Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 27.10.2022 - 11:17  //  aktualizácia: 27.10.2022 - 11:22  //  zobrazené: 786

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa 26.10.2022

číslo: 05/2022  |  dátum konania: 26.10.2022  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 5/2022

 

zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa  26.10.2022

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 

 1. Žiadosti o pridelenie bytu – zostavenie poradovníka.
 2. Informácia o počte pridelených bytov.
 3. Rôzne.

 

K bodu č. 1:

 

             Mgr. Zuzana Koprivová predložila   zoznam nových žiadostí o pridelenie nájomných bytov za obdobie od posledného zasadnutia:

 

Na 1-izbové byty : Petra Reháková, Lukáš Barbas, Melánia Danielová

 

Na 2-izbové byty : Katarína Volencová, Jozef Marek, Marianna Karpitová, Vilma

                               Pechová, Stanislava Katreniaková

 

Uznesenie č. 20/2022 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

 

          Komisia   s ch v a ľ u j e  zoznam žiadateľov o pridelenie bytu v súlade s Uznesením č. 21/2022.

 

Uznesenie č. 21/2022 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:      

    

Komisia   s ch v a ľ u j e   :

 

 1. Vyradenie  žiadostí z dôvodu nesplnenia podmienok na :
  • 1-izbové byty : Anna Ferenčíková, Dagmar Kochajdová, žiadosť z 19.7.2021
  • ubytovňa : Ingrid Balážová
  • na 2-izbové byty : Anna Vachová
   
 2. Opakované predĺženie nájomnej zmluvy na dobu určitú pre Denisu Staškovú.
   
     

K bodu č. 2:

 

           Od posledného zasadnutia boli pridelené byty nasledovným žiadateľom : na 2-izbové byty ( žiadosť z 12.5.2021, žiadosť z 19.7.2022 ), ubytovňa ( Lucia Križánková, Ondrej Čobrda ).                                 

 

K bodu č. 3:

 

           Bez diskusie.

 

           Na zasadnutí komisie bolo pri schvaľovaní  uznesení č. 20/2022, č. 21/2022 prítomných  7 členov z celkového počtu 9.

 

Hlasovanie pri všetkých uzneseniach prebehlo nasledovne:

ZA                                                =  7

PROTI                                        =  0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA    =  0

 

 

                                                                                          PhDr. Miriam MADUNICKÁ, PhD.

                                                                                                    predsedníčka komisie

 

 

V Senici, dňa 26.10.2022

Zapísala: Mgr. Jana Holoďáková

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!