Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 16.09.2019 - 13:48  //  aktualizácia: 16.09.2019 - 13:51  //  zobrazené: 1342

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre prevenciu kriminality zo dňa 12. 09. 2019

číslo:  |  dátum konania: 12.09.2019

Z Á P I S N I C A

zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality

a inej protispoločenskej činnosti

Mestského zastupiteľstva v Senici zo dňa 12. septembra 2019

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

  1. Otvorenie, správa o plnení úloh uznesení
  2. Informácia o príprave odborného semináru „Chráňme sa pred drogovým nebezpečenstvom XXIII.“ (členovia komisie)                              
  3. Informácia o stave a charaktere kriminality v okrese Senica a činnosti prokuratúry v oblasti prevencie kriminality (Mgr. Jaroslava Regásková, Okresná prokuratúra v Senici)

  4. Informácia o trestnej činnosti maloletých a mladistvých v teritóriu OR PZ a o požívaní alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami (Mgr. Vladimíra Bahnová,  OR PZ v Senici)

  5. Rôzne

Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva (Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie)

  1.  Uznesenia

 

K bodu 1:

      Zasadnutie komisie otvorila a rokovanie viedla Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie, privítala prítomných členov komisie a ospravedlnila neprítomných členov.

      Tajomníčka komisie vykonala kontrolu plnenia uznesení komisie – všetky uznesenia sú splnené.

 

K bodu 2:

      PhDr. Zita Kubalaková informovala členov komisie o organizačnom a obsahovom zabezpečení odborného semináru. Termín je 24. 10. 2019 o 8.00 h v zasadačke mestského úradu. Lektorkou bude Mgr. Zuzana Zimová a téma „Ako vplývajú naše prvé vzťahy na náš život“. Tajomníčka komisie informovala o technickom zabezpečení pre lektorku a predsedníčka komisie prerokuje na MsÚ možnosť lektorského a zabezpečenie občerstvenia. V priebehu prvého októbrového týždňa tajomníčka komisie zabezpečí doručenie pozvánok pre členov komisie, ktorí túto následne odošlú účastníkom.                                    

 

K bodu 3:

     Vzhľadom na skutočnosť, že Mgr. Jaroslava Regásková ospravedlnila svoju neúčasť na zasadnutí komisie a predložila informáciu o stave a charaktere kriminality v okrese Senica a činnosti prokuratúry v oblasti prevencie kriminality elektronickou formou.

Informácia bola členom komisie doručená elektronicky dňa 12. 9. 2019.

 

Uznesenie č. 13/2019:

     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici

b e r i e   n a    v e d o m i e

      informatívnu správu o stave a charaktere kriminality v okrese Senica a činnosti prokuratúry v oblasti prevencie kriminality.

2

 

K bodu 4:

      Mgr. Vladimíra Bahnová predložila informatívnu správu o činnosti polície o trestnej činnosti maloletých a mladistvých v teritóriu OR PZ a o požívaní alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami. Správa tvorí prílohu zápisnice.

 

Uznesenie č. 14/2019:

     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

informatívnu správu o činnosti polície o trestnej činnosti maloletých a mladistvých v teritóriu OR PZ a o požívaní alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami.

 

K bodu 5:

     Predsedníčka komisie informovala prítomných o materiáloch na zasadnutie  mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 26. 9. 2019 – zmena členstva v našej komisii za PaedDr. Annu Sekáčovú, použitie úveru mesta. Informovala prítomných o príprave cyklistických pretekov okolo Slovenska, ktoré sa uskutočnia 21. 9.2019.

 

      Dňa 19. 9. 2019 sa v zasadačke MsÚ Senica uskutoční vzdelávanie osôb prvého kontaktu, ktoré organizuje MV SR. Tajomníčka komisie zašle informáciu o účasti za komisiu p. Horváthovej na MV SR.

 

     Vzhľadom na skutočnosť, že program zasadnutia komisie bol vyčerpaný, predsedníčka  komisie poďakovala členom za účasť a zasadnutie ukončila.

 

 

Senica 13. september 2019

Zapísala: Stanislava Dávideková

 

 

 

 

 

 

Ing. Jarmila Barcaj Drinková 

predsedníčka komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!