Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 24.02.2020 - 10:25  //  aktualizácia: 24.02.2020 - 10:33  //  zobrazené: 1145

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a Zbor pre občianske záležitosti zo dňa 04. 02. 2020

číslo: 01/2020  |  dátum konania: 24.02.2020  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 1/2020

 zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru , mládež a Zbor pre občianske záležitosti pri MsZ Senica

zo dňa  04. 02. 2020

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 1. Otvorenie a privítanie

 2. Správa o činnosti Mestského kultúrneho strediska Senica za rok 2019 a zámery organizácie

 3. Návrh na ocenenie osobností na Stenu slávy

 4. Príprava slávnostného vyhodnotenia kultúrnych a pedagogických osobností za rok 2019

 5. Rôzne

 

 

 1. Otvorenie – Predsedníčka komisie p. Otrísalová na úvod zasadnutia privítala všetkých členov komisie ako aj hostía oboznámila ich s programom zasadnutia komisie .

   

 2. Ďalším bodom programu bolo prorokovanie Správy o činnosti Mestského kultúrneho strediska Senica za rok 2019 a zámery organizácie. So správou prítomných oboznámil riaditeľ MsKS p. Harnúšek. Predložená správa je veľmi podrobne vypracovaná . Tvoria ju 3 celky a to :

 • Technická oblasť,
 • Kultúrno – výchovná činnosť
 • Zámery organizácie

Úvodný celok správy je zameraný na technickú oblasť s poukázaním činnosti MsKS na jednotlivé prevádzky MsKS .

MsKS možno rozdeliť na 5 prevádzok a to :

 1. Dom kultúry – táto prevádzka prešla za posledné obdobie podstatným zlepšením technického stavu - rekonštrukcia strechy, oprava schodiska pred hlavným vstupom, výmena sedadiel v rámci projektu a príspevku z Audiovizuálneho fondu vo výške 42 000, € a výmena koberca, osadenie bezpečnostnej kamery . Pretrvávajúcim problémom je vysoká energetická náročnosť objektu .

 2. Amfiteáter – v tejto prevádzke boli v priebehu letných mesiacov vykonané drobné opravy lavíc , oprava oplotenia a brán, údržba objektu. Pre zlepšenie prevádzky by bolo v ďalšom období nevyhnutné všestranné využitie danej prevádzky, čo si však vyžaduje zvýšený objem finančných prostriedkov – hlavne na celkovú rekonštrukciu.

 3. Spoločenský dom Kunov – realizované drobné opravy a úpravy interieru, oprava strechy. V ďalšom období sa plánuje oprava podľadu a výmena osvetľovacích telies v sále.

 4. Denné centrum pre organizácie III. sektora – táto prevádzka úspešne spája sociálnu prácu s kultúrnymi aktivitami seniorov. V ďalšom období sa plánuje dobudovanie chodníkov a spevnených plôch, ako aj relaxačno – oddychová zóna pre seniorov.

 5. Mestské múzeum – aktuálne sa uskutočňuje rekonštrukcia daného objektu .

Kultúrno – výchovná činnosť  - plní svoje poslanie na úseku kultúry viacerými formami  a to  : realizovaním vlastných kultúrno – výchovných aktivít, realizáciou dovozových profesionálnych a amatérskych podujatí a vytváraním podmienok pre organizácie a inštitúcie mesta. MsKS v roku 2019 priamo realizovalo alebo sa spolupodielalo na 726 podujatí . Podľa štruktúry a foriem kultúrno – výchovnej činnosti možno uskutočnené podujatia rozdeliť do nasledovných oblastí :

 • Kino – priemerná návštevnosť 57 divákov ( celoslovenský priemer 28 divákov ).

 • Divadlo - v rámci divadelných podujatí bolo uskutočnených 12 profesionálnych dovozových podujatí , 9 amatérskych divadelných predstavení,

 • Plesy, diskotéky, posedenia – na tomto úseku dominovala najmä plesová sezóna,

 • Kultúrno – výchovné, zábavné a vzdelávacie programy pre deti – medzi najvýraznejšie patrili najmä výchovné – vzdelávacie programy pre deti a hudobno tanečné programy pre deti ,

 • Koncerty, festivaly, kultúrno – spoločenské akcie a podujatia – významnou súčasťou kultúrneho života mesta boli podujatia determinované kultúrno – spoločenskými požiadavkami mesta ,

 • Výstavy, prezentácie , prednášky – prezentácie kníh rôznych autorov,

 • Schôdze

 • Iné – kurzové činnosti, burzy, školenia, divadelné súbory,

  Pri organizovaní výchovno – vzdelávacích podujatí spolupracujú s kultúrnymi inštitúciami , školami , podieľajú sa formou spoluorganizátorstva na akciách realizovaných mestom.

 Zámery organizáciezabezpečiť širokú rôznorodosť žánrov a vyvážene pripravovať a organizovať podujatia na úseku profesionálnej kultúry ako aj amatérskej platformy. V rámci finančných možností zlepšiť technické stavy jednotlivých prevádzok.

Členovia komisia vzali na vedomie Správu MsKS a odporúčajú na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Senici.

 

  

3. V rámci zasadnutia komisie boli predložené návrhy na ocenenie osobností na Stenu slávy. Komisia obdržala 2 návrhy na ocenenie osobností :

 • PhDr. Štefan Mocko - stredoškolský pedagóg, historik, autor pedagogických článkov, nositeľ mnohých vyznamenaní za svoju prácu.

 • Ivan Horváth - advokát, diplomat, politik , spisovateľ , vedúci skupiny protifašistického odboja , fotograf, prvý náčelník Fotoklubu Retina,

Členovia komisia po oboznámení sa s predloženými návrhmi odporúčajú na ocenenie p. Ivana Horvátha.

 

4. Ďalším bodom programu bola podaná informácia o pripravovanej akcii na ocenenie pedagogických a kultúrnych osobností za rok 2019. Tajomníčka komisie informovala prítomných o spracovaní listu / výzvy pre občanov, organizácie ako aj školy a školských zariadenío podaní návrhu na ocenenie osobností pedagogiky, kultúry a umenia za rok 2019 v oblasti školstva, kultúry a práce s deťmi a mládežou v ktorých dosiahli mimoriadne úspechy a výborné výsledky. Svoje návrhy je potrebné zaslať na adresu maria.vyletova@senica.sk v termíne do 02.marca.2020. Predpokladaný termín ocenenia pedagogických osobností je plánový na 31. marca 2020 na 14:00 hod. v priestoroch Koncertnej sály ZUŠ Senica.

    

Predsedníčka  komisie poďakovala všetkým prítomným za účasť a na základe dohody členov komisie sa plánuje ďalšie zasadnutie komisie dňa : 03. marca 2020 o 14:30 hod v zasadačke MsÚ Senica – 4.poschodie.

 

 

 

Uznesenie č. 16/2020 zo dňa 04.02.2020

Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti  na svojom zasadnutí dňa 04.02.2020 prerokovala -  Správu o činnosti Mestského kultúrneho strediska za rok 2019 a zámery organizácie  a odporúča predložiť materiál na schválenie do  MsZ.

 

Hlasovanie : Prítomní : 11     za : 11         proti : 0           zdržal sa: 0         počet členov : 15

 

 

Uznesenie č. 17/2020 zo dňa 04.02.2020

Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti  na svojom zasadnutí dňa 04.02.2020 prerokovala návrhy na ocenenie osobností na Stenu slávy na rok 2020 a navrhla na ocenenie p.  Ivana Horvátha  advokáta, diplomata, politika , spisovateľa , vedúceho skupiny protifašistického odboja , fotografa.

 

Hlasovanie : Prítomní : 11     za : 11         proti : 0           zdržal sa: 0         počet členov : 15

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Výletová                                                                                

 

schválil:  Mgr. Martina Otrísalová

predsedníčka  komisie

 

 

Príloha : prezenčná listina

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!