Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 22.03.2019 - 10:45  //  aktualizácia: 22.03.2019 - 10:50  //  zobrazené: 1466

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru , mládež a zbor pre občianske záležitosti zo dňa 12.03.2019

číslo: 03/2019  |  dátum konania: 22.03.2019  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 3/2019

 zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru , mládež a zbor pre občianske záležitosti  pri MsZ Senica zo dňa  12.03.2019

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

Program: 

 1. otvorenie
 2. Prezentácia pamätníka k 100. Výročiu úmrtia M. R. Štefánika    
 3. Prerokovanie podaných návrhov na ocenenie kultúrnych a pedagogických osobností za rok 2018
 4. Prerokovanie akčného plánu na rok 2019 - 2021
 5. rôzne

 

1. Na úvod zasadnutia komisie p. predsedníčka privítala p. primátora , hostí ako aj ostatných členov komisie a súčasne ich  oboznámila s programom zasadnutia komisie.

 

2. V druhom bode  programu bol prerokovaný návrh pamätníka k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika. Predsedníčka komisie odovzdala slovo p. Adámkovi – autorovi návrhu pamätníka k 100 výročiu úmrtia M. R. Štefánika . Pán Adámek vo svojej prezentácii uviedol prezentáciu v dvoch alternatívach pamätníka v menšom rozmere ako aj v pôvodnej veľkosti  jestvujúceho podstavca pamätníka. Na základe požiadavky komisie z predošlého sedenia Autor doplnil názov Milana Rastislava Štefánika o „I“ , ktoré bolo v pôvodnej verzii ako by schované v nadpise pamätníka. Materiál – leštená oceľ.  V texte pamätníka budú uvádzané – vryté do kameňa :

ASTRONÓM

VEDEC

CESTOVATEĽ

GENARÁL LETEC

VLASTENEC

FOTOGRAF

Bolo vypustené ALPINISTA.

 

            Po pripomienkovaní návrhu pristúpila komisia k hlasovaniu :

Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti  na svojom zasadnutí dňa 12.03.2019 schválila v nadpise uvedené činnosti M. R Štefánika .

 

Hlasovanie : Prítomní : 10       za : 8      proti : 2          zdržal sa: 0            počet členov : 15

 

Následne prítomní pokračovali v konzultácii uvedenia krajín a miest s ktorými sa spája osobnosť M. R. Štefánika . Po diskusii sa prítomní členovia dohodli na nasledovnom zozname a poradí miest a krajín na pamätníku :

KOŠARISKÁ

MEUDON

HAVAJ

SIBÍR

MONT BLANC

PARÍŽ

RIM

PAPEETE

TAHITI

MOVÝ ZÉLAND

FIDŽI

TONGA

USA

JAPONSKO

ČÍNA

BRAZÍLIA

SENICA

Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti  na svojom zasadnutí dňa 12.03.2019 schválila v nadpise uvedené činnosti M. R Štefánika .

 

Hlasovanie : Prítomní : 11       za : 6      proti : 4          zdržal sa: 1            počet členov : 15

 

 Záverom tohto bodu po odobrení všetkých pripomienok  bol odsúhlasený def. návrh pamätníka v životnej veľkosti podstavca. Do kontúry plášťa bude zapracovaný nadpis : „ k 100. Výročiu úmrtia venovali občania Senice „.

Celkové hlasovanie za návrh  pamätníka :

Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti  na svojom zasadnutí dňa 12.03.2019 schválila def. návrh pamätníka k 100. Výročiu úmrtia M. R Štefánika .

Hlasovanie : Prítomní : 10       za : 8      proti : 2          zdržal sa: 0            počet členov : 15

 

 

3. V ďalšom bode sa členovia komisie zaoberali prípravou podujatia na ocenenie kultúrnych a pedagogických osobností za rok 2018. Podujatie  sa uskutoční dňa 28.03.2019 o 14:00 hod. v koncertnej sále Základnej umeleckej školy Senica. Slávnostné ocenenie pedagogických, kultúrnych osobností sa bude niesť týmto programom :

 • Zahájenie  o 14:00 hod. kultúrnym programom žiakov ZUŠ Senica
 • Príhovor primátora mesta – Ing. Mgr. Martin Džačovský – primátor mesta Senica
 • Oceňovanie
 • Kultúrny program žiakov ZUŠ
 • Oceňovanie – pokračovanie
 • Poďakovanie zástupcu ocenených

 

 

Komisia na základe predložených návrhov z jednotlivých škôl a školských zariadení    ako   aj kultúrnych organizácii odsúhlasila  zoznam  na ocenenie osobností za rok 2018.

Celkový prehľad tvoria tieto osobnosti :

 

p. č.

 meno a priezvisko

zamestnávateľ/ návrh

1.

Hana Bartoňová

Materská škola Senica

2.

Milena Cádrová / In memoriam

MsKS Senica

3.

Jana Černeková

Materská škola Senica

4.

Mgr. Martina Dvorská

ZŠsMŠ J. Mudrocha

5.

Viera Fančovičová

Materská škola Senica

6.

PhDr. Iveta Hazuchová

Obchodná akadémia

7.

Mgr. Slávka Hrebíčková

ZŠ V. Paulínyho - Tótha

8.

Alena Hodúlová

ZŠsMŠ J. Mudrocha

9.

Mgr. art.Kristína Hroznová

Záhorská galéria Senica

10.

Mgr. Dana Huttová

SOŠ Senica

11.

Margita Huttová

CVČ Senica

12.

Vladimír Chudý

SOŠ Senica

13.

Štefánia Jánošová

ZUŠ Senica

14.

Mgr. Zuzana Ladislavová

ZŠ Komenského

15.

Mgr. Ružena Prosnanová

Súkromná stredná odborná škola podnikania

16.

Mgr. Elena Špinerová

Spojená škola Senica

17.

RNDr. Svetozár Štefeček

Gymnázium L. Novomeského Senica

18.

Mgr. Elena Žideková

ZŠ Sadová

19.

Materské centrum " Stonožkine slniečka"

 

 

Navrhovaným oceneným osobnostiam za rok 2018 bude odovzdaný : pamätný list podpísaný primátorom mesta, kvet, upomienkové predmety – CD speváckeho zboru Cantilena  a darček vyhotovený ZSS Senica.  Súčasne sa  všetci prítomní na ocenení zapíšu do Kroniky mesta.    

Program pri príležitosti slávnostného stretnutia pedagogických a kultúrnych osobností mesta Senica pri príležitosti odovzdania ocenení za úspešnú pedagogickú, výchovnú a kultúrnu činnosť za rok 2018 je realizované učiteľmi a žiakmi ZUŠ Senica.

Celé kultúrne podujatie moderujú : PaedDr. Beáta Kádeková  a Mgr. art. Eliška Šefčíková Stanková .

Pozvánky na dané podujatie budú spracované  odd. Mestského úradu Senica. Na podujatie budú prizvaní riaditelia škôl a zástupcovia jednotlivých škôl a organizácii, zástupcovia vedenia mesta, členovia komisie a členovia ZPOZU.

 

Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti  na svojom zasadnutí dňa 12.03.2019 schválila  predložený zoznam osobností na ocenenie kultúrnych a pedagogických zamestnancov za rok 2018 .

Hlasovanie : Prítomní : 10       za : 10   proti : 0          zdržal sa: 0        počet členov : 15

 

4. Ďalším bodom programu bolo prerokovanie „ Akčného plánu mesta na roky 2019 -2021. Členka komisie – p. Krištofová požaduje, aby sa do spracovaného materiálu bol dopracovaný bod „ Koncepcia rozvoja kultúry“. 

Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládeža zbor pre občianske záležitostina svojom zasadnutí dňa 12.03.2019 zobrala na vedomie predložený akčný plán na roky 2019 – 2021 s pripomienkou, doplnenia do plánu bod „ Koncepcia rozvoja kultúry „.

Hlasovanie : Prítomní : 9     za : 9   proti : 0          zdržal sa: 0        počet členov : 15

 

5. V bode rôzne bola p. predsedníčkou podaná žiadosť o delegovanie min 3 osôb ako členov výberovej komisie na riaditeľa MsKS Senica v prípade jeho odvolania na MsZ.

Na základe vzájomnej diskusie sa členovia dohodli na týchto osobnostiach :

Mgr. Martina Otrísalová

Danka Kopecká

Milan Gál

Viera Šusteková

Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládeža zbor pre občianske záležitostina svojom zasadnutí dňa 12.03.2019 súhlasí , aby sa ako členovia výberového konania na riaditeľa MsKS zúčastnili : Mgr. Martina Otrísalová, Danka Kopecká, Milan Gál, Viera Šusteková.

Hlasovanie : Prítomní : 9za : 8proti : 0zdržal sa: 0počet členov : 15

 

 

Predsedníčka komisie poďakovala členom a hosťom za účasť a zasadnutie komisie ukončila. Ďalšie zasadnutie sa uskutoční v priebehu mesiaca – apríl 2019.

 

 

Uznesenia č. 5/2019 zo dňa 12.03.2019

Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti  na svojom zasadnutí dňa 12.03.2019 schválila def. návrh pamätníka k 100. Výročiu úmrtia M. R Štefánika  od autora p. Adámka .

Hlasovanie : Prítomní : 10       za : 8      proti : 2          zdržal sa: 0            počet členov : 15

 

 

Uznesenia č. 6/2019 zo dňa 12.03.2019

Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti  na svojom zasadnutí dňa 12.03.2019 zobrala na vedomie  predložený akčný plán na roky 2019 – 2021 s pripomienkou doplnenia do plánu bod „ Koncepcia rozvoja kultúry „.

Hlasovanie : Prítomní : 9     za : 9   proti : 0    zdržal sa: 0        počet členov : 15

 

 

Uznesenia č. 7/2019 zo dňa 12.03.2019

Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti  na svojom zasadnutí dňa 12.03.2019 navrhuje do výberovej komisie na post riaditeľa MsKS  týchto členov: Mgr. Martina Otrísalová, Danka Kopecká, Milan Gál, Viera Šusteková.

Hlasovanie : Prítomní : 9     za : 8   proti : 0    zdržal sa: 0        počet členov : 15

         

 

 

 

 

Príloha : prezenčná listina

Zapísala: Ing. Výletová

 

 

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!