Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, MÁJ 23, 2024
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 27.06.2022 - 14:56  //  aktualizácia: 27.06.2022 - 14:58  //  zobrazené: 810

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb zo dňa 14. 06. 2022

číslo:  |  dátum konania: 27.06.2022  |   zápisnica (pdf)

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia komisie pre správu mestského majetku, obchodu a  služieb konaného dňa

14. júna 2022 o 16,00 hod. v zasadačke na I. nadz. poschodí Mestského úradu v Senici

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Zasadnutie komisie sa riadilo nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Dispozície s majetkom
 3. Rôzne
   
 1. Otvorenie

Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. Roman Sova. Privítal prítomných členov. Predseda komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná, nakoľko je prítomných 6 z 9 členov komisie. Zapisovateľka komisie Roderika Petráková oznámila členom výsledok rokovania Mestského zastupiteľstva na základe uznesení prijatých na predošlom zasadnutí komisie.

 

 1. Dispozície s majetkom:
  Uznesenie č. 21/2022

Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku EKN parc. č. 820 v kat. území Predmier

Odpredaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/7 na pozemku EKN parc. č. 820, druh pozemku orná pôda vo výmere 160 m2, evidovaného na LV č. 703 v kat. území Predmier  spoluvlastníkovi pozemku spoločnosti: DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE s.r.o., 013 51 Predmier 458, IČO: 36 389 196  za cenu 25 € / m2  v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno c) ako prevod  podielu  majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo. Pozemok je prebytočný majetok.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odpredaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku.

Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 6

 

Uznesenie č. 22/2022

Návrh na odpredaj časti pozemku CKN parc. č. 2269/2 v kat. území Senica

Odpredaj časti pozemku CKN parc.č. 2269/2, druh pozemku orná pôda vo výmere 207 m2, ktorá je vyznačená v GP č. 105/2022 na oddelenie pozemkov p.č. 2269/5  ako novozameraný pozemok CKN parc.č. 2269/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 54 m2 v kat. území Senica žiadateľom: Miroslav Kollár a manželka Ľubica Kollárová, obaja  trvale bydliskom Miloslava Bibzu 5057/9, 905 01 Senica za cenu  10 €/m2 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:  V roku 2010 odpredali žiadatelia  mestu Senica  pozemok parc. č. 2269/2 z dôvodu  potreby jeho  zachovania   ako  prechodový koridor  pre občanov  mestskej časti Čáčov a jeho využitie  na vybudovanie miestnej komunikácie. Časť  pozemku parc. č. 2269/2, ktorej  zodpovedá novozameraný pozemok parc.č. 2269/5 bol v tom čase už súčasťou  uzatvoreného dvora  žiadateľov  a mestom nebol nikdy  užívaný.  Odpredajom  novozameraného pozemku CKN parc.č. 2269/5  žiadateľom sa  usporiadajú vlastnícke vzťahy k pozemku  podľa  skutočného využívania  za rovnakých  podmienok za akých pozemok nadobudlo  mesto od  žiadateľov.  Pre mesto je uvedený majetok prebytočný.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odpredaj časti pozemku.

Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 6

Uznesenie č. 23/2022

Návrh na odpredaj pozemkov CKN parc. č. 3565/407 a 3565/535 v kat. území Senica a  zriadenie vecného bremena

1.Odpredaj pozemkov  CKN parc.č. 3565/407, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 16 m2 a CKN  parc.č. 3565/535, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 14 m2, spolu vo výmere 30 m2 v kat. území Senica spoločnosti SETALIA PARK, s.r.o.,  sídlo: Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, IČO 36 721 247 za cenu  znaleckého posudku 2880 € v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno písmeno b/ ako pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve  nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí  neoddeliteľný celok so stavbou.

Pre mesto sú pozemky prebytočné.

2.Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech mesta Senica, sídlo: Štefánikova č. 1408/56, 905 25 Senica, IČO 00 309 974 ktorému zodpovedá povinnosť vlastníka pozemkov  CKN parc.č. 3565/407, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 16 m2 a CKN parc.č. 3565/535, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 14 m2 v kat. území Senica a každého ďalšieho vlastníka týchto pozemkov strpieť právo prechodu pre  pešie osoby cez pozemky parc. č.3565/407 a  parc. č. 3565/535. Vecné  bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú bezodplatne.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odpredaj pozemkov a uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena.

Za: 5  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 5 ( 1 člen komisie nebol prítomný )

 

Uznesenie č. 24/2022

Návrh na odkúpenie pozemku EKN parc. č. 547/16  v kat. území Senica

Odkúpenie pozemku EKN parc.č. 547/16, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie

vo výmere 866 m2, evidovaného na liste vlastníctve č. 7138 v  kat. území Senica od  vlastníkov:

Jaroslav Jorík, P. Jilemnického 2415/4, 052 05 Spišská Nová Ves - vlastník  v podiele  1/2

Ján Jorík, Hollého 745/34, 905 01 Senica -  vlastník v podiele 1/2

za cenu:  3 000 €

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odkúpenie pozemku.

Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 6

 

Uznesenie č. 25/2022

Návrh na odkúpenie pozemku  EKN parc. č. 547/4 v kat. území Senica

Odkúpenie pozemku EKN parc. č. 547/4, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 125 m2, evidovaného na LV č. 7536  v kat. území Senica od vlastníka  za cenu 18 €/m2

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odkúpenie pozemku.

Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 6

 

Uznesenie č. 26/2022

Návrh na zámenu nehnuteľností v kat. území Kunov

Zámena nehnuteľnosti v  kat. území Kunov:

pozemok CKN parc. č. 128/2, druh pozemku orná pôda vo výmere 513 mvo vlastníctve mesta Senica

za nehnuteľnosti v kat. území Kunov:

spoluvlastnícky podiel 1/6 na pozemku EKN parc.č. 1451/3, druh pozemku orná pôda vo výmere 782 m2

spoluvlastnícky podiel 1/6 na pozemku EKN parc.č. 1451/5, druh pozemku orná pôda vo výmere 714 m2

spoluvlastnícky podiel 1/6 na pozemku EKN parc.č. 1452/1, druh pozemku orná pôda vo výmere 1582 m2

vo vlastníctve Imricha Bajana, Robotnícka 116/2, 905 01 Senica

Výmera zamieňaného pozemku parc.č. 128/2  je totožná s výmerou, prislúchajúcou na  zamieňané podiely na pozemkoch parc.č. 1451/3, 1451/5, 1452/1 a na základe dohody zmluvných strán sú  hodnoty zamieňaných pozemkov rovnaké, vyčíslené na jednotkovú cenu   10 €/m2.

Zámena v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: Zámenou mesto nadobudne do svojho vlastníctva  podiel na pozemkoch EKN parc. č.1451/3,  1451/5 a 1452/1, ktoré tvoria areál futbalového ihriska v mestskej časti Kunov vo vlastníctve mesta, čo mu umožní následné majetkovoprávne usporiadanie dotknutých pozemkov  v celosti  a na zámenu mesto poskytne pozemok CKN parc.č. 128/2, ktorý na plnenie svojich úloh nepotrebuje.

Pre mesto je uvedený majetok prebytočný.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zámenu pozemkov.

Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 6

 

Uznesenie č. 27/2022

Návrh na nájom časti pozemku CKN parc. č. 17/1 v kat. území Senica

Nájom časti vo výmere 11,7 m2 pozemku CKN parc.č. 17/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 4272 m2 v kat. území Senica spoločnosti: HELLAS TRAVEL, s.r.o., sídlo: Janka Kráľa 739, 905 01 Senica, IČO: 36 246 115 za účelom využívania vstupu

do nebytového priestoru č. 16 v bytovom dome so súp.č. 739 na ulici J. Kráľa v Senici

na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu  3 €/m2  ročne v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím uvedenej časti pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu so žiadateľom, ktorý pozemok dlhodobo  využíva  ako vstup do svojej prevádzkarne a z ktorého má mesto finančný príjem.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť prenájom časti pozemku.

Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 6

 

Uznesenie č. 28/2022

Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 13/2016/374

Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senici č. 13/2016/374 zo dňa 15.11.2016, ktorým bolo schválené:

uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra CKN p.č.1665/40 druh pozemku ostatné  plochy vo výmere 3003 m2, p.č.1665/54, druh pozemku ostatné  plochy vo výmere 1752 m2, p.č.14110/50, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 12042 m2, p.č.1665/6, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 728 ma p.č.1665/47, druh pozemku orná pôda vo výmere 2213 m2 v k. ú. Senica v prospech: Nákladná automobilová doprava - RESS Senica, a.s., Železničná 329/21, 905 01 Senica, IČO: 36 223 085, ktoré  spočíva v povinnosti vlastníka predmetných pozemkov strpieť:

a/ zriadenie a uloženie prípojky vodovodu v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na zameranie prípojky vodovodu,

b/ vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami  na pozemky p.č.1665/40, 1665/54, 14110/50, 1665/6 a 1665/47 za účelom prevádzkovania, údržby, opravy, rekonštrukcie a odstránenia  prípojky vodovodu.

Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 12 € za každý aj začatý 1m2 inžinierskych sietí. Podkladom pre vyznačenie trasy vecného bremena pre účely zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bude dokumentácia pre ohlásenie drobnej stavby – situácia, vypracovaná zodpovedným projektantom Ondrejom Danadom.

Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zrušenie uznesenia.

Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 6

 

 1. Rôzne:
  Uznesenie č. 29/2022
  Výročná správa – Technické služby Senica, a.s. za rok 2021
  Členovia komisie berú na vedomie Výročnú správu – Technické služby Senica, a.s. za rok 2021 a odporúčajú MsZ zobrať túto správu na vedomie.

Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 6

 

Uznesenie č. 30/2022

Výročná správa – Mestský podnik služieb, spol. s r.o. za rok 2021

Členovia komisie berú na vedomie Výročnú správu – Mestský podnik služieb, spol. s r.o. za rok 2021 a odporúčajú MsZ zobrať túto správu na vedomie.

Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 6

 

Uznesenie č. 31/2022

Výročná správa – Stoma Senica, a.s. za rok 2021

Členovia komisie berú na vedomie Výročnú správu – Stoma Senica, a.s. za rok 2021 a odporúčajú MsZ zobrať túto správu na vedomie.

Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 6

 

Uznesenie č. 32/2022

Výročná správa – Poliklinika Senica, n.o. za rok 2021

Členovia komisie berú na vedomie Výročnú správu – Poliklinika Senica, n.o. za rok 2021 a odporúčajú MsZ zobrať túto správu na vedomie.

Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 6

 

Uznesenie č. 33/2022

Výročná správa – Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. za rok 2021

Členovia komisie berú na vedomie Výročnú správu – Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. za rok 2021 a odporúčajú MsZ zobrať túto správu na vedomie.

Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 6

 

Uznesenie č. 34/2022

Výročná správa – Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o. za rok 2021

Členovia komisie berú na vedomie Výročnú správu – Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o. za rok 2021 a odporúčajú MsZ zobrať túto správu na vedomie.

Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 6

 

 

 

 

Uznesenie č. 35/2022

Žiadosť pána Romana Kňazoviča na odkúpenie pozemkov v kat. území Kunov

Členovia komisie neodporúčajú odpredaj pozemkov, pozemky by mali zostať verejným priestranstvom.

Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 6

 

Uznesenie č. 36/2022

Žiadosť pána Milana Mikulíka a jeho manželky Anny na zámenu pozemkov v kat. území Senica

Členovia komisie neodporúčajú zámenu pozemkov, v prípade odpredaja pozemky odporúčajú odpredať formou obchodnej verejnej súťaže.

Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 6

 

Uznesenie č. 37/2022

Žiadosť pána Miroslava Rišku a jeho manželky Elišky na odkúpenie, príp. nájom pozemku v kat. území Senica

Členovia komisie neodporúčajú odpredaj ani nájom pozemku, žiadateľ nie je vlastníkom garáže susediacej s predmetným pozemkom a ani pri ostatných garážach nie sú pozemky vo vlastníctve majiteľov garáží ale vo vlastníctve mesta Senica. Odporúčajú ponechať ako verejné priestranstvo.

Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 6

 

 

 

 

Ing. Roman Sova v.r.

                                                                                      predseda komisie

 

 

Zapísala: Bc. Roderika Petráková, dňa 15.06.2022

 

 

 

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!