Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 25.02.2019 - 15:13  //  aktualizácia: 25.02.2019 - 15:22  //  zobrazené: 1655

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru , mládež a Zbor pre občianske záležitosti zo dňa 14. 02. 2019

číslo: 01/2019  |  dátum konania: 25.02.2019  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 1/2019

 zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru , mládež a Zbor pre občianske záležitosti pri MsZ Senica zo dňa  14. 02. 2019

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 1. Otvorenie a privítanie
 2. Voľba podpredsedu komisie
 3. Predstavenie členov komisie
 4. Návrh plánu zasadnutí komisie na rok 2019
 5. Oboznámenie s úlohami a funkciou komisie
 6. Príprava slávnostného vyhodnotenia kultúrnych a pedagogických osobností za rok 2018
 7. Určenie názvu ulice v mestskej časti Čáčov
 8. Rôzne

 

 

 1. Otvorenie – Predsedníčka komisie p. Otrísalová na úvod zasadnutia privítala všetkých členov komisie , oboznámila ich s programom zasadnutia a súčasne poďakovala všetkých prítomným za záujem a ochotu pracovať v Komisii pre vzdelávanie, kultúru, mládež a Zbor pre občianske záležitosti pri MsZ Senica.

 

 1. Voľba podpredsedu komisie  - na základe návrhu predsedníčky komisie bol za podpredsedu komisie navrhnutý Mgr. Peter Pastucha . P. Pastucha zastával v predchádzajúcom volebnom období funkciu predsedu komisie, má dlhoročné skúseností  v oblasti vzdelávania, kultúry a práce s mládežou. Vo volebnom období 2018-2021 je poslancom MsZ v Senici. 

Predsedníčka komisie dala za prednesený návrh hlasovať. Všetci prítomní členovia komisie hlasovali za prednesený návrh. Podpredsedom komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti sa teda stal Mgr. Peter Pastucha.

Hlasovanie : Prítomní : 12       za : 12              proti : 0             zdržal sa: 0          počet členov : 15

 

 1. Predstavenie členov komisie :

V ďalšom bode programu zasadnutia p. predsedníčka v súlade s programom zasadnutia požiadala jednotlivých členov komisie  o stručné predstavenie každého člena ako aj  o zdôvodnenie  jeho záujmu pracovať v komisii. Začiatok samotného predstavenia patril p. predsedníčke:

 •  Mgr. Martina Otrísalová -  je poslankyňou MsZ v Senici, v súčasnej dobe pracuje ako učiteľka na Súkromnej strednej odbornej škole podnikania v Senici. V predchádzajúcom období sa jej činnosť spája s prácou s deťmi  Pracovala pri Materskom centre Senica . Zaujíma sa o prácu s mládežou , vykonáva dobrovoľnú činnosť pri organizovaní kultúrnych a spoločenských akciách. Pravidelne realizuje stretnutia v rámci projektu Jazyková kaviareň,  
 • Mgr. Peter Pastucha -  je poslancom MsZ v Senici. V predchádzajúcom období zastával funkciu predsedu komisie. Je zástupcom riaditeľa školy na ZŠ V. Paulínyho – Tótha . Venuje sa práci s deťmi a dopravnej výchove detí a mládeže. Pravidelne sa zúčastňuje kultúrnych a spoločenských akcií organizovaných školou ako aj mestom Senica .
 • Mgr. Miroslav Tehlár – je poslancom MsZ v Senici. V súčasnej dobe pracuje na ZŠ v: Paulínyho – Tótha ako učiteľ. V predchádzajúcom období pracoval na CVČ Senica. Má rád prácu s deťmi a mládežou, vykonáva dobrovoľnú činnosť pri organizovaní kultúrnych a spoločenských akciách.
 • Mgr. Filip Plánka – je poslancom MsZ v Senici . Je právnik, majiteľ personálnej agentúry, bývalý hokejista, milovník všemožného športu a kultúry. Niekoľko rokov sa venuje dobrovoľníckym aktivitám na zlepšenie života v Senici, od zveľaďovania verejného priestoru po organizáciu spoločenských podujatí alebo populárneho letného Night Ride. 
 • Mgr. Kristína Chudá -  je poslankyňou MsZ v Senici. Baví ju práca s mládežou. Zaujíma sa o diania v meste . Pracuje ako redaktorka v MY ZÁHORIE.
 •  RNDr. Ľubica Krištofová – je poslankyňou MsZ v Senici, v súčasnej dobe riaditeľkou ZOS Senica . Dlhodobo sa venuje oblasti ochrany zelene a prírody , jej zásluhou sa zachovávajú ľudové zvyky a tradície, venuje sa fotografovaniu, ktorá je jej záľubou  a v neposlednom rade je veľkou priateľkou a milovníčkou histórie.
 • Ľubomír Miča – je poslancom MsZ v Senici. Je výtvarník celou svojou dušou, ktorému  sa výrazne venuje. Zaujíma sa o kultúrne diania v meste – zúčastňuje sa výstav, podujatí, spolupracuje pri organizovaní výstav a podujatí.
 • Mgr. Alena Nemčeková , DiS. art.- je učiteľkou v Základnej umeleckej škole v Senici , má dlhoročnú skúsenosť v umeleckej sfére. Hrá na klavíri, venuje sa práci s deťmi vo veku od 5-18 rokov ako aj práci v Materskom centre s deťmi vo veku od 0-5 rokov. Aktívny člen tanečnej skupiny.
 • Mgr. art. Jozef Chabroň , ArtD. – v súčasnej dobe pracuje v Slovenskej filharmónii ako zbormajster. Je vedúcim a dirigentom Speváckeho zboru mesta Senica.   Svoje odborné skúsenosti využíva pri mnohých hudobných projektov doma a v zahraničí ako dirigent a zbormajster.
 • Stanislav Prokeš -    je zamestnancom TV SEN – ako kameraman, strihač. Svoje aktivity chce v plnom miere zamerať na propagáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom.
 • Mgr. art. Eliška Šefčíková Stanková – vyštudovala scénografiu , pracuje na Strednej umeleckej škole v Trenčíne ako učiteľka – v súčasnej dobe na materskej dovolenke. V predchádzajúcom období bola členkom komisie.  Počas voľného času sa venuje práci v CVČ, podieľa sa na organizovaní výstav v Záhorskej galérie . Spolupracuje so Záhorským divadlom ako scenárista.  Má veľký záujem o dianie a zviditeľnenie mesta v oblasti kultúry.
 • Ing. Veronika Sedláková -  pracuje ako obchodná manažérka. Už vyše 10 rokov pôsobí ako dobrovoľníčka a 7 rokov ako predsedníčka OZ Domka. Zameriava sa na prácu s deťmi a mládežou, organizovanie kultúrnych (hudobné koncerty, maškarné plesy, tvorivé workshopy) a športových podujatí  ako aj organizovanie letných táborov pre deti a školení pre animátorov. Osobitne sa venuje deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia formou pravidelných týždenných stretnutí. 
 • Ing. Mgr. Peter Husár  - výsluhový dôchodca . Napriek svojmu veku aktívne  pracuje v oblasti výchovy – dobrovoľný hasičský zbor . Jeho koníčkom je  práca s deťmi a mládežou . Pomáha pri organizovaní rôznych dobrovoľných akciách, pri sociálno – psychologických službách.
 • PaeDr. Beáta Kádeková -  pracuje ako zástupkyňa na ZŠ s MŠ J. Mudrocha 1343, Senica , dlhoročne pracuje v Zbore pre občianske záležitosti  ako aj ako členka kultúrnej komisie v predchádzajúcom období , kde v plnej miere uplatňovala svoje recitátorské schopnosti.

 

4.  Návrh plánu zasadnutí komisie na rok 2019  :

Predsedníčka komisie informovala prítomných s predpokladanými termínmi zasadnutia komisií. Zasadnutie komisie je plánované cca 1 týždeň pred zasadnutiami MsR, prípadne podľa aktuálnej potreby. Predpokladaný počet zasadnutí na 1 polrok 2019 – cca 5-6 zasadnutí. Navrhovaný termín je utorok o 15:00 hod. Na jednotlivé termíny zasadnutia budú členovia komisie prizývaní e- mailom .

 

 

5.Oboznámenie sa s úlohami a funkciou komisie : Predsedníčka komisie na zasadnutí oboznámila    všetkých prítomných s úlohami a funkciou komisie v znení :

Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti

- pôsobí ako koordinátor jednotlivých organizácií a inštitúcií na území mestaprizabezpečovaní a rozvoji kultúry v meste

- zabezpečuje Vyhodnotenie kultúrnych a pedagogických pracovníkov

          - prerokováva správu o činnosti MsKS

- prerokováva koncepcie a zámeryrozvoja mesta

- prerokováva možnosti získania dotácií z fondov EÚ, Ministerstva školstva SR a TTSKTrnava a z iných zdrojovna podporu kultúrnych aktivít na území mesta a podporumládeže - prerokováva správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôla školských zariadení na území mesta

- prerokováva VZN týkajúce sa školstva, kultúry a určovania názvu ulíc

- prerokováva a vyjadruje sa k informácii o činnosti zboru pre občianske záležitosti

- vyjadruje sa k stavu písania kroniky mesta, vydávania periodika Naša Senica a obsahuTelevízneho vysielania TV SEN - SENO

- vyjadruje sa k návrhom na názvy ulíc a verejných priestranstiev

- pôsobí ako iniciátor a koordinátor akcií mládeže na území mesta

- spolupracuje so Študentským parlamentom pri tvorbe koncepcie práce s mládežou na príslušný rok

- vyjadruje sa k žiadostiam o poskytnutie dotácie z fondu PRO Senica

- spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych a spoločenských a športovýchpodujatív meste v spolupráci s referátom kultúry a Europe Direct MsÚ

 

  6. Príprava slávnostného vyhodnotenia kultúrnych a pedagogických osobností za rok 2018:

Tajomníčka komisie  informovala prítomných o spracovaní listu / výzvy pre občanov, organizácie ako aj školy a školských zariadení  o podaní návrhu na ocenenie osobností pedagogiky, kultúry a umenia za rok 2018 v oblasti školstva, kultúry a práce s deťmi a mládežou v ktorých dosiahli mimoriadne úspechy a výborné výsledky. Svoje návrhy je potrebné zaslať na adresu maria.vyletova@senica.sk v termíne do 04.marca.2019. Predpokladaný termín ocenenia pedagogických osobností je plánový na 28. marca 2019 na 14:00 hod. v priestoroch Koncertnej sály ZUŠ Senica.

 

     7.       Určenie názvu ulíc :  Komisii bol na zasadnutie predložený materiál ohľadne určenia názvu

          ulice v Čáčove  podľa predloženého materiálu. Nová ulica sa nachádza za ev. kostolom od ulice

         Cintorínska po ulicu Martina Bartoňa.

          Mestský výbor v Čáčove navrhol názov ulice „ Družstevná“. Komisia tento návrh jednohlasne

          podporila.

          Hlasovanie : Prítomní : 12       za : 12          proti : 0             zdržal sa: 0          počet členov : 15

 

 

 1. Rôzne  :

V bode rôzne členovia komisie podávali jednotlivé návrhy , ktoré by sa mali zapracovať do plánu a činnosti kultúrnych akcií poriadaných mestom Senica a Mestským kultúrnym strediskom Senica . V priebehu senického kultúrneho leta uviesť do činnosti rôzne nové aktivity napr. RETRO KINO,FILMOVÁ MUZIKA, Výstavy fotografií na jednotlivých baneroch mesta, a pod. Všetky svoje námety majú členovia komisiepredložiť na nasledujúce zasadnutie komisie. Predsedníčka komisia podala návrh na jednotlivé zasadnutia komisie prizývať potrebných odborníkov v súlade s prerokovaným materiálom.

Predsedníčka  komisie poďakovala všetkým prítomným za účasť a na základe dohody bude ďalšie       zasadnutie komisie dňa : 05.marca 2019 o 15:00 hod v zasadačke MsÚ Senica – 4.            poschodie.

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 1/2019 zo dňa 14.02.2019

Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti  na svojom zasadnutí dňa     14.02.2019 na základe výsledkov hlasovania – všetci prítomných členov komisie  zvolili  za podpredsedníka komisie pre vzdelávanie , kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti :   Mgr. Petra Pastuchu.

Hlasovanie : Prítomní : 12     za : 12      proti : 0                        zdržal sa: 0       počet členov : 15

 

 

Uznesenie č. 1/2019 zo dňa 14.02.2019

Komisia pre vzdelanie , kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti na svojom zasadnutí dňa 14.02.2019 prerokovala predložený návrh určenia názvu ulice v mestskej časti Čáčov. Nová ulica sa nachádza za ev. kostolom od ulice Cintorínska po ulicu Martina Bartoňa. Mestský výbor v Čáčove navrhol názov ulice „ Družstevná“. Komisia  tento návrh jednohlasne podporila a odporúča na schválenie . 

          Hlasovanie : Prítomní : 12       za : 12          proti : 0             zdržal sa: 0          počet členov : 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha : prezenčná listina

Zapísala: Ing. Výletová                                                                        schválil:

                                                                                              Mgr. Martina Otrísalová

                                                                                               predsedníčka  komisie

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!