Skip Navigation or Skip to Content
PONDELOK, JÚN 24, 2024
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 15.12.2020 - 14:43  //  aktualizácia: 15.12.2020 - 14:45  //  zobrazené: 1217

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb zo dňa 02. 12. 2020

číslo:  |  dátum konania: 02.12.2020  |   zápisnica (pdf)

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia komisie pre správu mestského majetku, obchodu a  služieb konanej dňa

02. decembra 2020 o 16,00 hod. v zasadačke na I. nadz. poschodí Mestského úradu v Senici

 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Zasadnutie komisie sa riadilo nasledovným programom:

-   dispozície s majetkom

-   rôzne

Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. Roman Sova. Privítal prítomných členov. Zapisovateľka komisie Roderika Petráková oznámila členom výsledok rokovania Mestského zastupiteľstva na základe uznesení prijatých na predošlom zasadnutí komisie.

 

Dispozície s majetkom:

Uznesenie č. 53/2020

Návrh zmeny Štatútu Polikliniky Senica n.o.

členovia komisie berú na vedomie Dodatok č. 3 k Štatútu Polikliniky Senica n.o.

Prítomní: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 54/2020

Návrh na  odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemku EKN parc. č. 547/22  v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemku EKN parc.č. 547/22, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 166 m2 v kat. území Senica od vlastníkov:

Emília Chvosteková, rod. Slaná, Komenského 949/22, 905 01 Senica - vlastník  v podiele  1/4

Ján Slaný, Moyzesova 796/23, 905 01 Senica -  vlastník v podiele 3/4

za cenu: 18 €/m2.

Prítomní: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 55/2020

Návrh na zverenie majetku do správy: Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, 905 01 Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zverenie majetku do správy subjektu Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, 905 01 Senica:

 1)  Nábytok do odborných učební  v celkovej  obstarávacej hodnote 34 311,60 €

 2)  Modernizácia učební -vybavenie informačno-komunikačnou technikou 

       v celkovej obstarávacej  hodnote 30 138 €

 3)  Konvektomat Fagor Advance+ 10 GN 1/1s príslušenstvom v obstarávacej hodnote

6 350 € .

Prítomní: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 56/2020

Návrh na zverenie majetku do správy: Základná škola, V. Paulínyho Tótha 32,  905 01 Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zverenie majetku do správy subjektu Základná škola, V. Paulínyho Tótha 32,  905 01 Senica:

 1)  Nábytok do odborných učební  v celkovej  obstarávacej hodnote 34 527,60 €

 2)  Modernizácia učební -vybavenie informačno-komunikačnou technikou 

       v celkovej obstarávacej  hodnote 30 138 €

Prítomní: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

Uznesenie č. 57/2020

Návrh na zverenie majetku do správy: Materská škola, L. Novomeského 1209/2, 905 01 Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zverenie majetku do správy subjektu Materská škola, L. Novomeského 1209/2, 905 01 Senica:

  - herný prvok Domček s piškvorkami, počítadlom a kresliacimi tabuľami  v areáli

    elokovaného pracoviska na Robotníckej ulici 114/6  v  obstarávacej  hodnote 2 101,20 €

Prítomní: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 58/2020

Návrh na vyradenie  majetku z evidencie

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť vyradenie poškodeného zariadenia „šmýkačka do piesku“ z detského ihriska č. 24, ktoré sa nachádza na ul. Novomeského 1212 v Senici.

Prítomní: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Rôzne:

Uznesenie č. 59/2020

Akčný plán mesta Senica na roky 2021-2023

členovia komisie berú na vedomie Akčný plán mesta Senica na roky 2021-2023.

Prítomní: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 60/2020

Návrh rozpočtu mesta Senica na roky 2021-2023

členovia komisie berú na vedomie Návrh rozpočtu mesta Senica na roky 2021-2023.

Prítomní: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Predseda prítomným poďakoval za účasť a rokovanie ukončil.

 

 

 

Ing. Roman Sova

predseda komisie

 

 

 

 

Zapísala: Bc. Roderika Petráková

Dňa 07. decembra 2020

 

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!