Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 12.04.2023 - 15:29  //  aktualizácia: 12.04.2023 - 15:48  //  zobrazené: 692

Zápisnica  zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti  zo dňa  05. 04. 2023

číslo: 4/2023  |  dátum konania: 05.04.2023  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 4/2023

 zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti  zo dňa  05. 04. 2023

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutie :

  • otvorenie
  • prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta do 3 000 € – malé projekty (v prílohe)
  • ostatné

 

  1. Otvorenie – na úvod zasadnutia privítal predseda komisie Mgr. Pastucha  prítomných členov komisie a súčasne otvoril diskusiu  k podaním žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Senica v zmysle VZN č. 20.

  1. Ďalším bodom programu bolo prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta do 3 000 € – malé projekty.

Do komisie pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti  boli predložených 37 žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov projektov od jednotlivých organizácií v celkovom objeme 48 695,0 Eur.  Na základe rozhodnutia mesta Senica ako poskytovateľa finančných prostriedkov bol na rozdelenie určený finančný limit v objeme 16 000, 0 Eur.

Členovia komisie sa podrobne zaoberali jednotlivými predloženými žiadosťami o poskytnutí finančných prostriedkov na projekty po stránke vecnej, finančnej ako aj hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov. Z dôvodu nízkeho limitu pridelených finančných prostriedkov na prerozdelenie komisie nebolo možné uspokojiť väčšie množstvo podaných projektov. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť, členovia komisie odporúčajú do budúceho obdobie schváliť väčší objem finančných prostriedkov do rozpočtu mesta v rámci PRO SENICA a tým aj navýšeniu limitu  na prerozdelenie finančných prostriedkov,  čím sa  podporí väčší okruh žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov .

Prehľad jednotlivých žiadostí ako aj odporúčaná výška na schválenie je uvedené v prílohe č. 1 , ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť zápisnice.

 

  1. V bode rôzne členovia komisie odporúčajú :

Do budúceho obdobia zvážiť, aby boli žiadosti o poskytovanie dotácie z rozpočtu mesta Senica podávané elektronicky. 

 

Na záver zasadnutia komisie predseda komisie poďakoval  všetkým členom komisie za operatívny a efektívny prístup hodnotenia  predloženým žiadostiam.

Uznesenie č.5/2023 zo dňa 05.04.2023

Komisia pre vzdelanie , kultúru a zbor pre občianske záležitosti na svojom zasadnutí dňa 05.04.2023 prerokovala predložené žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Senica v zmysle VZN č.20 . Členovia komisie po preštudovaní jednotlivých žiadosti odporúčajú podporiť predložené žiadosti podľa prílohy č. 1. – zoznam žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta Senica do 3 000 € .

 

Príloha : prezenčná listina                                                   

 

schválil:

Mgr. Peter Pastucha  

predseda komisie

 

Zapísala: Ing. Výletová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!