Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 28.10.2019 - 10:25  //  aktualizácia: 28.10.2019 - 12:03  //  zobrazené: 1362

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu zo dňa 23. 10. 2019

číslo:  |  dátum konania: 23.10.2019  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica 05/2019

zo zasadnutia komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu, konaného 23. 10. 2019

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny, prítomných 8 členov komisie, 1 neprítomný

                   tajomníčka komisie Ing. Jana Oslejová

                   zástupca primátora Mgr. Filip Lackovič

                   vedúci oddelenia výstavby, ŽP a dopravy Ing. Ivan Šteffek

                   náčelník mestskej polície Bc. Rastislav Janák

                  

Program :

 1. Otvorenie

 2. Žiadosti o prenájom a predaj pozemkov, posúdenie zámerov výstavby

 3. Návrh na zmenu systému parkovania v meste Senica

 4. Rôzne

   

1. Otvorenie

                Rokovanie komisie otvoril a viedol Ing. arch. Martin Čonka. Predseda komisie konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná, nakoľko je prítomných 8 z 9 členov komisie. Predseda predložil program na schválenie. Členovia komisie s predloženým programom hlasovaním súhlasili a nemali  žiadne doplňujúce návrhy.

 

2. Žiadosti o prenájom a predaj pozemkov, posúdenie zámerov výstavby

 

2.1 ROMAX RK, s.r.o., Beňovského 5387/3, 905 01 Senica žiada o odpredaj časti pozemku parc.č.362 registra E KN v k.ú. Senica vo výmere cca 60 – 80 m2 za účelom zabezpečenia príjazdu k skladovým priestorom firmy a rozšírenia parkovacích miest vozidiel pre zamestnancov.

 • Komisia po prerokovaní odporúča odpredaj predmetnej časti pozemku.

  Výsledok hlasovania : 7 členov komisie hlasovalo za odporúčanie predaja časti pozemku, 1 člen sa hlasovania zdržal.

 

2.2 Ing. Monika Rusňáková, bytom Kolónia 559/16, 905 01 Senica žiada o prenájom časti pozemku parc.č.3153/1 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere 152 m2 za účelom jeho využívania ako záhradky.

 • Komisia po prerokovaní a posúdení žiadosti odporúča prenájom predmetnej časti pozemku za účelom využívania ako záhradky.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie prenájmu časti pozemku.

 

 

2.3 Martin Čagala, bytom Kolónia 559/19, 905 01 Senica žiada o prenájom časti pozemku parc.č.3153/1 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere 176 m2 za účelom jeho využívania ako záhradky.

 

 • Komisia po prerokovaní a posúdení žiadosti odporúča prenájom predmetnej časti pozemku za účelom využívania ako záhradky.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie prenájmu časti pozemku.

 

 

 

 

2.4 Kristián Hromek, TRI D LAB, SNP 757/9, 905 01 Senica, IČO 40204260 žiada o prenájom časti pozemkov parc.č.26/1, 669/1, 3079/1, 3093/1, 101/3 registra C KN a 72 registra E KN v k.ú. Senica vo výmere 7x2m2, t.j. 14 m2 za účelom umiestnenia reklamných zariadení City Light.

 

 • Komisia pre prerokovaní a posúdení žiadosti odporúča prenájom predmetných častí pozemkov za účelom umiestnenia reklamných zariadení City Light.

  Výsledok hlasovania : z prítomných 8 členov komisie 7 hlasovalo za odporúčanie prenájmu a 1 sa hlasovania zdržal.

 

 

2.5 Mgr. František Chrenek a manž. Mgr. Zuzana Chrenková, bytom Nám. oslobodenia 4, 905 01 Senica žiada o prenájom časti pozemku parc.č.727/14 registra C KN v k.ú. Kunov za účelom umiestnenia domčeka na náradie.

 

 • Komisia po prerokovaní žiadosti odporúča prenájom požadovanej časti pozemku za účelom umiestnenia domčeka na náradie. Umiestnenie domčeka podlieha povoleniu stavebného úradu.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie prenájmu na požadovaný účel.

   

3. Návrh na zmenu systému parkovania v meste Senica

Na rokovanie komisie bol predložený návrh na zmenu parkovania v meste Senica, ktorý bol vypracovaný na základe výsledkov štúdie Žilinskej univerzity v Žiline. Pre vypracovanie VZN  o parkovaní vozidiel členovia komisie navrhujú nasledovné odporúčania :

 • zrušiť systém trvalého parkovania vozidiel a všetky parkovacie miesta zaradiť do systému dočasného parkovania vozidiel,

 • do systému dočasného parkovania vozidiel zaradiť všetky parkoviská a miestne komunikácie, na ktorých je možné parkovanie vozidiel v súlade s platnými právnymi predpismi,

 • cenu parkovacích kariet odstupňovať podľa počtu vozidiel u všetkých druhov parkovacích kariet,

 • členovia komisie navrhli úpravu navrhovaných cien parkovacích kariet,

 • pre fungovanie systému parkovania je potrebné zintenzívniť kontrolnú činnosť.

 • Komisia odporúča navrhované zásady zapracovať do návrhu VZN o parkovaní a návrh VZN o parkovaní predložiť pred schvaľovaním mestským zastupiteľstvom na rokovanie komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie zapracovania zásad do návrhu VZN o parkovaní.

 

4. Rôzne

 

4.1 Ing. Oslejová predložila na rokovanie komisie návrh firmy HÍLEK a s pol., a.s., Senica na trvalé umiestnenie vozidla na betónové pódium na Nám. oslobodenia, príp. na umiestnenie vozidla ako reklamného zariadenia na ostrovčeky okružných križovatiek na ceste I/51. Členovia komisie uvedený návrh neodporučili na námestí z dôvodu estetického a na okružných križovatkách aj z dôvodu potreby zaistenia bezpečnosti cestnej premávky.

4.2 Ondrej Danada, člen komisie upozornil na skutočnosť, že návrh VZN o miestnom poplatku z rozvoj, ktorý je zverejnený na úradnej tabuli, nebol predložený na rokovanie komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu.

4.3 Ondrej Danada, člen komisie požiadal o informáciu, či v rámci opravy chodníkov na Komenského ul. príde aj k oprave obrubníkov medzi chodníkom a miestnou komunikáciou. Ing. Šteffek informoval, že v rámci tejto opravy príde k oprave chodníkov vrátane obrubníkov.

 

               

                Predseda komisie Ing. arch. Martin Čonka na záver poďakoval členom komisie za aktívnu účasť a rokovanie komisie ukončil.

 

 

Ing. arch. Martin Čonka

predseda komisie

 

 

Zapísala : Ing. Jana Oslejová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!