Skip Navigation or Skip to Content
PONDELOK, JÚN 24, 2024
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 15.03.2021 - 12:31  //  aktualizácia: 15.03.2021 - 12:46  //  zobrazené: 1107

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa 08.03.2021

číslo: 2/2021  |  dátum konania: 15.03.2021  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 2/2021

zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa  08.03.2021

 

Vzhľadom na opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19, nebolo možné zvolať riadne zasadnutie  Komisie  pre  sociálnu,  zdravotnú  a  bytovú oblasť, koordináciu prevodu  a prideľovania nájomných bytov pri MsZ v Senici. Komisia sa uskutočnila tak, že všetky materiály na prerokovanie boli zaslané elektronicky a členovia komisie sa vyjadrili predsedovi komisie a  Ing. Hebnárovej, vedúcej oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu k jednotlivým bodom rokovania  elektronicky. Hlasovanie o jednotlivých bodoch rokovania prebehlo taktiež elektronicky do 08.02.2021.

 

Prítomní: Dvaja členovia komisie sa nezúčastnili hlasovania.

 

Program:

 

1. Žiadosti o pridelenie nájomného bytu

2. Informácia o počte pridelených bytov

3. Rôzne

 

K bodu č. 1:

 

Ing. Renáta Hebnárová – vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu predložila elektronicky  zoznam nových žiadostí o pridelenie nájomného bytu za obdobie od posledného zasadnutia:

 

Na 1-izbové byty : Erik Jozéfek, Lucia Trubanová, Ondrej Šváb, Alica Kubová.

 

Na 2-izbové byty : Michaela Hromkovičová, Jarmila Vašková, Petra Polakovičová.

           

Uznesenie č. 3/2021 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

 

Komisia   s ch v a ľ u j e  zoznam žiadateľov o pridelenie bytu pre jednoizbové byty: Erik Jozéfek, Ondrej Šváb a pre dvojizbové byty : Michaela Hromkovičová, Petra Polakovičová.

     Komisia   s ch v a ľ u j e   prednostné pridelenie bytu pre Luciu Trubanovú na jednoizbový byt.

     Komisia   n e s ch v a ľ u j e    pridelenie bytu pre Alicu Kubovú a Jarmilu Vaškovú.

           

 

K bodu č. 2:

 

           Ing. Renáta Hebnárová – vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu oboznámila elektronicky členov komisie o pridelených bytoch.

           Celkovo bolo pridelených od poslednej komisie : 1 jednoizbový byt, 1 dvojizbový byt.      

     

K bodu č. 3:

 

           Bez pripomienok k predloženým materiálom.

 

          

          Na zasadnutí komisie bolo pri schvaľovaní  uznesenia č. 3/2021 prítomných  7 členov  z celkového počtu 9.

 

Hlasovanie pri všetkých uzneseniach prebehlo nasledovne:

ZA                                                =  7   

PROTI                                         =  0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA    =  0

 

 

 

 

PhDr. Miriam MADUNICKÁ, PhD.

predsedníčka komisie

 

 

V Senici, dňa 10.03.2021

Zapísala: Mgr. Jana Holoďáková

 

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!