Skip Navigation or Skip to Content
PONDELOK, JÚN 24, 2024
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 04.09.2020 - 08:35  //  aktualizácia: 04.09.2020 - 08:40  //  zobrazené: 1293

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa 02.09.2020

číslo: 03/2020  |  dátum konania: 04.09.2020  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 3/2020

 

zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa  02.09.2020

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

  1. Otvorenie

  2. Informatívna správa o sociálnej starostlivosti na území mesta za rok 2019

  1. Dodatok č. 12/2020 k VZN č. 48 o poskytovaní sociálnych služieb
  2. Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. – výsledok hospodárenia za rok 2019 a zámery spoločnosti na ďalšie obdobie
  3. Žiadosti o pridelenie bytu – zostavenie poradovníka
  4. Informácia o počte pridelených bytov
  5. Návrh na vyradenie žiadosti z poradovníka
  6. Rôzne

 

 

 

K bodu č. 1:.

 

Komisiu otvorila predsedníčka  PhDr. Miriam MADUNICKÁ, PhD. a oboznámila všetkých s programom zasadnutia.

 

K bodu č. 2:

 

            Ing. Renáta Hebnárová – vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu  oboznámila komisiu o Informatívnej správe o sociálnej starostlivosti na území mesta za rok 2019. Vyzdvihla veľmi dobrú spoluprácu s územným Slovenským Červeným krížom v Senici pri riešení sociálnych problémov na území mesta ( dezinsekcia mestskej ubytovne, zabezpečovanie domácej opatrovateľskej služby ).

          

Uznesenie č. 08/2020 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

 

Predloženú  Informatívnu správu o sociálnej starostlivosti na území mesta za rok 2019 komisia berie  na vedomie a odporúča ju predložiť Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu.

 

K bodu č. 3:

 

           Riaditeľka  Zariadenia sociálnych služieb Senica Mgr. Slavomíra Jurovatá oboznámila komisiu s  Návrhom dodatku č. 12/2020 k VZN č. 48/2019. Navrhuje  s účinnosťou od 01.11.2020 zvýšenie ceny za poskytovanie sociálnych služieb na bývanie: o 1,23 Eur/deň, t.j. zo sumy 5,77 Eur/deň na sumu 7,00 Eur/deň a za pomoc pri odkázanosti: o 2,06 Eur/deň, t.j. zo sumy 2,50 Eur/deň na sumu 4,56 Eur/deň. Navýšenie cien predstavuje sumu +100,-Eur mesačne pre klienta ( z 456,52 Eur na 564,86 Eur ). Z uvedených dôvodov ZSS Senica, n.o. žiada o úpravu VZN č. 48/2019 o poskytnutí sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s účinnosťou od 01.11.2020. 

            Predsedníčka komisie žiada o zdôvodnenie navýšenia rozpočtu zo strany mesta. Diskusia k téme.

          

Uznesenie č. 09/2020 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

 

             Predložený návrh dodatku č. 12/2020 VZN č. 48/2019 komisia berie  na vedomie a neodporúča  predložiť na schválenie Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu. Odporúča predložiť navýšenie len v polovičnej výške, maximálne navýšenie pre klienta o 50,- Eur /mesačne, t.j. na bývanie : 6,39 Eur/deň a pomoc pri odkázanosti : na 3,53 Eur/deň.

 

K bodu č. 4:

 

           Riaditeľka  Zariadenia sociálnych služieb Senica Mgr. Slavomíra Jurovatá oboznámila komisiu s materiálom : Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. – výsledok hospodárenia za rok 2019 a zámery spoločnosti na ďalšie obdobie.

 

Uznesenie č. 10/2020 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

 

Predloženú výročnú správu ZSS Senica, n.o.- výsledok hospodárenia za rok 2019 a zámery spoločnosti komisia berie  na vedomie a odporúča ju predložiť Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu.

 

K bodu č. 5:

 

           Ing. Renáta Hebnárová – vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu predložila  zoznam nových žiadostí o pridelenie nájomného bytu za obdobie od posledného zasadnutia:

 

Na 1-izobé byty : Phuong Nguyen Thi, Ľubomír Skok, Tuharská Mária, Drinková Marcela, Peter    

                             Šišolák, Ľubica Kubečková, Ivona Poláková, Peter Klena, Miroslav Šarkozy,

                             Tomáš Vašek.

Na 2-izbové byty : Sabová Tamara, Štauderová Martina, Marcinová Nadežda, Kolářová Nikola,

                              Červený Jiří, Ozimová Katarína, Škoda Štefan, Špringšicová Anna, Jurčová

                              Alžbeta.

 

Uznesenie č. 11/2020 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

 

Komisia   s ch v a ľ u j e  zoznam žiadateľov o pridelenie bytu.

 

K bodu č. 6:

 

           Ing. Renáta Hebnárová – vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu informovala o počte pridelených bytov.

           Primátor mesta udelil písomný súhlas na zaplatenie druhej polovice zo zábezpeky pre : Annu Pelikánovú, Silviu Šírovú, Jozefa Pisaroviča, Oľgu Balážovú. Druhú polovicu zábezpeky musia zaplatiť do pol roka od udelenia súhlasu.

            Celkovo bolo pridelených od poslednej komisie : 7 jednoizbových bytov, 2 dvojizbové byty, 2 pridelené izby v ubytovni. Voľné sú : 3 dvojizbové byty, 4 jednoizbové byty.  

 

K bodu č.7:

 

Ing. Renáta Hebnárová – vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu navrhla vyradenie žiadosti Petra Braciníka z toho dôvodu, že sa s ním nedá žiadnym spôsobom skontaktovať.

 

Uznesenie č. 12/2020 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

 

Komisia  s ch v a ľ u j e  vyradenie  žiadosti o pridelenie bytu Petra Braciníka.

 

           

Na zasadnutí komisie bolo pri schvaľovaní  uznesení č. 08/2020, č.09/2020,  č. 10/2020, č. 11/2020 a č.12/2020 prítomných  8 členov z celkového počtu 9.

 

Hlasovanie pri všetkých uzneseniach prebehlo nasledovne:

ZA                                            =  8

PROTI                                      =  0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA    =  0

 

K bodu č. 8:

Predsedníčka komisie navrhla užšiu spoluprácu územného Slovenského Červeného kríža,  Nízkoprahového centra s oddelením sociálnych vecí, kultúry a športu pri pomoci pre rodiny, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením a pri sanácii rodín na Hurbanovej ulici. Poďakovala všetkým prítomným za účasť a zasadnutie komisie  pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  ukončila.

 

 

 

PhDr. Miriam MADUNICKÁ, PhD.

predsedníčka komisie

 

 

V Senici, dňa 03.09.2020

Zapísala: Mgr. Jana Holoďáková

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!