Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 12.04.2019 - 09:14  //  aktualizácia: 12.04.2019 - 09:25  //  zobrazené: 1490

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb zo dňa 08. 04. 2019

číslo:  |  dátum konania: 08.04.2019  |   zápisnica (pdf)

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia komisie pre správu mestského majetku, obchodu a  služieb konanej dňa 08.apríla 2019  o 16,00 hod. v zasadačke na II. nadz. poschodí Mestského úradu v Senici

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Zasadnutie komisie sa riadilo nasledovným programom:

-   prehodnotenie uznesení prijatých na predošlom zasadnutí komisie

-   dispozície s majetkom

-   rôzne

Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. Roman Sova. Privítal prítomných členov. Zapisovateľka komisie Roderika Petráková oznámila členom výsledok rokovania Mestského zastupiteľstva na základe uznesení prijatých na predošlom zasadnutí komisie.

 

Dispozície s majetkom:

Uznesenie č. 12/2019

Informatívna správa o stave nehnuteľného majetku za rok 2018

členovia komisie berú na vedomie  Informatívnu správu o stave nehnuteľného majetku za rok 2018.

Prítomných: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 13/2019

Návrh na schválenie spôsobu odpredaja nehnuteľností v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odpredaj nehnuteľností, evidovaných na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako :

-budova so súp. číslom  1506 - Tescobarák, postavená na  parcele č. 1661/18

-pozemok CKN parc. č. 1661/18, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere

756 m2

-a časť pozemku CKN parc.č. 1661/13 vo výmere 7677 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorá je vyznačená na GP č. 31/2019 na oddelenie pozemkov p.č. 1661/310 a p.č. 1661/311 ako novozameraný pozemok CKN parc.č.1661/310 vo výmere 539 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a odst. 1 písmeno a) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a §§ 281-288 Obchodného zákonníka s týmito podmienkami:

a)  Predmetom  súťaže bude predaj nehnuteľností, evidovaných na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako stavba - Tescobarák so súp. číslom 1506, postavenej na parcele č. 1661/18, pozemok  CKN parc. č. 1661/18, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere

756 m2 a časť pozemku CKN parc.č. 1661/13 vo výmere 7677 m2,druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorá je vyznačená na GP č. 31/2019 na oddelenie pozemkov p.č. 1661/310 a p.č. 1661/311 ako novozameraný pozemok CKN parc.č.1661/310 vo výmere 539 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.

b) Záujemca ponúkne vyhlasovateľovi súťaže kúpnu cenu najmenej 56 000 €, slovom päťdesiatšesťtisíc eur.

c) Záujemca  uhradí  na účet vyhlasovateľa zábezpeku 10 000 €, slovom desaťtisíc eur.

Zábezpeku je záujemca povinný uhradiť najneskôr do konca lehoty na podávanie návrhov, ktorá sa víťaznému záujemcovi započíta na úhradu kúpnej ceny a neúspešným záujemcom bude vrátená  do 15 dní odo dňa vyhodnotenia  súťaže .

d) Kritérium pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu bude najvyššia ponúknutá kúpna cena. Pri rovnosti kúpnej ceny u viacerých záujemcov bude rozhodnuté o najvhodnejšom  návrhu losovaním.

e) Kúpnu zmluvu zmluvné strany podpíšu najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia o výsledku súťaže víťazovi a lehota splatnosti kúpnej ceny bude 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy, ktorá nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže.

f) V prípade, že víťazná kúpna cena presiahne sumu 100 000 €, ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy musí byť víťazný záujemca zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

g) Informácie o iných skutočnostiach:

Na pozemku CKN parc. č. 1661/18 a na pozemku CKN parc.č. 1661/13, z ktorého je odčlenený nový pozemok CKN parc.č.1661/310 je zriadené vecné bremeno, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka pozemkov parc. č. 1661/18  a 1661/13 strpieť právo spoločnosti Slovak Telecom, a.s., Bratislava, IČO 35 763 469 ako oprávneného z vecného bremena zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na dotknutých nehnuteľnostiach, vstupovať v súvislosti so zriadením, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na nehnuteľnosti a vykonávať nevyhnutné úpravy v zmysle  ustanovenie § 69 ods.1,2 zákona č. 610/2003 Z.z. podľa Z-2562/05 vz.399/06. V zmysle vyjadrenia spoločnosti Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava číslo 6611909042 zo dňa 01.04.2019 na novozameranom pozemku parc.č. 1661/310 nie sú uložené žiadne siete a k budove so súpisným číslom 1506, postavenej  na pozemku parc.č. 1661/18  vedie  telekomunikačná prípojka.

h)  Vyhlasovateľ súťaže  si vyhradzuje právo:

-  všetky predložené návrhy odmietnuť a ukončiť súťaž bez výberu návrhu

-  náklady navrhovateľov spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaži neuznať 

- pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy.

ch) Prednostka MsÚ je poverená organizovať súťaž a splnomocnená doplniť ďalšie              podmienky súťaže organizačného charakteru.

i) Vyhodnotenie zloženie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v zložení

             JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ,

             Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora a člen MsR          

             JUDr. Gabriela Olejárová, vedúca  majetkovo-právneho oddelenia

             Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia,

             Ing. Roman Sova, predseda komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb

             a poslanec  MsZ.

j) Súťaž končí schválením alebo neschválením najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na  zasadnutí komisie alebo konštatovaním komisie, že nebola doručená žiadna ponuka. Komisia po vyhodnotení súťaže predloží informáciu o víťazovi na nasledujúce mestské zastupiteľstvo.

Predmetný majetok je pre mesto Senica prebytočný.

Prítomných: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 14/2019

Návrh na schválenie spôsobu odpredaja nehnuteľností v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odpredaj nehnuteľností, evidovaných na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako :

-budova so súp. číslom 3111 – prevádzková budova, postavená na parcele  č. 3109/2

-pozemok reg. CKN parc. č. 3109/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 523 m2 formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a odst. 1 písmeno a) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a §§ 281-288 Obchodného zákonníka s týmito podmienkami:

a)  Predmetom  súťaže bude predaj nehnuteľností, evidovaných na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako stavba - prevádzková budova so súp. číslom 3111, postavená na parcele č. 3109/2  a pozemok CKN parc.č. 3109/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 523 m2.

b) Záujemca ponúkne vyhlasovateľovi súťaže  kúpnu cenu najmenej 286 000 €, slovom dvestoosemdesiatšesťtisíc eur.

c) Záujemca uhradí na účet vyhlasovateľa zábezpeku  50 000 €, slovom päťdesiattisíc eur.

Zábezpeku je záujemca povinný uhradiť najneskôr do konca lehoty na podávanie návrhov, ktorá sa víťaznému záujemcovi započíta na úhradu kúpnej ceny a neúspešným záujemcom bude vrátená  do 15 dní odo dňa vyhodnotenia  súťaže.

d) Kritérium pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu bude najvyššia ponúknutá kúpna cena. Pri rovnosti kúpnej ceny u viacerých záujemcov bude rozhodnuté o najvhodnejšom  návrhu losovaním.

e) Kúpnu zmluvu zmluvné strany podpíšu najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia o výsledku súťaže víťazovi a lehota splatnosti kúpnej ceny bude 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy, ktorá nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže. Návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam podá vyhlasovateľ súťaže, ktorý tak bude povinný urobiť do troch pracovných dní odo dňa úhrady kúpnej ceny.

f) Ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy musí  byť víťazný záujemca zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

g) Vyhlasovateľ súťaže  si vyhradzuje právo:

-  všetky predložené návrhy odmietnuť a ukončiť súťaž bez výberu návrhu                     

-  náklady navrhovateľov spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaži neuznať 

- pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy.

h) Prednostka MsÚ je poverená organizovať súťaž a splnomocnená doplniť ďalšie              podmienky súťaže organizačného charakteru.

ch) Vyhodnotenie zloženie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v zložení

             JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ,

             Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora a člen MsR

             JUDr. Gabriela Olejárová, vedúca  majetkovo-právneho oddelenia

             Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia,

             Ing. Roman Sova, predseda komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb     

             a poslanec  MsZ.

i) Súťaž končí schválením alebo neschválením najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na  zasadnutí komisie alebo konštatovaním komisie, že nebola doručená žiadna ponuka. Komisia po vyhodnotení súťaže predloží informáciu o víťazovi na nasledujúce mestské zastupiteľstvo.

Predmetný majetok je pre mesto Senica prebytočný.

Prítomných: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 15/2019

Návrh na prenájom častí pozemkov C KN parc. č. 2455/1, 3145/1 a 3153/1 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť

1) prenájom časti vo výmere 125 m2 pozemku C KN parc.č. 2455/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 1 275 m2 v kat. území  Senica žiadateľovi: Ľubomír Liška, Priemyselná 287/6, 905 01 Senica za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 0,30 €/m2/rok

2) prenájom časti vo výmere 100 m2 pozemku C KN parc.č. 3145/1, druh pozemku orná pôda vo výmere 267 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Ing. Richard Beňa, Sotinská 1373/7,

905 01 Senica za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou  za cenu 0,30 €/m2/rok

3) prenájom častí pozemku C KN parc.č. 3153/1, druh pozemku záhrada vo výmere 3 815 m2 v kat. území Senica žiadateľom : Branko Mastihuba, Hviezdoslavova 472/34, 905 01 Senica,                                             Mária Švárna, L. Novomeského 1212/68, 905 01 Senica, Zita Vlachová, Kolónia 556/17, 905 01 Senica za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 0,30 €/m2/rok. Výmera pozemkov, ktorá bude odovzdaná do užívania jednotlivým žiadateľom bude určená na základe možností prenajímateľa a dohody medzi prenajímateľom a jednotlivými žiadateľmi o nájom. Prenájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Prenájom predmetných pozemkov nie je v rozpore so záujmami mesta, mesto ich v súčasnosti nepotrebuje na plnenie svojich úloh a nájomným vzťahom bude zabezpečená  ich  údržba.

Prítomných: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 16/2019

Návrh na prenájom časti pozemku C KN parc. č. 640/3 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť prenájom časti vo výmere 4 m2 pozemku C KN parc.č. 640/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 595 m2 v kat. území Senica spoločnosti: ZUZU, s.r.o., Okružná 2060/9, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46 971 947 za účelom využívania terasy v polyfunkčnom dome súp.č. 1585, ktorá je na 1. poschodí a je pevne spojená so zemou dvomi opornými stĺpmi na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 80 € / rok v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  Odôvodnenie osobitného zreteľa: Na pozemku, ktorý je predmetom nájmu sú postavené oporné stĺpy terasy, ktorá je na prvom podlaží budovy ako súčasť kaviarne. 

Prítomných: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 17/2019

Návrh na zámenu nehnuteľností v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zámenu nehnuteľností  v kat. území Senica:

časť pozemku CKN parc. č. 26/6 vo výmere 1276 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v kat. území  Senica, ktorá je vyznačená v geometrickom pláne č. 19/2019 ako diel 9 vo výmere 53 m2 vo vlastníctve: Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO 00 151 653, Tomášikova č. 48, 832 37 Bratislava za časti pozemku CKN parc. č. 26/1 vo výmere 5123 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v kat. území  Senica,  ktoré sú vyznačené v geometrickom pláne č. 19/2019 ako diel 2 vo výmere 8 m2  a diel 3 vo výmere 20 mvo vlastníctve mesta Senica, IČO 00 309 974, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica. Na vyrovnanie hodnoty zamieňaných pozemkov sa mesto Senica zaväzuje uhradiť Slovenskej sporiteľni, a.s. 125 €. Prevod vlastníctva nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámenou sa usporiadajú vlastnícke vzťahy k pozemku  pod časťou budovy so súpisným číslom 1408 vo vlastníctve Slovenskej sporiteľne, a.s. a pod časťou budovy so súpisným číslom 1408 vo vlastníctve  mesta Senica.

Prítomných: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

 

Uznesenie č. 18/2019

Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odkúpenie stavby „Učebňa v exteriéri – prístrešok“, ktorá je postavená na pozemku C KN parc.č. 1215/24 v areáli Základnej školy V. Paulínyho – Tótha 32 v Senici od vlastníka: Mestský podnik služieb spol. s r.o., Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica, IČO 31 424 287 za cenu 13 432,88 €.

Prítomných: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 19/2019

Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 23/2018/719

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zrušenie uznesenia MsZ č. 23/2018/719, týkajúceho sa prenájmu častí v celkovej výmere 60 m2 pozemkov reg. CKN v k.ú. Senica:

  • parc.č. 3565/408, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 249 m2
  • parc.č. 3565/409, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 75 m2

žiadateľovi: Dušan Podmajerský KUNOWSKÝ MAJER, Kunov 24, 905 01 Senica, IČO: 33946931 za účelom vybudovania stavby „Prestrešená terasa“ k prevádzke MK bistro v polyfunkčnej budove SVAROG – Sotina so súp.č. 1591/29A na dobu určitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 1,50 €/m2/rok  z dôvodov na strane žiadateľa.

Prítomných: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 20/2019

Návrh na prenájom časti pozemku C KN parc. č. 146/1 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť prenájom časti vo výmere 8 m2 pozemku C KN parc.č. 146/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 28 099 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Denis Kovár, Poľná 3198/17, 905 01 Senica za účelom využívania novinového stánku na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 146 €/rok v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Na pozemku sa nachádza novinový stánok vo vlastníctve žiadateľa. Mesto v súčasnosti predmetný pozemok na plnenie svojich úloh nepotrebuje a z nájomného vzťahu má finančný prínos.

Prítomných: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 21/2019

Návrh na odkúpenie časti pozemku CKN parc. č. 3381/2 a časti pozemku CKN parc. č. 3385 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť

1) odkúpenie časti pozemku CKN parc. č. 3381/2 vo výmere 282 m2, druh pozemku záhrada  v kat. území Senica, ktorá je vyznačená  na GP č. 40/2019 na oddelenie pozemkov p.č. 3381/7 a p.č. 3385/3,4 ako novozameraný pozemok CKN parc. č. 3381/7 vo výmere 159 m2, druh pozemku záhrada od vlastníka: Mária Čajková, Sadová 644/12, 905 01 Senica za cenu

40 €/m2

2) odkúpenie časti pozemku CKN parc. č. 3385 vo výmere 808 m2, druh pozemku záhrada v kat. území Senica, ktorá je vyznačená na GP č. 40/2019  na oddelenie pozemkov p.č. 3381/7 a p.č. 3385/3,4 ako novozameraný pozemok CKN parc.č. 3385/4 vo výmere 588 m2, druh pozemku záhrada od vlastníkov:

- Mikuláš Čajko, D. Jurkoviča 1073/2, 909 01 Skalica, vlastník v podiele 28/40

- Anna Čajková, Sadová 629/25, 905 01 Senica, vlastník v podiele 4/40

- Mária Čajková, Sadová 644/12, 905 01 Senica, vlastník v podiele 4/40

- Božena Čapková, Piešťanská 1639/5, 831 02 Bratislava-Nové Mesto, vlastník v podiele 4/40 

 

za cenu 40 €/m2

Prítomných: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 22/2019

Návrh na zverenie majetku do správy: Základná škola, Sadová 620, 905 01 Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zverenie majetku: „Modernizácia vstupnej haly ZŠ Sadová 620, Senica“ v celkovej hodnote  49 523,62 € do správy subjektu:  Základná škola, Sadová 620,  905 01 Senica.

Prítomných: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 23/2019

Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia č. 59/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Senica a o trhovom poriadku pre príležitostné trhy

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zmenu Všeobecne záväzného nariadenia č. 59/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Senica a o trhovom poriadku pre príležitostné trhy podľa prílohy.

Prítomných: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Predseda prítomným poďakoval za účasť a rokovanie ukončil.

 

 

 

 

 

 

 Ing. Roman Sova

  predseda komisie 

               

 

 

Zapísala: Bc. Roderika Petráková

Dňa 09. apríla 2019

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!