Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 12.11.2019 - 13:05  //  aktualizácia: 12.11.2019 - 13:07  //  zobrazené: 1328

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb zo dňa 23. 10. 2019

číslo:  |  dátum konania: 23.10.2019  |   zápisnica (pdf)

 

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb konanej dňa

23.októbra 2019 o 16,00 hod. v zasadačke na II. nadz. poschodí Mestského úradu v Senici

__________________________________________________________________________

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Zasadnutie komisie sa riadilo nasledovným programom:

- prehodnotenie uznesení prijatých na predošlom zasadnutí komisie

- dispozície s majetkom

- rôzne

Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. Roman Sova. Privítal prítomných členov. Zapisovateľka komisie Roderika Petráková oznámila členom výsledok rokovania Mestského zastupiteľstva na základe uznesení prijatých na predošlom zasadnutí komisie.

Uznesenie č. 56/2019

Návrh na prenájom časti pozemku CKN parc. č. 3565/248 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť prenájom časti vo výmere 387 m2 pozemku CKN parc. č. 3565/248, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 552 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov 12b.j. Senica, Sotinská 1421/31,33, 905 01 Senica, IČO: 36089915 za účelom využívania na voľnočasové aktivity, parkovanie a prístup do garáží obyvateľmi bytového domu so súp. číslom 1421 na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou a účinnosťou od 01.01. 2020 za cenu 360 € / rok

v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu so žiadateľom aj s prihliadnutím na skutočnosť predmetná časť pozemku tvorí uzatvorený priestor, vymedzený protihlukovou bariérou na hranici s pozemkami areálu TESCO STORES SR, a.s. a bytovým domom so súp. číslom 1421, využiteľný len obyvateľmi bytového domu so súp. číslom 1421.

Prítomných: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Počet členov: 9

Prišla členka komisie Mgr. Martina Otrísalová.

Uznesenie č. 57/2019

Návrh na prenájom pozemkov CKN parc. č. 669/93 a parc.č. 669/94 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť

1) prenájom pozemku CKN parc.č. 669/93, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 32 m2v kat. území Senica žiadateľom: JUDr. Michal Krištúfek a manželka Mgr. Barbora Krištúfková, obaja bytom Lieskové 489, 906 33 Cerová za účelom využívania parkovacích miest na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 3 € /m2/ rok

2) prenájom pozemku CKN parc.č. 669/94, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 32 m2v kat. území Senica žiadateľovi: Andrej Bobek, Čáčovská cesta 5399/17, 905 01 Senica za účelom využívania parkovacích miest na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 3 €/ m2/ rok v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Na pozemkoch sa nachádza stavba - parkovacie plochy vo vlastníctve nájomcov, realizované so súhlasom mesta ako vlastníka pozemkov.

Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Počet členov: 9

Uznesenie č. 58/2019

Návrh na prenájom pozemkov CKN parc. č.3298/1 a 3299/1 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť prenájom pozemkov CKN parc.č. 3298/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 333 m2a parc.č. 3299/1, druh pozemku záhrada vo výmere 539 m2, spolu vo výmere 872 m2 v kat. území Senica žiadateľke: Dagmar Čerňáková, J. Mudrocha 1355/29, 905 01 Senica za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 0,30 € /m2/ rok v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu so žiadateľkou, z ktorého má mesto finančný príjem.

Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Počet členov: 9

Uznesenie č. 59/2019

Návrh na prenájom častí pozemku CKN parc. č. 3153/1 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť

1) prenájom časti vo výmere 134 m2 pozemku CKN parc.č. 3153/1, druh pozemku záhrada vo výmere 3815 m2 v kat. území Senica žiadateľke: Petra Mihálová, 908 78 Kuklov 310 za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 0,30 € /m2/ rok

2) prenájom časti vo výmere 152 m2 pozemku CKN parc.č. 3153/1, druh pozemku záhrada vo výmere 3815 m2 v kat. území Senica žiadateľke: Ing. Monika Rusňáková, Kolónia 559/16, 905 01 Senica za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 0,30 € /m2/ rok

3) prenájom časti vo výmere 176 m2 pozemku CKN parc.č. 3153/1, druh pozemku záhrada vo výmere 3815 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Martin Čagala, Kolónia 559/16, 905 01 Senica za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 0,30 € /m2/rok v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Predmetné časti pozemkov sú dlhodobo využívané obyvateľmi časti Kolónia na záhradkárske účely a voľnočasové aktivity, mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu k pozemku , z ktorého má mesto aj finančný príjem.

Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Počet členov: 9

Uznesenie č. 60/2019

Návrh na prenájom časti pozemku CKN parc. č. 14/8 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť prenájom časti vo výmere 25 m2 pozemku CKN parc.č. 14/8, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 476 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Zdenko Helt, Čerešňová 2790/17, 905 01 Senica, IČO: 37 173 791 za účelom užívania terasy ako súčasti kaviarne Trojka na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 5 €/m2/ rok v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Na pozemku je zhotovená prestrešená terasa vo vlastníctve nájomcu, realizovaná so súhlasom mesta. Mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu so žiadateľom, z ktorého má mesto finančný príjem.

Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Počet členov: 9

Po tomto bode programu prišiel zástupca primátora Mgr. Filip Lackovič, ktorý informoval členov komisie o rozhodnutí vytvoriť skupinu na posúdenie reklám v meste. Členovia sa rozhodli nerokovať o návrhoch na prenájom pozemkov pod reklamnými zariadeniami – billboardy. Materiály budú stiahnuté aj z rokovania mestskej rady a nebudú pripravené na rokovanie do mestského zastupiteľstva. Návrhy týkajúce sa prenájmu pozemkov pod reklamné zariadenia – citylighty prerokovali. Členovia navrhli pána Ľubomíra Miču ako zástupcu komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb za člena komisie na posúdenie reklám.

Uznesenie č. 61/2019

Návrh na prenájom časti pozemkov CKN parc. č. 642/1, 692/1 a 101/1 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť

- prenájom častí v celkovej výmere 4 m2 (2 x 2m2) pozemku CKN parc.č. 642/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3261 m2 v kat. území Senica

- prenájom časti vo výmere 2 m2 pozemku CKN parc.č. 692/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 6239 m2 v kat. území Senica

- prenájom časti vo výmere 2 m2 pozemku CKN parc.č. 101/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 1181 m2 v kat. území Senica, spolu vo výmere 8 m2 žiadateľovi: ghstudio s.r.o., Kasárenská 1504/51, 905 01 Senica, IČO: 36 274 381 za účelom umiestnenia reklamných zariadení s rozmermi 1,30 x 0,80 m na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou s účinnosťou od 01.01.2020 za cenu 165 €/ ks / rok v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu so žiadateľom, z ktorého má mesto finančný príjem.

Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Počet členov: 9

Uznesenie č. 62/2019

Návrh na prenájom častí pozemkov CKN parc. č.26/1, 101/3, 669/1, 3079/1, 3093/1 a časti pozemku EKN parc.č. 72 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť prenájom :

- časti vo výmere 2 m2 pozemku CKN parc.č. 26/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 5123 m2 v kat. území Senica

- časti vo výmere 2 m2 pozemku CKN parc.č. 101/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 229 m2 v kat. území Senica

- častí v celkovej výmere 4 m2 ( 2x 2m2 ) pozemku CKN parc.č. 669/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 34503 m2 v kat. území Senica

- časti vo výmere 2 m2 pozemku CKN parc.č. 3079/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1444 m2 v kat. území Senica,

- časti vo výmere 2 m2 pozemku CKN parc.č. 3093/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 3021 m2 v kat. území Senica

- časti vo výmere 2 m2 pozemku EKN parc.č. 72, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 9167 m2 v kat. území Senica, spolu vo výmere 14 m2 žiadateľovi : Kristián Hromek TRI D LAB, SNP 757/9, 905 01 Senica, IČO: 40204260 za účelom umiestnenia reklamných zariadení s rozmermi 1,70 x1,14 m na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou s účinnosťou od 01.01.2020 za cenu 165 € /ks / rok v zmysle zákona č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu so žiadateľom z ktorého má mesto finančný príjem.

Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Počet členov: 9

Predseda prítomným poďakoval za účasť a rokovanie ukončil.

Ing. Roman Sova

predseda komisie

Zapísala: Bc. Roderika Petráková

Dňa 24. októbra 2019

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!