Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 02.06.2023 - 09:48  //  aktualizácia: 02.06.2023 - 12:57  //  zobrazené: 829

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu, konanej dňa 31.05.2023

číslo: 03/2023  |  dátum konania: 31.05.2023  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 03/2023

zo zasadnutia komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu, konanej dňa 31.05.2023 o 15,00 hod. v zasadačke na IV. Nadzemnom podlaží budovy Mestského úradu v Senici (č. dverí 402).

 

Prítomní:         podľa prezenčnej listiny, prítomných 8 členov komisie, 1 neprítomný

                        Prizvaní:   Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta- neprítomný

                                        Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora

                                        Ing. Ivan Šteffek, vedúci OVŽPaD                     

                        tajomník komisie: Ing. Kristína Tuma Vašíčková

                                       

Program:

1. Otvorenie

2. Žiadosti o prenájom a predaj pozemkov, posúdenie zámerov výstavby

3. Informácie

4. Rôzne

 

1. Otvorenie

 

            Rokovanie komisie otvoril predseda komisie p. Ing. arch. Martin Čonka. Predseda komisie konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná, nakoľko je prítomných 8 z 9-tich členov komisie. Predseda komisie predložil program na schválenie. Členovia komisie s predloženým programom hlasovaním súhlasili a nemali k programu žiadne doplňujúce návrhy.

 

2.  Žiadosti o prenájom a predaj pozemkov, posúdenie zámerov výstavby

 

Komisii boli predložené návrhy:

           

2.1.1. Pán Ing. Martin Kohút, Mudrochova 1352/28, 905 01 Senica, žiada o odpredaj časti pozemku registra C-KN parc. č. 3377, časti pozemku registra E-KN parc. č. 217/2, časti pozemku registra E-KN parc. č. 346 spolu vo výmere približne 113 m2.

■         Komisia po prerokovaní a posúdení predloženej žiadosti neodporúča odpredaj častí pozemkov z dôvodu nejasného vyznačenia skutkového stavu. Mesto Senica požaduje na upresnenie situácie pozemkov polohopisné zameranie pre variantné riešenie.

Výsledok hlasovania: 7 členov komisie hlasovalo za neodporúčanie odpredaja častí predmetných pozemkov a 1 člen komisie sa zdržal hlasovania.

 

2.1.2. Pán Zdenko Helt, Čerešňová 2790/17, 905 01 Senica, IČO: 37173791, žiada o prenájom pozemku registra C-KN parc. č. 3/1 vo výmere 60 m2 s rozmerom 10 m x 6 m, na dobu neurčitú za účelom terasy s obojstrannou markízou pred kaviarňou „Trojka ”.

■         Komisia po prerokovaní a posúdení predloženej žiadosti odporúča predĺženie prenajatia predmetného pozemku za účelom terasy.

Výsledok hlasovania: 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie predĺženia prenájmu.

 

2.1.3.  Pán Miroslav Kaleta a Mgr. Dana Kaletová, J. Kráľa 736/18, 905 01 Senica, žiadajú o odpredaj časti pozemku registra C-KN parc. č. 1661/13 vo výmere 26 m2. Mestský podnik služieb spol. s.r.o. vydal súhlasné stanovisko k žiadosti o odpredaj predmetnej časti pozemku, nakoľko neobmedzí ostatných vlastníkov areálu, vrátane Mesta Senica.

■         Komisia po prerokovaní a posúdení predloženej žiadosti odporúča odpredaj časti pozemku z dôvodu neobmedzenia ostatných vlastníkov areálu a vydania súhlasného stanoviska Mestského podniku služieb spol. s.r.o.

Výsledok hlasovania: 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie odpredaja predmetnej časti pozemku.

 

2.1.4.   Pani Ing. Erika Škrovinová, Štúrova 140/36, 905 01 Senica, žiada o odpredaj časti pozemku registra C-KN parc. č. 895/8 a časti pozemku registra C-KN parc. č. 895/22, ktorých výmeru určí geometrický plán. Zámer využitia priestoru je na stavbu altánku.

■         Komisia po prerokovaní a posúdení predloženej žiadosti neodporúča odpredaj častí pozemkov z dôvodu umiestnenia mestskej studne na parc. č. 895/22, zabezpečenia jej obslužnosti a zachovania priestranstva pre účely spoločného dvora.

Výsledok hlasovania: 7 členov komisie hlasovalo za neodporúčanie odpredaja častí predmetných pozemkov a 1 člen komisie sa zdržal hlasovania.

 

2.1.5.   Spoločnosť HILEK a spol., a.s., Vajanského 24, 905 01 Senica, IČO: 36239542, ako splnomocnenec spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve časti pozemkov v k.ú. Senica, na ulici V. Paulínyho-Tótha vo veci pripravovanej stavby: „SA_SENICA, V.P.Tótha – VN a TS káblová slučka, kiosková trafostanica, NN káblová prípojka pre AC/DC nabíjačku“, žiada o odpredaj časti pozemku pod budúcou trafostanicou parc. č. 722/4 vo výmere 27 m2 a zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Senica:

 - pozemok registra E-KN parc. č. 72 vo výmere 9167 m2

 - pozemok registra E-KN parc. č. 1615/1 vo výmere 1823 m2

 - pozemok registra E-KN parc. č. 4/19 vo výmere 2509 m2

 - pozemok registra C-KN parc. č. 722/2 vo výmere 18 m2

Na dobu neurčitú v prospech: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:  36361518.

■         Komisia po prerokovaní a posúdení predloženej žiadosti odporúča zriadenie vecného bremena z dôvodu zabezpečenia obslužnosti v lokalite a odpredaj časti pozemku pod trafostanicou parc. č. 722/4 vo výmere 27 m2.

Výsledok hlasovania: 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie zriadenia vecného bremena  a odpredaj predmetnej časti pozemku.

 

2.1.6.   Spoločnosť Poľnohospodárske družstvo Dojč, 906 02 Dojč, IČO: 00203271, žiada o opakovaný prenájom poľnohospodárskych pozemkov registra E-KN parc. č. 3353 vo výmere 2996 ma registra E-KN parc. č. 4731 vo výmere 4249 m2, ktoré obhospodarujú na základe Nájomnej zmluvy zo dňa 19.09.2018, účinná dňom 26.09.2018.

■         Komisia po prerokovaní a posúdení predloženej žiadosti odporúča predĺženie prenajatia predmetných pozemkov na opakované využitie na poľnohospodárske účely.

Výsledok hlasovania: 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie predĺženia prenájmu.

 

 

2.1.7.  Spoločnosť T.N.INVESTMENTS, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02 Bratislava, IČO: 46222529, žiada o odpredaj pozemku registra C-KN parc. č. 669/100 vo výmere 248 m2. Na pozemku sa nachádza rozostavaná stavba (LV č. 9331) na Robotníckej ulici vo vlastníctve žiadateľa. Uznesením MsZ č. 4/2019/127 bol schválený nájom pozemku na dobu neurčitú. Nájomná zmluva bola uzatvorená dňa 15.08.2019.

■         Komisia po prerokovaní a posúdení predloženej žiadosti neodporúča odpredaj pozemku, komisia odporúča  žiadať o odpredaj predmetného pozemku až po kolaudácii stavby s potrebou vymedzenia geometrickým plánom.

Výsledok hlasovania: 6 členov komisie hlasovalo za neodporúčanie odpredaja predmetného pozemku a 2 členovia komisie sa zdržali hlasovania.

 

2.1.8.  Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica, žiada o odpredaj pozemkov od vlastníkov. Jedná sa o pozemky v k.ú. Kunov:

- pozemok registra C-KN parc. č. 892/4 vo výmere 1381 m2

- pozemok registra C-KN parc. č. 893/5 vo výmere 3322 m2

- pozemok registra C-KN parc. č. 898/6 vo výmere 102 m2

■         Komisia po prerokovaní a posúdení predloženej žiadosti odporúča odpredaj predmetných pozemkov pri Kunovskej priehrade za účelom zachovania ich využitia na parkovisko a plochy k nemu priľahlé z dôvodu zachovania obslužnosti rekreačnej oblasti pre návštevníkov.

Výsledok hlasovania: 5 členov komisie hlasovalo za odporúčanie odpredaja predmetného pozemku a 3 členovia komisie sa zdržali hlasovania.

 

2.1.9.  Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica, žiada o odpredaj pozemku registra E-KN parc. č. 1438 vo výmere 619 m2  od vlastníkov v k. ú. Kunov.

■         Komisia po prerokovaní a posúdení predloženej žiadosti odporúča odpredaj predmetného pozemku za účelom realizácie navrhovanej cyklotrasy a zabezpečenia jej napojenia na existujúcu cyklotrasu.

Výsledok hlasovania: 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie odpredaja predmetného pozemku.

 

 

3. Rôzne

 

3.1. Člen komisie  - Dušan Podmajerský

 - žiada o zváženie neskorého dátumu začatia kosenia a prioritné zabezpečenie kosenia rizikových úsekov napr. v križovatkách.

 

3.2. Člen komisie  - Dušan Podmajerský a Ing. Pavol Kalman

 - žiada o riešenie protipovodňových opatrení v k.ú. Senica a to na uliciach: Komenského, Okružná, Brezová, Pole od Kunova z dôvodu kapacity kanalizácie.

- žiada o riešenie protipovodňových opatrení v k.ú. Kunov – meliorizácia potoka, čistenie koryta potoka od náletových drevín a napadanej zelene, výsadba vhodných plodín na priľahlé polia, protipovodňové rigoly v rizikových oblastiach.

3.4. Člen komisie – Ing. Pavol Polák

 - žiada o riešenie spomaľovacieho prahu na ulici J. Mudrocha.

 

 

 

 

Ing. arch. Martin Čonka

predseda komisie

 

Zapísala:  Ing. Kristína Tuma Vašíčková

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!