Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 01.06.2022 - 15:43  //  aktualizácia: 01.06.2022 - 15:48  //  zobrazené: 934

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa 31.05.2022

číslo: 3/2022  |  dátum konania: 31.05.2022  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 3/2022

 

zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa  31.05.2022

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 

  1. Výročná správa Poliklinika Senica n.o.
  2. Výročná správa Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o.
  3. Návrh na zvýhodnenie narodených detí s trvalým pobytom v Senici.
  4. Žiadosti o pridelenie bytu – zostavenie poradovníka.
  5. Informácia o počte pridelených bytov.
  6. Rôzne

 

      Predsedníčka komisie oboznamuje členov o zmene programu, doplnené body č. 2 a 3.

 

K bodu č. 1:

 

          Predložená Výročná správa Poliklinika Senica n.o. Bez pripomienok.

 

Uznesenie č. 08/2022 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

          Predloženú Výročnú správu Poliklinika Senica n.o komisia berie  na vedomie a odporúča  predložiť na schválenie Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu.

 

K bodu č. 2:

 

          Predložená Výročná správa Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o. Bez pripomienok.

                       

Uznesenie č. 09/2022 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

          Predloženú Výročnú správu Sociálny podnik Senica, s.r.o. komisia berie  na vedomie a odporúča  predložiť na schválenie Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu.

 

K bodu č. 3:

 

          Zástupca primátora Mgr. Filip Lackovič predložil návrh na zvýhodnenie narodených detí s trvalým pobytom v Senici. Predsedníčka komisie navrhuje, aby bol vytvorený manuál, ktorý bude propagovať výhody pre občanov Senice s trvalým pobytom.

 

Uznesenie č. 10/2022 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

          Predložený návrh finančne prispieť rodičom s trvalým pobytom v Senici pre narodené dieťa s trvalým pobytom v Senici jednorazovo sumou 100,- Eur komisia berie  na vedomie a odporúča  predložiť na schválenie Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu.

 

K bodu č. 4:

 

          Ing. Renáta Hebnárová – vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu predložila   zoznam nových žiadostí o pridelenie nájomných bytov za obdobie od posledného zasadnutia:

 

Na 1-izbové byty : žiadosť z 04.04.2022, Helena Janerlová, Lívia Krulová, Dominika Danielová,

                               Jozef Zádrapa, Valeria Piotrovská, žiaodsť zo dňa 18.05.2022, Lýdia Danihelová,

                               Anna Hanusová  ( ubytovňa )

Na 2-izbové byty : Petra Pechová, Ondrej Katreniak, Denisa Stašková, Eva Reháková, Juraj Daniel,

                               Miroslava Tóthová, Alena Bandová, Ivan Petrík, Peter Zemanovič, žiadosť zo dňa

                               24.05.2022, Božena Bohunická, žiadosť zo dňa 25.05.2022, Anna Šebestová,

                               Martin Blanárik.

 

Je podaných 16 žiadostí o výmenu na 2-izbové byty a 12 žiadostí na výmenu 1-izbových bytov.

 

Uznesenie č. 11/2022 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

          Komisia   s ch v a ľ u j e  zoznam žiadateľov o pridelenie bytu v súlade s Uznesením č. 12/2022 a Filipa Suchánka, ktorý doplnil svoju žiadosť ( podanú na predchádzajúce zasadanie komisie ).

 

Uznesenie č. 12/2022 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:           

Komisia   s ch v a ľ u j e   :

1. Vyradenie  žiadostí z dôvodu nesplnenia podmienok  pre Danihelová Lýdia, Dominika Danielová,

    Jozef Zádrapa, Petra Pechová.

3.  Uprednostniť : na 1-izbový byt – Martin Blanárik.

 

K bodu č. 4:

 

           Od posledného zasadnutia boli pridelené byty nasledovným žiadateľom : na 2-izbové byty ( Emília Danielová ), na 1-izbové byty (  žiadosť z 18.03.2022, Božena Sásová ).

                                 

K bodu č. 5:

           Bez diskusie.

 

           Na zasadnutí komisie bolo pri schvaľovaní  uznesení č. 08/2022, č. 09/2022, č. 10/2022, č. 11/2022, 12/2022 prítomných  6 členov z celkového počtu 9.

 

Hlasovanie pri všetkých uzneseniach prebehlo nasledovne:

ZA                                                =  6

PROTI                                        =  0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA    =  0

 

 

PhDr. Miriam MADUNICKÁ, PhD.

predsedníčka komisie

 

 

V Senici, dňa 01.06.2022

Zapísala: Mgr. Jana Holoďáková

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!