Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 22.03.2019 - 10:15  //  aktualizácia: 22.03.2019 - 10:23  //  zobrazené: 1597

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb zo dňa 06. marca 2019

číslo:  |  dátum konania: 06.03.2019  |   zápisnica (pdf)

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia komisie pre správu mestského majetku, obchodu a  služieb konanej dňa 06.marca  2019  o 16,00 hod. v zasadačke na III. nadz. poschodí Mestského úradu v Senici

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny, primátor mesta Ing. Mgr. Martin Džačovský

Zasadnutie komisie sa riadilo nasledovným programom:

-   voľba podpredsedu komisie

-   dispozície s majetkom

-   rôzne

 

Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie  Ing. Roman Sova. Privítal prítomných členov a v krátkosti sa jednotlivo predstavili.

Voľba podpredsedu komisie

       Predseda komisie  Ing. Roman Sova navrhol z členov za podpredsedu komisie Mgr. Petra Huttu. Členovia komisie nevzniesli žiadny protinávrh a za podpredsedu komisie hlasovaním zvolili navrhovaného kandidáta.  Zároveň sa členovia dohodli, že komisia bude zasadať vždy v stredu pred mestskou radou o 16,00 hod.

Prítomných: 9  Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Dispozície s majetkom:

Uznesenie č. 1/2019

Návrh na schválenie spôsobu odpredaja nehnuteľnosti v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odpredaj nehnuteľnosti, evidovanej na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako :

  • pozemok  C KN parc. č. 14105/2 vo výmere 7533 m2, druh pozemku orná pôda

formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a odst. 1 písmeno a) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a §§ 281-288 Obchodného zákonníka s týmito podmienkami:

a) Predmetom súťaže bude predaj nehnuteľnosti, evidovanej na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako pozemok  C KN parc.č. 14105/2 vo výmere 7533 m2, druh pozemku orná pôda vo výmere 7533 m2 .

b) Záujemca  ponúkne vyhlasovateľovi súťaže  kúpnu cenu najmenej 279 000  €.

c) Záujemca uhradí na účet vyhlasovateľa zábezpeku 20 000 €, slovom dvadsaťtisíc eur.

Zábezpeku je záujemca povinný uhradiť najneskôr do konca lehoty na podávanie návrhov, ktorá sa víťaznému záujemcovi započíta na úhradu kúpnej ceny a neúspešným záujemcom bude vrátená  do 15 dní odo dňa vyhodnotenia  súťaže .

d) Kritérium pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu bude najvyššia ponúknutá kúpna cena. Pri rovnosti kúpnej ceny u viacerých záujemcov bude rozhodnuté o najvhodnejšom  návrhu losovaním.

e) Kúpnu zmluvu zmluvné strany podpíšu najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia o výsledku súťaže víťazovi a lehota splatnosti kúpnej ceny bude 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy, ktorá nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže. Návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti podá vyhlasovateľ súťaže, ktorý tak bude povinný urobiť do troch pracovných dní odo dňa úhrady kúpnej ceny.

f) Ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy musí byť víťazný záujemca zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

g) Vyhlasovateľ súťaže  si vyhradzuje právo:

-všetky predložené návrhy odmietnuť a ukončiť súťaž bez výberu návrhu                       

- náklady navrhovateľov spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaži neuznať 

-pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy.

h) Prednostka MsÚ je poverená organizovať súťaž a splnomocnená doplniť ďalšie              podmienky súťaže organizačného charakter.                                                                 

ch) Vyhodnotenie zloženie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v zložení

             JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ,

             Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora,

             JUDr. Gabriela Olejárová, vedúca  majetkovo-právneho oddelenia

             Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia,

 Ing. Roman Sova, predseda komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb  a poslanec  MsZ.

i) Súťaž končí schválením alebo neschválením najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na  zasadnutí komisie alebo konštatovaním komisie, že nebola doručená žiadna ponuka. Komisia po vyhodnotení súťaže predloží informáciu o víťazovi na nasledujúce mestské zastupiteľstvo.

Predmetný majetok je pre mesto Senica prebytočný.

Prítomných: 9  Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 2/2019

Návrh na zámenu nehnuteľností  v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zámenu nehnuteľností v kat. území Senica:

stavba so súpisným číslom 489 – dom (hasičská stanica, ktorej súčasťou sú  aj garáže a veža), postavený na parcele č. 3274, stavba bez súpisného čísla -  sklad, postavený na parcele č.3275/5 a pozemok  CKN parc.č. 3275/5 vo výmere 275 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, IČO 00 151 866,  Pribinova 2, 812 72 Bratislava za nehnuteľnosti v kat. území  Senica:

stavba so súpisným číslom 3374 - zasadačka,  postavená na parcele č. 698/3 a pozemok  CKN parc. č. 698/3 vo výmere 425 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie  vo vlastníctve mesta Senica, IČO 00 309 974, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica bez povinnosti  doplatenia  rozdielu v hodnote  zamieňaných nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámena nehnuteľností prispeje k účelnému a efektívnemu využitiu dotknutých nehnuteľností. Mesto Senica získa  nehnuteľnosti, vhodné pre potreby a činnosť dobrovoľného hasičského zboru, ktorého je   zriaďovateľom a Slovenská republika získa nehnuteľnosti, vhodné pre vytvorenie  klientskeho centra ako súčasti okresného úradu. Hodnota vzájomne zamieňaného nehnuteľného majetku je porovnateľná.

Prítomných: 9  Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 3/2019

Návrh na bezodplatný prevod vlastníctva projektovej dokumentácie  medzi mestom Senica a Trnavským samosprávnym krajom

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť bezodplatný prevod vlastníctva projektovej dokumentácie stavby „Rekonštrukcia cesty II/500 Sotina – Kunov“, vypracovanej spoločnosťou  R-project Invest s.r.o., Znievska 16, 851 06 Bratislava a bezodplatný prevod vlastníctva projektovej dokumentácie stavby “Prepojenie ciest II/500 a III/05117“, vypracovanej Ing. arch. Branislavom Hnátom, Architektonické štúdio H+R,  Ševčenkova 27, 851 01 Bratislava Trnavskému samosprávnemu kraju, IČO 37 836 901, Starohájska 10, 917 01 Trnava, ktorý je  vlastníkom cesty II/500 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

Prevod dokumentácie do vlastníctva  Trnavského samosprávneho kraja je výrazom spolupráce medzi mestom Senica a Trnavským samosprávnym krajom v procese plánovanej rekonštrukcie cesty II/500 v časti Sotina - Kunov resp. realizácie prepojenia ciest II/500 a III/05117. Projektovú dokumentáciu dokáže Trnavský samosprávny kraj využiť ako stavebník oboch stavieb po zabezpečení jej aktualizácie, čo je z hľadiska časového i finančného vhodnejšie riešenie ako zabezpečovanie novej projektovej dokumentácie.

Pre mesto  je uvedený majetok  prebytočný .

Prítomných: 9  Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 4/2019

Návrh na odkúpenie podielu na pozemku  E KN parc. č. 285/3 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odkúpenie  ideálneho podielu 1/3 ( slovom jedna tretina)   na  pozemku   EKN parc. č. 285/3 vo výmere 461 m2, druh pozemku záhrada v kat. území Senica od vlastníka : Anna Provazníková, bytom Priemyselná 286/10, 905 01 Senica za cenu 30 €/m2.

Prítomných: 9  Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 5/2019

Návrh na odkúpenie podielu na pozemku  E KN parc. č. 285/3 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odkúpenie ideálneho podielu 1/3 (slovom jedna tretina)  na  pozemku EKN parc. č. 285/3 vo výmere 461 m2, druh pozemku záhrada  v kat. území Senica od neznámeho vlastníka: Anna Cablková (SPF), zastúpená správcom Slovenským  pozemkovým fondom, IČO 17 335 345, Búdkova  36, 817 15 Bratislava za cenu stanovenú Slovenským  pozemkovým fondom.

Prítomných: 9  Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 6/2019

Návrh na odkúpenie časti pozemku C KN parc. č. 26/6 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odkúpenie  časti pozemku  C KN parc. č. 26/6  vo výmere 1276 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v kat. území  Senica,  ktorá je vyznačená na geometrickom pláne č. 19/2019 ako diel 1 vo výmere 53 m2 od vlastníka: Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO 00 151 653, Tomášikova č. 48, 832 37 Bratislava za cenu  5 €/m2.

Prítomných: 9  Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 7/2019

Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch CKN  par. č. 26/6 a parc.č. 26/8   v kat. území  Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť uzatvorenie Zmluvy o  zriadení vecného bremena na pozemkoch  reg. CKN parc.č. 26/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1276 m2 a parc.č. 26/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 5123 m2 v kat. území Senica s nasledujúcim obsahom:

1. Zriaďuje sa vecné bremeno v prospech  každého vlastníka budovy č.1408/58, postavenej na parcele 26/6, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka pozemku CKN  parc.č. 26/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 5123 m2 strpieť:

-právo prechodu  peši  cez časť pozemku  CKN parc. č. 26/1, potrebnú  na riadny a nerušený  predný vstup do budovy č.1408/58 na parcele č.26/6 cez schodisko a rampu pre imobilných a

- právo prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami cez časť pozemku CKN parc. č. 26/1, potrebnú  na riadny a nerušený zadný  vstup do budovy č.1408/58 na parcele  č.26/6  po  prístupovej ceste.

2. Zriaďuje sa vecné bremeno v  prospech  každého vlastníka budovy č.1408/56, postavenej

na parcele 26/8,  ktoré spočíva  v povinnosti vlastníka   pozemku CKN  parc.č. 26/6, druh

pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1276 m2 strpieť:

-  právo prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami cez časť pozemku CKN parc. č.

26/6,  potrebnú  na riadny a nerušený zadný vstup do  budovy č.1408/56 na parcele  č.26/8

po prístupovej ceste.

3. Z vecného bremena  sú  v  rovnakom rozsahu oprávnení návštevníci oprávneného.

Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú a bezodplatne, avšak v prípade  potreby opráv a rekonštrukcií predného schodiska a rampy pre imobilných a zadnej prístupovej cesty  sa

budú vlastníci budovy č. 1408/58, postavenej na parcele  č. 26/6 a  budovy č.1408/56,

postavenej na parcele č. 26/8 podieľať na  vynaložených nákladoch  každý  rovnakým dielom, bližšie podmienky budú stanovené osobitnou  dohodou.

Prítomných: 9  Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 8/2019

Návrh na prenájom pozemku C KN parc. č. 3275/1  v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť prenájom časti pozemku CKN parc.č. 3275/1 vo výmere 1069 m2, druh pozemku ostatná  plocha v kat. území  Senica,  ktorá je vyznačená na geometrickom pláne č. 22/2013 ako nový pozemok C KN p.č. 3275/12 vo výmere 375 m2, druh pozemku ostatná plocha v kat. území Senica spoločnosti: BBK AGRO, s.r.o. v konkurze, Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 44 095 066 za účelom zabezpečenia prístupovej cesty k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa na dobu neurčitú  s trojmesačnou výpovednou lehotou  za cenu: 1,50  €/m2/rok v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetná časť pozemku tvorí prístupovú cestu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa a mesto Senica pozemok na plnenie svojich úloh aktuálne nepotrebuje.

Prítomných: 9  Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 9/2019

Návrh na zverenie majetku do správy: Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, 905 01 Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zverenie majetku:  „Rekonštrukcia strechy nad jedálňou ZŠsMŠ, J. Mudrocha 1343/19“ a „Rekonštrukcia strechy nad telocvičňou ZŠsMŠ, J. Mudrocha 1343/19“ v celkovej hodnote  41.654,71 € do správy subjektu:  Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19,  905 01 Senica.

Prítomných: 9  Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 10/2019

Návrh na zverenie majetku do správy: Materská škola L. Novomeského 1209/2, 905 01 Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zverenie majetku:  „Rekonštrukcia a modernizácia – Materská škola Senica, elokovaná trieda J. Kráľa 729 – zateplenie jestvujúcej strechy a fasády“ v celkovej hodnote  177 831,21 € do správy subjektu:  Materská škola  L. Novomeského 1209/2,  905 01 Senica.

Prítomných: 9  Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

Uznesenie č. 11/2019

Návrh na schválenie spôsobu odpredaja pozemku C KN p.č. 34210/4  v k.ú. Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odpredaj nehnuteľnosti, evidovanej na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako :

  • pozemok  C KN p.č. 34210/4, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 18721 m2

formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a odst. 1 písmeno a) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a §§ 281-288 Obchodného zákonníka s týmito podmienkami:

a)  Predmetom  súťaže bude predaj nehnuteľnosti, evidovanej na LV č. 3353 pre kat. územie Senica  ako  pozemok  C KN  parc. č. 34210/4, druh pozemku  ostatné  plochy vo výmere

18721 m2 .

b) Záujemca  ponúkne vyhlasovateľovi súťaže  kúpnu cenu najmenej  340 000 €.

c) Záujemca uhradí na účet vyhlasovateľa zábezpeku 50 000 €, slovom päťdesiattisíc eur.

Zábezpeku je záujemca povinný uhradiť najneskôr do konca lehoty na podávanie návrhov, ktorá sa víťaznému záujemcovi započíta na úhradu kúpnej ceny a neúspešným záujemcom bude vrátená  do 15 dní odo dňa vyhodnotenia  súťaže .

d) Kritérium pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu bude najvyššia ponúknutá kúpna cena. Pri rovnosti kúpnej ceny u viacerých záujemcov bude rozhodnuté o najvhodnejšom  návrhu losovaním.

e) Kúpnu zmluvu zmluvné strany podpíšu najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia o výsledku súťaže víťazovi a lehota splatnosti kúpnej ceny bude 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy, ktorá nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže. Návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti podá vyhlasovateľ súťaže, ktorý tak bude povinný urobiť do troch pracovných dní odo dňa úhrady kúpenej ceny.

f) Ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy musí byť víťazný  záujemca  zapísaný v registri partnerov verejného sektora

g) Vyhlasovateľ súťaže  si vyhradzuje právo:

- všetky predložené návrhy odmietnuť a ukončiť súťaž bez výberu návrhu

- náklady navrhovateľov spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaži neuznať 

- pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy

- právo súťaž zrušiť alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.

h) Prednostka MsÚ je poverená organizovať súťaž a splnomocnená doplniť ďalšie              podmienky súťaže organizačného charakteru.

ch) Vyhodnotenie zloženie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v zložení

             JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ,

             Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora,

             JUDr. Gabriela Olejárová, vedúca  majetkovo-právneho oddelenia

             Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia,

             Ing. Roman Sova, predseda komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb

            a poslanec  MsZ.

i) Súťaž končí schválením alebo neschválením najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na  zasadnutí komisie alebo konštatovaním komisie, že nebola doručená žiadna ponuka. Komisia po vyhodnotení súťaže predloží informáciu o víťazovi na nasledujúce mestské zastupiteľstvo.

Predmetný majetok je pre mesto Senica prebytočný.

Prítomných: 9  Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

 

 

 

Predseda prítomným poďakoval za účasť a rokovanie ukončil.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Ing. Roman Sova

                                                                                   predseda komisie 

               

 

 

Zapísala: Bc. Roderika Petráková

Dňa 07. marca 2019

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!