Skip Navigation or Skip to Content
PONDELOK, JÚN 24, 2024
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 24.04.2020 - 13:44  //  aktualizácia: 24.04.2020 - 14:12  //  zobrazené: 1477

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu (plánovaný termín komisie bol 15. 4. 2020)

číslo: 02/2020  |  dátum konania: 24.04.2020  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica 02/2020

zo zasadnutia komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu, uskutočneného elektronickou formou z dôvodu karanténnych opatrení (plánovaný termín komisie bol 15. 4. 2020)

 

 

Prerokovania materiálov za zúčastnili : Ing. arch.  Martin Čonka, predseda komisie a členovia komisie: Mgr. Marek Mach, Ing. Juraj Veselý, Ján Hromek, Ondrej Danada, Ing. Gabriel Bartošek, Ing. Róbert Kudláč a Ing. arch. Mgr. Art. Pavol Mikulíček, PhD. (8 členov komisie, 1 nehlasoval)

tajomníčka komisie Ing. Jana Oslejová

                                      

Program :

 1. Zaslanie materiálov, ich preštudovanie

 2. Žiadosti o prenájom a predaj pozemkov, posúdenie zámerov výstavby

 3. Rôzne

 

 1. Zaslanie materiálov

   

                  Materiály boli členom komisie zaslané elektronicky 12. 3. 2020 (I. časť) a 17. 3. 2020
  (II. časť) Vzhľadom na opatrenia prijaté proti šíreniu koronavírusu bolo rokovanie komisie so stretnutím členov komisie zrušené a boli vyzvaní, aby sa k jednotlivým návrhom vyjadrili. K predloženým materiálom sa vyjadrilo 8 z 9 členov komisie.

   

 2. Žiadosti o prenájom a predaj pozemkov, posúdenie zámerov výstavby

2.1 Na rokovanie komisie boli predložené zámery Mesta Senica na odpredaj majetku, ktoré už boli realizované (ide o odpredaj múzea L. Novomeského a pozemku). Z toho dôvodu členovia komisie o tomto bode nehlasovali.

 

2.2 Vladimír Čmela, bytom Muškátová 1116/5, 905 01 Senica ponúka na odpredaj pozemok porc.č.547/24 registra E KN v k.ú. Senica.  

 • Komisia po prerokovaní a posúdení tejto žiadosti odporúča odkúpenie pozemku, nachádzajúceho sa pod stavbou MK Moyzesova ul. za rovnakú cenu, za akú sa už odkupovali pozemky pod miestnymi komunikáciami (18 €/m2).

  Výsledok hlasovania : z počtu 8 hlasujúcich členov komisie hlasovalo 7 za odporúčanie odkúpenia, 1 člen hlasoval proti odporúčaniu.

 

 

2.3 Alžbeta Dršková, Babulicov vrch 380, 916 18 Kostolné aj v zastúpení spoluvlastníkov ponúka na odpredaj pozemok porc.č.547/17 registra E KN v k.ú. Senica. 

 • Komisia po prerokovaní a posúdení tejto žiadosti odporúča odkúpenie pozemku, nachádzajúceho sa pod stavbou MK Moyzesova ul. za rovnakú cenu, za akú sa už odkupovali pozemky pod miestnymi komunikáciami (18 €/m2).

  Výsledok hlasovania : z počtu 8 hlasujúcich členov komisie hlasovalo 7 za odporúčanie odkúpenia, 1 člen hlasoval proti odporúčaniu.

   

2.4 LIV-EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava v zastúpení investora Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava žiada o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena pozemky vo vlastníctve Mesta Senica na elektroenergetické zariadenie vybudované v rámci stavby SA_A1_Senica, Továrenská, VNK, TS, NNK.

 • Komisia po prerokovaní a posúdení žiadosti odporúča uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena.

  Výsledok hlasovania : všetkých hlasujúcich 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena.

   

2.5 T.N. INVESTMENTS, s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 7, 811 02 Bratislava žiada o prenájom časti pozemku parc.č.970 C-KN v k.ú. Senica vo výmere cca 180 m2 za účelom vybudovania parkoviska v rámci stavby Bytový dom pri fontáne.

        Vzhľadom na pripomienky niektorých členov komisie a z dôvodu potreby prerokovania a vysvetlenia tohto materiálu bolo hlasovanie o tomto návrhu odložené na nasledujúce rokovanie komisie (predpokladaný termín je 10. 6. 2020).

 

2.6 ANALIM SK, s.r.o., Hviezdoslavova 310, 905 01 Senica žiada o prenájom časti pozemku parc.č. 669/1 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere 11,55 m2 za účelom zriadenia letnej terasy.

 • Komisia po prerokovaní a posúdení žiadosti odporúča prenájom pozemku na uvedený účel.

  Výsledok hlasovania : všetkých hlasujúcich 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie prenájmu pozemku.

   

2.7 Dušan Mášik, bytom Kolónia 566, 905 01 Senica žiada o prenájom časti pozemku parc.č.3145/1 registra C KN v k.ú. Senica za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín.

 • Komisia po prerokovaní žiadosti odporúča prenájom predmetnej časti pozemku na požadovaný účel.

  Výsledok hlasovania : všetkých hlasujúcich 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie prenájmu časti pozemku.

   

2.8 COOP Jednota Senica, SD, Nám. oslobodenia 12, 905 01 Senica žiada o prenájom časti pozemku parc.č. 669/8 registra C KN v k.ú. Senica za účelom umiestnenia kontajnera na odpad za predajňou potravín Mária.

 • Komisia po prerokovaní žiadosti odporúča prenájom časti pozemku na požadovaný účel.

  Výsledok hlasovania : z 8 hlasujúcich členov komisie hlasovalo 6 členov za odporúčanie prenájmu a 2 hlasovali proti.

   

2.9 Eva Konečná, bytom Sotinská 1345/23, 905 01 Senica žiada o prenájom časti pozemku parc.č. 3565/405 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere 30 m2 za účelom zriadenia terasy k prevádzke Pizzeria Morgen.

 • Komisia po prerokovaní návrhu odporúča prenájom časti pozemku na požadovaný účel.

  Výsledok hlasovania : všetkých hlasujúcich 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie prenájmu časti pozemku.

   

2.10 Záhorácke reality, s.r.o., Osadná 2, 832 03 Bratislava žiada o prenájom časti pozemku parc.č.3565/30 registra C KN v k.ú. Senica a časti pozemku parc.č.113 registra E KN za účelom terasy pri prevádzke HC Bistro na zimnom štadióne.

 • Komisia po prerokovaní návrhu odporúča prenájom časti pozemku na požadovaný účel za podmienky zachovania chodníka šírky min. 1,5 m.

  Z počtu 8 hlasujúcich členov komisie hlasovalo za odporúčanie prenájmu 7 členov, 1 člen hlasoval proti. 

   

2.11 Jana Malíková, bytom gen. L. Svobodu 1359/12, 905 01 Senica žiada o prenájom časti pozemku parc.č.146/1 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere 11,16 m2 za účelom zriadenia terasy – Pohostinstvo Raja club.

 • Komisia po prerokovaní návrhu odporúča prenájom časti pozemku na požadovaný účel.

  Z počtu 8 hlasujúcich členov komisie hlasovalo za odporúčanie prenájmu 7 členov, 1 člen hlasoval proti. 

   

2.12 Katarína Mikulíková, bytom Čáčovská cesta 5314/127, 905 01 Senica žiada o prenájom časti pozemku parc.č.690/1 registra C KN v k.ú. Senica za účelom zriadenia letnej terasy pri prevádzke Club 61 na Robotníckej ul. pre rodiny s deťmi, dobročinné akcie a grilovačky.

 • Komisia po prerokovaní návrhu odporúča prenájom časti pozemku na požadovaný účel.

  Z počtu 8 hlasujúcich členov komisie hlasovalo za odporúčanie prenájmu 7 členov, 1 člen hlasoval proti. 

   

2.13 KO-MA, s.r.o., Komenského 361, 908 77 Borský Mikuláš žiada o prenájom časti pozemku parc.č.3079/1 registra C KN V k.ú. Senica vo výmere 24,2 m2 za účelom zriadenia letnej terasy k prevádzke POSITIVO na Hviezdoslavovej ul.

 • Komisia po prerokovaní návrhu odporúča prenájom časti pozemku na požadovaný účel.

  Z počtu 8 hlasujúcich členov komisie hlasovalo za odporúčanie prenájmu 6 členov, 2 členovia hlasovali proti. 

   

2.14 Kristína Šalíková, bytom Kalinčiakova 297/11, 905 01 Senica žiada o prenájom časti pozemku parc.č.692/1 registra C KN v k.ú. Senica za účelom zriadenia terasy k prevádzke Vinotéka u Tinky.

 • Komisia po prerokovaní návrhu odporúča prenájom časti pozemku na požadovaný účel.

  Z počtu 8 hlasujúcich členov komisie hlasovalo za odporúčanie prenájmu 6 členov, 2 členovia hlasovali proti. 

 

 

          3. Rôzne

 

 

 

3.1 Ing. arch. Mgr. Art. Pavol Mikulíček, PhD., člen komisie upozornil na demontovanú dopravnú značku 201 Daj prednosť v jazde ! na križovatke miestnych komunikácií Kaplinská ul. a Topoľová ul.

 

               

               

 

 

Ing. arch. Martin Čonka

predseda komisie

 

 

 

 

 

Zapísala : Ing. Jana Oslejová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!