Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 19.06.2019 - 12:13  //  aktualizácia: 19.06.2019 - 12:15  //  zobrazené: 1617

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu zo dňa 12. 6. 2019

číslo: 03/2019  |  dátum konania: 12.06.2019  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica 03/2019

zo zasadnutia komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu, konaného 12. 6. 2019

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny, prítomných 7 členov komisie, 2 neprítomní,

                   tajomníčka komisie Ing. Jana Oslejová

                   vedúci oddelenia výstavby, ŽP a dopravy Ing. Ivan Šteffek

                  

Program :

 1. Otvorenie

 2. Žiadosti o prenájom a predaj pozemkov, posúdenie zámerov výstavby

 3. Rôzne

   

 4. Otvorenie

   

                  Rokovanie komisie otvoril a viedol Ing. arch. Martin Čonka. Predseda komisie konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná, nakoľko je prítomných 7 z 9 členov komisie. Predseda predložil program na schválenie. Členovia komisie s predloženým programom hlasovaním súhlasili a nemali  žiadne doplňujúce návrhy.

   

 5. Žiadosti o prenájom a predaj pozemkov, posúdenie zámerov výstavby

   

  2.1 Vladimír Stašek, bytom Čáčovská cesta 5399/17, 905 01 Senica a Pavel Krč, bytom Čáčovská cesta 5398/19, 905 01 Senica žiadajú o odpredaj časti pozemku parc.č.2440/3 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere cca 96 m2 za účelom zabezpečenia vjazdu do dvora zo strany garáží.   

 6. Komisia po prerokovaní a posúdení žiadosti odporúča odpredaj navrhovanej časti pozemku.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 7 členov komisie hlasovalo za odporúčanie odpredaja pozemku.

  2.2 Harmónia, n.o. OCEAN, Štefánikova 3013/63, 905 01 Senica žiadajú o prenájom časti pozemkov parc.č.146/1, 152/39 registra C KN a pozemku parc.č.215 registra E KN v k.ú. Senica spolu vo výmere 420 m2 za účelom oddychovej zóny pre klientov zariadenia súä.č.3013.

 7. Komisia po prerokovaní a posúdení žiadosti odporúča prenájom predmetných častí pozemkov na požadovaný účel.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 7 členov komisie hlasovalo za odporúčanie prenájmu.

  2.3 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava žiada o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien na pozemky parc.č.3872/59 a 3845/7 registra C KN a pozemku parc.č.1422 registra E KN v k.ú. Senica na energetické zariadenia, ktoré sa realizujú v rámci stavby SA_Senica Horné Suroviny, VNK, TS, NNK.

 8. Komisia po prerokovaní a posúdení žiadosti odporúča uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na predmetné pozemky.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 7 členov komisie hlasovalo za odporúčanie uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena.

  2.4 Vlastníci pozemku parc.č.1726/7 registra C KN v k.ú. Senica zastúpení Jaroslavom Seluckým, bytom Štefánikova 701/13, 905 01 Senica ponúkajú na odkúpenie tento pozemok, ktorý sa nachádza pod stavbou chodníka na Železničnej ul.

 9. Komisia pre prerokovaní a posúdení žiadosti odporúča odkúpenie predmetného pozemku za účelom usporiadania pozemku pod stavbou chodníka vo vlastníctve Mesta Senica.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 7 členov komisie hlasovalo za odporúčanie odkúpenia pozemku.

  2.5 Adriana Havlíková a Jozef Volek, bytom Tehelná 432/2, 905 01 Senica žiadajú o odpredaj časti pozemku parc.č.2766/4 o výmere 9 m2 za účelom usporiadania pozemku, ktorý sa nachádza za oplotením rodinného domu vo vlastníctve žiadateľov.

 10. Komisia po prerokovaní žiadosti odporúča odpredaj požadovanej časti pozemku.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 7 členov komisie hlasovalo za odporúčanie odpredaja požadovanej časti pozemku.

   2.6 Peter Thebery, bytom L. Novomeského 1212/68, 905 01 Senica požiadal o odpredaj časti pozemku parc.č.266 registra E KN v k.ú. Senica vo výmere cca 250 m2 za účelom vybudovania prístupovej komunikácie. Žiadateľ požiadal o možnosť osobne vysvetliť svoj zámer na rokovaní komisie, čo mu bolo umožnené. 

 11. Komisia po prerokovaní žiadosti odporúča odpredaj predmetnej časti pozemku na požadovaný účel.

  Výsledok hlasovania : z prítomných 7 členov komisie hlasovalo za odporúčanie odpredaja 6 členov, 1 člen hlasoval proti.

  2.7 Dušan Miča, bytom Rovenská 1459/25, 905 01 Senica, Sidónia Kovačovská, bytom Rovenská 1457/21, 905 01 Senica a Emília Kudláčová, bytom Rovenská 1458/23, 905 01 Senica ponúkajú na odkúpenie pozemky parc.č.367, 366/1 a 366/2 registra E KN v k.ú. Senica v celkovej výmere 1 996 m2 z dôvodu, že tieto pozemky sa nachádzajú medzi cestou III/1158 (Rovenská ul.) a pozemkami majiteľov rodinných domov, na časti pozemkov sa nachádza chodník, za schodnosť ktorého je zodpovedný jeho vlastník.

 12. Komisia po prerokovaní žiadosti neodporúča odkúpenie predmetných pozemkov z dôvodu, že chodník vybudovaný na časti pozemku nespĺňa požadované technické parametre a nie je riešené odvedenie dažďových vôd zo spevnených plôch.

  Výsledok hlasovania : z prítomných 7 členov komisie hlasovalo za neodporúčanie odkúpenia 6 členov a 1 sa hlasovania zdržal.

  2.8 Pavel Ďurina, bytom č.448, 696 65 Petrov, ČR žiada o odpredaj časti pozemku parc.č.399 registra E KN v k.ú. Senica vo výmere 1 177 m2, ktorý susedí s pozemkami určenými na realizáciu stavby Rezidencia Vyhliadka.

 13. Komisia po prerokovaní a posúdení tejto žiadosti neodporúča  odpredaj predmetnej časti pozemku, navrhuje zámenu tohto pozemku s časťou pozemku, ktorý tvorí rezervu cintorína o rovnakej výmere.

  Výsledok hlasovania : z prítomných 7 členov komisie hlasovalo 6 za neodporúčanie odpredaja a odporúčanie zámeny pozemkov, 1 člen sa hlasovania zdržal.

  2.9 VKS ELTO, s.r.o., DUNDEE Slovakia,s.r.o., Dagmar Guštafíková, Pavol Guštafík, Peter Filípek, Martin Petrúfka a Patrik Mihálik žiadajú o odpredaj časti pozemkov parc.č.1726 a 1580 registra  C KN v k.ú. Senica za účelom zväčšenia parkovacích plôch a riešenia prístupovej komunikácie.

 14. Komisia po prerokovaní žiadosti žiada predložiť konkrétny zámer na nasledujúce zasadnutie komisie.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 7 členov komisie hlasovalo za predloženie konkrétneho zámeru.

  2.10 T.N. INVESTMENTS, s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 7, 811 02 Bratislava žiada o prenájom časti pozemku parc.č.669/100 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere 248 m2, na ktorom sa nachádza rozostavaná stavba Bytový dom pri fontáne.

 15. Komisia po prerokovaní a posúdení tejto žiadosti odporúča prenájom žiadateľovi na uvedený účel.

Výsledok hlasovania : z prítomných 7 členov komisie hlasovalo 6 za odporúčanie prenájmu a 1 člen sa hlasovania zdržal.

 

2.11 OMS, s.r.o., č.419, 906 02 Dojč ponúka na odkúpenie pozemky parc.č.3565/475 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere 3 696 m2 a 3565/477 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere 1 960 m2.

 • Komisia po prerokovaní a posúdení tejto žiadosti odporúča odkúpenie týchto pozemkov. Pri stanovení ceny komisia odporúča zosúladiť ceny pri odkupovaní pozemkov s cenami pri predaji pozemkov v rovnakej lokalite.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 7 členov komisie hlasovalo za odporúčanie odkúpenia pozemkov.

  2.12 SETALIA PARK, s.r.o., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá žiada o prenájom časti pozemku parc.č.3565/405 registra C KN v k.ú. Senica za účelom vybudovania kontajnerového státia k stavbe Polyfunkčná budova Synthesis.

 • Komisia po prerokovaní žiadosti neodporúča prenájom požadovanej časti pozemku na umiestnenie kontajnerového státia, navrhuje preveriť povolenie prevádzky predajne mäsa v polyfunkčnom objekte (namiesto banky) a riešenie odpadového hospodárstva prevádzky.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 7 členov komisie hlasovalo za neodporúčanie prenájmu predmetnej časti pozemku.

  2.13 ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o, Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava žiada o súhlas so zriadením vecného bremena na pozemku parc.č.3109/2 registra C KN v k.ú. Senica a budovy súp. č.3111, ktorá sa nachádza na tomto pozemku na umiestnenie káblových rozvodov na týchto nehnuteľnostiach.

 • Komisia po prerokovaní a posúdení tejto žiadosti neodporúča na predmetných nehnuteľnostiach zriadiť vecné bremeno, odporúča riešiť prekládkou elektrického vedenia cez pozemky v areáli bývalého Slovenského hodvábu.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 7 členov komisie hlasovalo za neodporúčanie zriadenia vecného bremena na predmetných nehnuteľnostiach.

  2.14 Ing. Ľudovít Králiček a manž. JUDr. Vieroslava Králičková, bytom Agátová 1313/16, 905 01 Senica žiadajú o odpredaj časti pozemku parc.č.1221/6 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere 36 m2 za účelom údržby domu a umožnenie vstupu na dvor. 

 • Komisia po prerokovaní a posúdení tejto žiadosti neodporúča odpredaj predmetnej časti pozemku žiadateľom a zároveň neodporúča ani prenájom tohto pozemku pre BD Agátová č.1172.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 7 členov komisie hlasovalo za neodporúčanie odpredaja časti pozemku.

  2.15 APROREAL, s.r.o., č.440, 906 07 Šajdíkove Humence žiada o súhlas so zriadením vecného bremena na pozemky parc.č.1661/27 a 1661/13regista C KN v k.ú. Senica pre zapísanie vodomernej šachty a vodovodnej a elektrickej prípojky.

 • Komisia po prerokovaní odporúča zriadiť vecné bremeno na predmetných pozemkoch.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 7 členov komisie hlasovalo za odporúčanie zriadenia vecného bremena.

  2.16 DDK Slovakia, s.r.o., Železničná 363, 905 01 Senica žiada o zámenu časti pozemku parc.č.1567/42 registra E KN v k.ú. Senica, ktorý je vo vlastníctve Mesta Senica za časť pozemku parc.č.1567/38 registra E KN v k.ú. Senica a pozemok parc.č.1726/8 registra C KN v k.ú. Senica vo vlastníctve DDK Slovakia, s.r.o. a pozemky parc.č.1567/37, 1567/36 a 1567/35 registra E KN v k.ú. Senica vo vlastníctve Pavla Ďurinu.

 • Komisia po prerokovaní odporúča zámenu predmetných nehnuteľností, pri uzatváraní zmluvy je potrebné zriadiť vecné bremeno na kanalizáciu, ktorá sa nachádza na pozemku parc.č.1567/42 registra E KN v k.ú. Senica.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 7 členov komisie hlasovalo za odporúčanie zámeny pozemkov.

   

   

 • Rôzne

   

  1. Ing. arch. Martin Čonka, predseda komisie informoval o požiadavke MsV na zjednosmernenie MK Sládkovičova ul. a MK Bernolákova ul. Ing. Oslejová informovala, že je návrh aj na zjednosmernenie MK Štúrova ul. a tieto požiadavky budú prerokované na kontrole DZ so zástupcom ODI. Na kontrolu bude prizvaný aj predseda komisie.

  2. Ing. arch. Martin Čonka, predseda komisie požiadal o možnosť zrušenia jedného parkovacieho miesta na MK Priemyselná ul. na križovatke s cestou II/500 a zrušenie vyznačenia priechodu pre chodcov na MK Priemyselná ul., ktorý je nebezpečný, lebo chodci vychádzajú na cestu spoza radu stojacich vozidiel. Tieto požiadavky budú prerokované na kontrole DZ za účasti ODI.

  3. Mgr. Wágnerová upozornila na chýbajúci chodník na okružnej križovatke na ceste II/500 do Čáčova. P. Danada ako splnomocnený zástupca investora stavby prisľúbil zabezpečiť v čo najkratšom čase vybudovanie chodníka a do času jeho definitívneho vybudovania zabezpečiť spevnenie terénu tak, aby mohol byť chodcami využívaný.

  4. Mgr. Wágnerová informovala o požiadavke MsV na umiestnenie dopravnej značky Senica, časť Čáčov na ceste II/500. Ing. Oslejová informovala o tom, že požiadavka MsV bola predložená na Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorý ju prerokoval na kontrole DZ za účasti ODI, pričom umiestnenie tejto dopravnej značky nebolo odsúhlasené.

  5. Mgr. Wágnerová informovala o požiadavke MsV na umiestnenie dopravného zrkadla na križovatke MK Ul. Martina Bartoňa s cestou II/500. Táto požiadavka MsV bola taktiež zaslaná na Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorý ju prerokoval na kontrole DZ za účasti ODI, pričom umiestnenie dopravného zrkadla neodsúhlasil. ODI odporučil na MK Ul. Martina Bartoňa umiestniť dopravnú značku P 2 Stoj, daj prednosť v jazde ! namiesto dopravnej značky P 1 Daj prednosť v jazde !

  6. Mgr. Wágnerová požiadala o umiestnenie lavičky pri ZSS Harmónia, no. OCEAN na Štefánikovej ul. Ing. Šteffek prisľúbil umiestnenie lavičky.

 

 

 

 

 

 

 

                Predseda komisie Ing. arch. Martin Čonka na záver poďakoval členom komisie za aktívnu účasť a rokovanie komisie ukončil.

 

               

 

 

 

 

Ing. arch. Martin Čonka

predseda komisie

 

 

 

 

 

Zapísala : Ing. Jana Oslejová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!