Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 07.03.2019 - 09:07  //  aktualizácia: 07.03.2019 - 09:13  //  zobrazené: 1667

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku zo dňa 19. februára 2019

číslo: 01/2019  |  dátum konania: 19.02.2019  |   zápisnica (pdf)

ZÁPISNICA  č. 1

 

zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku, ktoré sa uskutočnilo

dňa 19. februára 2019 v zasadačke Mestského úradu Senica.

                                                                                                           

 

 

Prezencia: prítomní – podľa priloženej prezenčnej listiny

 

 

 

Program:

  1. Otvorenie rokovania
  2. Predstavenie členov komisie
  3. Voľba podpredsedu komisie
  4. Návrh plánu činností komisie pre r. 2019
  5. PHSR
  6. Rôzne 
  7. Záver

 

 

K bodom programu:

 

1. Rokovanie komisie otvorila a prítomných privítala predsedníčka komisie RNDr. Krištofová.

 

2.  Na úvod sa členovia komisie predstavili a porozprávali o dôvodoch, ktoré ich viedli pracovať v tejto komisii

 

3. Vo všeobecnosti  sa vyžaduje, aby podpredseda komisie bol zároveň poslancom mestského zastupiteľstva a to z dôvodu zabezpečenia informovania zastupiteľstva  o uzneseniach komisie v čase neprítomnosti predsedu komisie a naopak. Pretože spomedzi členov komisie je len jedna členka zároveň poslankyňou, Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie ju navrhla za podpredsedníčku komisie. Pani J. Barcaj Drinková sa zasadania komisie nezúčastnila, svoju účasť vopred ospravedlnila. Prítomní členovia s týmto návrhom súhlasili a zvolili ju za podpredsedníčku komisie.

 

4. Predsedníčka komisie informovala prítomných o tom akými témami sa táto komisia zaoberá. Sú na nej prerokovávané správy , ktoré sú predmetom rokovaní zastupiteľstva ako napríklad správa o činnosti hasičského zboru, mestskej polície, sú na jej rokovania predkladané rôzne materiály z MsÚ, návrhy VZN, návrhy niektorých projektov mesta a pod. V minulosti komisia v rámci svojich zasadaní navštívila napr. zberný dvor, kompostáreň, či skládku odpadov. Predsedníčka požiadala členov, aby si do budúceho zasadanie pripravili návrhy do plánu práce, s ktorými sa komisia bude zasadaniach zaoberať.

 

5. Predsedníčka vysvetlila, k čomu slúži strategický dokument, PHSR. Vysvetlila princípy, ktoré  platia v oblasti predkladania žiadostí o dotácie z rôznych fondov. Upozornila na problémy, ktoré sa prejavujú v súvislosti so zmenou klímy v našom meste ako úbytok vtáctva, hmyzu, zvyšovanie teploty v mestskom prostredí atď. I v tejto súvislosti sa obrátila na členov komisie, aby sa zamysleli nad témami, ktoré by mohli prispieť k  zlepšeniam podmienok v meste v oblasti životného prostredia, ktoré by sa následne mohli stať podkladom pre spracovanie do projektov.

 

6.  Rôzne:

- je potrebné celoplošne zahájiť čistenie mesta po zimných posypoch komunikácií

- začlenenie vývozov parkových košov z čerešňovej aleje do systému vývozov

 

7. Rokovanie komisie ukončila predsedníčka komisie.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              RNDr. Ľubica Krištofová

                                                                                               Predsedníčka komisie         

 

 

V Senici 19.2.2018

Zapísala : Ing. Tomešová

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!