Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 30.01.2024 - 09:46  //  aktualizácia: 30.01.2024 - 09:48  //  zobrazené: 188

Zápisnica ​​​​​​​zo zasadnutia komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu, konanej dňa 24.01.2024

číslo: 01/2024  |  dátum konania: 24.01.2024  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 01/2024

zo zasadnutia komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu, konanej dňa 24.01.2024 o 15,00 hod. v klubovni poslancov na II. Nadzemnom podlaží budovy Mestského úradu v Senici.

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, prítomných 8 členov komisie, 1 neprítomný

Prizvaní: Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta - neprítomný

Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora - neprítomný

Ing. Ferdinand Bartal, vedúci OVaD

tajomník komisie: Ing. Kristína Tuma Vašíčková

 

Program:

1. Otvorenie

2. Žiadosti o prenájom a predaj pozemkov, posúdenie zámerov výstavby

3. Rôzne

 

 

1. Otvorenie

 

Rokovanie komisie otvoril zástupca predsedu komisie p. Ing. Róbert Kudláč. Zástupca predsedu komisie konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná, nakoľko je prítomných 8 z 9-tich členov komisie. Zástupca predsedu komisie predložil program na schválenie. Členovia komisie s predloženým programom hlasovaním súhlasili a nemali k programu žiadne doplňujúce návrhy.

 

2. Žiadosti o prenájom a predaj pozemkov, posúdenie zámerov výstavby

 

Komisii boli predložené návrhy:

 

2.1.1. Spoločnosť Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava, IČO: 36562939, žiada o prenájom pozemku na dobu neurčitú, registra C-KN parc.č. 1455/1 vo výmere 5 m2. Zámerom využitia pozemku je umiestnenie Alza Boxu.

Komisia po prerokovaní a posúdení predloženej žiadosti odporúča prenájom pozemku na umiestenie Alza Boxu. Komisia odporúča uzavrieť nájomnú zmluvu na 5 rokov.

Výsledok hlasovania: 7 členov komisie hlasovalo za odporúčanie prenájmu pozemku.

 

2.1.2. Spoločnosť HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, 905 01 Senica, IČO: 36239542, žiada o predbežné schválenie odkúpenia časti pozemku E-KN parc.č. 2558 vo výmere 586 m2. Zámerom odkúpenia pozemku je realizácia stavby Čerpacia stanica PHM.

Komisia po prerokovaní a posúdení predloženej žiadosti odporúča predbežný odpredaj časti pozemku na umožnenie vjazdu na realizáciu stavby Čerpacia stanica PHM.

Výsledok hlasovania: 7 členov komisie hlasovalo za odporúčanie predbežného odpredaja predmetnej časti pozemku.

 

2.1.3. Pán Michal Lukáček, Prievaly 359, žiada o odpredaj časti pozemku, prípadne prenájom registra C-KN parc.č. 1223/1 vo výmere 3 m2. Zámerom je predĺženie garáže, nakoľko sa do nej nedá zaparkovať vozidlo.

Pani  Veronika Lukáčková, manželka p. Michala Lukáčka,  žiadala dňa 30.08.2023 o odpredaj časti predmetného pozemku vo väčšom rozsahu. Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu na svojom zasadnutí konanom 06.09.2023, žiadosť prerokovala a odpredaj neodporučila, Zápisnica č. 04/2023.

Komisia po prerokovaní a posúdení predloženej žiadosti neodporúča odpredaj časti pozemku z dôvodu zachovania vzdialenosti verejnej pešej komunikácie od budovy 2 m.

Výsledok hlasovania: 5 členov komisie hlasovalo za neodporúčanie predaja predmetnej časti pozemku a 2 členovia komisie sa zdržali hlasovania.

 

Príchod člena komisie pána Dušana Podmajerského a následné zúčastnenie sa hlasovania.

 

2.1.4. Spoločnosť D Development Senica, a.s., Dialničná cesta 4768/10B, 903 01 Senec, IČO: 35808071, zastúpená spoločnosťou DIPA, s.r.o., žiada o zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. na pozemku registra E-KN parc.č. 379/6 vo výmere 1308 m2, vo vlastníctve Mesta Senica. Zámerom trvalého prenájmu je uloženie VN kábla pre stavbu VN káblový prívod z VN vzdušného vedenia č. 1084 do odberateľskej spínacej stanice 0057-126 káblom 3xNA2XS(F)2Y 1x240mm2 v dĺžke cca 410 m.

Komisia po prerokovaní a posúdení predloženej žiadosti odporúča uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu odporúča nájsť technické riešenie, ktoré odstráni vylúčenie záujmov Mesta Senica a zohľadní trasovanie cyklotrasy.

Výsledok hlasovania: 7 členovia komisie hlasovali za odporúčanie zriadenia vecného bremena a 1 člen komisie sa zdržal hlasovania.

 

2.1.5. Pán Ing. Miloš Štefečka a Ing. Jana Štefečková, Športová 5279/33, 905 01 Senica, žiada o odpredaj, prenájom, prípadne zámenu pozemku registra C-KN parc.č. 34153/6 vo výmere 42 m2 a časti pozemku parc.č. 34153/2 vo výmere 130 m2 vo vlastníctve Mesta Senica za časť pozemku parc.č. 34153/1 vo vlastníctve navrhovateľov. Presnú výmeru parciel určí geometrický plán.

Komisia po prerokovaní a posúdení predloženej žiadosti odporúča zámenu predmetných pozemkov, nakoľko záujem Mesta Senica je uprednostniť zámenu pozemkov pred ich predajom.

Výsledok hlasovania: 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie zámeny pozemkov.

 

2.1.6. Spoločnosť Indorama Ventures Mobility Moravia a.s., Továrenská 532, 905 01 Senica IČO: 50579584, ponúka Mestu Senica odpredaj pozemkov C-KN:

  • parc.č. 2768/18 o výmere 78 m2, druh pozemku ostatná plocha,

  • parc.č. 2768/19 o výmere 34 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,

  • parc.č. 2768/20 o výmere 26 m2, druh pozemku ostatná plocha, spolu o výmere 138 m2

Na predmetných pozemkoch  Mesto Senica plánuje realizovať rekonštrukciu a rozšírenie pešej komunikácie, ktorý bude slúžiť aj ako cyklotrasa. Všeobecná hodnota pozemku stanovená znalcom v odbore stavebníctva je 23,53 €/m2.

Komisia po prerokovaní a posúdení predloženej žiadosti odporúča Mestu Senica odkúpenie predmetných pozemkov z dôvodu plánovanej realizácie rekonštrukcie a rozšírenia pešej komunikácie.

Výsledok hlasovania: 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie odkúpenia pozemkov Mestom Senica.

 

2.1.7 Spoločnosť VAILLANT GROUP Heat Pump Production s.r.o., Jurkovičova 45, 909 01 Skalica, IČO: 53835603, žiada o súhlas na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely na dobu určitú, menej ako 1 rok, vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu. Zámerom využitia pôdy je uloženie podzemných inžinierskych sietí v rámci stavby Dopravná a technická infraštruktúra časti zóny Kaplinské pole, vetva a, A-D – SO 07.1. Rozšírenie distribučného STL plynovodu - II. etapa.

Komisia po prerokovaní a posúdení predloženej žiadosti odporúča uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech VAILLANT GROUP Heat Pump Production s.r.o. z dôvodu vybudovania regulačnej stanice, prostredníctvom ktorej sa odstránia tri vysokoregulačné stanice z územia a ochranné pásmo neznefunkční existujúce pozemky.

Výsledok hlasovania: 8 členovia komisie hlasovali za odporúčanie uzatvorenia Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.

 

2.1.8 Pán Ing. Martin Kohút, J. Mudrocha 1352/28, 905 01 Senica, žiada o zriadenie vecného bremena na pozemku registra C-KN parc. č. 142/5 vo vlastníctve Mesta Senica na umiestnenie pripájajúcej skrine SR4 z dôvodu jedinej možnosti pripojenia sa do siete Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Komisia po prerokovaní a posúdení predloženej žiadosti odporúča umiestnenie trafostanice, podľa navrhovanej varianty č. 2 s umiestnením 1 m od plota, tak aby bol zabezpečený prístup správcovi siete na opravu, údržbu a kontrolu zariadenia.

Komisia odporučila doloženie technických podmienok pripojenia a fotodokumentácie k variante č. 2, zároveň žiada o stanovisko Západoslovenskej distribučnej, a.s. k predmetnému zariadeniu.

Výsledok hlasovania: komisia nehlasovala z dôvodu potreby doloženia dokumentácie.

 

2.1.9. Pán Mgr. Artúr Kubík, Okružná 1181/5, 905 01 Senica, doplnil žiadosť o zámene pozemkov, ktorá bola schválená komisiou dňa 22.02.2023, Zápisnica č. 02/2023. Ponúka Mestu Senica na zámenu dva pozemky E-KN parc.č. 235/2 a 235/8 v k.ú. Senica, na ktorých sa nachádza miestna komunikácia na ulici J. Mudrocha.

Cena pozemku E-KN parc.č. 1646/3 k.ú. Senica bola stanovená znalcom v odbore stavebníctva vo výške 19,61 €/m2. Znalecký posudok na pozemok E-KN parc.č. 1560 v k.ú. Senica vo vlastníctve Mesta Senica je objednaný.

Komisia po prerokovaní a posúdení predloženej žiadosti odporúča zámenu predmetných pozemkov, nakoľko záujem Mesta Senica je vysporiadanie pozemkov pod komunikáciami.

Výsledok hlasovania: 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie zámeny pozemkov.

 

3. Rôzne

 

3.1. Člen komisie – Ing. arch. Mgr. art. Pavol Mikulíček, PhD.

- žiada o zriadenie Územného plánu zóny

- žiada o riešenie prepadnutej dažďovej vpuste na Kaplinskej ulici

- žiada o riešenie dopravných značiek, ktoré nespĺňajú aktuálnu Vyhlášku č. 30/2020

- žiada, aby všetky projekty, ktoré podliehajú posudzovaniu vplyvov na životné prostredie boli predložené Komisii pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu, aby sa k nim mohla vyjadriť.

 

3.2. Člen komisie – Dušan Podmajerský

- žiada o reklamáciu opravy cesty

- žiada v k.ú. Kunov o čistenie komunikácií, vpustí a kanalizácie po záplavách, ktoré bolo spôsobené nevhodnou výsadbou na priľahlých poliach.

 

3.3. Člen komisie – Ing. Pavol Polák

- žiada o opravu stĺpu verejného osvetlenia na ulici J. Kráľa

- žiada o zriadenie verejného osvetlenia na pešiu komunikáciu pri parkovisku za Obchodným domom Cieľ

 

Ing. Róbert Kudláč

zástupca predsedu komisie

Zapísala: Ing. Kristína Tuma Vašíčková

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!