Skip Navigation or Skip to Content
PONDELOK, JÚN 24, 2024
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 08.06.2020 - 15:30  //  aktualizácia: 08.06.2020 - 15:35  //  zobrazené: 1438

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa 03.06.2020

číslo: 02/2020  |  dátum konania: 08.06.2020  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 2/2020

 

zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa  03.06.2020

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie

2. Výročná správa Polikliniky Senica n.o. k 31.12.2019

3. Akčný plán 2020- 2022

4. Žiadosti o pridelenie bytu

5. Zoznam pridelených bytov

6. Rôzne

 

 

K bodu č. 1:.

 

Komisiu otvorila predsedníčka  PhDr. Miriam MADUNICKÁ, PhD. a oboznámila všetkých s programom zasadnutia.

 

K bodu č. 2:

 

           Riaditeľ Polikliniky Senica Ing. Jozef Mikuš oboznámil komisiu s Výročnou správou Polikliniky Senica n.o. k 31.12.2019.

          

Uznesenie č. 04/2020:

 

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov prerokovala výročnú správu a odporúča ju na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

 

K bodu č. 3:

 

           Ing. Renáta Hebnárová – vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu  oboznámila komisiu s Akčným plánom mesta Senica na obdobie rokov 2020-2022 v oblasti sociálnych služieb. Na rekonštrukciu a výmenu okien v Mestských jasliach bude vyhlásené výberové konanie, rekonštrukcia elektroinštalácie v Mestských jasliach sa nebude realizovať, je plánované rozšírenie kapacity nocľahárne. V II. polroku 2020 je potrebné aktualizovať Akčný plán mesta.  

 

Uznesenie č. 05/2020:

 

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  prerokovala Akčný plán mesta Senica a odporúča ho na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

 

K bodu č. 4:

 

           Ing. Renáta Hebnárová – vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu predložila  zoznam nových žiadostí o pridelenie nájomného bytu za obdobie od posledného zasadnutia:

Ľubomír Tomek, Juraj Martišiak, Katarína Celleryová, Lukáš Baláž,  Miriam Jurková ( 1-izbový byt ), Dušan Veselský, Radovan Malík, Miriam Jurková ( 2-izbový byt ), Mária Kováčová, Ján Fejtl.  

           Vedúca oddelenia navrhla vyradenie žiadostí Lukáša Baláža a Jána Fejtla z dôvodu nesplnenia podmienok na pridelenie nájomného bytu.

   Vedúca oddelenia predložila na schválenie žiadosť o pridelenie bytu s požiadavkou o prednostné pridelenie bytu – Miriam Jurková na 2-izbový byt a Miriam Jurková na 1-izbový byt.

 

Uznesenie č. 06/2020:

 

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  s ch v a ľ u j e  

• Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu.

• Vyradenie predložených žiadostí o pridelenie bytu Lukáša Baláža a Jána Fejtla.

 

            Komisia pre sociálnu,  zdravotnú  a  bytovú  oblasť,  koordináciu  prevodu  a prideľovania nájomných bytov  s ch v a ľ u j e   prednostné pridelenie bytu pre Miriam Jurkovú na 1-ibový byt a pre Miriam Jurkovú na 2-izbový byt s odporučením komisie prideliť len 1-izbový byt.

 

 

K bodu č. 5:

 

           Ing. Renáta Hebnárová – vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu oboznámila komisiu, že za obdobie od posledného zasadnutia  neboli pridelené žiadne nájomné byty, voľné sú 2 garzónky na ulici J. Kráľa a Hurbanova ul. V dvoch prípadoch boli schválené primátorom žiadosti o uhradenie doplatku  zábezpeky v dvoch splátkach.   

 

Uznesenie č. 07/2020:

 

           Komisia odporúča z dôvodu koronakrízy poskytnúť pomoc nájomníkom mestských nájomných bytov a riešiť individuálne žiadosti nájomníkov o zníženie  zábezpeky.

 

 

Na zasadnutí komisie bolo pri schvaľovaní  uznesení č. 04/2020, č.05/2020,  č. 06/2020, č. 07/2020  prítomných  7 členov z celkového počtu 9.

 

Hlasovanie pri všetkých uzneseniach prebehlo nasledovne:

ZA                                                =  7

PROTI                                        =  0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA    =  0

 

K bodu č. 6:

Predsedníčka komisie  poďakovala všetkým prítomným za účasť a zasadnutie komisie  pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  ukončila.

 

 

 

PhDr. Miriam MADUNICKÁ, PhD.

predsedníčka komisie

 

 

V Senici, dňa 05.06.2020

Zapísala: Mgr. Jana Holoďáková

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!