Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 22.03.2019 - 10:23  //  aktualizácia: 22.03.2019 - 10:45  //  zobrazené: 1315

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti zo dňa 05.03.2019

číslo: 02/2019  |  dátum konania: 22.03.2019  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 2/2019

 zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti  zo dňa  05.03.2019

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program: 

1.  Otvorenie    

2. Architektonický návrh pamätníka k 100. výročiu úmrtia M.R. Štefánika –  p. Adámek

3. Úplné znenie zriaďovacej listiny MsKS Senica

4. Správa o činnosti Mestského kultúrneho strediska Senica za rok 2018

5. Rôzne

 

1.  Otvorenie – predsedníčka komisie p. Otrísalová na úvod zasadnutia privítala hostí ako aj členov komisie . Súčasne na úvod podala návrh na zmenu programu zasadnutia. Bol vypustený z dôvodu akútnej potreby prerokovania iných bodov pôvodný bod programu : Návrhy na ocenenie kultúrnych a pedagogických osobností za rok 2018  . Tento bod bude premetom rokovania nasledujúceho zasadnutia komisie.

 

2. K bodu 2 programu na úvod podala informáciu p. Barošková -  súčasťou ktorej bola aj prezentácia architektonického návrhu pamätníka k 100. výročiu M. R. Štefánika od autora p. Adámka. Slávnostné odhalenie pamätníka sa plánuje na 25. apríla 2019.  Autorom súčasného návrhu bol v predchádzajúcom  roku autorom pamätníka k 100. Výročiu vzniku ČSR , ktorý sa nachádza v parku pri ZUŠ . Po otvorenej diskusii prítomných boli vznesené nasledovné pripomienky k predloženému návrhu:

V nápise Milan Rastislav Štefánik – chýba „i“ – zdá sa to nečitateľné a občania to nepochopia,

Zvýrazniť text“ spoluzakladateľ ČSR“

V textovej časti doplniť : politik, diplomat a vypustiť : alpinista, astronóm,

V textovej častiúzemia uvádzať len mestá – nie názvy štátov . Doplniť mesto Senica .

V dolnej časti pamätnej tabule uviesť text, že tabuľa bola osadená pri príležitosti 100. Výročia úmrtia M. R. Štefánika- venovali občania Senice

Súčasne komisia požaduje vizualizáciu navrhovaného diela ako aj možnosť riešenia variantného riešenia nie v životnej veľkosti ale v zmenšenom rozmere.

Predpokladané náklady na dielo by mali byť v rozhraní od 3 000 – 4 000 €.

Komisia si vyžiadala účasť autora na nasledujúce rokovanie za účelom spresnenia návrhu ako aj použitých materiálov .

Na záver prerokovania tohto bodu bola vznesené pripomienka , aby bolo  riešenie podobných projektov dané do komisii v predstihu a nesúhlasia členovia komisie so zadaním každej ďalšej zákazky jednému konkrétnemu zhotoviteľa len preto, že je autorom viacerých diel v meste.   

 

3. Ďalším bodom programu bolo prerokovanie úplného znenia Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho strediska . Zmeny v zriaďovacej listiny pozostávajú len z paragrafového aktuálneho znenia . Ostatné ostáva nezmenené.  

 

4. Správu o činnosti Mestského kultúrneho strediska za rok 2018 a zámery organizácie odprezentoval p. Harnúšek – riaditeľ MsKS Senica . Správa je spracovaná podľa jednotlivých prevádzok MsKS, kde sú uvedené hlavné činnosti a akcie jednotlivých prevádzok. Členovia komisie sa v rámci prerokovania Správy zaujímali aktivity MsKS ako aj o spoluprácu a participáciu MsKS s jednotlivými občianskymi združeniami a organizáciami. Členovia komisie do ďalšieho obdobia odporúčajú jasnejšiu formuláciu participacie MskS na činnosť súborov a bližšiu špecifikáciu rozpisu rozpočtu. V predloženej Správe abseptovali informácie o personálnom obsadení ako aj základné údaje o hospodárení . Členovia komisie odporúčajú MsKS využívať aj iné zdroje na pokrytie výdavkov, napr. finančné prostriedky z FONDU UMENIA . 

 

Po prerokovaní Správy členovia komisie pristúpili k hlasovaniu v znení:

Komisia pre vzdelávanie , kultúru , mládež a Zbor pre občianske záležitosti pri MsZ Senica prerokovala Správu o činnosti Mestského kultúrneho strediska Senica za rok 2018 a zámery organizácie a odporúča MsZ na schválenie .        

 

Hlasovanie : Prítomní : 12       za : 12               proti : 0             zdržal sa: 0                    počet členov : 15

 

5. V bode rôzne  Mgr. Filip Lackovič  - zástupca primátora mesta Senica oboznámil členov komisie s návrhom vedenia mesta Senica na odvolanie p. Františka Harnúška z postu riaditeľa MsKS Senica a zámerom vyhlásenia nového výberového konania na post riaditeľa strediska.  Dôvodom odvolania je zlepšenie činnosti MsKS Senica a novej vízie a zámerov na  zlepšenie činnosti strediska.

 

Komisia pre vzdelávanie , kultúru , mládež a Zbor pre občianske záležitosti pri MsZ Senica sa oboznámila s predloženým návrhom  a odporúča MsZ odvolanie p. Harnúška z postu riaditeľa strediska.

 

Hlasovanie : Prítomní : 12       za : 9      proti : 0             zdržal sa: 3                    počet členov : 15

 

Uznesenie č. 2/2019 zo dňa 05.03.2019

           Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti  na svojom zasadnutí dňa 05.03.2019 berie na vedomie Správu o činnosti Mestského kultúrneho strediska za rok 2018 a odporúča MsZ na schválenie .

 

 Uznesenie č. 3/2019 zo dňa 05.03.2019

            Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti  na svojom zasadnutí dňa 05.03.2019 berie na vedomie návrh na odvolanie p. Harnúška z postu riaditeľa MsKS Senica a odporúča MsZ na schválenie .

 

Uznesenie č. 4/2019 zo dňa 05.03.2019

            Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti  na svojom zasadnutí dňa 05.03.2019 prerokovala úplného znenia Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho strediska Senica  a odporúča MsZ na schválenie .

 

Príloha : prezenčná listina                                                                              schválil:

                                                                                                          Mgr. Martina Otrísalová

                                                                                                            predsedníčka  komisie

 

Zapísala: Ing. Výletová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!