Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, MÁJ 23, 2024
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 05.12.2019 - 10:57  //  aktualizácia: 05.12.2019 - 10:59  //  zobrazené: 1310

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa 03.12.2019

číslo: 07/2019  |  dátum konania: 03.12.2019  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 7/2019

 

zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa  03.12.2019

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 1. Otvorenie                  

      2. Návrh dodatku č. 11/2019 VZN č. 48 o poskytovaní sociálnych služieb

      3. Aktualizácia komunitného plánu sociálnych služieb mesta Senica na roky

          2012 –  2020

      4. Zoznam žiadostí o byty

      5. Zoznam pridelených bytov

      6. Rôzne

      7. Záver     

 

K bodu č. 1:.

 

Komisiu otvorila predsedníčka  PhDr. Miriam MADUNICKÁ, PhD. a oboznámila všetkých z programom zasadnutia.

 

K bodu č. 2:

 

           Vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu Ing. Renáta Hebnárová predložila na komisiu návrh dodatku č. 11/2019 VZN č. 48 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v nasledovnom znení:

Dôvodová správa

 1. Mesto Senica predkladá na schválenie návrh zmeny VZN č. 48 s účinnosťou od 1.1.2020 z dôvodu, že od  tohto dátumu prichádza k zmene poskytovania sociálnej služby – Jedáleň mestom Senica.  K zmene poskytovania sociálnej služby dochádza nakoľko preverovaním bolo zistené, že v súčasnosti poskytovaná sociálna služba – Jedáleň (rozvoz stravy) mestom Senica nezodpovedá platnej právnej úprave. Mesto Senica je ako poskytovateľ sociálnej služby Jedáleň z registra poskytovateľov sociálnych služieb vymazané ku dňu 31.12.2019, s čím je spojené zároveň ukončenie služby rozvoz stravy oprávneným osobám z miesta poskytovania stravy Spojená škola podnikania. S účinnosťou od 1.1.2020 mesto Senica zabezpečí poskytovanie sociálnej služby – Jedáleň (rozvoz  stravy) prostredníctvom osôb, ktoré sú v registri poskytovateľov sociálnych služieb zapísané ako poskytovateľ sociálnej služby. Momentálne je platne zaregistrovaný v meste Senica nasledovný poskytovateľ sociálnych služieb: Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica, Kalinčiakova 1396/46, 905 01 Senica. Poberatelia tejto sociálnej služby boli v mesiaci október informovaní, že v prípade záujmu o poskytovanie sociálnej služby Jedáleň môžu kontaktovať Územný spolok SČK v Senici.

  Mesto Senica zabezpečovalo sociálnu službu Jedáleň pre 60 občanov Senice, z tohto celkového počtu poberateľov bola zabezpečovaná donáška obedov pre 8 občanov v rámci opatrovateľskej služby, ktorým bude aj naďalej poskytovaná služba donášky obeda v rámci opatrovateľskej služby prostredníctvom opatrovateliek mesta Senica.

Doterajšia Desiata časť – prepravná služba, Článok 20 – poskytovanie prepravnej služby sa vypúšťa, nakoľko mesto Senica túto službu neposkytuje, ale zabezpečuje prostredníctvom poskytovateľa sociálnych služieb zapísaného v registri poskytovateľov sociálnych služieb na základe zmluvy.

Doterajšia Štrnásta časť – Jedáleň, Článok 25 - poskytovanie sociálnej služby sa vypúšťa nakoľko mesto Senica túto službu nebude poskytovať, ale zabezpečovať prostredníctvom poskytovateľa sociálnych služieb zapísaného v registri poskytovateľov sociálnych služieb na základe zmluvy.

     B)Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. (ďalej len „zariadenie“)  predkladá na schválenie  návrh zmeny VZN č.48 o poskytovaní sociálnych služieb s účinnosťou od 01.02.2020. Návrh sa predkladá z dôvodu zmeny platby položky „stravovanie“  v poskytovaných sociálnych službách: zariadenie pre seniorov (článok 10) a zariadenie opatrovateľskej služby (článok 12).

Na daný predmet zákazky končí zmluva s doterajším dodávateľom stravy pre klientov ku dňu 31.01.2020, preto zariadenie, ako verejný obstarávateľ, uskutočnil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Celodenné stravovanie pre klientov“ a z tohto vyplynuli ceny za stravovanie pre klientov od 01.02.2020, ktoré sú predmetom zmeny VZN č.48.

MESTO SENICA

návrh

D o d a t o k   č. 11/2019

Všeobecne záväzného nariadenia  č. 48 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

 

1.Doterajšia Prvá časť – základné ustanovenia, Článok 2 sa mení nasledovne:

Článok 2

Druh sociálnej služby poskytovanej v pôsobnosti mesta Senica 

1. Mesto Senica poskytuje základné sociálne poradenstvo a poskytuje tieto sociálne služby:

a) sociálne služby krízovej intervencie:                                                                                               1.  Nocľaháreň                                                                                                                                           b) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi                                                                                           1. zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa                                                                           c) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej  situácie z dôvodu ťažkého  zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku:    1. denný stacionár                                                                                                                                        2. domáca opatrovateľská služba ( ďalej len „ opatrovateľská  služba“)                                                           3. požičiavanie pomôcok                                                                                                                      d) podporné služby                                                                                                                                  1.odľahčovacia služba                                                                                                                                               2. poskytovanie sociálnej služby v dennom centre

2. Mesto Senica zabezpečuje prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb zapísaných v registri poskytovateľov sociálnych služieb:

1. prepravná služba                                                                                                                                        2. poskytovanie sociálnej služby – Jedáleň

3. Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o., nezisková organizácia založená mestom Senica poskytuje tieto sociálne služby:                                                                                                            a)  sociálne služby  krízovej intervencie                                                                                                   1. Útulok                                                                                                                                                    b) sociálne služby v zariadení pre fyzickú osobu odkázanú na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov                     1. zariadenie pre seniorov,                                                                                                                    c) sociálne služby poskytované  v zariadení pre plnoletú fyzickú osobu na určitý čas, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby                                                                                                    1. zariadenie opatrovateľskej  služby                                                                                                       d) sociálne poradenstvo                                                                                                                            1. základné sociálne poradenstvo

2.Doterajšia Štvrtá časť – Zariadenie pre seniorov, Článok 10 sa mení nasledovne:

Článok 10

Spôsob a výška úhrady za poskytnutú službu v zariadení pre seniorov:

 1. Úhrada za sociálne služby poskytované v zariadení pre seniorov sa stanovuje nasledovne

 2. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby – 2,50 €/deň,

 3. ubytovanie – 5,77 €/deň,

 4. stravovanie:

  hlavné jedlá: raňajky – 1,26 €/deň, obed – 3,12 €/deň, večera 2,58 €/deň,

  vedľajšie jedlá: desiata – 0,36 €/deň, olovrant – 0,36 €/deň, druhá večera – 0,72 €/deň.

 5. Podrobnosti o výške a spôsobe úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa upravia v zmluve o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.

3.Doterajšia Piata časť – Zariadenie opatrovateľskej služby, Článok 12 sa mení nasledovne:

Článok 12

Spôsob a výška úhrady za poskytnutú službu v zariadení opatrovateľskej služby :

 1. Úhrada za sociálne služby poskytované v zariadení opatrovateľskej služby sa stanovuje nasledovne

 2. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby – 2,50 €/deň,

 3. ubytovanie – 5,77 €/deň,

 4. stravovanie:

 5. hlavné jedlá: raňajky – 1,26 €/deň, obed – 3,12 €/deň, večera 2,58 €/deň,

 6. vedľajšie jedlá: desiata – 0,36 €/deň, olovrant – 0,36 €/deň, druhá večera – 0,72 €/deň.

 7. Podrobnosti o výške a spôsobe úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa upravia v zmluve o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.

4.Doterajšia Desiata časť – prepravná služba, Článok 20 – poskytovanie prepravnej služby sa vypúšťa

5.Doterajšia Štrnásta časť – Jedáleň, Článok 25 - poskytovanie sociálnej služby sa vypúšťa  a mení sa na Trinástu časť článok 24 poskytovanie príspevku na hlavné jedlo nasledovne:

Článok 24

Poskytovanie príspevku na hlavné jedlo

1. Príspevok mesta na jedno hlavné jedlo závisí od príjmu žiadateľa a súm životného minima určeného osobitným predpisom (zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmenách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).                                                            2. Príspevok sa prehodnocuje vždy pri zvýšení príjmu žiadateľa a hodnôt životného minima.          3. Mesto Senica určuje príspevok na jedno odobraté jedlo takto:                                                        a.) 0,5 € - ak je príjem občana do výšky životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu alebo sa rovná jeho hodnote                                                                                                                           b.) 0,4 € - ak je príjem občana do výšky alebo sa rovná 1,3 násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu                                                                                                                        c.) 0,3 € - ak je príjem občana do výšky alebo sa rovná 1,5 násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu                                                                                                                        d.) stravovanie sa poskytuje bez príspevku, ak je príjem občana vyšší ako 1,5 násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

6.Doterajšia Pätnásta časť - Záverečné ustanovenia, Článok 26 sa mení na Štrnástu časť, Článok 25 a dopĺňa sa o nový ods. 12, ktorý znie:

12. Dodatok č. 11/2019 Všeobecne záväzného nariadenia č. 48 o poskytovaní sociálnych služieb bol schválený na ..... zasadnutí MsZ v Senici dňa ......... uznesením č. ...... a nadobúda účinnosť 1.1.2020, okrem čl. 10, 12, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.2.2020.

Primátor mesta Senica sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie VZN mesta Senica

č. 48 ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto dodatkom VZN č. 11/2019.

7.Doterajšia JEDENÁSTA ČASŤ až PÄTNÁSTA ČASŤ sa označujú ako DESIATA ČASŤ až ŠTRNÁSTA ČASŤ

8.Doterajší Článok 21 – až Článok 26 sa označujú ako Článok 20 – až Článok 25   

 

 

Uznesenie č. 28/2019:

 

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  predložený  návrh dodatku č. 11/2019 VZN č. 48 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta    b e r i e    n a    v e d o m i e    s pripomienkami, kde treba v bode č. 1 písm. c) odst. 1 – denný stacionár  presunúť  do bodu č. 2 ako odst. 3 a doplniť ako odst. 4 nízkoprahové centrum.      ( zmenu treba vykonať z dôvodu, že sociálne služby ako denný stacionár a nízkoprahové centrum neposkytuje priamo Mesto Senica ale zabezpečuje ich prostredníctvom iných poskytovateľov).

Takto upravený dodatok komisia odporúča predložiť  na zasadnutie MsR a MsZ.

 

K bodu č. 3:

 

   Vedúcou oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu Ing. Renátou Hebnárovou bol predložený návrh aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb mesta Senica na roky 2012-2020 v nasledovom znení:

Dôvodová správa

 

          Vzhľadom na skutočnosť, že mesto Senica má zámer realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) je potrebná aktualizácia komunitného plánu, kde sa presnejšie špecifikovali zdravotnícke služby v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb. Realizácia projektu bude zahŕňať aktivity:

- rekonštrukcia objektu existujúceho zdravotného strediska v rozsahu stavebných úprav vnútorných aj vonkajších priestorov

- dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia

- opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

- integrácia sociálnych služieb s poskytovanými zdravotníckymi  službami

V súvislosti s minimálnymi odporúčanými požiadavkami na charakter služieb budúceho CIZS sa plánujú poskytnúť priestory pre sociálne služby napr. služba včasnej intervencie o poskytovanie ktorej prejavil záujem Slovenský Červený kríž, odborná činnosť špecializované sociálne poradenstvo prednostne v oblastiach týkajúcich sa ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotné stavu a dôchodkového veku a ďalšie súvisiace sociálne služby, odborné a ďalšie činnosti napr. sprostredkovanie osobnej asistencie, požičiavanie pomôcok atď.

 

  A) Z dôvodu realizácie projektu CIZS sú aktualizované údaje v bodoch: (aktualizácia je farebne vyznačená )

2.4 SWOT analýza

S – Silné stránky

 • Široká škála poskytovania rôznych druhov sociálnych služieb

 • Dostatočné kapacity v domovoch sociálnych služieb

 • Možnosť výberu poskytovateľa (verejného alebo neverejného) pre danú sociálnu službu

 • Ochota spolupráce medzi poskytovateľmi sociálnych služieb

 • Záujem a finančná podporaz rozpočtu mesta na fungovaní a zaistení sociálnych služieb

 • Systémová podpora mesta a TTSK poskytovateľom sociálnych služieb

 • Poskytovatelia sociálnych služieb majú kvalitný a kvalifikovaný personál, personálnu stabilitu a záujem o odborné vzdelávanie svojich zamestnancov

 • Rovnaká dostupnosť poskytovania sociálnych služieb pre všetkých občanov mesta

 • Rôznorodá ponuka klubových a spolkových aktivít v cieľových skupinách seniori, osoby so zdravotným postihnutím a iní – denné centrá, organizácie III. sektora

 • Podpora organizácií III. sektora občanom mesta pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie

 • Priestor pre realizáciu voľno časových aktivít detí a mládeže – centrum voľného času, materské centrum, Domka

 • Schopnosť mesta poskytnúť okamžitú pomoc v ohrození života – existencia nocľahárne a útulku

 • Existencia dostatočného počtu bezbariérových nájomných bytov

 • Existencia bezplatného poradenstva v rôznych oblastiach pre všetkých občanov mesta

 • Poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva a materiálnej pomoci pre občanov v hmotnej núdzi prostredníctvom neverejného poskytovateľa.

W – Slabé stránky

 • Nedostatočné zdroje na obnovu a rekonštrukciu budov verejných poskytovateľov sociálnych služieb

 • Nedostatok chránených dielní

 • Nedostatok pracovných príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím

 • Bariérovosť niektorých úradov a niektorých častí mesta – z toho vyplývajúca nemožnosť samostatne vybaviť alebo zúčastňovať sa voľno časových a kultúrnych podujatí

 • Nedostatočný počet dobrovoľníkov pre oblasť sociálnych služieb

 • Absencia doliečovacieho zariadenia po prepustení z nemocničného zariadenia

 • Prepojenie sociálnych a zdravotníckych služieb

 • Nedostatočný počet sociálnych pracovníkov – terénnych a komunitných, pre vyhľadávanie ohrozených detí, mládeže, osôb so zdravotným postihnutím a seniorov

 • Absencia sociálnej služby zameraná na prevenciu sociálno patologických javov a prípravu k rodičovstvu

 • Chýbajú iné organizované charitatívne spoločenstvo s programom prvej pomoci ľuďom, ktorí to nevyhnutne potrebujú

 • Nízka informovanosť väčšinovej populácie o potrebách cieľových skupín, nízke vnímanie ich potrieb.

   

   

O – Príležitosti

 • Dobudovanie chýbajúcich druhov sociálnych služieb

 • Dobudovanie nových priestorov pre poskytovanie ambulantných soc. služieb v stávajúcom zdravotníckom zariadení

 • Vytvorenie špecializovaného zariadenia

 • Rozšírenie sociálnych služieb o služby s použitím telekomunikačných technológií

 • Vytvorenie nízkoprahového centra pre deti, mládež a rodinu

 • Využívanie iných finančných zdrojov – štrukturálne fondy EÚ, granty

 • Možnosti cezhraničnej spolupráce

 • Vytváranie rovnakých príležitostí a sociálna inklúzia osôb so zdravotným postihnutím

 • Debarierizácia inštitúcií a iných zariadení v meste

 • Zvýšenie záujmu a účasti verejnosti, zapájanie dobrovoľníkov

 • Zvyšovanie informovanosti – sociálny sprievodca, adresáre poskytovateľov sociálnych služieb a organizácií III. sektora

 • Medializácia sociálnej problematiky – zvýšenie povedomia o sociálnej oblasti

 • Rozvoj terénnej sociálnej práce

 • Rozšírenie sociálnych služieb v domácom prostredí

 • Možnosť aktivačných prác a využívanie aktívnych nástrojov zamestnanosti

 • Orientácia voľno časových aktivít detí a mládeže na preventívne a osvetové programy

T – Ohrozenia

 • Nedostatočné a nestabilné financovanie sociálnych služieb

 • Časté legislatívne zmeny vo financovaní sociálnych služieb

 • Nedostatočné alebo žiadne financovanie terénnych a ambulantných sociálnych služieb zo strany štátu (podľa zákona o sociálnych službách)

 • Neustále zvyšovanie prevádzkových nákladov v zariadeniach sociálnych služieb a z toho vyplývajúce riziko znižovania kvality poskytovaných sociálnych služieb (bez zvyšovania úhrad od klientov)

 • Nízky sociálny status pracovníkov soc. služieb, slabé finančné ohodnotenie

 • Nedostatok pracovných miest a pracovných príležitostí, znížená ponuka na trhu práce

 • Prepad vyššieho počtu obyvateľov mesta do kategórie občanov v sociálnej a hmotnej núdzi

 • Izolovanosť rodín a občanov v sociálnej alebo ekonomickej kríze

 • Nízke príjmy seniorov – neschopnosť platiť za sociálne služby

 • Prenos zodpovednosti za riešenie sociálnej situácie seniora z rodiny na samosprávu, nespolupráca rodiny pri riešení sociálnej situácie seniorov a osôb so zdravotným postihnutím

 • Nárast počtu seniorov a vyššie nároky seniorov na kvalitu a rozsah sociálnych služieb

 • Prijímateľ sociálnej služby nemá dostatok informácií

 • Nespolupráca zo strany niektorých rodičov, absencia záujmu rodičov o problémy svojich detí, o ich vývoj , ohrozenia dieťaťa

 • Nedostatočná alebo neskorá komunikácia zo strany zdravotníckych zariadení s poskytovateľmi sociálnych služieb

   

3.Strategické ciele, opatrenia, časový plán a vyhodnotenie

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Senica vychádza zo súčasne platných národných priorít rozvoja sociálnych služieb a zohľadňuje vytýčené priority mesta Senica v jeho Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Strategické vízie mesta Senica podľa cieľových skupín:

 • Zodpovedné konanie v záujme blaha rodiny, detí a mládeže. Prevencia vzniku nepriaznivých situácií, podpora a pomoc v prípade jej vzniku.

 • Osoby so zdravotným postihnutím v čo najväčšej miere samostatné a nezávislé, sú vytvorené podmienky pre ich samostatné bývanie, je podporovaná ich snaha pracovať, vzdelávať sa a aktívne využívať čas.

 • Dostatok komplexných služieb, ktoré umožnia seniorom zotrvať čo najdlhší čas v ich prirodzenom prostredí a žiť plnohodnotný život. V prípade potreby si môže senior vybrať zariadenie, v ktorom chce bývať.

 • Predchádzanie krízovým situáciám a sociálnemu vylúčeniu znevýhodnených skupín obyvateľstva, podpora ich integrácie.

Priority

Opatrenia

Aktivity

1.           Podpora zotrvania klienta v prirodzenom prostredí

1.1.

Udržanie súčasného stavu opatrovateľskej služby a sústavné zvyšovanie jej kvality

1.1.1

vykonávať prieskumy kvality/spokojnosti s poskytovanými opatrovateľskými službami

1.1.2

zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby v popoludňajších a večerných hodinách

1.2.

Rozšírenie sociálnych služieb o služby s použitím telekomunikačných technológií

1.2.1

zapojenie sa mesta do už existujúcich projektov, napr. elektronický strážca seniorov, GSM komunikátor atď.

1.3.

Zlepšiť spoluprácu a informovanosť medzi jednotlivými subjektmi, ktorí v oblasti terénnych soc. služieb pracujú

1.3.1

pravidelné stretnutia poskytovateľov služieb – 1x ročne

1.3.2

spracovanie sprievodcu sociálnymi službami v meste Senica

1.3.3

informácie o dostupných sociálnych službách v novovybudovanom  klientskom centre Poliklinika Senica n.o.

1.3.4

rubrika v mesačníku Naša Senica (nové služby, poradenstvo,...)

1.4.

Podpora klubovej činnosti seniorov a členov organizácií III. sektora

1.4.1

bezplatné poskytovanie priestorov pre klubové aktivity seniorov

1.4.2

využívanie finančných prostriedkov z dotačného systému mesta „Pro Senica“ na klubové aktivity seniorov a členov organizácií III. sektora

1.4.3

bezplatná pomoc koordinátora pre organizácie III. sektora pri organizovaní ich aktivít

2.           Rozvoj ambulantných a pobytových sociálnych služieb

2.1.

Vytvorenie nízkoprahového zariadenia pre deti, mládež a rodinu

2.1.1

vyhľadanie vhodných priestorov na vznik nízkoprahového centra

2.1.2

aktívne vyhľadanie organizácie (občianske združenie, nezisková organizácia), ktorá by nízkoprahové centrum prevádzkovala

2.1.3

zabezpečiť spoluprácu (poradenstvo, voľnočasové aktivity) s CVČ, materským centrom, CPPPaP v záujme predchádzania vzniku sociálnopatologických javov

2.2.

Získavanie dobrovoľníkov pre klientov

2.2.1

intenzívna propagácia dobrovoľníckej práce počas Týždňa dobrovoľníctva

2.2.2

prezentácia dobrovoľníctva medzi študentmi stredných škôl, pre záujemcov o túto činnosť pripraviť workshop o dobrovoľníckej práci

2.2.3

vytvoriť databázu dobrovoľníkov

2.2.4

spolupráca s cirkvami

2.3.

Medializácia sociálnej problematiky a zvyšovanie informovanosti

2.3.1

využívanie mestských médií na podporu informovanosti v oblasti sociálnych služieb vo väčšej miere ako doposiaľ

2.3.2

využitie videotextu TV SEN  - možnosť zriadenia stálej stránky Sociálne služby

2.3.3

získavanie a aktualizácia sociálnych služieb od poskytovateľov soc. služieb       a ich dostupnosť v klientskom centre Poliklinika Senica n.o., na ÚPSVaR v Senici, v denných centrách, na MsÚ Senica, v organizáciách III. sektora

3.           Zvýšenie kvality a humanizácia poskytovaných sociálnych služieb prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie a budovania zariadení sociálnych služieb

3.1.

Debarierizácia inštitúcií a iných zariadení v meste

3.1.1

pripraviť a zrealizovať analýzu inštitúcií a zariadení v meste z hľadiska bariérovosti a prijať návrhy na odstránenie bariér

3.1.2

v rámci MHD podporovať nákup nízkoplošinových autobusov

3.1.3

pri nových budovách verejného záujmu a budovaní verejných priestranstiev striktne dodržiavať zákonom stanovenej podmienky bezbariérovosti

3.2.

Rekonštrukcia Zariadenia sociálnych služieb Senica

3.2.1

aktívne vyhľadávať možnosť získania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ alebo iných grantov

3.2.2

v prípade nedostatku fin. prostriedkov riešiť rekonštrukciu postupne

3.3.

Rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení soc. služieb a zdravotníckych služieb

3.3.1

podporovať aktivity verejných a neverejných poskytovateľov soc. služieb a zdravotníckych služieb zamerané na modernizáciu ich zariadení

3.3.2

hľadať možnosti zväčšenia kapacity zariadenia pre seniorov

3.3.3

iniciovať verejných a neverejných poskytovateľov soc. služieb na rozširovanie soc. služieb v prospech občanov mesta, zriadenie služby včasnej intervencie

3.4.

Vznik domova sociálnej starostlivosti a doliečovacieho zariadenia

3.4.1

hľadať možnosti vzniku doliečovacieho zariadenia v už existujúcich zariadeniach soc. služieb

3.4.2

partnerstvo s inými subjektmi, ktoré majú možnosti na vznik domova sociálnej starostlivosti a doliečovacieho zariadenia

4.           Vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb

4.1.

Podpora celoživotného vzdelávania a prehlbovania kvalifikácie

4.1.1

zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

4.1.2

účasť na workshopoch a výcvikoch zručností

 

3.1Finančné zabezpečenie a časový plán rozvoja sociálnych služieb v meste

Mesto Senica v období rokov 2012 – 2020 môže čerpať finančné prostriedky:

 1. Mesto Senica

 2. Rozpočet mesta

 3. Vyšší územný celok Trnava

 4. Rozpočet VÚC

 5. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny

 6. Finančné príspevky na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach

 7. Dotácie v rámci dotačnej politiky ministerstva

 8. Poskytovatelia sociálnych služieb

 9. Iné zdroje

  - grantové programy, štrukturálne fondy, najmä z Európskeho sociálneho fondu

  -regionálny operačný program

  - dotačné programy súkromných inštitúcií, bánk, nadácií, fondov, sponzori, dary podnikateľských subjektov

  - výzvy IROP na modernizáciu a rekonštrukciu zdravotníckych zariadení

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Senica je vypracovaný na roky 2012 – 2020.

4.Záver

V meste Senica sa sociálnej oblasti venuje intenzívna pozornosť už od vzniku samosprávy a to jednak postupným zabezpečovaním potrebného kvalitného a kvalifikovaného personálu a jednak postupným zriaďovaním nových chýbajúcich a žiadaných zariadení sociálnych služieb a sociálnych a zdravotníckych aktivít pre občanov mesta.

Navrhované nové služby a aktivity by mali prispieť k tomu, aby v našom meste boli sociálne služby v takej ponuke, akú občania potrebujú k svojmu plnohodnotnému životu a sieť sociálnych služieb bola flexibilná a poskytovala kvalitné služby.

Dôležitá je tiež integrácia sociálnych služieb do zdravotníckeho zariadenia – prepojenie sociálnych a zdravotníckych služieb.

 

B) Aktualizácia komunitného plánu podľa platného VZN č. 48 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica:

 

Mesto Senica Senica, Štefánikova 1408/59

Mesto Senica realizuje sociálne služby a sociálnu pomoc prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu Mestského úradu v Senici.

Prehľad agendy v oblasti sociálnych služieb a sociálnej pomoci:

 • Opatrovateľská služba

 • Sociálna služba v nocľahárni

 • Odľahčovacia služba

 • Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

 • Posudková činnosť na účely odkázanosti na sociálnu službu

 • Poskytovanie príspevku na stravovanie dôchodcom

 • Denné centrum

 • Požičiavanie pomôcok

 • Agenda prideľovania mestských nájomných bytov

 • Poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi

 • Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí

 • Výkon majetkového opatrovníka a poručníka maloletých detí

 • Poskytovanie sociálneho poradenstva

 • Vyhľadávanie občanov, ktorí potrebujú pomoc

 • Poskytovanie priestorov a dotácií organizáciám III. sektora

 • Sociálny úrad pre 26 obcí okresu Senica

 • Zabezpečovanie prepravnej služby a opatrovateľskej služby prostredníctvo zmluvného partnera

 • Zabezpečovanie sociálnej služby jedáleň prostredníctvom zmluvného partnera

   

Druh sociálnej služby

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Mestské jasle, SNP 784/2, Senica

Forma sociálnej služby

ambulantná

Úhrada

celodenná starostlivosť o dieťa – 280 €/mesiac

stravovanie – 1,45 €/deň

 

poldenná starostlivosť o dieťa – 180 €/mesiac

stravovanie – 1,21 €/deň

Kapacita

30 detí

Rozsah služieb

Odborná hygienická starostlivosť, odborná výchovná starostlivosť, stravovanie a poskytovanie nápojov

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.

Senica, Štefánikova 1598/11B

Zariadenie bolo uvedené do prevádzky 1. 2. 2006.

.

Druh sociálnej služby

Zariadenie pre seniorov

Forma sociálnej služby

pobytová

Kapacita

31 klientov

Zriaďovateľ

Mesto Senica

Rozsah služieb

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, úschova cenných vecí, záujmová činnosť, ošetrovateľská starostlivosť.

 

C) Aktualizácia na základe poskytovania novej sociálnej služby:

Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica

Senica, Kalinčiakova 1396/46

Zariadenie začalo s prevádzkou v roku 1992.

Druh sociálnej služby/počet klientov

Nízkoprahová sociálna služba pre rodiny s deťmi

Forma sociálnej služby

Ambulantná, terénna

Zriaďovateľ

Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica

Rozsah služieb

Odborné činnosti, iné činnosti a aktivity pre fyzickú osobu, rodinu alebo skupinu osôb v nepriaznivej sociálnej situácii , ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením, majú obmedzené schopnosti alebo možnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok, alebo návykových škodlivých činností. Poslaním je prostredníctvom komplexných, odborných činností, iných činností a aktivít prispieť k sociálnemu začleneniu osôb sociálne vylúčených a to ako na individuálnej, skupinovej tak aj na komunitnej úrovni.

Cieľová skupina

Deti do 15 rokov a ich rodiny, ohrozené soc. vylúčením

 

Aktuálne znenie je zverejnené na internetovej stránke mesta Senica:

http://www.senica.sk/kategoria/strategicke-dokumenty

 

Uznesenie č. 29/2019:

 

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  aktualizáciu  komunitného plánu sociálnych služieb mesta Senica na roky 2012-2020   b e r i e   n a    v e d o m i e   a bez pripomienok odporúča predložiť na zasadnutie MsR a MsZ.  

 

K bodu č. 4:

 Ing. Renáta Hebnárová – vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu  predložila na zasadnutie komisie  zoznam  žiadostí o byty  za obdobie od posledného zasadnutia komisie              ( príloha č. 1).

 

Uznesenie č. 30/2019:

 

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  s ch v a ľ u j e   zoznam žiadateľov o pridelenie bytu  podľa prílohy č. 1. 

 

K bodu č. 5:

 

           Ing. Renáta Hebnárová – vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu  predložila na zasadnutie komisie  i zoznam pridelených bytov za obdobie od posledného zasadnutia komisie a to od 28.10.2019  ( príloha č. 2).

 

Uznesenie č. 31/2019:

 

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  s ch v a ľ u j e   zoznam pridelených bytov  podľa prílohy č. 2. 

 

 

 

K bodu č. 6:

 

Na zasadnutí komisie bolo pri schvaľovaní  uznesení č. 28/2019, č. 29/2019,  č. 30/2019,     a č. 31/2019  prítomných 6 členov z celkového počtu 9.

 

Hlasovanie pri všetkých uzneseniach prebehlo nasledovne:

ZA                                                =  6

PROTI                                        =  0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA    =  0

 

K bodu č. 7:

Predsedníčka komisie  poďakovala všetkým prítomným za účasť a zasadnutie komisie  pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  ukončila.

 

 

 

                                                                                         PhDr. Miriam MADUNICKÁ, PhD.

                                                                                                   predsedníčka komisie

 

 

V Senici, dňa 04.12.2019

Zapísala: Mgr. Jana Madunická

 

 

 

 Príloha č. 1   Zoznam žiadostí o pridelenie bytu

 1. M. Múčka, Senica

 2. Z. Jahelková, Senica

 

 

Príloha č. 2   Zoznam pridelených bytov za obdobie od 28.10.2019

 1. M. Ferenčík, Senica

 2. D. Prokešová, Senica

 3. K. Halabrínová, Senica

 4. E. Chropúvková, Senica

 5. M. Proniková, Senica

 6. E. Jurásek, Senica

 7. J. Baláž, Senica

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!