo vlastníctve mesta:
 1. Oto Vašek – Kolónia – prenájom na účely chovu králikov a oddych - súhlasí s predĺžením   nájomnej zmluvy
 2. Júlia Čermáková – Kolónia, prenájom za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín – záhradka - súhlasí s predĺžením nájomnej zmluvy
 3. Ivana Hlavenková – Kolónia 552/12, prenájom pozemku – na oplotenom pozemku zriadia pieskovisko, umiestnia hojdačku, lavičku a kvetinovú záhradku – komisia nesúhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy na navrhované užívanie pozemku - odporúča komplexné riešenie pre celú Kolóniu napr. z participatívneho rozpočtu za podmienky, že pozemok bude verejne prístupný a výsadba kvetín na verejnom pozemku môže byť zriadená len na základe písomného súhlasu mesta
 4. Zuzana Pajpachová – Kunov, nájom za účelom na pestovanie poľnohospodárskych plodín na samozásobovanie -  nesúhlasí s predĺžením nájomnej zmluvy, pozemok nie je užívaný v súlade so zmluvnými podmienkami (chov koňa).
 5. Mgr. Matej Záhumenský – Čáčov, účel  nájmu: záhrada na pestovanie poľnohospodárskych plodín - nesúhlasí s predĺžením nájomnej zmluvy, pozemok nie je užívaný v súlade so zmluvnými podmienkami, pozemok je zanedbaný.
 6. Ing. Milan Palkovič – IBV Záhrady, návrh na odkúpenie pozemku, účel : starostlivosť o zeleň na pozemku  -  komisia sa vyjadrí po spracovaní koncepcie predaja alebo prenájmu pozemkov na IBV Záhrady
 7. Veronika Lukáčková - IBV Záhrady, návrh na odkúpenie pozemku, účel : stavba prístrešku na vozidlo a výsadba zelene - komisia sa vyjadrí po spracovaní koncepcie predaja alebo prenájmu pozemkov na IBV Záhrady
 8. Stavoimpex Holíč spol. s r.o.- pozemok na sídlisku Sotina, účel vybudovanie zelene vrátane mobiliáru a zariadení pre deti - súhlasí, odporúča podmienky na vybudovanie detského ihriska, osadenie mobiliáru a výsadby drevín špecifikovať v zmluve.

 

 1. Stratégia zavádzania inteligentných technológií v meste Senica je východiskový základný dokument pre predkladanie žiadostí z fondov EU. Jeho využitie to všeobecný dokument, ktorý je využiteľný vo viacerých oblastiach, ako statická a dynamická doprava, životné prostredie, sociálna oblasť a pod. Dokument bol predložený na verejnú diskusia a pripomienky sú v ňom zapracované. 

 

 1. Rôzne
 • Holuby – znečisťujúce chodníky v centre mesta – mesto nemá možnosť riešiť redukciu holubov odchytom, pretože nie je vlastníkom budov a majitelia budov nesúhlasia s umiestnením klietok  na plochých strechách ich objektov.
 • Členovia sa zaujímali o  zavedenie zberu kuchynských biologických odpadov v domácností.

 

 

RNDr. Ľubica Krištofová

Predsedníčka komisie

 

V Senici 17.2.2021

Zapísala : Ing. Tomešová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!