Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 04.02.2020 - 08:50  //  aktualizácia: 04.02.2020 - 09:04  //  zobrazené: 1358

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu zo dňa 29. 1. 2020

číslo: 01/2020  |  dátum konania: 29.01.2020  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica 01/2020

zo zasadnutia komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu, konaného 29. 1. 2020

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny, prítomných 8 členov komisie, 1 neprítomný

                   tajomníčka komisie Ing. Jana Oslejová

                                      

Program :

 1. Otvorenie

 2. Žiadosti o prenájom a predaj pozemkov, posúdenie zámerov výstavby

 3. Rôzne

   

1. Otvorenie

 

                Rokovanie komisie otvoril a viedol Ing. arch. Martin Čonka. Predseda komisie konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná, nakoľko je prítomných 8 z 9 členov komisie. Predseda predložil program na schválenie. Členovia komisie s predloženým programom hlasovaním súhlasili a nemali  žiadne doplňujúce návrhy.

 

2. Žiadosti o prenájom a predaj pozemkov, posúdenie zámerov výstavby

 

2.1 Mgr. Radoslav Wallner, Družstevná 1273, 908 77 Borský Mikuláš žiada o odpredaj pozemkov parc.č.3574/10 C-KN v k.ú. Senica vo výmere 52 m2, 3574/11 C-KN v k.ú. Senica vo výmere 2 m2 a parc.č.3574/12 C-KN v k.ú. Senica vo výmere 5 m2 za účelom usporiadania vlastníckych vzťahov bezprostredne susediacich alebo zasahujúcich do budovy č.1366, ktorej je žiadateľ vlastníkom.

 • Komisia po prerokovaní a posúdení žiadosti odporúča odpredaj predmetných pozemkov.

Výsledok hlasovania : z prítomných 7 členov komisie hlasovalo za odporúčanie odpredaja  6 členov, 1 sa hlasovania zdržal.

 

2.2 Na rokovanie komisie boli opätovne predlžené žiadosti Vlastníkov a spoluvlastníkov bytov a nebytových priestorov, Agátová 1172/18, 905 01 Senica o odpredaj, resp. prenájom pozemku parc.č.1221/6 a žiadosti Ing. Ľudovíta Králička a JUDr. Vieroslavy Králičkovej, bytom Agátová 1313/16, 905 01 Senica o odpredaj časti pozemku parc.č.1221/6.  

 • Komisia po prerokovaní a posúdení tejto žiadosti neodporúča odpredaj, resp. prenájom predmetnej časti pozemku ani jednému zo žiadateľov. Komisia odporúča ponechať tento pozemok ako verejné priestranstvo.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za neodporúčanie odpredaja časti pozemku alebo prenájmu časti pozemku.

 

2.3 ROMAX RK, s.r.o., Beňovského 5387/3, 905 01 Senica žiada o odpredaj časti pozemku parc.č.362 E KN v k.ú. Senica vo výmere cca 1 426 m2 za účelom súkromného parkovania pre zákazníkov.

 • Komisia po prerokovaní a posúdení žiadosti neodporúča odpredaj predmetnej časti pozemku z dôvodu, že na uvedenom pozemku sa nachádza stavba miestnej komunikácie a je potrebné zachovať dopravnú obslužnosť územia.

Výsledok hlasovania : všetkých 8 prítomných členov komisie hlasovalo za neodporúčanie odpredaja predmetnej časti pozemku.

 

 

2.4 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava žiada o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na elektroenergetické zariadenie vybudované v rámci stavby SA_Senica V.P. Tótha 10, NNK.

 • Komisia po prerokovaní a posúdení žiadosti odporúča uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena.

   

2.5 FEZOP, s.r.o., Palárikova 308, 905 01 Senica žiada o odpredaj časti pozemku parc.č.1455/1 C-KN v k.ú. Senica vo výmere cca 81 m2 za účelom parkovania, ako kontajnerové stojisko a z dôvodu plánovanej nadstavby priľahlej stavby č.308, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa.

 • Komisia po prerokovaní žiadosti neodporúča odpredaj požadovanej časti pozemku z dôvodu, že na pozemku sa nachádza spevnená plocha určená na dopravnú obsluhu priľahlých objektov.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za neodporúčanie odpredaja predmetnej časti pozemku.

   

2.6 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava žiada o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na elektroenergetické zariadenie vybudované v rámci stavby SA_Senica, Hurbanova, rekonštrukcia siete NNV, NNK.

 • Komisia po prerokovaní a posúdení žiadosti odporúča uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena.

   

2.7 ROOS GROUP, s.r.o., Priemyselná 281/41, 905 01 Senica žiada o zriadenie nového trhového miesta na pozemku parc.č.3052/16 C-KN v k.ú. Senica, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa za účelom umiestnenia prevádzky rýchleho občerstvenia.

 • Komisia po prerokovaní žiadosti neodporúča zriadiť nové trhové miesto na predmetnom pozemku na požadovaný účel. V zmysle platného ÚP mesta Senica je potrebné eliminovať zriaďovanie stánkov a predajné priestory zriaďovať v kamenných budovách.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za neodporúčanie zriadenia nového trhového miesta.

   

2.8 Pavol Mucha, bytom Hurbanova 503/41, 905 01 Senica žiada o prenájom pozemkov parc.č.660/1 a 660/2 E-KN v k.ú. Senica za účelom vytvorenia príjazdovej komunikácie k pozemku parc.č.3311 C-KN v k.ú. Senica.

 • Komisia po prerokovaní žiadosti neodporúča prenájom predmetných pozemkov. Prístup k pozemku je možný z Hurbanovej ul., v predmetnom území je plánovaná stavba preložky cesty I/51 (obchvat mesta Senica), zámery je potrebné zosúladiť s touto stvbou.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za neodporúčanie prenájmu predmetných pozemkov.

   

2.9 Na rokovanie komisie bol predložený návrh dodatku č.1/2020 k VZN č.37 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta.

 • Komisia po prerokovaní návrhu odporúča dodatok č.1/2020 k VZN č.37 schváliť.

  Výsledok hlasovania : z prítomných 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie schválenia dodatku 7 členov, 1 nehlasoval.

   

3. Rôzne

3.1 Ing. arch. Martin Čonka, predseda komisie navrhol na MK Ul. SNP umiestniť dopravné značky B 33 Zákaz státia. Táto požiadavka bude riešená pri najbližšej kontrole dopravných značiek na MK.

3.2 Ing. arch. Martin Čonka, predseda komisie upozornil na sťažnosti obyvateľov IBV Záhrady na hluk a emisie pri prevádzke vozidiel na pozemku Zsl. energetika, a.s.

3.3 Ing. arch. Martin Čonka, predseda komisie upozornil na sťažnosti obyvateľov IBV Záhrady na zvýšenie emisií v ovzduší spôsobených vykurovaním rodinných domov tuhým palivom.

3.4 Ondrej Danada, člen komisie požiadal o prehodnotenie umiestnenia dopravnej značky P 2 Stoj, daj prednosť v jazde ! na križovatke MK Ul. SNP s MK Brezová ul. Táto požiadavka bude riešená pri najbližšej kontrole dopravných značiek na MK.

3.5 Ondrej Danada, člen komisie v súvislosti s pripravovaným zámerom IBV Hlbocká upozornil na nedostatočnú kapacitu kanalizačného vedenia v lokalite IBV Juh, Ul. SNP a priľahlé ul. a požiadal, aby Mesto Senica pri povoľovaní stavby nepovolilo zaústenie kanalizácie do jestvujúcej stoky na Ul. SNP.

3.6 Ing. Gabriel Bartošek a Ing. Róbert Kudláč, členovia komisie požiadali, aby Mesto Senica zvolalo pracovné rokovanie za účelom riešenia problémov s kanalizáciou v časti Kolónia.

3.7 Ing. arch. Mgr. Art. Pavol Mikulíček, PhD., člen komisie požiadal o prehodnotenie umiestnenia dopravných značiek V 5b Priečna súvislá čiara so symbolom „Daj prednosť v jazde“ a V 5c Priečna súvislá čiara s nápisom „STOP“ na križovatkách miestnych komunikácií. Táto požiadavka bude riešená pri najbližšej kontrole dopravných značiek na MK.

3.8 Ing. arch. Mgr. Art. Pavol Mikulíček, PhD., člen komisie požiadal o umiestnenie dopravných značiek V 12b Žltá súvislá čiara na obratiskách miestnych komunikáciách v IBV Juh. Táto požiadavka bude riešená pri najbližšej kontrole dopravných značiek na MK.

3.9 Mgr. Marek Mach, člen komisie požiadal o zabezpečenie intenzívneho osvetlenia priechodov pre chodcov z dôvodu zaistenia bezpečnosti cestnej premávky.

 

               

                Predseda komisie Ing. arch. Martin Čonka na záver poďakoval členom komisie za aktívnu účasť a rokovanie komisie ukončil.

 

 

 

Ing. arch. Martin Čonka

predseda komisie

 

 

 

Zapísala : Ing. Jana Oslejová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!