Skip Navigation or Skip to Content
PONDELOK, JÚN 24, 2024
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 16.06.2020 - 13:49  //  aktualizácia: 16.06.2020 - 13:57  //  zobrazené: 1548

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu zo dňa 10. 6. 2020

číslo: 04/2020  |  dátum konania: 10.06.2020  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica 04/2020

zo zasadnutia komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu, konaného 10. 6. 2020

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny, prítomných 7 členov komisie, 2 neprítomní

                   tajomníčka komisie Ing. Jana Oslejová

                                      

Program :

 1. Otvorenie

 2. Žiadosti o prenájom a predaj pozemkov, posúdenie zámerov výstavby

 3. Rôzne

 

 

 1. Otvorenie

                  Rokovanie komisie otvoril a viedol Ing. arch. Martin Čonka. Predseda komisie konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná, nakoľko je prítomných 7 z 9 členov komisie. Predseda predložil program na schválenie. Členovia komisie s predloženým programom hlasovaním súhlasili a nemali  žiadne doplňujúce návrhy.

   

 2. Žiadosti o prenájom a predaj pozemkov, posúdenie zámerov výstavby

   

  2.1 GRYF media, s.r.o., Pažite 56, 010 09 Žilina žiada o prenájom časti pozemku parc.č.1637 E-KN v k.ú. Senica vo výmere 5 m2 za účelom umiestnenia reklamného zariadenia – billboardu. Návrh na umiestnenie reklamného zariadenia je pri ceste II/500 v nebezpečnej zákrute.

 • Komisia po prerokovaní a posúdení žiadosti neodporúča prenájom predmetnej časti pozemku za účelom umiestnenia reklamného zariadenia z dôvodu potreby zaistenia bezpečnosti cestnej premávky. Komisia navrhuje riešiť umiestnenie reklamných zariadení komplexne.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 7 členov komisie hlasovalo za neodporúčanie prenájmu časti pozemku na umiestnenie reklamného zariadenia.

  2.2 Viera Križanová – COLOREX, Sládkovičova 187, 905 01 Senica žiada o prenájom časti pozemku parc.č.3261 C-KN v k.ú. Senica na sprístupnenie areálu vo vlastníctve žiadateľky. K žiadosti bolo predložené aj súhlasné stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ Senica na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie spolu so situačným náčrtkom. Predložený situačný náčrt však nezodpovedá skutočnosti a už z časti realizované pripojenie účelovej komunikácie na MK Kolónia je situované v blízkosti frekventovanej križovatky.

 • Komisia po prerokovaní a posúdení tejto žiadosti neodporúča prenájom predmetnej časti pozemku z dôvodu, že umiestnenie pripojenia nezodpovedá bezpečnosti cestnej premávky. Realizovanú časť stavby je potrebné odstrániť

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 7 členov komisie hlasovalo za neodporúčanie  prenájmu predmetnej časti pozemku.

  2.3 Ľubomíra Kováčová, Hviezdoslavova 322/49, 905 01 Senica žiada o prenájom časti pozemku parc.č.1463 C-KN v k.ú. Senica vo výmere cca 15 m2, ktorý sa nachádza pod plechovou garážou (skladom) vo vlastníctve žiadateľky.

 • Komisia po prerokovaní a posúdení žiadosti neodporúča prenájom predmetnej časti pozemku a opätovne navrhuje riešiť odpredaj celého pozemku, ktorý tvorí dvor BD, všetkým vlastníkom bytov BD č.322.

  Výsledok hlasovania : všetkých 7 prítomných členov komisie hlasovalo za neodporúčanie prenájmu predmetnej časti pozemku.

  2.4 Na rokovanie komisie bol predložený návrh Akčného plánu mesta Senica na roky 2020 – 2022, ktorý bude schvaľovaný na nasledujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Členovia komisie mali nasledovné pripomienky :

 • Venovať zvýšenú pozornosť bezpečnosti a prevencii kriminality a do tejto časti presunúť zámer na kamerový systém v poliklinike z kapitoly 2.1.3 Zdravý životný štýl.

 • Riešiť parkovanie nákladných vozidiel v meste Senica vytvorením podmienok na vybudovanie záchytného parkoviska pre nákladné automobily.

 • Do kapitoly 1.2.1 Bezpečná a ekologická doprava doplniť a lobing pri príprave obchvatu mesta Senica a príprave stavby Prepojenie ciest II/500 a III/05117.

 • Komisia po prerokovaní a posúdení žiadosti odporúča schváliť Akčný plán mesta Senica na roky 2020 – 2022 s uvedenými pripomienkami.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 7 členov komisie hlasovalo za odporúčanie schválenia Akčného plánu mesta Senica.

  2.5 Mgr. Tatiana Štefková, Kunov 215, 905 01 Senica žiada o odpredaj časti pozemku parc.č.223/13 C-KN v k.ú. Senica vo výmere cca 165 m2 za účelom jeho využívania ako záhradky k rodinnému domu, ktorý sa nachádza na susedných pozemkoch.

 • Komisia po prerokovaní žiadosti neodporúča odpredaj požadovanej časti pozemku z dôvodu, že pozemok je podľa územného plánu určený na rozšírenie športovísk.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 7 členov komisie hlasovalo za neodporúčanie odpredaja predmetnej časti pozemku.

  2.6 T.N. INVESTMENTS, s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 7, 811 02 Bratislava žiada o nájom časti pozemku parc.č.970 C-KN v k.ú. Senica za účelom vybudovania parkovacích miest pre bytový dom Pri fontáne.

 • Komisia po prerokovaní a posúdení žiadosti odporúča prenájom časti pozemku na vybudovanie parkoviska za podmienky, že parkovisko bude po vybudovaní odovzdané do majetku mesta a bude zaradené do systému dočasného parkovania vozidiel.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 7 členov komisie hlasovalo za odporúčanie prenájmu časti pozemku.

  2.7 Pavel Ďurina, č.448, 969 65 Petrov, ČR žiada o prenájom časti pozemku parc.č.543 E-KN Senica za účelom vybudovania odbočovacieho pruhu cesty I/51, ktorý sa má budovať v rámci stavby IBV Slnečnicová. Ondrej Danada, člen komisie upozornil na skutočnosť, že realizáciou tohto zámeru Mesto Senica príde o časť rezervy cintorína.

 • Komisia po prerokovaní žiadosti odporúča prenájom predmetnej časti pozemku na požadovaný účel. Prenájom odporúča riešiť spoločne s navrhovanou zámenou pozemkov vo vlastníctve mesta za pozemok žiadateľa, ktorý tvorí rezervu cintorína.

  Výsledok hlasovania : z prítomných 7 členov komisie hlasovalo za odporúčanie prenájmu 6 členov, 1 sa hlasovania zdržal.

  2.8 Miroslav Sabo, SNP 754/3, 905 01 Senica žiada o odpredaj časti pozemku parc.č.690/1 C-KN  v k.ú. Senica za účelom zriadenia letnej terasy.

 • Komisia po prerokovaní žiadosti neodporúča odpredaj predmetnej časti pozemku za účelom zriadenia letnej terasy. Zároveň odporúča spresniť ustanovenia VZN o podmienkach využívania letných terás.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 7 členov komisie hlasovalo za neodporúčanie odpredaja predmetnej časti pozemku.

  2.9 Jozef Kolárik, JOGIS, Jabloňová 1286/6, 905 01 Senica žiada o nájom časti pozemku parc.č.72 E-KN v k.ú. Senica vo výmere 35 m2 za účelom parkovania vozidiel pred prevádzkou na Robotníckej ul. č.98.

 • Komisia po prerokovaní žiadosti neodporúča prenájom požadovanej časti pozemku na parkovanie vozidiel, komisia odporúča využitie verejného priestranstva na Robotníckej ul. riešiť komplexne.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 7 členov komisie hlasovalo za neodporúčanie prenájmu predmetnej časti pozemku.

   

  2.10 REHUŠ, s.r.o., Železničná 1524, 905 01 Senica žiada o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch Mesta Senica z dôvodu vybudovania prístupovej komunikácie v rámci stavby Výroba betónových prvkov Senica, SO.08 Príjazdová komunikácia a SO.09 Spevnené plochy a areálové komunikácie.

 • Komisia po prerokovaní návrhu odporúča uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena podľa predloženého návrhu.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 7 členov komisie hlasovalo za odporúčanie uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena.

  2.11 HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, 905 01 Senica žiada o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch Mesta Senica z dôvodu budovania prístupovej komunikácie v rámci stavby Stanica technickej kontroly STK, EK a KO, SO 06 Komunikácie a spevnené plochy.

 • Komisia po prerokovaní návrhu odporúča uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena podľa predloženého návrhu.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 7 členov komisie hlasovalo za odporúčanie uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena.

  2.12 Na rokovanie komisie bol predložený návrh na zámenu pozemkov parc.č.1726/8 C-KN v k.ú. Senica vo výmere 193 m2, parc.č.1726/22 C-KN v k.ú. Senica vo výmere 322 m2 a parc.č.1726/23 C-KN v k.ú. Senica vo výmere 97 m2 vo vlastníctve DDK Slovakia, spol. s r.o., Železničná 363, 905 01 Senica za pozemok parc.č.2601/20 C-KN v k.ú. Senica vo výmere 740 m2 vo vlastníctve Mesta Senica s finančným doplatkom.

 • Komisia po prerokovaní návrhu odporúča uzatvoriť zámennú zmluvu podľa predloženého návrhu.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 7 členov komisie hlasovalo za odporúčanie uzatvorenia zámennej zmluvy.

  2.13 Na rokovanie komisie bol predložený návrh na zámenu pozemkov parc.č.588/308 C-KN vo výmere 7 461 m2 (novovytvorený z pozemku parc.č.588/95 C-KN) v k.ú. Senica vo vlastníctve Pavel Ďurina, č.448, 969 65 Petrov za pozemky parc.č.3472/107 C-KN vo výmere 840 m2 (novovytvorený z pozemku parc.č.392 E-KN) v k.ú. Senica, pozemku parc.č.3472/104 C-KN vo výmere 1 268 m2 (novovytvorený z pozemku parc.č.399 E-KN) v k.ú. Senica a pozemku parc.č.3472/71 C-KN vo výmere 5 889 m2 vo vlastníctve Mesta Senica s finančným doplatkom. Členovia komisie upozornili na skutočnosť, že cena za pozemok, ktorý je podľa platného územného plánu určený ako rezerva cintorína, by mala byť výrazne nižšia ako cena za pozemky, ktoré sú podľa územného plánu určené na individuálnu alebo hromadnú bytovú výstavbu. 

 • Komisia po prerokovaní návrhu odporúča uzatvoriť zámennú zmluvu za podmienky zníženia ceny za pozemok parc.č.588/308, ktorý tvorí časť územnej rezervy cintorína.

  Výsledok hlasovania : z prítomných 7 členov komisie hlasovalo za odporúčanie uzatvorenia zámennej zmluvy 6 členov, 1 člen sa hlasovania zdržal.

   

3. Rôzne

 

 • Ján Hromek, člen komisie navrhol vybudovať parkovisko s pozdĺžnym státím na Robotníckej ul., za oplotením pošty.

 • Ing. arch. Martin Čonka, predseda komisie predložil návrh na vytvorenie pracovnej skupiny za účelom riešenia koncepcie urbanizmu v meste Senica.

 • Ing. arch. Martin Čonka, predseda komisie informoval o požiadavkách obyvateľov Čerešňovej ulice na riešenie zákazu vjazdu vozidlám do Čerešňovej aleje.

 • Ing. Oslejová informovala členov komisie, že pri kontrole umiestnenia dopravných značiek a dopravných zariadení bolo určené umiestnene dopravnej značky č.201 Daj prednosť v jazde za dopravnú značku 202 Stoj, daj prednosť v jazde ! na križovatke MK Ul. SNP s MK Brezová ul.

 • Ing. Oslejová upozornila náčelníka MsP na nepovolenú jazdu vozidiel po chodníkoch v meste Senica a porušovanie pravidiel cestnej premávky pri parkovaní vozidiel.

               

Predseda komisie Ing. arch. Martin Čonka na záver poďakoval členom komisie za aktívnu účasť a rokovanie komisie ukončil.

 

 

 

 

Ing. arch. Martin Čonka

predseda komisie

 

 

 

 

 

Zapísala : Ing. Jana Oslejová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!