Skip Navigation or Skip to Content
PONDELOK, JÚN 24, 2024
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 01.10.2020 - 15:14  //  aktualizácia: 01.10.2020 - 15:17  //  zobrazené: 1168

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb 8. 9. 2020

číslo:  |  dátum konania: 01.10.2020  |   zápisnica (pdf)

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia komisie pre správu mestského majetku, obchodu a  služieb konanej dňa

08. septembra 2020 o 16,00 hod. v zasadačke na I. nadz. poschodí Mestského úradu v Senici

 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Zasadnutie komisie sa riadilo nasledovným programom:

-   dispozície s majetkom

-   rôzne

Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. Roman Sova. Privítal prítomných členov. Zapisovateľka komisie Roderika Petráková oznámila členom výsledok rokovania Mestského zastupiteľstva na základe uznesení prijatých na predošlom zasadnutí komisie.

 

Dispozície s majetkom:

Uznesenie č. 36/2020

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 69/2020 o pohrebiskách a schválení prevádzkového poriadku pohrebísk na území mesta  

členovia komisie berú na vedomie Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.69/2020 o pohrebiskách a schválení prevádzkového poriadku pohrebísk na území mesta Senica

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 37/2020

Návrh na schválenie spôsobu odpredaja nehnuteľností v kat. území Senica formou obchodnej verejnej súťaže

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odpredaj nehnuteľností, evidovaných na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako :

  • budova so súp. číslom 3111 – prevádzková budova, postavená na parceleč. 3109/2

  • pozemok reg. CKN parc. č. 3109/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 523 m2

formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a odst. 1 písmeno a) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a §§ 281-288 Obchodného zákonníka s týmito podmienkami:

a)  Predmetom  súťaže bude predaj nehnuteľností, evidovaných na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako stavba - prevádzková budova so súp. číslom 3111, postavená na parcele

č.3109/2  a pozemok CKN parc.č. 3109/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 523 m2.

b) Záujemca ponúkne vyhlasovateľovi súťaže  kúpnu cenu najmenej 144 000 €, slovom stoštyridsaťštyritisíc eur.

c) Záujemca uhradí na účet vyhlasovateľa zábezpeku  20 000 €, slovom dvadsaťtisíc eur.

Zábezpeku je záujemca povinný uhradiť najneskôr do konca lehoty na podávanie návrhov, ktorá sa víťaznému záujemcovi započíta na úhradu kúpnej ceny a neúspešným záujemcom bude vrátená  do 15 dní odo dňa vyhodnotenia  súťaže.

d) Kritérium pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu bude najvyššia ponúknutá kúpna cena. Pri rovnosti kúpnej ceny u viacerých záujemcov bude rozhodnuté o najvhodnejšom  návrhu losovaním.

e) Kúpnu zmluvu zmluvné strany podpíšu najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia o výsledku súťaže víťazovi a lehota splatnosti kúpnej ceny bude 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy, ktorá nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže. Návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam  podá vyhlasovateľ súťaže, ktorý tak bude povinný urobiť do troch pracovných dní odo dňa úhrady kúpnej ceny.

 

f) Ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy musí  byť víťazný záujemca zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

g) Vyhlasovateľ súťaže  si vyhradzuje právo:

-  všetky predložené návrhy odmietnuť a ukončiť súťaž bez výberu návrhu                     

- pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy.

h) Prednostka MsÚ je poverená organizovať súťaž a  doplniť ďalšie podmienky súťaže organizačného charakteru.

ch) Vyhodnotenie zloženie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v zložení

             JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ

             Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora a člen MsR

             JUDr. Gabriela Olejárová, vedúca  majetkovo-právneho oddelenia

             Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia

             Ing. Roman Sova, predseda komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb    

             a poslanec  MsZ.

i) Súťaž končí schválením alebo neschválením najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na  zasadnutí komisie alebo konštatovaním komisie, že nebola doručená žiadna ponuka. Komisia po vyhodnotení súťaže predloží informáciu o víťazovi na nasledujúce mestské zastupiteľstvo.

Predmetný majetok je pre mesto Senica prebytočný.

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 38/2020

Návrh na odpredaj pozemku CKN parc.č. 224/8 v kat. území Kunov

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odpredaj pozemku CKN parc.č. č. 224/8, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 123 m2 v kat. území Kunov žiadateľom: Ing. Miroslav Žák a manželka Anna Žáková, obaja bytom Kunov 195, 905 01 Senica za cenu

20 € / m2 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:  Pozemok sa nachádza v línii pozemkov, určených na predaj vlastníkom  priľahlých rodinných domov v časti IBV Kunov, z ktorých väčšina bola v  roku 2010 týmto vlastníkom odpredaná. Pozemok nadväzuje na pozemky vo vlastníctve žiadateľov a vzhľadom na jeho umiestnenie a  nemožnosť prístupu z pozemkov mesta je pre mesto  v súčasnosti nevyužiteľný.

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 39/2020

Návrh na prenájom časti pozemku CKN parc. č. 3145/1 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť prenájom časti vo výmere  110 m2 pozemku CKN parc.č. 3145/1, druh pozemku orná pôda vo výmere 267 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Adamec Martin, Kolónia 564/26, 905 01 Senica za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 0,30 € /m2/ rok v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Predmetné časti pozemkov v tejto lokalite  sú dlhodobo využívané obyvateľmi časti Kolónia na záhradkárske účely a voľnočasové aktivity, mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu k pozemkom, z ktorého má mesto aj finančný príjem.

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

Uznesenie č. 40/2020

Návrh na nájom častí pozemkov v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť

A) nájom:

- časti vo výmere 18 m2 pozemku EKN parc.č. 543, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3625 m2 v kat. území Senica

- časti vo výmere 18 m2 pozemku CKN parc.č. 3359/4, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 2308 m2 v kat. území Senica

- časti vo  výmere 18 m2 pozemku CKN parc.č. 3093/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 3021 m2 v kat. území Senica, spolu vo výmere 54 m2 spoločnosti: ISPA, spol. s r.o., Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO: 31 328 717 za účelom umiestnenia  3 reklamných zariadení s rozmermi 5 x 2,40 m

na dobu určitú  na jeden rok s účinnosťou od 01.01.2021 za cenu 1095 €

B) nájom časti vo výmere 2 m2 pozemku EKN parc.č. 1744, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 6676 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Lubor Dubšík – TIREX, PD Jablonica, PSČ 906 32, IČO 35294396 za účelom umiestnenia reklamného zariadenia s rozmerom 1x2 m na dobu určitú  na jeden rok  s účinnosťou od 01.01.2021 za cenu 165 €

C) nájom časti vo  výmere 4 m2 pozemku EKN parc.č. 294/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 991 m2 v kat. území Senica žiadateľom: Ľubomír Miča, Sadová 637/41, 905 01 Senica, IČO: 33033633 a ROOS GROUP s.r.o., Priemyselná 281/41, 905 01 Senica, IČO: 35 786 523 za účelom umiestnenia reklamného zariadenia s rozmerom 2,5 x 1,25m na dobu určitú na jeden rok  s účinnosťou od 01.01.2021 za cenu 165 €

D) nájom:

- častí v celkovej  výmere 4 m2 (2x2m2) pozemku CKN parc.č. 642/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3261 m2 v kat. území Senica

- časti vo výmere 2 m2 pozemku CKN parc.č. 692/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 6239 m2 v kat. území Senica

- časti vo výmere 2 m2 pozemku CKN parc.č. 101/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 1181 m2 v kat. území Senica, spolu vo výmere 8 m2 žiadateľovi: gh studio s.r.o., Kasárenská 1504/51, 905 01 Senica, IČO: 36 274 381 za účelom umiestnenia 4  reklamných zariadení s rozmermi 1,30 x 0,80 m

na dobu určitú  jeden rok  s účinnosťou od 01.01.2021 za cenu 660 €

E) nájom :

- časti vo výmere 2 m2 pozemku CKN parc.č. 26/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 5123 m2 v kat. území Senica

- časti vo výmere 2 m2 pozemku CKN parc.č. 101/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 229 m2 v kat. území Senica

- častí v celkovej výmere 4 m2 ( 2x 2m2) pozemku CKN parc.č. 669/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 34503 m2 v kat. území Senica

- časti vo výmere 2 mpozemku CKN parc.č. 3079/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1444 m2 v kat. území Senica,

-časti vo výmere 2 m2 pozemku CKN parc.č. 3093/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 3021 m2 v kat. území Senica

- časti vo výmere 2 m2 pozemku EKN parc.č. 72, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 9167 m2 v kat. území Senica,

spolu vo výmere 14 mžiadateľovi : Kristián Hromek TRI D LAB, SNP 757/9, 905 01 Senica, IČO: 40204260 za účelom umiestnenia 7 reklamných zariadení s rozmermi 1,70 x1,14 m na dobu určitú na  jeden rok  s účinnosťou od 01.01.2021 za cenu 1155 €.

Nájom v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím častí pozemkov na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu so žiadateľmi, z ktorého má mesto finančný príjem.

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 41/2020

Návrh na uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy na odpredaj časti pozemku CKN parc.č. 3052/17 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy medzi mestom Senica ako predávajúcim a spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 predmetom ktorej bude odpredaj časti vo výmere 48 m2 pozemku CKN parc.č. č. 3052/17, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere  396 m2 v kat. území Senica za cenu maximálne 60 € / m2

Predmet budúcej kúpy je vymedzený zákresom do katastrálnej mapy, ktorý tvorí súčasť projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, vypracovanej spoločnosťou LIV-EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava. Podkladom pre uzatvorenie kúpnej zmluvy bude geometrický plán na zameranie stavby -trafostanice. Prevod nehnuteľnosti sa bude realizovať v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podľa § 9a odst. 8 písmeno b/  ako prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 42/2020

Návrh na  uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch CKN parc.č. 3052/13, 3052/15, 3052/17, 3053 a na pozemkoch EKN parc. č. 161/3, 214 a 215 v kat. území  Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena in personam na pozemkoch CKN p.č. 3052/13, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 549 m2, p.č. 3052/15, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 110 m2, p.č. 3052/17, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 396 m2, p.č. 3053, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 1231 m2 a na pozemkoch EKN p.č. 161/3, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 742 m2, p.č. 214, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 241 m2, a p.č. 215, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 8734 m2 v kat. území Senica v prospech: Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka  predmetných pozemkov strpieť:

a/ zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;

b/užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie.

Vecné bremeno sa bude vzťahovať na časti uvedených pozemkov v rozsahu vyznačenom v situácii z  projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenie  v dĺžke  cca 103 m.

Presný rozsah vecného bremena bude vyznačený ako koridor  v porealizačnom geometrickom pláne, ktorý spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 predloží mestu Senica po ukončení a skolaudovaní stavby.

Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 15 € za každý aj začatý 1m2 výmery vecného bremena, vyznačeného   geometrickým plánom.

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

 

 

 

Uznesenie č. 43/2020

Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch CKN  parc.č.1665/7 a 1665/54 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena in personam na pozemkoch CKN parc.č.1665/7, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 1235 m2 a parc.č.1665/54, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 1752 m2 v kat. území Senica v prospech spoločnosti REHUŠ s.r.o., IČO 45 249 113 so sídlom Železničná 1524, 905 01 Senica, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka predmetných pozemkov strpieť:

aa) zriadenie a trvalé uloženie  prípojky vodovodu, dažďovej a splaškovej  kanalizácie v rozsahu vyznačenom v  GP č.54 /2020  ako diel 1 vo výmere 59 m2  

ab) zriadenie a trvalé uloženie prípojky STL plynovodu v rozsahu vyznačenom v  GP

č. 54 /2020  ako diel 2 vo výmere  14  m2  a  diel 3  vo výmere 1m2  a

ac) vstup na pozemky parc.č. 1665/7 a 1665/54 v rozsahu nevyhnutnom na účely prevádzkovania, údržby, opravy, rekonštrukcie a odstránenia prípojky vodovodu, ďažďovej a splaškovej kanalizácie a prípojky STL plynovodu.

Geometrický  plán č. 54/2020 na vyznačenie práva uloženia inžinierskej siete ( vodovod, splašková a dažďová kanalizácia, plyn) na  pozemkoch p.č. 1665/7 a 1665/54 bol vyhotovený spoločnosťou GeoTime s.r.o., Hollého 749/18, Senica dňa 05.08.2020.

Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 12 € za   1 m2 výmery vecných bremien.

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 44/2020

Návrh na zrušenie vecného bremena na pozemku CKN parc.č. 1661/39 v kat.  území  Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zrušenie vecného bremena na pozemku CKN parc.č. 1661/39, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 1218 m2 v kat. území Senica, ktoré bolo schválené uznesením MsZ v Senici č.24/06/I dňa 08.06.2006 v prospech mesta Senica ako vlastníka kanalizačnej prípojky, ktorému zodpovedá povinnosť vlastníka parcely č. 1661/39 strpieť kanalizačnú prípojku na parcele č. 1661/39 a umožniť vlastníkovi kanalizačnej prípojky prístup k nej za účelom jej opravy, údržby a úpravy. Vklad vecného bremena bol povolený vtedajšou Správou katastra v Senici pod číslom  V-1846/06 dňa 05.09.2006.

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

 

Predseda prítomným poďakoval za účasť a rokovanie ukončil.

 

 

 

 

Ing. Roman Sova

predseda komisie

 

 

 

 

Zapísala: Bc. Roderika Petráková

Dňa 09. septembra 2020

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!