Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 30.10.2023 - 09:47  //  aktualizácia: 30.10.2023 - 09:52  //  zobrazené: 389

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu z 25.10.2023

číslo: 05/2023  |  dátum konania: 30.10.2023  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 05/2023


zo zasadnutia komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu, konanej dňa 25.10.2023 o 15,00 hod. v zasadačke na IV. Nadzemnom podlaží budovy Mestského úradu v Senici (č. dverí 402).

Prítomní:     podľa prezenčnej listiny, prítomných 6 členov komisie, 3 neprítomný
    Prizvaní:    Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta - neprítomný
        Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora 
        Ing. Ferdinand Bartal, vedúci OVaD
        Ing. Ivan Šteffek, zástupca vedúceho OVaD- neprítomný    
    tajomník komisie: Ing. Kristína Tuma Vašíčková
        
Program:
1. Otvorenie
2. Žiadosti o prenájom a predaj pozemkov, posúdenie zámerov výstavby
3. Informácie
4. Rôzne

1. Otvorenie

    Zástupca primátora p. Mgr. Filip Lackovič poveril vedením komisie p. Ing. Róberta Kudláča. Rokovanie komisie otvoril člen komisie p. Ing. Róbert Kudláč, ktorý konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná, nakoľko je prítomných 6 z 9-tich členov komisie. Člen komisie predložil program na schválenie. Členovia komisie s predloženým programom hlasovaním súhlasili a nemali k programu žiadne doplňujúce návrhy.

2.  Žiadosti o prenájom a predaj pozemkov, posúdenie zámerov výstavby

Komisii boli predložené návrhy: 
    
2.1.1. Pán Dušan Petrák, Kolónia 617/79, 905 01 Senica, žiada o prenájom časti pozemku registra C-KN parc. č. 3153/1 vo výmere 408 m2, na dobu neurčitú za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín.
■    Komisia po prerokovaní a posúdení predloženej žiadosti odporúča prenájom časti pozemku z dôvodu zachovania údržby pozemku. Zámer Mesta Senica je v budúcnosti tieto pozemky využiť ako verejný priestor.
Výsledok hlasovania: 6 členov komisie hlasovalo za odporúčanie prenájmu predmetného pozemku.

2.1.2. Spoločnosť BYTSERVIS – UM, s.r.o., Robotnícka 56, 905 01 Senica, žiada o odpredaj pozemkov registra C-KN parc. č.:
3565/555 vo výmere 399 m2
3565/370 vo výmere 525 m2 
3556/556 vo výmere 158 m2 
3556/558 vo výmere 564 m2 
3556/557 vo výmere 563 m2 
3556/559 vo výmere 624 m2
3556/561 vo výmere 235 m2 
3565/563 vo výmere 56 m2 
SPOLU 3 124 m2 
Predmetné pozemky sa nachádzajú pod budovami a v ich blízkosti, ktoré spoločnosť plánuje využívať pre poskytovanie služieb pre občanov.
■    Komisia po prerokovaní a posúdení predloženej žiadosti neodporúča odpredaj pozemkov z dôvodu potreby ich presného vymedzenia geometrickým plánom. Komisia s odpredajom pozemkov pod budovami, vjazd do garáží, chodníky so zriadením vecného bremena a priľahlé pozemky v dotyku s bytovým domom, súhlasí. Komisia nesúhlasí s odpredajom časti pozemku na parc. č. 3565/559 z dôvodu zachovania prístupu na svoje pozemky a s odpredajom parkoviska. Po zapracovaní pripomienok komisia odporúča opätovné prerokovanie.
Výsledok hlasovania: 6 členov komisie hlasovalo za neodporúčanie predaja predmetných pozemkov.

2.1.3.  Pán Ivan Štefečka, Kunov 42, žiada o odpredaj časti pozemkov registra C-KN parc.č. 756/1 vo výmere 19 m2, parc.č. 746/1 vo výmere 21 m2, parc č. 756/2 vo výmere 5 m2, právny stav je evidovaný v registri E-KN parc.č. 231/1 k.ú. Kunov. O predmetné pozemky sa žiadateľ dlhodobo stará.
■    Komisia po prerokovaní a posúdení predloženej žiadosti odporúča odpredaj predmetného pozemku s potrebou upresnenia geometrickým plánom a zachovania 3 m pásu určeného pre pešiu komunikáciu. Po obhliadke skutkového stavu v teréne a doloženia geometrického plánu, komisia odporúča žiadať o odpredaj predmetných častí pozemkov. Komisia odporučila komplexné riešenie rekvalifikovania pozemkov – vodnej plochy z dôvodu zmeny charakteru pozemku, pre viacerých vlastníkov pozemkov tohto charakteru v riešenom území. 
Výsledok hlasovania: 3 členovia komisie hlasovali za neodporúčanie odpredaja predmetných častí pozemkov a 3 členovia komisie sa zdržali hlasovania.

2.1.4.   Spoločnosť FIMOX, s.r.o., Hurbanova 542, 905 01 Senica, IČO: 36725480, žiada  o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech Bratislavskej vodárenskej spoločnosti – BVS, a.s. a o majetkový súhlas k vydaniu územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Obytný súbor Kopánky“ v registri C-KN parc. č. 3145/2, 3153/1, 3156 v k.ú. Senica. Ďalej žiada o súhlas k rekonštrukcii existujúcej kanalizácie na pozemkoch registra C-KN parc. č. 3205/1 a registra E-KN parc. č. 3-1821/10, 1804 v k.ú. Senica.
■    Komisia po prerokovaní a posúdení predloženej žiadosti odporúča uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech BVS, a.s.,  súhlasí s vydaním územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Obytný súbor Kopánky“ a vybudovaním novej a zrekonštruovanie existujúcej kanalizácie.
Výsledok hlasovania: 2 členovia komisie hlasovali za odporúčanie zriadenia vecného bremena, majetkový súhlas k vydaniu územného rozhodnutia, rekonštrukciu kanalizácie a 4 členovia komisie sa zdržali hlasovania.


2.1.5.1 Pán Ing. Martin Kohút, J. Mudrocha 1352/28, 905 01 Senica, žiada o zmenu o budúcej Zmluve o zriadení vecného bremena, ktorá bola uzatvorená na základe uznesenia MsZ č. 2/2023/88, podpísaná 03.04.2023, zverejnená 06.04.2023 a účinná dňa 07.04.2023. Majetkovo-právne oddelenie bude do MsZ predkladať Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 2/2023/88 a Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle predloženej žiadosti. 
■    Komisia po prerokovaní a posúdení predloženej žiadosti neodporúča Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle predloženej žiadosti z dôvodu nesúhlasného stanoviska rozvodovej skrine vo verejnom priestranstve.
Výsledok hlasovania: 2 členovia komisie hlasovali za neodporúčanie zriadenia vecného bremena a 4 členovia sa zdržali hlasovania.

2.1.5.2 Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 06.09.2023 neodporučila odpredaj častí pozemkov žiadateľovi Ing. Martinovi Kohútovi, zápisnica č. 04/2023, bod 2.1.8. Žiadateľ k navrhovanej zámene častí pozemkov doložil geometrický plán.
■    Komisia po prerokovaní a posúdení predloženej žiadosti odporúča zámenu predmetných pozemkov z dôvodu rozšírenia vjazdu na pozemok žiadateľa a zachovanie požadovaného pozemku so zámerom vybudovania pešej komunikácie.
Výsledok hlasovania: 6 členov komisie hlasovalo za odporučenie zámeny predmetných pozemkov.

2.1.6.    Spoločnosť BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35850370, predkladá projektovú dokumentáciu k odpredaju časti pozemku registra E-KN parc. č. 1447/16 vo výmere 1795 m2 – ostatná plocha a časti pozemku registra E-KN parc. č. 1563 vo výmere 1566 m2 – vodná plocha, ktorých výmeru určuje vyhotovený geometrický plán. Zámer využitia je rozšírenie areálu Čistiarne odpadových vôd. 
Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 06.09.2023 neodporučila odpredaj častí pozemkov žiadateľovi spoločnosti BVS, a.s., zápisnica č. 04/2023, bod 2.1.3. 
■    Komisia po prerokovaní a posúdení predloženej žiadosti odporúča odpredaj častí pozemkov z dôvodu rozšírenia areálu Čistiarne odpadových vôd.
Výsledok hlasovania: 6 členov komisie hlasovalo za odporúčanie odpredaja predmetných častí pozemkov.

2.1.7. Spoločnosť GreenWay Infrastructure s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, žiada o uzatvorenie zmluvy o budúcej Zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku C-KN parc.č. 3565/246 k.ú. Senica za účelom Vybudovania stavby „Nabíjacia stanica pre elektrické vozidlá – TESCO STORES SR, a.s. .
■    Komisia po prerokovaní a posúdení predloženej žiadosti odporúča zriadenie vecného bremena v prospech GreenWay Infrastructure s.r.o.
Výsledok hlasovania: 6 členov komisie hlasovalo za odporúčanie zriadenia vecného bremena.

3. Rôzne

3.1. Člen komisie  – Ing. arch. Mgr. art. Pavol Mikulíček, PhD.
- žiada na ulici Topoľová o reguláciu výsadby drevín (Generel zelene), nakoľko dochádza ku kolíziám s inžinierskymi sieťami a exitujúcou zeleňou
- žiada o zvýšenie údržby sakúr na Nám. oslobodenia z dôvodu dodržania ich rovnakého vzrastu
- žiada o nastavenie verejného osvetlenia na IBV Záhrady z dôvodu 1 hod. odmlky 
- žiada o reguláciu pred výstavbou nových IBV -  dozor nad výstavbou technickej vybavenosti, ktorú chce developer odovzdať do správy mesta

3.2. Člen komisie – Dušan Podmajerský
- žiada zistenie majetkových pomerov k územiu ”Strelničný járok” k.ú. Kunov z dôvodu správy a údržby jeho koryta
- žiada o možnosť doriešenia realizácie priechodu pre chodcov pri vjazde do Záhradkárskej oblasti č. I.

3.3. Člen komisie – Ing. Pavol Polák
- žiada o riešenie kolíznej situácie novo vzniknutej cyklotrasy s komunikáciou pri Mahle Behr Senica, s.r.o. (náletové dreviny – nízka prehľadnosť, dopravné značenie pre cyklistov aj vodičov)


                                                                                                         Ing. Róbert Kudláč
                                                                                                              člen komisie

Zapísala:  Ing. Kristína Tuma Vašíčková
 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!