Skip Navigation or Skip to Content
PONDELOK, JÚN 24, 2024
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 28.10.2020 - 11:11  //  aktualizácia: 01.12.2020 - 11:13  //  zobrazené: 1083

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa 21.10.2020

číslo: 04/2020  |  dátum konania: 21.10.2020  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 4/2020

 

zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa  21.10.2020

 

Vzhľadom na opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19, nebolo možné zvolať riadne zasadnutie  Komisie  pre  sociálnu,  zdravotnú  a  bytovú oblasť, koordináciu prevodu  a prideľovania nájomných bytov pri MsZ v Senici. Komisia sa uskutočnila tak, že všetky materiály na prerokovanie boli zaslané elektronicky a členovia komisie sa vyjadrili predsedovi komisie a  Ing. Hebnárovej, vedúcej oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu k jednotlivým bodom rokovania  elektronicky, hlasovanie o jednotlivých bodoch rokovania prebehlo taktiež elektronicky do 21.10.2020.

 

Prítomní: Pre PN sa dvaja členovia komisie nezúčastnili hlasovania.

 

Program:

  1. Návrh na založenie sociálneho podniku
  2. Žiadosti o pridelenie nájomného bytu
  3. Informácia o počte pridelených bytov
  4. Rôzne
  5. Žiadosť obce Moravský Svätý Ján na uzatvorenie zmluvy za účelom vykonávania sociálnej posudkovej komisie

 

K bodu č. 1:.

 

Uznesenie č. 13/2020 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

 

            Elektronicky predložený „Návrh na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o.“, komisia berie  na vedomie a odporúča  predložiť na schválenie Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu. Jeden člen komisie sa zdržal hlasovania.

 

K bodu č. 2:

 

            Ing. Renáta Hebnárová – vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu predložila elektronicky  zoznam nových žiadostí o pridelenie nájomného bytu za obdobie od posledného zasadnutia:

 

Na 1-izbové byty :OR PZ v Senici, Štefan Danihel, Adriana Žigová, Gabriela Polakovičová, Tomáš Greguš, Svetlana Proniková, Stanislava Šimunová, Jana Jurigová, Ozimová Monika

 

Na 2-izbové byty :Hrkľová Zuzana, Juricová Iveta, Dávid Levák

 

  Z toho sú nasledovné žiadosti o pridelenie bytu s požiadavkou o prednostné pridelenie bytu – na 1-izbové byty : OR PZ Senica, Svetlana Proniková, Jana Jurigová, a na 2-izbový byt : Zuzana Hrkľová.

 

Uznesenie č. 14/2020 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

 

Komisia   s ch v a ľ u j e  zoznam žiadateľov o pridelenie bytu okrem Svetlany Pronikovej, ktorá musí zdokladovať, že predajom bytu pokryla všetky svoje exekučné dlžoby. V prípade, že žiadateľka preukáže zaplatenie svojich exekúcií môže byť zaradená do poradovníka s prednostným pridelením bytu. Doporučenie komisie u p. Tomáša Greguša – zvýšiť kontrolu dodržiavania platobnej disciplíny a občianskeho spolunažívania.                    

     Komisia   s ch v a ľ u j e   prednostné pridelenie bytu pre OR PZ Senica, Janu Jurigovú ( pre 1-izbové byty ) a  Zuzanu Hrkľovú ( pre 2-izbový byt ).

 

K bodu č. 3:

 

           Ing. Renáta Hebnárová – vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu oboznámila elektronicky členov komisie o pridelených bytoch.

           Celkovo bolo pridelených od poslednej komisie : 1 jednoizbový byt, 3 dvojizbové byty, 1 pridelená izba v ubytovni. Voľné nie sú aktuálne žiadne byty.  

          

K bodu č. 4:

          Členovia komisie nepredložili žiadne pripomienky k predloženým materiálom.

 

K bodu č. 5:

 

          Elektronicky predložená komisii žiadosť obce Moravský Svätý Ján na uzatvorenie zmluvy za účelom vykonávania sociálnej posudkovej komisie.

 

Uznesenie č. 15/2020 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

        

          Komisia berie  na vedomie a odporúča  predložiť na schválenie Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu žiadosť obce Moravský Svätý Ján na uzatvorenie zmluvy za účelom vykonávania sociálnej posudkovej komisie.

 

          

          Na zasadnutí komisie bolo pri schvaľovaní  uznesení č. 13/2020, č.14/2020, č.15/2020 prítomných  6 členov z celkového počtu 9.

 

Hlasovanie pri všetkých uzneseniach prebehlo nasledovne:

ZA                                                =  6 ( pri bode č. 1 - 5 )  

PROTI                                         =  0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA    =  0 ( pri bode č. 1. – jeden člen komisie sa zdržal )

 

 

PhDr. Miriam MADUNICKÁ, PhD.

predsedníčka komisie

 

 

 

V Senici, dňa 22.10.2020

Zapísala: Mgr. Jana Holoďáková

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!