Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 29.05.2019 - 10:25  //  aktualizácia: 29.05.2019 - 11:37  //  zobrazené: 1576

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa 27.05.2019

číslo: 3/2019  |  dátum konania: 27.05.2019  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 3/2019

 

zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa  27.05.2019

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 1. Otvorenie                  

      2. Výročná správa Polikliniky Senica, n.o. k 31.12.2018

      3. Zoznam žiadostí o pridelenie bytu

      4. Zoznam pridelených bytov

      5. Rôzne

      6. Záver     

 

K bodu č. 1:.

 

Komisiu otvorila predsedníčka  PhDr. Miriam MADUNICKÁ, PhD. a oboznámila všetkých z programom zasadnutia.

 

K bodu č. 2 :  

  Na zasadnutie komisie bola prizvaná riaditeľka Polikliniky n.o. Senica p. Mgr. Eva Volková, ktorá všetkých prítomných oboznámila s výročnou správou Polikliniky Senica, n.o. k 31.12.2018.  Vysvetlila, že strata za uplynulé obdobie bola spôsobená zvýšenými nákladmi na zariaďovanie nových odborných ambulancií  a tiež v dôsledku prechodu na e-recepty v lekárni. Zodpovedala na otázky členov komisie týkajúce sa zubnej lekárskej pohotovosti, príchodu nových lekárov a systému objednávania cez internet.

 

Uznesenie č. 6/2019:

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  predloženú výročnú správu Polikliniky, n.o. Senica k 31.12.2018   b e r i e     n a    v e d o m i e   bez pripomienok a odporúča predložiť ju na rokovanie MsR a MsZ.

 

K bodu č. 3:

  Na zasadnutie komisie bol vedúcim oddelenia sociálnych vecí a bytov Mgr. Vartiakom predložený zoznam žiadateľov o pridelenie bytu  (príloha č. 1).  Členovia komisie majú na každom zasadnutí možnosť pripomienkovať  predložené žiadosti o pridelenie bytu, reagovať na ne a vyjadriť sa k dôležitým skutočnostiam. Vzhľadom k tomu, že všetky mestské byty sú obsadené, pridelenie uvoľnených bytov sa uskutočňuje priebežne.

 

Uznesenie č. 7/2019:

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  s ch v a ľ u j e   zoznam žiadateľov o pridelenie bytu  podľa prílohy č. 1. 

 

K bodu č. 4:

           Mgr. Rastislav Vartiak predložil na zasadnutie komisie i zoznam pridelených bytov za obdobie od posledného zasadnutia komisie a to od 01.04.2019 – do 01.05.2019 ( príloha č. 2).

 

Uznesenie č. 8/2019:

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  s ch v a ľ u j e   zoznam pridelených bytov od 01.04.2019 – do 01.05.2019  podľa prílohy č. 2. 

 

K bodu č. 5:

 

Mgr. Rastislav Vartiak predložil do bodu rôzne i     Návrh zmeny  VZN č. 48 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za soc. služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v článku – „úhrady za nadštandartné služby“. Bolo navrhnuté zvýšenie sumy za sprievod klientov k lekárom a to do štyroch hodín sprievodu a nad štyri hodiny sprievodu. Dôvodom je zníženie počtu zamestnancov v čase doprovodu klienta do zdravotníckeho zariadenia a tých jeho absencia na pracovisku. Väčšina klientov má rodinných príslušníkov, ktorý by mohli klientov na lekárske vyšetrenia sprevádzať a v tom prípade by klient príslušnú sumu neuhrádzal.

 

Uznesenie č. 9/2019:

 

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  Návrh zmeny  VZN č. 48 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne  služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v článku – „úhrady za nadštandartné služby    b e r i e    na   v e d o m i e     a odporúča  stanoviť výšku úhrady za nadštandartné služby  na  zasadnutí Správnej rady Zariadenia sociálnych služieb Senica, n.o. 

           

 K bodu č. 7: 

Predsedníčka komisie  poďakovala všetkým prítomným za účasť a zasadnutie komisie  pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  ukončila.

 

Na zasadnutí komisie bolo pri schvaľovaní  uznesení č. 6/2019, č. 7/2019,  č. 8/2019            a č. 9/2019 prítomných 8 členov z celkového počtu 9.

 

Hlasovanie prebehlo nasledovne:

ZA                                                =  8

PROTI                                        =  0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA    =  0

 

 

 

 

                                                                                         PhDr. Miriam MADUNICKÁ, PhD.

                                                                                                   predsedníčka komisie

 

                                                                      

 

 

 

V Senici, dňa 29.05.2019

Zapísala: Mgr. Jana Madunická

 

 

Príloha č. 1   Zoznam žiadostí o pridelenie bytu

 1. D. Štefanková, Senica

 2. S. Kotlárová, Senica

 3. I. Mikulecká, Senica

 4. V. Vašek, Senica

 5. M. Tokošová, Senica

 6. P. Hrajnoha, Košariská

 7. M. Marková, Senica

 8. J. Zelenák, Brezová p.Bradlom

 9. M. Markovičová, Senica

 10. K. Halabrínová, Senica

 11. J. Ferenčík, Senica

 12. V. Vašková, Senica

 13. J. Kallay, Senica

 14. V. Gabrielová, Senica

 15. K. Adamyová, Senica

 16. I. Kažmír, Senica

 17. P. Geschwandtnerová, Senica

 18. D. Malík, Senica

 19. M. Hucíková, Senica

 20. M. Prsteková, Unín

 21. I. Jurovatá, Senica

 22. R. Gašpárek, Senica

 23. E. Chalupová, Senica

 24. R. Surový, Senica

 25. K. Drahošová, Senica

 26. J. Kubečka, Senica

 27. L. Mikúšková, Senica

   

   

Príloha č. 2   Zoznam pridelených bytov za obdobie od 1.4.2019 – 1.5.2019

 

 1. D. Poláková

 2. A. Šebestová

 3. V. Vašek

 4. M. Kufelová

 5. L. Jankovýchová

 6. L. Svobodová

 7. V. Gabrielová

 8. S. Kotlárová

 9. J. Kir

 

 

 

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!