Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 26.08.2019 - 14:28  //  aktualizácia: 26.08.2019 - 14:31  //  zobrazené: 1694

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa 20.08.2019

číslo: 04/2019  |  dátum konania: 20.08.2019  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 4/2019

 

zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa  20.08.2019

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 1. Otvorenie                  

      2. Informatívna správa o sociálnej starostlivosti na území mesta Senica za rok

          2018

      3. Zmena členstva Správnej rady Zariadenia sociálnych služieb, n.o. Senica

      4. Návrh zmeny VZN č. 48

      5. Zoznam žiadostí na pridelenie bytu

      6. Zoznam pridelených bytov

      7. Sociálny čin roka – výzva a nominácia

      8. Rôzne

      9. Záver

 

K bodu č. 1:.

 

Komisiu otvorila predsedníčka  PhDr. Miriam MADUNICKÁ, PhD. a oboznámila všetkých z programom zasadnutia.

 

K bodu č. 2 :  

Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu predkladá každoročne na zasadnutie komisie informatívnu správu o sociálnej starostlivosti v meste Senica za predchádzajúci kalendárny rok 2018. Jej cieľom je informovať o stave a vývoji sociálnej pomoci obyvateľom mesta Senica na základe sociálnoekonomických ukazovateľov, získaných z administratívnych zdrojov údajov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v Senici, Mestského úradu v Senici a poskytovateľov sociálnych služieb, pôsobiacich na pôde mesta.

Sociálna pomoc pozostáva z dávok v hmotnej núdzi, dotácií pre dieťa v hmotnej núdzi, náhradného výživného, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti, kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, sociálnych služieb a dotácií v pôsobnosti mesta Senica. Sociálna pomoc je vykonávaná prostredníctvom ÚPSVaR v Senici, mesta Senica a prostredníctvom verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v meste Senica.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica

Celkový počet občanov, ktorí boli riešení na ÚPSVaR Senica, odbore sociálnych vecí a rodiny, oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok v roku 2018 ako poberatelia dávok v hmotnej núdzi bol v počte 194 občanov.

V rámci mesta Senica bolo riešených 37 žiadateľov o náhradné výživné pre 49 detí.                                                

V zmysle účinnosti zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR sa  poskytovali dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (predtým dotácia na stravu) a dotácia na podporu výchovy  k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (predtým dotácia na školské potreby). Dotácie sa pravidelne mesačne poskytovali v úzkej spolupráci s mestom Senica podľa uvedeného zákona, dotácie  na školské potreby boli vyplácané v mesiaci február 2018 a v mesiaci september 2018.

V mesiaci február 2018 bola poskytnutá dotácia pre 24 detí na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením. V mesiaci september  2018 bola poskytnutá dotácia pre 25 detí na podporu výchovy  k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na prvý školský polrok 2018/2019.  Dotácia na jedno dieťa bola poskytnutá vo výške 16,60 € v každom polroku.

Za obdobie roku 2018 boli pravidelne mesačne vyplácané dotácie na stravu pre deti rodičov  v hmotnej núdzi ako aj pre rodičov na formulár  v meste Senica pre priemerný  počet 55 detí za 10 mesiacov. Na jedno dieťa vychádzala dotácia na stravu vo výške 20,00 € na mesiac. Dotácie na stravu boli poskytované počas školského roka a v letných mesiacoch boli poskytované len pre deti v materských  školách.

 

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Senica, odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok poskytoval v roku 2018 občanom Senice na našom oddelení tieto štátne sociálne dávky:

V zmysle zákona č. 383/2013 Z.z. príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z.  bolo za obdobie roka 2018 vyplatených 184  príspevkov pri narodení. Výška príspevku bola počas celého roku vo výške 829,86 € na dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní. Ak išlo o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pôrodu, príspevok sa vyplácal vo výške 151,37 €.

V zmysle zákona č. 238/1998 Z.z. o príspevku na pohreb bolo vyplatených 152 príspevkov osobám, ktoré zabezpečili pohreb zomretého, výška príspevku bola 79,67 €.

V zmysle zákona č. 571/2009 Z.z. o  rodičovskom príspevku sa mesačne vyplácal rodičovský príspevok v priemere 437 oprávneným osobám. Výška rodičovského príspevku bola mesačne 214,70 €.

V zmysle zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa sa poskytoval prídavok na dieťa priemerne mesačne 2456 oprávneným osobám. Počet detí na ktoré boli vyplácané prídavky bol 4932.  Výška prídavku na  dieťa bola 23,68 € mesačne na každé nezaopatrené dieťa.

V zmysle zákona č.627/2005 Z.z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa sa priemerne mesačne vyplácalo 30 opakovaných príspevkov na dieťa zverené do náhradnej starostlivosti. Výška príspevku bola 139,09 € a táto suma sa znižovala o príjem dieťaťa. Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi sa poskytoval v 6 prípadoch a bol vo výške 176,84 €. Za obdobie roka 2018  boli vyplatené 2 príspevky pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti, výška každého príspevku bola 503,50 €. 

V zmysle zákona 561/2008 o príspevku na starostlivosť o dieťa sa poskytoval  príspevok 45 oprávneným osobám. Príspevok sa poskytoval vo výške preukázaných výdavkov za poskytovanie starostlivosti dieťaťu v zariadení maximálne vo výške 280,00 € resp. v sume 41,06 € pri reťazovom pôrode.

Na oddelení peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností sa aj v roku 2018 poskytovalo sociálne poradenstvo ohľadom preukazov, parkovacích preukazov a peňažných príspevkov pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Spracovávali sa podané žiadosti, vydávali lekárske alebo komplexné posudky, ktoré boli záväzným podkladom pre vydanie I. stupňového rozhodnutia a následne sa vydávali  rozhodnutia vo veciach peňažných príspevkov na kompenzáciu  ŤZP v zákonom stanovenej lehote.

V roku 2018 bolo v meste Senica celkovo podaných 116 žiadostí o peňažné príspevky na kompenzáciu, z toho priznaných peňažných príspevkov na kompenzáciu rozhodnutím bolo 97 žiadostí, nevyhovelo sa 19 žiadostiam.

     Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v rámci okresu Senica evidovalo  ku dňu  31.12.2018  2 998 rodín. Z toho v meste Senica je týchto rodín 745. Od začiatku roka 2018 bola poskytnutá pomoc  612 rodinám v celom okrese, z toho je 231 rodín zo Senice.  

      Rozsiahly úsek činnosti oddelenia tvorí terénna sociálna práca za účelom zisťovania  rodinných i sociálnych pomerov plnoletých fyzických osôb a najmä sledovanie prostredia pre starostlivosť a výchovu maloletých detí.  V sledovanom období bolo vykonaných v meste Senica 1 621 šetrení v rodinách s maloletými deťmi a 31 šetrení v rodinách plnoletých osôb na dožiadanie súdu. Pre občanov mesta Senica bola na tunajšom oddelení poskytnutá pomoc pri spísaní 270 návrhov na súd o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností  k maloletým deťom.

     V meste Senica sa vykonáva pestúnska starostlivosť u  7 maloletých detí a 10 maloletých detí je zverených do náhradnej osobnej starostlivosti. V ústavnej  starostlivosti bolo v roku 2018  umiestnených 7 maloletých detí z dôvodu zanedbávania starostlivosti zo strany rodičov.

     Pracovníci sociálnej kurately detí majú vo svojej starostlivosti z mesta Senica  62 detí s poruchami správania. Nad výchovou týchto detí je nariadených 9 výchovných opatrení. V roku 2018 malo nariadenú ústavnú starostlivosť  8 maloletých detí.

     Pracovníčka sociálnej  kurately pre plnoleté fyzické osoby eviduje v uvádzanom období 24 občanov Senice, ktorí boli prepustení z výkonu trestu odňatia slobody a výkonu väzby, zároveň bol u všetkých týchto klientov poskytnutý resocializačný príspevok

     Počet prípadov na RPPS za rok 2018 z mesta Senice bol 116 (t.j. cca  55% z celkového počtu prípadov), počet klientov z mesta Senica bol 233. Poradensko-psychologické služby boli zamerané na problematiku rodinnú, osobnostnú, partnerskú, rozvodovú, resp. rozchodovú, náhradnú rodinnú starostlivosť a výchovné opatrenia.

 

Mesto Senica

Mesto Senica prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu v oblasti sociálnej starostlivosti a sociálnej ochrany postupuje v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o soc. službách, zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a soc. kuratele, zákonom č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine a zákonom   č.  544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Sociálne služby sú jednou z foriem sociálnej pomoci pre ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii. Obec prostredníctvom nich podporuje sociálne začlenenie občanov a uspokojovanie sociálnych potrieb ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.

Zameranie sociálnych služieb:

 • prevencia vzniku, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie jednotlivca, rodiny alebo komunity
 • zachovanie, obnova alebo rozvoj schopnosti jednotlivca viesť samostatný život
 • podpora začlenenia jednotlivca do spoločnosti
 • prevencia sociálneho vylúčenia
 • riešenie krízovej sociálnej situácie jednotlivca a rodiny.

Obec v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá má právo výberu.

Mesto Senica v rámci svojej pôsobnosti poskytuje opatrovateľskú službu, požičiavanie pomôcok, poskytuje sociálne služby v nocľahárni, zabezpečuje prostredníctvom zmluvného partnera prepravnú službu,  opatrovateľskú službu, monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci, poskytuje podporné služby, ktorými sú odľahčovacia služba, poskytovanie sociálnej služby v dennom centre a v jedálni, vyhotovuje posudky o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení s opatrovateľskou službou, v dennom stacionári a poskytuje základné sociálne poradenstvo. Zároveň v roku 2018 pôsobilo ako sociálny úrad pre 26 obcí okresu Senica, ktoré na základe zmlúv preniesli posudkovú činnosť na mesto Senica. V roku 2018 pribudli do posudkovej činnosti 3 obce a to Šajdíkove Humence, Štefanov, Šaštín – Stráže.

K 31.12.2018 malo mesto Senica 15 občanov, ktorým bola poskytovaná opatrovateľská služba priamo v ich domácnostiach. Túto službu poskytovalo 10 profesionálnych opatrovateliek, jedna opatrovateľka zabezpečovala výlučne len rozvoz stravy. K službám v rámci opatrovateľskej služby, ktoré opatrovaní občania najčastejšie využívali patrila donáška nákupov a liekov, upratovanie v domácnosti, pomoc pri osobnej hygiene. Priemerné bežné výdavky za rok 2018 pre opatrovateľskú službu predstavovali sumu 99 639,40 €. Priemerný ročný príjem bol vo výške 13.137,20 €.                                                           Donáška obedov sa zabezpečovala pre 58 občanov ako samostatná služba a pre 12 občanov v rámci opatrovateľskej služby spolu s ostatnými úkonmi. Spoločné stravovanie občanov – dôchodcov sa uskutočňovalo v jedálňach v Dome Humanity a Súkromnej strednej odbornej škole podnikania. Hodnota stravnej jednotky v roku 2018 bola v Dome Humanity 2,50 € a v SSŠP 2,80 €. Mesto Senica poskytuje príspevok na stravu pre dôchodcov  a ten sa odvíjal od mesačného príjmu a od aktuálnej výšky životného minima nasledovne:

 • príjem do výšky životného minima - nárok na príspevok 0,50 eur

 • príjem vo výške 1,3 násobku životného minima – nárok na príspevok 0,40 eur

 • max. príjem vo výške 1,5 násobku životného minima – nárok na príspevok je 0,30 eur.

Príspevok na stravu dôchodcov bol v celkovej výške 533,70 € a bol poskytnutý 9 občanom mesta Senica. Cena za donášku jedla bola v roku 2018 v sume 0,55 €.

Pre občanov, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať, poskytuje mesto možnosť prenocovania v nocľahárni na Hurbanovej ulici 1378. Kapacita nocľahárne je 7 postelí. V roku 2018 bolo poskytnutých 2 374 nocľahov pre celkovo 14 občanov. Túto sociálnu službu spolufinancuje MPSVaR SR, jeho príspevok za rok 2018 bol 10.080 €, celkové výdavky na prevádzku nocľahárne boli 12.232,12 €, príjmy od klientov 1 181,90 €.

Mestské jasle sú od 1.1.2018 zaregistrované v registri poskytovateľov sociálnych služieb ako zariadenie starostlivosti  o deti do troch rokov veku dieťaťa so zvýšenou  kapacitou na 30 detí. Mestské jasle poskytujú poldenný alebo celodenný pobyt detí do troch rokov veku dieťaťa.

 

V dvoch denných centrách sa poskytujú sociálne služby počas dňa občanom, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, občanom s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičom s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.  Zabezpečuje sa najmä záujmová činnosť a poskytuje sa základné sociálne poradenstvo prostredníctvom osvetovej činnosti, školení, súťaží, výstav, besied, výletov, rôznych posedení a plánovanej klubovej činnosti. Vytvárajú sa podmienky pre zabezpečenie klubovej činnosti a výkon činností organizácií tretieho sektora. Denné centrum na Továrenskej ulici je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica a denné centrum na Hviezdoslavovej ulici je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestského kultúrneho strediska. Pravidelne organizujeme pre všetkých dôchodcov mesta Deň úcty k starším, ktorého sa zúčastňujú vo veľkom počte. V roku 2018  boli na túto slávnosť pozvané aj manželské páry, ktoré v danom roku oslávili 50., 55. a 60. výročie uzavretia manželstva. Taktiež sa pokračovalo v spolupráci našich dôchodcov s dôchodcami partnerského mesta Velké Pavlovice. Prostredníctvom vzájomných návštev sa udržiavajú partnerské vzťahy oboch miest.

Podľa VZN č. 41 a v súlade so zákonom č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi sa môže občanom poskytnúť jednorazová dávka. Je určená občanom, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, bielizeň, obuv, na nevyhnutné vybavenie domácnosti a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, na úhradu mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb. Poskytuje sa aj občanom, ktorí nie sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, avšak sa ocitli v mimoriadne nepriaznivej životnej situácií, je v ohrození ich zdravie, život alebo základné životné potreby, občanom prepusteným z výkonu trestu alebo zo zariadenia na výkon ochrannej výchovy. Mesto Senica hradí nevyhnutné výdavky na pohreb občanovi, ktorému nemá kto pohreb zabezpečiť alebo prispieva pozostalým, ak nie sú schopní pohrebné náklady uhradiť v plnej výške z vlastných príjmov. V tejto oblasti bolo v roku 2018 vydaných 38 rozhodnutí                    a vyplatilo sa 1.934,82 €. Na náklady mesta v celkovej sume 1926 € boli pochovaní traja občania.

Povinnosť obce poskytovať príspevok na tvorbu úspor pre deti, ktoré sú umiestnené v detskom domove v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí a o sociálnej kuratele bola uplatnená v roku 2018 za mesiace január až marec u troch maloletých občanov Senice. Povinný mesačný príspevok na jedno dieťa bol 113,48 €, takže spolu na tento príspevok bola poskytnutá suma 1.021,32 €. Od 1.4.2018 novelou tohto zákona bol názov detské domovy premenovaný na centrá pre deti a rodiny. Novelou vznikla povinnosť poskytovať jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého pri odchode z centra z dôvodu nadobudnutia plnoletosti najviac vo výške 15-násobku sumy život. minima pre nezaopatrené dieťa. Od apríla 2018 bol vyplatený jeden prísp. v sume 280,83 €.

 

Prepravnú službu zabezpečuje mesto Senica cez neverejného poskytovateľa sociálnych služieb – Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica. Je určená pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Od 1. 1. 2009 obec uskutočňuje aj posudkovú činnosť, ktorou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a na opatrovateľskú službu. Posudková činnosť sa skladá zo zdravotnej posudkovej činnosti, ktorú vykonáva zmluvný lekár a sociálnej posudkovej činnosti, ktorú vykonávajú pracovníci oddelenia sociálnych vecí. V roku 2018 bolo vypracovaných celkom 100 posudkov pre mesto Senica a 112 posudkov pre obce senického okresu.

V rámci pôsobnosti zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine sa Mesto Senica vyjadrovalo a odporúčalo poberanie dávok, ktoré realizuje ÚPSVaR v Senici. Zisťoval sa skutkový stav, podávali sa správy k rozvodom, k priznaniu výživného, k trestnej činnosti, poskytovala sa súčinnosť pri zisťovaní rodinných, bytových a sociálnych pomerov detí a ich rodín na účely vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. V roku 2018 bolo na základe vyžiadania Okresného súdu v Senici vypracovaných 82 správ a posudkov, pre Okresné riaditeľstvo PZ 4 správy, pre ÚPSVaR v Senici 60 správ a pre detské domovy 3 správy.

V sociálnej oblasti boli podporené prostredníctvom dotácií z fondu PRO SENICA 4 subjekty v celkovej sume 1 850 €. Uznesením MsZ bol neziskovej organizácií Pro Region schválený projekt Nenechajme Svetlušku „zhasnúť“ vo výške 7.000 €.

Mesto Senica je zriaďovateľom Zariadenia sociálnych služieb Senica n.o., ktoré poskytuje sociálne služby v zariadení opatrovateľskej služby, v domove sociálnych služieb, zariadení pre seniorov a útulku. Správa o činnosti tohto zariadenia je predložená na rokovanie MsZ ako samostatná správa.

 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica , Štefánikova 1377/77 bol zriadený 1. 9. 1993, zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj a je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet TTSK. Štatutárnym zástupcom zariadenia je riaditeľka JUDr. Zita Rišková.

Od 1.7.2017 sa znížila kapacita Domova sociálnych služieb z 230 klientov na 210  a bolo zaregistrované špecializované zariadenie s kapacitou pre 30 klientov. Je to zariadenie, v ktorom sa poskytuje sociálna služba osobám so zdravotným postihnutím, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie. Kapacita Zariadenia pre seniorov 80 klientov ostala nezmenená. Keďže sa všetkým záujemcom o umiestnenie nedá vyhovieť hneď, vedie sa poradovník čakateľov na umiestnenie. Celkový počet žiadateľov o umiestnenie je 395. Počet umiestných žiadateľov počas roka bol 162, z toho zo Senice 15.

 

Územný spolok  SČK Senica

Sociálna činnosť Územného spolku Slovenského Červeného kríža Senica bola zabezpečovaná v dennom sociálnom zariadení Dom Humanity SČK, ktoré je v prevádzke od 1.2.1992. V roku 2018 bol priemerný počet zamestnancov v počte 28,9.

Sociálne služby vykonávané na základe zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách: opatrovateľská služba, špecializované  sociálne poradenstvo, prepravná služba, požičiavanie kompenzačných pomôcok, sprostredkovanie osobnej asistencie, krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií, jedáleň, denný stacionár.

 

Opatrovateľská služba

-     Počet klientov opatrovateľskej služby: 17

-     Počet opatrovateliek poskytujúcich službu: 9

-     Počet odpracovaných hodín v opatrovateľskej službe: 11223,5 ( 5,60€/hod.)

Jedáleň

 • Počet registrovaných stravníkov: 158

 • Počet pripravených obedov: 24 880

 • Počet donášok obedov klientom: 12 570

  Prepravná služba - sociálny taxík

  Počet výjazdov sociálneho taxíka (seniori, matky s deťmi, klienti sociálnych zariadení) : 688 v počte 7042,5 najazdených kilometrov.

  Špecializované sociálne poradenstvo a krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií  Počet konzultácií: 425

 • Počet intervencií – krízová pomoc prostredníctvom TT: 158

  Požičovňa kompenzačných pomôcok

  V sklade kompenzačných pomôcok boli v priebehu roka k dispozícii na zapožičanie do domácnosti 12 invalidných vozíkov, 7 prenosných WC, 15 polohovacích postelí, 7 chodítok, zdvíhacie zariadenie a schodolez. Zapožičanie sú vykonávané  na prechodné obdobia kým nemá občan zabezpečené kompenzačné pomôcky z príslušnej poisťovne.

  Službu využilo celkom 81 ZŤP klientov.

  Denný stacionár

  V Dennom stacionári sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie, pracovná terapia v keramickej dielni, muzikoterapia a tréningy pamäti. V roku 2018 využilo sociálnu službu Denného stacionára celkom 5  klientov z Mesta Senica, ktorý Denný stacionár navštevovali denne.

  Asistenčná služba

 • Počet asistenciív roku 2018:11 848

 • Počet asistentov: 8 uchádzačov o zamestnanie

  Humanitná pomoc   

 • Celkom bola materiálna pomoc poskytnutá 1293 občanom.

  Sociálne odkázaným občanom, ako i rodinám s deťmi v hmotnej núdzi bolo poskytované ošatenie, obuv, hygienické a čistiace potreby, potravinové balíčky a obedy.

  V rámci humanitnej pomoci bolo 3.12.2018 zorganizované charitatívne podujatie pod názvom Vianočné darovanie, počas ktorého bolo vydaných celkom 2266 nového i použitého ošatenia, hračky, knihy a bytové doplnky 154 osobám v hmotnej núdzi.

  Pre 20 ľudí bez domova bola v decembri 2018 darovaná do útulku a nocľahárne kapustnica a balíčky s hygienickými potrebami.

  Potraviny darované v rámci potravinovej banky boli vydávané pravidelne každú stredu  pred ubytovňou na Hurbanovej ulici. Väčšinou to boli pekárenské výrobky z OR Tesco Senica.

  Potravinová pomoc

  Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica zabezpečoval  distribúciu potravinovej pomoci občanom v hmotnej núdzi  v rámci projektu EU -  FEAD v mesiacoch február, máj, september, november 2018.

   

  Nezisková organizácia Pro Region n.o.

  Nezisková organizácia Pro Region, Kunov 66/67, Senica poskytuje sociálne služby v dennom stacionári Svetluška. Formou ambulantnej služby je sociálna starostlivosť poskytovaná klientom z miest a obcí regiónu Senica. Zariadenie poskytuje služby spojené s tvorbou koncepcií a poradenstvom v oblasti poskytovania sociálnych služieb v zmysle zákona  č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a s tvorbou koncepcií rozvoja sociálnych služieb, sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva v zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

  Kapacita zariadenia je 18 klientov, naplnenosť k 31. 12. 2018 bola 18 klientov, z toho zo Senice bolo 13 klientov.  Zariadenie neeviduje žiadnych čakateľov na poskytovanie sociálnych služieb. Priemerná úhrada od klienta bola 53,31 € mesačne. Počet zamestnancov k 31.12.2018 bol 5.  Štatutárnym zástupcom zariadenia je riaditeľka Mgr. Marta Štítna.

  Nezisková organizácia Oáza Života n.o.

  Nezisková organizácia Oáza Života, Senica, Štefánikova 1317/69 poskytuje v penzióne Vlasta pobytové sociálne služby v domove sociálnych služieb s kapacitou 3 klienti a v zariadení pre seniorov s kapacitou 27 klientov. Je poskytovaná celoročná starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím – telesný postih, duševné poruchy, poruchy správania, zmyslové poruchy alebo kombinácie postihnutí. Ďalšie poskytované služby sú stravovanie   5x denne, u diabetikov 6x denne, bývanie, zaopatrenie, záujmová a rehabilitačná činnosť. Cieľovou skupinou sú fyzické osoby do dovŕšenia dôchodkového veku, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby

  Počet čakateľov je 10.

   

  Nezisková organizácia Harmónia OCEAN n.o.

     Je zriaďovateľom Zariadenia pre seniorov a Domova sociálnych služieb Harmónia n.o.  na Štefánikovej ulici 3013/65B v Senici. Svoju činnosť začala 1. októbra 2013. V roku 2016 sa zvýšila kapacita Zariadenia pre seniorov z pôvodných 88 na 99 klientov a  Domova sociálnych služieb sa naopak znížila z pôvodných 21 na 10 klientov. Od 1. januára 2018 bola znovu zmena v kapacite zariadenia a to Zariadenie pre seniorov 104 klientov a Domov sociálnych služieb 5 klientov. Významné je zabezpečovanie pravidelných denných aktivít a terapií: kognitívne tréningy pamäti, reminiscenčná terapia, zmyslová aktivizácia, bazálna stimulácia, terapia pobytom v multisenzorickej miestnosti, aktivity v ergoterapeutickej miestnosti a tiež komplexná sociálna a ošetrovateľská starostlivosť o ľudí v terminálnom štádiu ochorenia a v kóme. Opatrovateľskú starostlivosť zabezpečovalo 38 odborných zamestnancov. Ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná formou Ados.  Zdravotnú starostlivosť v zariadení poskytuje všeobecná lekárka pre dospelých MUDr. Skalická, ktorá do ambulancie v zariadení dochádza raz za týždeň, v prípade potreby pri akútnej zmene zdravotného stavu klientov ordinuje operatívne. Do zariadenia pravidelne 1x mesačne dochádza aj psychiater. Sociálnu rehabilitáciu vykonávajú tri inštruktorky sociálnej rehabilitácie, ktoré sú odborne kvalifikované. Rehabilitáciu vykonávajú dve fyzioterapeutky, ktoré sú taktiež odborne kvalifikované.

Priemerná úhrada v roku 2018 bola 585,90€.

Priebežné plnenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Senica na roky 2012 - 2020

Mestské zastupiteľstvo v Senici na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 22. novembra 2012 schválilo Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) mesta Senica na roky 2012 – 2020 a jeho aktualizáciu schválilo na svojom 22. zasadnutí konanom dňa 3. mája 2018. V tomto dokumente sa zaväzujeme, že budeme KPSS priebežne hodnotiť a toto hodnotenie bude súčasťou Správy o sociálnej starostlivosti, ktorá je každoročne predkladaná MsZ v Senici.

 

Uznesenie č. 10/2019:

 

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  predloženú Informatívnu správu o sociálnej starostlivosti na území mesta Senica za rok 2018  berie na vedomie a odporúča predložiť ju  na    s c h v á l e n i e  v MsR a MsZ.   

 

K bodu č. 3:

  Na zasadnutie komisie bola prizvaná riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb n.o. Senica Mgr. Slavomíra Jurovatá, ktorá predložila na schválenie materiál – Zmena v členstve Správnej rady spoločnosti Zariadenia sociálnych služieb Senica n.o.

Odôvodnenie materiálu v plnom znení:

Mgr. Rastislav Vartiak bol uznesením MsZ č. 30/b/6 prijatým na 1. riadnom zasadnutí MsZ v Senici konanom dňa 07.02.2019 schválený ako jeden zo 6 zástupcov mesta  ( 4 poslanci a 2 zástupcovia mestského úradu) do Správnej rady Zariadenia sociálnych služieb Senica, n.o.  a  Správnou radou ZSS Senica, n.o.  bol dňa 27. 3. 2019 opakovane zvolený  za predsedu Správnej rady.

Nakoľko s  Mgr. Rastislavom Vartiakom bol skončený pracovný pomer s mestom Senica k 30.06.2019 , p. Vartiak písomne oznámil, že odstupuje z funkcie člena a predsedu Správnej rady ZSS Senica, n.o.. Následne  je potrebné, aby MsZ na návrh primátora  schválilo chýbajúceho  zástupcu mesta do správnej rady ZSS Senica, n.o.

V zmysle Štatútu ZSS Senica n.o. - čl. IV / A./ ods. 2 Správna rada má šiestich členov, ktorých navrhuje zakladateľ na návrh primátora.

Funkčné obdobie členov správnej rady je štvorročné a  je totožné s funkčným obdobím Mestského zastupiteľstva v Senici.

V súčasnosti bolo vyhlásené výberové konanie na vedúceho odd. sociálnych vecí, kultúry a športu. Na základe výsledkov  výberového konania, bude predložený MsZ  návrh  na schválenie zástupcu do  Správnej rady ZSS Senica, n.o.

 

Uznesenie č. 11/2019:

 

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  predložený materiál na zmenu členstva Správnej rady ZSS n.o. Senica   b e r i e      n a     v e d o m i e   a odporúča predložiť ju na zasadnutie MsR a MsZ. 

 

K bodu č. 4:

  Riaditeľkou ZSS n.o. Senica bol predložený i návrh na zmenu VZN č. 48 s účinnosťou od 01.11.2019. Odôvodnenie je v nasledovnom znení:

 

V súvislosti so zvyšovaním sa cien energií, materiálu a pod. a so zabezpečením celodenného stravovania  pre klientov (rozšírenie stravy o desiatu, olovrant a pri diétach o druhú večeru) podľa §17 odst.4 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách žiadam zaradiť do programu MsR a MsZ na prerokovanie návrh zmien – výšok úhrad za poskytovanú sociálnu službu v jednotlivých sociálnych službách (naposledy sa upravovali k 1.4.2018) s účinnosťou od 1.11.2019.

Čl.10

Spôsob a výška úhrady za poskytnutú službu v zariadení pre seniorov:

 1. Úhrada za sociálne služby poskytované v zariadení pre seniorov sa stanovuje nasledovne

 2. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby – 2,50 €/deň,

 3. ubytovanie – 5,77 €/deň,

 4. stravovanie:

  hlavné jedlá: raňajky – 1,01 €/deň, obed – 2,64 €/deň, večera 2,27 €/deň,

  vedľajšie jedlá: desiata – 0,55 €/deň, olovrant – 0,55 €/deň, druhá večera – 0,75 €/deň.

 5. Podrobnosti o výške a spôsobe úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa upravia v zmluve o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.Čl.12

Spôsob a výška úhrady za poskytnutú službu v zariadení opatrovateľskej služby :

 1. Úhrada za sociálne služby poskytované v zariadení opatrovateľskej služby sa stanovuje nasledovne

 2. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby – 2,50 €/deň,

 3. ubytovanie – 5,77 €/deň,

 4. stravovanie:

  hlavné jedlá: raňajky – 1,01 €/deň, obed – 2,64 €/deň, večera 2,27 €/deň,

  vedľajšie jedlá: desiata – 0,55 €/deň, olovrant – 0,55 €/deň, druhá večera – 0,75 €/deň.

 5. Podrobnosti o výške a spôsobe úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa upravia v zmluve o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.Čl.14

Spôsob a výška úhrady za poskytnutú službu v domove sociálnych služieb:

 1. Úhrada za sociálne služby poskytované v domove sociálnych služieb sa stanovuje nasledovne

 2. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby – 2,50 €/deň,

 3. ubytovanie – 5,77 €/deň,

 4. stravovanie:

  hlavné jedlá: raňajky – 1,01 €/deň, obed – 2,64 €/deň, večera 2,27 €/deň,

  vedľajšie jedlá: desiata – 0,55 €/deň, olovrant – 0,55 €/deň, druhá večera – 0,75 €/deň

 5. Podrobnosti o výške a spôsobe úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa upravia v zmluve o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.Čl.15

Úhrady za ďalšie služby alebo iné činnosti

 1. Zariadenie sociálnych služieb môže vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie iných činností alebo ďalších služieb, ktoré zákon o sociálnych službách neupravuje a ktoré zvyšujú kvalitu života prijímateľa sociálnej služby. Platby za tieto činnosti sú upravené samostatnou zmluvou medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.

 2. Výška úhrady za mesiac na fyzickú osobu za používanie vlastného elektrospotrebiča je:

 3. 0,70 € za používanie fénu,

 4. 0,70 € za používanie žehličky,

 5. 1,60 € za používanie rýchlovarnej kanvice,

 6. 1,60 € za užívanie nočnej lampy,

 7. 3,30 € za používanie rádia, CD, DVD prehrávača

 8. 8,30 € za používanie televízora, chladničky, vyhrievacej podložky, ventilátora, elektrického ohrievača,

 9. 6,00 € za používanie počítača,

 10. 5,00 € za používanie mikrovlnnej rúry.

 11. Výška úhrady za mesiac na fyzickú osobu za administratívne úkony na depozitnom účte je: 1,00 €.

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. zabezpečuje ďalšie služby u externých dodávateľov, ktorí si za služby účtujú poplatok podľa platných cenníkov:

 1. revízia vlastného elektrospotrebiča – povinná pre každého prijímateľa sociálnej služby, ktorý používa vlastný elektrospotrebič, vykonávaná v zákonných lehotách,

 2. strihanie vlasov,

 3. pedikúra,

 4. fyzioterapia.

Uznesenie č. 12/2019:

 

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  predložený návrh zmeny VZN č. 48 s účinnosťou od 01.11.2019   b e r i e               n a     v e d o m i e   a odporúča predložiť ju na zasadnutie MsR a MsZ. 

 

K bodu č. 5:

           Ing. Renáta Hebnárová – poverená vedením oddelenia sociálnych vecí  predložila na zasadnutie komisie  zoznam  žiadostí o byty  za obdobie od posledného zasadnutia komisie  ( príloha č. 1).

Všetky žiadosti, ktoré nespĺňajú podmienky v súlade s VZN, prípadne sú neúplné neboli do poradovníka o byt zaradené.

 

Uznesenie č. 13/2019:

 

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  s ch v a ľ u j e   zoznam žiadateľov o pridelenie bytu  podľa prílohy č. 1. 

 

K bodu č. 6:

           Ing. Renáta Hebnárová – poverená vedením oddelenia sociálnych vecí  predložila na zasadnutie komisie  i zoznam pridelených bytov za obdobie od posledného zasadnutia komisie a to od 01.06.2019  ( príloha č. 2) a oznámila, že dvom nájomcom bola daná k 01.06.2019 výpoveď z nájmu.

 

Uznesenie č. 14/2019:

 

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  s ch v a ľ u j e   zoznam pridelených bytov od 01.06.2019  podľa prílohy č. 2. 

 

K bodu č. 7:  

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky aj tento rok pokračuje v udeľovaní Ocenenia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR za Sociálny čin roka a za významnú pomoc rodinám, ktoré sa  uskutočňuje od roku 2003 a pôsobí ako motivácia pre skvalitňovanie sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Sociálnym činom sa rozumie mimoriadne humánna a  originálna aktivita pre ktorúkoľvek znevýhodnenú skupinu obyvateľstva (deti, starší ľudia, ťažko zdravotne postihnutí,  marginalizované skupiny obyvateľstva a pod.). Výzva na podávanie návrhov je do 10. septembra 2019. Zaslané nominácie vyhodnotí komisia a spracuje návrhy na ocenenie, pričom bude prihliadať najmä na kreativitu, efektivitu a cielenosť aktivít, kvalitu poskytovanej služby a jej vplyv na zlepšenie životnej situácie občanov.

Na Ocenenie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR za Sociálny čin roka a za významnú pomoc rodinám je možné navrhnúť ktorékoľvek zariadenie, obec, mesto, neziskovú organizáciu, právnickú, či fyzickú osobu, ktorá akýmkoľvek výnimočným a humánnym spôsobom, nad rámec svojich pracovných povinností, bola nápomocná.

 

Na základe tejto výzvy ,na základe vyjadrenia Mesta Senica a podporného stanoviska ÚPSVaR Senica bol daný návrh na nomináciu, ktorý navrhuje :  riaditeľku Slovenského Červeného Kríža – územného spolku Senica PhDr. Miriam Madunickú, PhD.

Podľa vyjadrenia PhDr. Miriam Madunickej, PhD. - nesúhlasí s osobnou nomináciou ale s nomináciou organizácie SČK – územný spolok Senica.

 

Uznesenie č. 15/2019:

 

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  s ch v a ľ u j e  nomináciu organizácie SČK územného spolku Senica  v zastúpení riaditeľky SČK Senica PhDr. Miriam Madunickej, PhD.na  Ocenenie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR za Sociálny čin roka a za významnú pomoc rodinám.

 

K bodu č. 8:

Do bodu rôzne bola zaradená i informácia o stretnutí k Svetovému dňu prevencie týrania a zneužívania detí ,ktoré sa uskutočnilo dňa 20.08.2019 na pôde MsÚ Senica a bolo prípravným stretnutím.

Ďalším príspevkom v bode rôzne bola informácia Mgr. Marty Štítnej, členky komisie a zároveň i riaditeľky  neziskovej organizácie PRO REGION n.o. Senica. Táto organizácia so sídlom v Kunove 66/67 v Senici, ktorá je zriaďovateľom Denného stacionára Svetluška, získala nenávratný finančný príspevok z Európskej únie v rámci Európskeho sociálneho fondu a v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa vo výške: 361 709,46 €. Projekt má názov: „Proces deinštitucionalizácie a kvality sociálnych služieb v Senici“ a bude sa realizovať od marca 2019 do konca októbra 2020. Hlavnou aktivitou projektu bude zvyšovanie kvality a dostupnosti sociálnych služieb v meste Senica, následne v TT SK prostredníctvom deinštitucionalizácie.     Prvou etapou realizácie hlavnej aktivity bude monitorovanie cieľov verejných politík mesta Senica v sociálnej oblasti, v koordinácii so strategickými cieľmi VÚC, so zreteľom na aktualizáciu komunitných služieb v rámci „Komunitného plánu“ mesta Senica, najmä z pohľadu dlhodobých cieľov, pričom pod pojmom  komunitné služby v predloženej stratégii označujeme súbor vzájomne prepojených a koordinovaných služieb poskytovaných v územne ohraničenej komunite, ktoré reagujú na potreby členov komunity a nejavia znaky inštitucionálnej starostlivosti. Budeme pritom vychádzať z porovnania základných rozdielov medzi inštitucionálnou a komunitnou starostlivosťou. Ďalšou etapou realizácie hlavnej aktivity bude analýza potrieb užívateľov sociálnych služieb v meste Senica formou dotazníka s 15 kľúčovými otázkami o potrebe, dostupnosti a kvalite sociálnych služieb v meste Senica.     Vyhodnotenie analýzy, ako poslednej etapy realizácie hlavnej aktivity, s ohľadom na mieru napĺňania cieľov verejných politík mesta Senica a vyvodenie dopadov na poskytovanie sociálnych služieb v meste Senica, v kontexte s komunitnými službami a taktiež strategickými cieľmi TT SK, bude smerovať ku konečnému vyhodnoteniu analýzy potrieb v oblasti sociálnych služieb v meste Senica a vyšpecifikovaniu problémov, stanoveniu silných a slabých stránok v oblasti kvality a deinštitucionalizácie sociálnych služieb mesta Senica. Na základe zrealizovaných etáp bude vypracovaná koncepcia deinštitucionalizácie sociálnych služieb v meste Senica a následne v TT SK. Návrh riešení bude zahŕňať nie len sociálne začlenenie osôb so špecifickými potrebami, ale aj ich možnosti uplatnenia sa vo verejných službách. Predmetné riešenia budú vychádzať z potrieb obyvateľov mesta Senica, vyprofilovaných z analýzy sociálnych služieb.

Na zasadnutie komisie bola prizvaná i riaditeľka Polikliniky n.o. Senica p. Mgr. Eva Volková, ktorá všetkých prítomných oboznámila so zmenami týkajúcich sa služieb občanov priamo v Poliklinike.

Posledným bodom bolo schválenie a uprednostnenie pridelenia dvoch mestských bytov.

Ing. Hebnárová členom komisie poskytla žiadosť Okresného riaditeľstva policajného zboru v Senici, ktorému vzhľadom na nepriaznivú personálnu situáciu boli prevelení do pôsobnosti príslušníci Policajného zboru, ktorí nemajú v našom regióne trvalé bydlisko. Z uvedeného dôvodu žiadajú o pomoc a poskytnutie ubytovania.

 

Uznesenie č. 16/2019:

 

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  s ch v a ľ u j e   pridelenie bytov príslušníkom Policajného zboru Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senici mimo poradovníka žiadateľov o pridelenie bytu. 

 

K bodu č 9:

Na zasadnutí komisie bolo pri schvaľovaní  uznesení č. 10/2019, č. 11/2019,  č. 12/2019, č. 13/2019,   č. 14/2019, č. 15/2019 a č. 16/2019 prítomných 7 členov z celkového počtu 9.

 

Hlasovanie prebehlo nasledovne:

ZA                                                =  7

PROTI                                        =  0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA    =  0

 

Predsedníčka komisie  poďakovala všetkým prítomným za účasť a zasadnutie komisie  pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  ukončila.

 

                                                                                         PhDr. Miriam MADUNICKÁ, PhD.

                                                                                                   predsedníčka komisie

V Senici, dňa 22.08.2019

Zapísala: Mgr. Jana Madunická

 

 

Príloha č. 1   Zoznam žiadostí o pridelenie bytu

 1. A. Kubečková, Senica

 2. D. Prokešová, Senica

 3. M. Balážová, Senica

 4. K. Halabrínová, Senica

 5. M. Prsteková, Senica

 6. J. Kubečka, Senica

 7. E. Chropúvková, Senica

 8. Z. Sláviková, Senica

 9. M. Proniková, Senica

 10. E. Jurásek, Senica

 11. K. Stanková, Senica

 12. P. Kraic, Senica

 13. V. Pechová, Senica

 14. Z. Šarkozyová, Senica

 15. T. Koneval, Senica

 16. M. Holič, Senica

 17. M. Knotková, Senica

 18. M. Rehák, Senica

 19. A. Fodorová, Senica

 20. J. Wirthová, Senica

 21. M. Ferenčík, Senica

 22. Š. Lukáč, Senica

 23. D. Štefanková, Senica

 24. I. Mikulecká, Senica

 25. P. Hrajnoha, Senica

 26. J. Ferenčík, Senica

 27. P. Geschwandtnerová, Senica

 28. E. Chalupová, Senica

 29. R. Surový, Senica

 30. D. Štvrtecká, Senica

 31. P. Braciník, Senica

 32. M. Horváth, Senica

 33. Jolana Rozsová, Senica

 34. L. Jankovýchová, Senica

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2   Zoznam pridelených bytov za obdobie od 1.6.2019

 

 1. M. Kuček

 2. A. Šebestová

 3. J. Vašková

 4. I. Buchta

 5. E. Lukáčová

 6. Ľ. Šťastný

 7. T. Gmuzdek

 8. M. Reháková

 9. M. Hucíková

 10. M. Štauderová

 11. Š. Lukáč

 12. Ľ. Pavlíková

 13. K. Drahošová

 14. P. Daniheová

 15. J. Kallay

   

 

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!