Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 29.10.2018 - 12:09  //  aktualizácia: 29.10.2018 - 12:12  //  zobrazené: 1739

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru a SPOZ pri MsZ Senica zo dňa 17.10.2018

číslo: 7/2018  |  dátum konania: 17.10.2018


Zápisnica č. 7
zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru a SPOZ pri MsZ Senica
zo dňa 17.10.2018

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program:
- privítanie
- Informatívne správy o výchovno – vzdelávacej činnosti , jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení na území mesta Senica za školský rok 2017/2018,
- Informácia – Senické kultúrne leto 2018
- rôzne

 

1. Otvorenie – prítomných členov komisie ako aj hostí v zastúpení Ing. Elena Valášková / zástupkyňa primátora mesta a Mgr. Mareka Grimma / za Mestské kultúrne stredisko Senica / privítal predseda komisie Mgr. Peter Pastucha a oboznámil všetkých s programom zasadnutia komisie.

2. Na úvod zasadnutia komisie odovzdal slovo zástupcovi Mestského kultúrneho strediska Senica p. Grimmovi, ktorý všetkých prítomných informoval o Senickom kultúrnom lete 2018.
Prvým podujatím Senického kultúrneho leta 2018 bolo bezplatné podujatie v mesiaci júl - Otvorenie letnej sezóny na Kunovskej priehrade na ktorom sa zúčastnili všetky generácia od najmladších až po tých najstarších. Už dávno táto rekreačno-oddychová zóna mesta nebola tak veľmi zaplnená, množstvo zaujímavého programu prilákalo približne 3000 až 3500 ľudí. Zabavili sa pri hrách a súťažiach, popočúvali dobrú hudbu a spev. Pre tých najmenších bola pripravená dobrodružná cesta za pokladom pirátov od parkoviska po pláž. Aj dospelí si prišli na svoje pri počúvaní kapely Chilli, talentovaných Seničaniek Sisy Kováčovej, Kristíny Petráňovej a Moniky Slezákovej, či sledovaní mažoretiek Spirit a tanečného majstrovstva v podaní skupiny moderného tanca Sonny. Na pódiu vystúpila aj finalistka Superstar Aneta Horňáková. Vrcholom popoludnia bol koncert skupiny Iné Kafe a večer zavŕšili raper Hely a DJ Michal . Celé podujatie malo výbornú úroveň po stránke organizačnej ako aj obsahovej. Súčasťou programu bola aj charitatívna tombola, ktorej výťažok bol venovaný na konto Martinka Kaňu zo Sobotišťa trpiaceho detskou mozgovou obrnou.
Ďalším úspešným bezplatným podujatím v mesiaci júl, bol už 6 ročník - Štramákfest 2018 – Senické pivné slávnosti . Na tomto podujatí oproti piatemu ročníku pribudlo viac pivovarov a rozrástla sa aj gastrozóna. Preto usporiadatelia potlačili podujatie hlbšie do parku vytvorením druhej gastrozóny. Počas dňa ľudí zabávali kapely rôznych žánrov: Čvančaranka, Country tip, Dora, Sanchez Amsterdam, Rockmánia. Vyvrcholením festivalu bola kapela, ktorú si ľudia sami vyžiadali na sociálnej sieti – Zóna A. Ani tento rok nechýbala zóna pre deti. Poobede deti zabavilo divadielko a energiu si mohli vybiť aj na skákacích hradoch. Novinkou bola „minizoo“ pre deti v parku. Celé podujatie malo výborný priebeh a veľmi pozitívne ohlasy, hodnotení je ako jeden z najlepších ročníkov. Toto podujatie sa už stáva tradíciou na ktoré sa návštevníci veľmi tešia.
Neoddeliteľnou súčasťou Senického kultúrneho leta je organizovanie bezplatných letných nedeľných večerov v Malom amfiteátri pri Dome kultúry. Každú nedeľu od 8. júla až do 19. augusta vždy o 19 h. sa konal kultúrny program. V júli tu vystúpili zoskupenia ako Sláčikové kvarteto Dušana Kristiníka (zoskupenie Seničanov a Skaličanov), Seničan klavirista Erik Malachov, spevák a gitarista Richard Havel, Miloš Biháry & Jazz Funk Brothers, pre najmenších i interaktívne divadielko Mici a Mňau s hrou Vesmír.
2
Augustové nedele patrili hudobným vystúpeniam: Seničanov Benedikta Cintulu, Sisy Kováčovej, Senickej heligónke a ďalší.
V mesiaci august bol organizovaný už 4. Ročník podujatia Nočná Senica . Podujatie venované významným osobnostiam, ktoré žijú resp. žili a tvorili na Záhorí a pričinili sa o rozvoj nášho kraja. Tento rok bolo podujatie venované hokejistovi Žigmundovi Pálffymu a básnikovi Pavlovi Stanislavovi Piusovi. Na Záhorácku stenu slávy tak pribudli dve nové ozubené kolieska s menami týchto dvoch osobností. Podujatie Nočnej Senica bolo obohatené vystúpením orchestra z partnerského mesta Pultusk.
Koniec augusta sa niesol v znamení podujatia Senické senobranie , ktoré dalo oficiálnu Bodku za Senickým kultúrnym letom. Celé podujatie sa nieslo vo farmárskom duchu, v duchu jarmoku, remeselníkov, slamy a dožiniek a do témy ladil aj večerný koncert, keď vynikajúcu náladu na Sadovej ulici spravila skupina Vidiek. Súčasťou podujatia bol tradičný senický jarmok, kde sa okrem predajných a občerstvovacích stánkov odprezentovali aj remeselníci s ručne vyrábanými výrobkami. K jarmoku vždy patrí aj Záhorácka výstava drobných zvierat, ktorú si návštevníci mohli pozrieť v parku pri galérii. Veľmi dobrou myšlienkou organizátorov bolo presunutie kultúrneho programu z amfiteátra priamo do centra jarmoku.

3. V ďalšom bode programu Ing. Výletová oboznámila prítomných s predloženými Správami o výchovno – vzdelávacej činnosti . Predmetom boli :
- Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl, materskej školy a základnej umeleckej školy za školský rok 2017/2018 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
- Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Centra voľného času za školský rok 2017/2018 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
- Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školách na území mesta za školský rok 2017/2018, kde mesto nemá zriaďovateľskú pôsobnosť,
Všetky predložené prerokovávané Správy sú v podrobnejšej podobe zverejnené na jednotlivých webových stránkach škôl a školských zariadení. Všetky Správy boli prerokované a schválené na jednotlivých pedagogických radách a Radách škôl.
Súčasťou predloženého materiálu bola predložená aj organizácia škôl v pôsobnosti mesta Senica pre školský rok 2018/2019 ako aj podrobný prehľad jednotlivých základných škôl s uvedením poštu žiakov a počtu tried v jednotlivých ročníkoch.

Návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 5/2018 zo dňa 17.10.2018
Komisia pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti na svojom zasadnutí dňa 17.10.2018 prerokovala - Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl, materskej školy a základnej umeleckej školy za školský rok 2017/2018 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
- Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Centra voľného času za školský rok 2017/2018 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
- Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školách na území mesta za školský rok 2017/2018, kde mesto nemá zriaďovateľskú pôsobnosť a odporúča predložiť materiál na schválenie do MsR a MsZ.
Hlasovanie : Prítomní : 7 za : 7 proti : 0 zdržal sa: 0 počet členov : 9

Predseda komisie poďakoval členom a hosťom za účasť a zasadnutie komisie ukončil.

 

Príloha : prezenčná listina,
Zapísala: Ing. Výletová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!