Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 14.03.2019 - 08:43  //  aktualizácia: 14.03.2019 - 08:52  //  zobrazené: 1931

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa 11.03.2019

číslo: 1/2019  |  dátum konania: 14.03.2019  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 1/2019

 

zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa  11.03.2019

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 1. Otvorenie                  

      2. Predstavenie členov komisie a voľba podpredsedu komisie

      3. Zoznam žiadostí o pridelenie bytu

      4. Zoznam pridelených bytov

      5. Akčný plán  Mesta Senica 2019 – 2021

      6. Rôzne

      7. Záver     

 

K bodu č. 1:

Komisiu otvorila  predsedníčka  PhDr. Miriam MADUNICKÁ, PhD. a oboznámila všetkých z programom zasadnutia. Zároveň  prítomných členov privítala a poďakovala im za záujem a ochotu pracovať v Komisii pre sociálnu, zdravotnú, bytovú oblasť, koordináciu prevodu bytov a prideľovania nájomných bytov.

 

K bodu č. 2 :  

V úvode sa predstavili všetci prítomní členovia a uviedli dôvody, ktoré ich motivovali pracovať v tejto komisii. Na základe výpisu zo zápisnice z 1. riadneho zasadnutia MsZ v Senici konanom 07.02.2019, bolo prijaté uznesenie č. 28 bod. b) o zvolených členoch komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu bytov a prideľovania nájomných bytov pri MsZ v Senici. Bod c) tohto uznesenia ukladá predsedom komisie uskutočniť na svojom prvom zasadnutí  voľbu podpredsedu. Podpredseda je väčšinou i poslancom mestského zastupiteľstva a to z dôvodu zabezpečenia informovania na zasadnutiach zastupiteľstva  o uzneseniach komisie v čase neprítomnosti predsedu komisie a naopak.

Podpredsedníčkou komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu bytov a prideľovania nájomných bytov pri MsZ v Senici bola zvolená Mgr. Petra Morávková

 

Uznesenie č. 1/2019:

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov   s c h v a ľ u j e    za  podpredsedníčku komisie Mgr. Petru Morávkovú.

 

K bodu č. 3:

  Na zasadnutie komisie bol predložený zoznam žiadateľov o pridelenie bytu  (príloha č. 1).  Členovia komisie majú  možnosť pripomienkovať  predložené žiadosti o pridelenie bytu, reagovať na ne a vyjadriť sa k dôležitým skutočnostiam. Vzhľadom k tomu, že všetky mestské byty sú obsadené, pridelenie uvoľnených bytov sa uskutočňuje priebežne.

 

Uznesenie č. 2/2019:

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  s ch v a ľ u j e   zoznam žiadateľov o pridelenie bytu  podľa prílohy č. 1. 

 

 

K bodu č. 4:

           Mgr. Rastislav Vartiak predložil na zasadnutie komisie zoznam pridelených bytov za obdobie od posledného zasadnutia komisie a to od 01.08.2018 – do 01.03.2019 ( príloha č. 2).

 

Uznesenie č. 3/2019:

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  s ch v a ľ u j e   zoznam pridelených bytov od 01.08.2018 – do 01.03.2019  podľa prílohy č. 2. 

 

K bodu č. 5:

           Na zasadnutí komisie bol predložený Akčný plán Mesta Senica 2019 – 2021. Členovia komisie uvedený plán a s ním súvisiace aktivity týkajúce sa garantovaných sociálnych služieb a zdravého životného štýlu zobrali na vedomie bez pripomienok.

 

Uznesenie č. 4/2019:

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  b e r i e    „Akčný plán Mesta Senica 2019 – 2021“ na vedomie bez pripomienok.

 

K bodu č. 6:

           Mgr. Rastislav Vartiak – vedúci oddelenia sociálnych vecí a bytov poskytol čelnom komisie informácie o nájomných bytoch vo vlastníctve mesta. Opieral sa o informatívnu správu za rok 2017, ktorá už bola predložená v MsR i MsZ.

 

Mesto Senica vlastnilo k 31.12.2017 celkom 562 nájomných bytov a 53 obytných miestností v ubytovni na ul. Hurbanova 1378. Správcom bytových domov J. Kráľa 734 a Jána Bežu 2678 je Jaroslav Saibel, ostatné domy spravuje Mestský podnik služieb spol. s r.o..

Stav mestských nájomných bytov k 31.12.2017

Bytový dom

Počet bytov

J. Kráľa 734

24

Hurbanova 1378

1

Hurbanova 1379

69

Štefánikova 1441

12

Štefánikova 1559

32

Kolónia 556

61

Sotinská 1590

60

Jána Bežu 2678

45

Sv. Cyrila a Metoda 2870

46

Sv. Cyrila a Metoda 2871

46

Sv. Cyrila a Metoda 2872

48

Sv. Cyrila a Metoda 2873

48

Sv. Gorazda 3002

48

ostatné

22

Spolu

562

 

 

            Predsedníčka komisie PhDr. Miriam Madunická, PhD. informovala o príprave na vybudovanie Nízkoprahového centra v Senici, ktoré by bolo aktuálne v druhej polovine roku 2019 ( spolupráca Mesta Senica + SČK ).

Bližšie informácie budú poskytované priebežne na ďalších zasadnutiach komisie.

Ďalšou informáciou pre prítomných bolo poskytovanie potravinovej pomoci pre sociálne slabšie rodiny, jednotlivcov s minimálnym príjmom a dôchodcov z nízkym dôchodkom.  Pomoc sa poskytuje prostredníctvom potravinovej banky od obchodného reťazca Tesco a väčšinou ide o chlieb, pečivo a iné potravinové výrobky. Tieto sa vydávajú pracovníkmi SČK každú stredu v čase od 13.00 do 14.00 hod. na Hurbanovej ulici ( v priestoroch bývalého RECA).

            Mgr. Marta Štítna informovala prítomných o projekte Pro regiónu, n.o.  Svetluška  týkajúceho sa inštitucionalizácie, zavádzania služieb, techník a štandardov kvality sociálnych služieb. Bližšie informácie budú poskytované priebežne na ďalších zasadnutiach komisie.

 

 K bodu č. 7:

Na zasadnutí komisie bolo pri schvaľovaní uznesenia č. 1/2019, č. 2/2019, č. 3/2019 a č. 4/2019 prítomných  8  členov z celkového počtu  9  (z toho 1 členka bola ospravedlnená).

 

Hlasovanie prebehlo nasledovne:

ZA                                              =  8

PROTI                                       =  0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA   =  0

 

 

             

Predsedníčka komisie navrhla prítomným, aby zasadnutia komisie boli ako doteraz, vždy v pondelok o 15.00 hod. pred plánovanými zasadnutiami Mestskej rady. Na jednotlivé  zasadnutia budú členovia komisie prizývaní e- mailom. Zároveň poďakovala všetkým prítomným za účasť a na základe dohody bude ďalšie  zasadnutie komisie dňa : 08. apríla 2019. Na uvedené zasadnutie bude prizvaná i riaditeľka Polikliniky Senica.

 

 

 

 

 

PhDr. Miriam MADUNICKÁ, PhD.

predsedníčka komisie

                                                                      

 

 

 

 

V Senici, dňa 13.03.2019

Zapísala: Mgr. Jana Madunická

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1   Zoznam žiadostí o pridelenie bytu

 1. M. Pleša, Častkov
 2. M. Vašek, Senica
 3. M. Čagan, Senica
 4. V. Lukáčiková, Senica
 5. E. Ráziková, Senica
 6. R. Smák, Cífer
 7. J. Morávková, Senica
 8. J. Tomašovič, Senica
 9. M.Vizváry, Senica
 10. J. Vachová, Senica
 11. D. Gabriel, Senica
 12. M. Danielová, Senica
 13. J. Vašková, Senica
 14. J. Vanek, Senica
 15. R. Povalač, Senica
 16. E. Singhová, Senica
 17. Ľ. Skok, Prievidza
 18. O.Krivánková, Kuklov
 19. M. Lešková, Senica
 20. M. Kufelová, Senica
 21. R. Krč, Senica
 22. M. Šarkozy, Senica
 23. A. Ponechal, Senica
 24. J. Vašková, Senica
 25. D. Poláková, Senica
 26. J. Milová, Senica
 27. M. Reháková, Senica
 28. P. Jelo, Senica
 29. A. Šebestová, Senica
 30. Z.Nekanovičová, Senica
 31. Ľ.Šťastný, Senica
 32. E. Vašková, Holíč
 33. A. Kubečková, Senica
 34. M.Daniel, Senica
 35. V. Jánošíková, Senica
 36. D. Prokešová, Senica
 37. J. Kir, Senica
 38. M.Vašková, Závod
 39. Z.Jankovičová, Senica
 40. Š.Sivák, Senica
 41. Š. Lukáč, Senica
 42. Z.Hechtová, Senica
 43. M.Vašková, Turá Lúka
 44. L.Húska, Senica
 45. M.Balážová, Senica
 46. S.Hajtmánková, Senica
 47. E.Petrášová, Senica
 48. I.Buchta, Senica
 49. D. Dlugošová, Senica
 50. K.Bulková, Jablonica
 51. D.Haluzová, Senica
 52. A.Špringšicová, Senica
 53. M.Rybnikárová, Senica
 54. D. Dobišová, Koválov
 55. Š. Daniš, Senica
 56. K. Jánošík, Senica
 57. J. Šišoláková, Senica
 58. V.Pechová, Senica
 59. A. Baláž, Prievaly
 60. R. Slováček, Senica
 61. M. Kováčová, Senica
 62. Š. Demová, Senica
 63. R. Chorvátová, Senica
 64. K. Reháková, Osuské
 65. M. Kalman, Senica
 66. M. Kováč, Hlboké
 67. J. Valachovičová, Kúty
 68. J. Vašek, Senica
 69. P. Patková, Senica
 70. M.Macková, Senica
 71. E. Lukáčová, Jablonica
 72. A.Dávidová, Senica
 73. L. Jankovýchová, Senica
 74. T. Gmuzdek, Štefanov
 75. Z. Šarkozyová, Senica
 76. N. Pinkavová, Senica
 77. Ľ. Pavlíková, Senica
 78. T. Koneval, Senica
 79. M. Holič, Senica
 80. M. Knotková, Senica
 81. M. Hojnošová, Lehnice
 82. M.Mazúr, Senica
 83. K.Hrubšová, Senica
 84. M. Štauderová, Senica
 85. K. Filová, B. Mikuláš
 86. J.Ferenčíková, Senica
 87. M.Rehák, Senica
 88. A. Fodorová, Častkov
 89. J.Wirthová, Senica
 90. M.Ferenčík, Senica
 91. K.Vilčeková, Senica
 92. E.Hanusová, Senica

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2   Zoznam pridelených bytov za obdobie od 1.8.2018 – 1.3.2019

 

 1. R.Horniak, Senica
 2. Z. Mikuličková, Senica
 3. G.Galád, Senica
 4. P.Bílik, Senica
 5. K.Danihelová, Senica
 6. Š.Vach, Senica
 7. V.Provazník, Senica
 8. F.Rybánsky, Senica
 9. P.Torák, Senica
 10. J.Divácky, Senica
 11. J.Ustabasi, Senica
 12. V.Cicák, Senica
 13. A.Mihok, Senica
 14. P.Masaryk, Senica
 15. S.Kotlárová, Senica
 16. M.Buríková, Senica
 17. S.Olahová, Senica
 18. K.Burayová, Senica
 19. E.Pavelková, Senica
 20. F.Polák, Senica
 21. G.Kudláčová, Senica
 22. N.Vrábelová, Senica
 23. L.Mikúšková, Senica
 24. K.Sabová, Senica
 25. S. Christovová, Sencia
 26. J.Červinka, Senica
 27. V.Macejková, Senica
 28. H.Barešová, Senica
 29. M.Kuček, Senica
 30. S.Mikulecká, Senica
 31. R.Janigová, Senica
 32. M.Luknárová, Senica
 33. J.Donovalová, Senica
 34. R.Mičová, Senica
 35. M.Vašek, Senica
 36. M.Boguská, Senica
 37. I.Zimanová, Senica
 38. S.Húsková, Senica
 39. K.Čmaradová, Senica
 40. A.Lapuník, Senica
 41. M.Oláh, Senica

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!