Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 25.10.2018 - 12:18  //  aktualizácia: 26.10.2018 - 08:33  //  zobrazené: 1586

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu, konaného 22. 10. 2018

číslo: 05/2018  |  dátum konania: 22.10.2018  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica 05/2018

zo zasadnutia komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu, konaného 22. 10. 2018

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny, prítomných 7 členov komisie, 2 neprítomní,

                   tajomníčka komisie Ing. Jana Oslejová

                  

Program :

 1. Otvorenie
 2. Žiadosti o prenájom a predaj pozemkov, posúdenie zámerov výstavby
 3. Doplnok VZN č.5 o parkovaní a státí vozidiel na pozemných komunikáciách
 4. Rôzne

 

 1. Otvorenie

 

Rokovanie komisie otvoril a viedol Ing. arch. Martin Čonka. Predseda komisie konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná, nakoľko je prítomných 7 z 9 členov komisie. Predseda predložil program na schválenie. Členovia komisie s predloženým programom hlasovaním súhlasili a nemaližiadne doplňujúce návrhy.

 

 1. Žiadosti o prenájom a predaj pozemkov, posúdenie zámerov výstavby

 

2.1 Stanislav Volek a manž. Marta Volková, bytom Štefánikova 707/45, 905 01 Senica žiadajú o odpredaj časti pozemku parc.č.3565 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere cca 450 m2 pred predajňou potravín ŠANCA, ktorá je v ich vlastníctve. Žiadosť odôvodňujú venčením psov na verejnom priestranstve pred predajňou a starostlivosťou o pozemok.

 • Komisia po prerokovaní a posúdení žiadosti neodporúča odpredaj navrhovanej časti pozemku, cez uvedený pozemok je vedená cyklotrasa.

Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 6 členov komisie hlasovalo za neodporúčanie odpredaja pozemku.

2.2 Stanislav Šimek, bytom Tehelná 431, 905 01 Senica žiada o odpredaj časti pozemku parc.č.3274 registra C KN v k.ú. Senica v susedstve rozostavanej budovy na Ul. Kolónia.

 • Komisia po prerokovaní a posúdení žiadosti neodporúča odpredaj časti pozemku, pozemok sa nachádza v areáli bývalej hasičskej stanice, ktorú Mesto Senica plánuje využiť pre dobrovoľný hasičský zbor.  

Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 6 členov komisie hlasovalo za neodporúčanie odpredaja časti pozemku.

2.3 Jakub Ondrčka, bytom Kolónia 597/39, 905 01 Senica žiada o prenájom časti pozemku parc.č.3248 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere cca 30 m2 vedľa RD č.597 za účelom vybudovania oddychovej zóny.

 • Komisia pre prerokovaní a posúdení žiadosti neodporúča prenájom požadovanej časti pozemku z dôvodu, že ide o pozemok, na ktorom sa nachádzajú inžinierske siete.

Výsledok hlasovania : z prítomných 6 členov komisie hlasovalo za neodporúčanie prenájmu časti pozemku 5 členov komisie, 1 člen sa hlasovania zdržal.

2.4 Dagmar Sásová, bytom Kolónia 556/17, 905 01 Senica žiada o prenájom časti pozemku parc.č.3153/1 za účelom jeho využívania ako záhradky.

 • Komisia po prerokovaní žiadosti odporúča prenájom časti pozemku za účelom jeho využívania ako záhrady.

Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 6 členov komisie hlasovalo za odporúčanie prenájmu pozemku podľa predloženého návrhu.

2.5 Miroslav Černek, bytom č.157, 906 05 Sobotište žiada o odpredaj časti pozemku parc.č.2-363 registra E KN v k.ú. Senica vo výmere 30 m2.

 • Komisia po prerokovaní žiadosti neodporúča odpredaj predmetnej časti pozemku z dôvodu potreby zachovania požiarnej bezpečnosti pri jestvujúcich garážach.

Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 6 členov komisie hlasovalo za neodporúčanie odpredaja časti pozemku.

2.6 Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava žiada o súhlas so zriadením vecného bremena na pozemkoch parc.č.3359/4 registra C KN v k.ú. Senica a pozemky parc.č.291/3, 294/2, 291/1 a 291/4 registra E KN v k.ú. Senica z dôvodu realizácie stavby SA_Senica, Hurbanova, rekonštrukcia siete NNV, NNK.

 • Komisia po prerokovaní žiadosti odporúča vydať súhlas so zriadením vecného bremena na predmetné pozemky.

Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 6 členov komisie hlasovalo za odporúčanie vydania súhlasu so zriadením vecného bremena.

2.7 Obec Rybky žiada odpredaj spoluvlastníckeho podielu časti pozemku časti pozemku parc.č.3121/1 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere 180 m2 za účelom vybudovania cyklotrasy.

 • Komisia po prerokovaní žiadosti odporúča odpredaj predmetnej časti pozemku za účelom vybudovania cyklotrasy.

Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 6 členov komisie hlasovalo za odporúčanie odpredaja predmetnej časti pozemku.

2.8 Mgr. Matej Záhumenský, bytom Škodáčkova 5334/2, 905 01 Senica žiada o prenájom časti pozemkov par.č.1852/2 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere 25 m2, parc.č.1853/3 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere 2 m2 a parc.č.312 registra E KN v k.ú. Senica vo výmere 12 m2 za účelom vybudovania chodníka k plánovaným rodinným domom.

 • Komisia po prerokovaní a posúdení tejto žiadosti odporúča  prenájom predmetných častí pozemkov za účelom vybudovania chodníka.

Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 6 členov komisie hlasovalo za odporúčanie prenájmu predmetných častí pozemkov.

2.9 FK Senica žiada o prenájom areálu futbalového štadióna v Čáčove.

 • Komisia po prerokovaní a posúdení tejto žiadosti odporúča  prenájom futbalového štadióna v Čáčove FK Senica.

Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 7 členov komisie hlasovalo za odporúčanie odkúpenia pozemku vrátane stavby pozemnej komunikácie.

.

 1. Doplnok VZN č.5 o parkovaní a státí vozidiel na pozemných komunikáciách

 

Na rokovanie komisie bol predložený návrh na doplnenie VZN č.5 o parkovaní a státí vozidiel na pozemných komunikáciách. Z dôvodu budovania parkoviska na Hurbanovej ul. bolo potrebné do prílohy VZN č.5 doplniť toto parkovisko. Členovia komisie odporučili preložiť doplnok VZN č.5 na rokovanie MsZ a nemali k návrhu žiadne pripomienky.

 

 1. Rôzne 

 

4.1 Ing. Oslejová predložila na rokovanie komisie návrh NORTH REALITY, s.r.o. na zriadenie parkoviska k BD Fontána v dvoch variantoch, ktorý bol vypracovaný po konzultáciách so zástupcami BD č.54. Členovia komisie odporučili rozpracovať variant č.2, ktorý umožní budúce rozšírenie parkoviska.

4.2Ivan Haba, člen komisie upozornil na prestavbu objektu na Hviezdoslavovej ul. z bývalej výmenníkovej stanice bez vybudovania parkovacích miest, príp. možnosti zásobovania.

4.3 Ing. Martin Čonka, predseda komisie poďakoval všetkým členom komisie za aktívnu prácu počas celého uplynulého volebného obdobia.

 

               

 

 

 

                                                                                        Ing. arch. Martin Čonka

                                                                                             predseda komisie

 

 

 

Zapísala : Ing. Jana Oslejová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!