Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 10.05.2019 - 09:15  //  aktualizácia: 10.05.2019 - 09:17  //  zobrazené: 1269

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku zo dňa 23. 04. 2019

číslo:  |  dátum konania: 23.04.2019  |   zápisnica (pdf)

Mesto Senica

Štefánikova 1408/56,  905 01 Senica

 

 

ZÁPISNICA  č. 3

 

zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku, ktoré sa uskutočnilo

dňa 23. apríla 2019 v zasadačke Mestského úradu Senica.

                                                                                                                                               

 

Prezencia: prítomní – podľa priloženej prezenčnej listiny

 

 

Program:

1. Otvorenie rokovania

2. Informácia o materiáloch, ktoré budú predmetom rokovania MsZ

3. Správa o činnosti Ms. polície

4. Prerokovanie projektov – žiadosti o dotácie z fondu PRO Senica

5. Rôzne

6. Záver

 

 

K bodom programu:

1. Rokovanie komisie otvorila a prítomných privítala predsedníčka komisie RNDr. Krištofová.

 

2. Informáciu o materiáloch, ktoré budú predmetom rokovania MsZ predniesla prednostka MsÚ, JUDr. Vrlová. Rokovať sa bude o 

- rozpise rozpočtu príspevkovej a rozpočtových organizácií, to zn. MsKS, ktorému okrem bežného transféru na prevádzku  sú  plánované kapitálové výdavky na výmenu kresiel v kinosále a školám a školským zariadeniam. Tu je plánované zateplenie budovy Materskej školy L. Novomeského, na dvoch základných školách  budú modernizované učebne.

- výsledkoch inventarizácie majetku mesta, o stave nehnuteľného majetku a dispozíciách s majetkom

- dodatku VZN č. 59 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a o trhovom poriadku pre príležitostné trhy – navrhuje sa doplnenie nových lokalít a zmena poplatkov za využívanie trhového miesta.

- určení platu primátora a hlavného kontrolóra, o zásadách odmeňovania poslancov, členov redakčnej rady,  komisií a mestských výborov

- správe hlavného kontrolóra o výsledku kontroly vymáhania nájomného  za nájom bytov v bytových domoch vo vlastníctve mesta.

 

3. Náčelník Ms. polície informoval , že boli uložené pokuty vo výške 4375 € a bolo objasnených 787 priestupkov. Bolo zistené 11 porušení pri požití alkoholu mladistvými, z toho 4 boli maloletí. Bolo objasnených 7 nelegálnych skládok,  vyšetruje sa požiar 12 ks kontajnerov na Štefánikovej a Hollého ul.  Ms. polícia potrebuje získať  dôchodcov na tri prechody, ktorí budú pomáhať deťom pri prechode cez cesty. Pokračujú v projekte Senior v bezpečí, zatiaľ boli oslovení seniori, ktorí majú opatrovateľskú službu z mesta, teraz budú spolupracovať s tými, ktorí majú opatrovateľskú službu zo SČK a neskôr s tými, čo odoberajú obedy.

Zo strany členov komisie bola vznesená požiadavka na kontroly  počas noci cez víkendy na parkovisku pri potravinách Mária, došlo tam k poškodzovaniu vozidiel  (rozbité spätné zrkadlá, ukradnuté puklice).

 

4.  Prerokovanie projektov – žiadostí o dotácie z fondu PRO Senica. Komisii boli predložené tri projekty a mala možnosť prerozdeliť čiastku vo výške 1500 €.

Projekt č. 1

Názov projektu: Podujatia ekologicky s pohármi NickNack

Predkladateľ: Senica 2.0

Účel dotácie: Nákup pohárov NickNack pre akcie v meste

Požadovaná výška dotácie: 1500 €

Použitie dotácie: nákup pohárov a plagáty

Projekt č. 2

Názov projektu: Triedime odpad s Odpadáčikom

Predkladateľ: SZOPK

Účel dotácie: organizovanie kultúrneho podujatia v rámci kampane triedenia a minimalizáciu odpadu

Požadovaná výška dotácie: 980 €

Použitie dotácie: materiál na súťaže a ceny pre deti, prenájom priestorov, ozvučenia, dokumentačné služby, moderovanie, kultúrny program, propagácia a občerstvenie pre organizátorov a účinkujúcich.

Projekt č. 3

Názov projektu: Mesto – Človek – Strom

Predkladateľ :  Klub ochrancov zelene

Účel dotácie: výchovno – osvetová činnosť v oblasti environmentalistiky zameraná na ochranu stromov a propagáciu starých drevín v meste, spojená s praktickou činnosťou ošetrovania a výsadbou  mladých stromov.

Požadovaná výška dotácie: 1100 €

Použitie dotácie: nákup náradia, stromčekov, rekvizity a odmeny pre deti, odborné ošetrenie stromov, občerstvenie pre brigádnikov.

Členovia komisie po oboznámení sa s projektmi konštatovali, že projekt č. 1 je nejasný, nie je z neho zrejmé o nákup akého počtu pohárov ide, kto by bol ich majiteľom, pri akých  podujatiach by sa využívali a pod. Preto členovia komisie rozhodli, že tento projekt nepodporia a pridelenú sumu rozdelia nasledovne:

Projekt č. 2 – SZOPK .................................... 500 €

Projekt č. 3 – OZ KOZEL .............................1000 €.   

 

5. Rôzne

- RNDr. Krištofová informovala o oslavách Dňa Zeme

- Ing. Kabát a D. Ševčíková konštatovali, že pri rekonštrukcii plynovodu došlo k poškodeniu koreňového systému mnohých stromov

- D. Ševčíková upozornila, že na Kolónii nie je zberná nádoba na kovové odpady

- RNDr. Krištofová sa informovala, prečo nie sú pri penzióne ROOS kontajnery na triedené odpady, odpovedala jej Ing. Tomešová.

- M. Brňa sa informoval na možnosti výsadby zelene formou prenájmu plôch firmami, ktoré by túto výsadbu financovali. Členovia komisie túto iniciatívu podporili a odporučili spracovať návrh a predložiť ho vedeniu mesta.

 

6. Rokovanie komisie ukončila predsedníčka komisie.

                          

 

 

 

 

RNDr. Ľubica Krištofová

Predsedníčka komisie 

 

 

V Senici 23.4.2019

Zapísala : Ing. Tomešová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!