Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 02.05.2019 - 14:31  //  aktualizácia: 02.05.2019 - 14:33  //  zobrazené: 1493

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre šport zo dňa 24. 4. 2019

číslo: 04/2019  |  dátum konania: 24.04.2019  |   zápisnica (pdf)

Z á p i s n i c a     č. 4/2019

zo zasadnutia komisie pre šport, dňa 24. 4. 2019

 

 

Prítomní: viď prezenčná listina

 

Program: 

  1. Otvorenie
  2. HK91 Senica
  3. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta do 3 000 €
  4. Záver

 

k bodu č. 1

           V úvode rokovania predseda komisie pre šport Ivan Paveska privítal p. Hlavenku, prítomných členov komisie a oboznámil ich s programom rokovania.

 

K bodu č. 2

            Na zasadnutie komisie bol prizvaný riaditeľ klubu HK 91 Senica Lukáš Hlavenka.

Hokejový klub žiada z fondu PRO dotáciu vo výške 25 000 eur. Pán Hlavenka priblížil členom komisie športu fungovanie klubu  a  jeho financovanie. Členovia odporúčajú klubu HK91 Senica dotáciu vo výške 8 000 eur na projekt s názvom Podpora hokejového rastu všetkých vekových kategórií v klube.

 

K bodu č. 3

Na zasadnutí komisie pre šport boli predložené projekty so žiadosťou o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Senica v zmysle VZN č. 20 do 3 000 €. Na predložené žiadosti mohla komisia rozdeliť sumu 16 500 €.

 

Uznesenie č. 3/2019

Komisia pre šport odporúča podporiť finančnými prostriedkami z fondu PRO Senica projekty do 3 000 € v nasledovnej výške (viď príloha)

 

K bodu č. 4

          Predseda komisie Ivan Paveska poďakoval prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil. Najbližšie zasadnutie sa uskutoční s programom Záhorácky maratón.

 

           

Zapísala: Erika Mášiková                                     Ivan Paveska,  predseda komisie športu

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!