Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 06.02.2023 - 13:05  //  aktualizácia: 06.02.2023 - 13:11  //  zobrazené: 685

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti  zo dňa 11. 01. 2023

číslo: 01/2023  |  dátum konania: 06.02.2023  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 1/2023

 zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti  zo dňa  11.01.2023

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program: 

 • otvorenie a úvodné slovo predsedu komisie
 • voľba podpredsedu komisie
 • oboznámenie členov komisie s rokovacím poriadkom
 • informácia o Správach výchovno – vzdelávacej činnosti, ich výsledkov a podmienok škôl a školských zariadení za školský rok 2021/2022
 • rôzne

 

 

 1. Otvorenie – na úvod zasadnutia privítal predseda komisie Mgr. Pastucha   hostí ako aj členov komisie a súčasne všetkých prítomných informoval o úlohách komisie  mestského zastupiteľstva, ktorá plní hlavne :
 • ako koordinátor jednotlivých organizácií a inštitúcii na území mesta,
 • zabezpečuje vyhodnotenie a ocenenie kultúrnych a pedagogických osobností,
 • podieľa sa na tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja kultúry v meste Senica
 • prerokúva Správy o činnosti škôl a školských zariadení ako aj činnosti Mestského kultúrneho strediska Senica ,
 • prerokúva príslušné VZN a materiály v oblasti školstva, kultúry do mestského zastupiteľstva
 • prerokúva a odporúča na schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie
 • Iné

 1. Ďalším bodom zasadnutia bola voľba podpredsedu komisie.  Prítomní členovia komisie jednohlasne zvolili za podpredsedu komisie  poslankyňu : RNDr. Ľubicu Krištofovú, ktorá daný post prijala.

Hlasovanie : Prítomní : 10          za : 10                     proti : 0                 zdržal sa: 0           počet členov : 11

 1. Z dôvodu  nových členov v komisie bol predsedom komisie predložený materiál : Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Senici , ktorý upravuje prípravu a priebeh rokovania komisií, spôsob uznášania sa a prijímania uznesení. Komisia mestského zastupiteľstva je poradným , iniciatívnym a kontrolným, orgánom Mestského zastupiteľstva v Senici. Komisia nemá rozhodovaciu právomoc.

 1. Následne bolo odovzdané slovo vedúcemu Spoločného školského úradu Mgr. art. Martinovi Dudášovi, ktorý  podal informácie o Správach výchovno – vzdelávacej činnosti, ich výsledkov a podmienok škôl a školských zariadení na území mesta Senica .

Predmetom boli správy  :

 • Základná škola , V. Paulínyho – Tótha 32, 905 01 Senica
 • Základná škola, Komenského 959, 905 01 Senica
 • Základná škola Sadová 620, 905 01 Senica
 • Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, 905 01 Senica
 • Materská škola, Novomeského 1209/2, 905 01 Senica
 • Základná umelecká škola , Vajanského 27, 905 01 Senica
 • Centrum voľného času , Sadová 646, 905 01 Senica
 • Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 01 Senica
 • Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, 905 01 Senica
 • Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
 • Súkromná stredná odborná škola podnikania, Hollého 1380, 905 01 Senica
 • Spojená škola, Brezová 1, 905 01 Senica

Členovia komisie sa zaoberali aj otázkou prevádzky materskej školy počas letných prázdnin z dôvodu, že počet detí, ktoré navštevujú počas letných prázdnin materskú školu býva výrazne nižší ako počet detí, ktoré sa „definitívne„ prihlásia na pobyt počas letných prázdnin. Materská škola na základe prihlásených detí na pobyt je plne pripravená a stav detí, ktoré sa zúčastňujú pobytu počas prázdnin býva výrazne nižší.

Z dôvodu zefektívnenia prevádzkových nákladov v materskej škole  členovia komisie navrhujú riešiť tento problém s tým, aby pre rodiča , ktorý sa prihlási na pobyt cez letné prázdniny a nenavštívi materskú školu  školné za príslušný mesiac nebol zriaďovateľom odpustený.

V súlade s § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov odst.7 : Podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku určí zriaďovateľ; ak je zriaďovateľom obec alebo samosprávny kraj, podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku určí všeobecne záväzným nariadením.

 1. V bode rôzne bolo komisiou prerokovaný termín podujatia na ocenenie kultúrnych a pedagogických osobností za rok 2022. Tajomníčka komisie zverejní na webovom sídle mesta výzvu na ocenenie osobností z oblasti pedagogiky, kultúry a umenia a súčasne táto výzva bude odoslaná na všetky školy a školské zariadenia ako aj kultúrnym inštitúciám na predloženie nominácií. Nominácie na  osobností, ktoré by si toto spoločenské uznanie zaslúžili budú predložené v termíne do 10.02.2023 a následne prerokované na zasadnutí komisie.

Predpokladaný termín podujatia je  plánovaný v 13. týždni 2023 v priestoroch koncertnej sály Základnej umeleckej školy Senica .

 

Následne v bode rôzne bola otvorená otázka Záhoráckej steny slávy, na ktorú sú nominované osobnosti , ktoré sa zaslúžili o rozvoj čo propagáciu mesta. Záhorácka stena slávy vznikla so zámerom pripomínať si mená rodákov zo Záhoria, ktorí sa presadili svojou prácou a umeleckou či športovou činnosťou zviditeľnili región.  Z dôvodu, že nie sú jasné kritéria pre udelenie kolieska osobnosti, komisia navrhuje vypracovať akým spôsobom sa budú robiť nominácie, kto ich bude navrhovať, vypracovať transparentné kritéria a špecifikáciu pre následne podané návrhy na nasledujúce obdobie. Súčasne by bolo vhodné inštaláciu osadenia kolieska spojiť s podujatím. Napr. koncert, seminár alebo  iné podujatie viažúce sa k ocenenej osobnosti, aby sa spoznalo bližšie dielo a život ocenenej osobnosti  a aby sa stena slávy na priečelí Mestského kultúrneho strediska Senica nestala len  miestom s kolieskami na stene, ale sa stala miestnou atrakciou , ktorá  prispeje k zviditeľnosti nášho mesto a regiónu.

Na záver predseda komisia poďakoval prítomným za účasť a súčasne oznámil, že nasledujúce plánované zasadnutie komisie sa bude konať v termíne 15.02.2023. Všetkým členom komisie bude odoslaná pozvánka na zasadnutie komisie.

 

Uznesenie č.1/2023 zo dňa 11.01.2023

 • Komisia pre vzdelanie , kultúru a zbor pre občianske záležitosti na svojom zasadnutí dňa 11.01.2023 schválila za podpredsedu komisie RNDr. Ľubicu Krištofovú.

Príloha : prezenčná listina                                                   

 

schválil:

Mgr. Peter Pastucha  

predseda komisie

 

Zapísala: Ing. Výletová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!