Skip Navigation or Skip to Content
PONDELOK, JÚN 24, 2024
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 23.04.2021 - 14:54  //  aktualizácia: 23.04.2021 - 15:00  //  zobrazené: 1067

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti zo dňa 20.04.2021

číslo: 9/2021  |  dátum konania: 20.04.2021  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 9/2021

 zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti  zo dňa  20.04.2021

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program: 

 • Otvorenie

 • Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v zmysle VZN č.20 – Čáčov – dedina v meste II – požadovaná výška dotácie 4 800 €

 • Správy o plnení príjmov a výdavkov za školy a školské zariadenia v pôsobnosti mesta Senica k 31.12.2020

 • N A R I A D E N I E o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica a o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie.

 • Prerokovanie žiadosti o  zriadení súkromnej materskej školy

 • Prerokovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta Senica do  3 000 € - 1. Časť

 • Rôzne

 

1. Otvorenie – predsedníčka komisie Mgr. Martina Otrísalová na úvod zasadnutia privítala hostí ako aj členov komisie . Súčasne odovzdala slovo Mgr. art. Martinovi Dudášovi – vedúcemu Spoločného školského úradu Senica . Pán Dudáš predniesol materiál – Nariadenia o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica a o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie . Členovia komisie požadujú doplniť do predloženého materiálu do čl. 4 webové adresy materskej školy ako aj webovú adresu mesta Senica .

 

2. ším bodom bolo prerokovanie žiadosti o zriadení súkromnej materskej školy.Členovia komisie po prerokovaní žiadosti a informácií o počte detí a možnosti kapacít materských škôl dospeli k záveru : Mesto Senica je v plnej miere pripravené vlastnými kapacitami plniť úlohy vyplývajúce zo zavedenia povinného predprimárneho vzdelávania pre všetky päťročné deti, v zmysle zákona č. 209/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . Na základe uvedených skutočností mesto Senica nesúhlasí so zriadením súkromnej materskej školy pri Súkromnej strednej odbornej škole Senica .

 

3. V súlade s programom boli prerokované Správy o plnení príjmov a výdavkov za školy a školské zariadenia v pôsobnosti mesta Senica k 31.12.2020.Komisia predložené správy berie na vedomie nez pripomienok.

 

4. Súčasťou programu bolo prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v zmysle VZN č.20 – Čáčov – dedina v meste II – požadovaná výška dotácie 4 800 €.  Členovia komisie sa podrobne zaoberali predloženou žiadosťou. Po prerokovaní žiadosti členovia komisie pristúpili k hlasovaniu  a následne odporúčajú  MsZ schváliť dotáciu na realizáciu projektu : Čáčov – dedina v meste II  pre žiadateľa : Občianske združenie MUSICASEN v prípade zúčastnenia účinkujúcich zahran. Slovákov z orchestríka a spevokolu zo Srbska vo výške 500,- €, z celkovej požadovanej výšky 4 800,- € .

Hlasovanie : Prítomní : 14           za : 14                    proti : 0                 zdržal sa: 0           počet členov : 15

 

 

5. Do komisii pre vzdelávanie , kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti bolo predložených 34 projektov v celkovej požadovanej výške 45 470 €. Finančné krytie určené na prerozdelenie všetkých projektov je v objeme 19 800 €. Členovia komisie sa veľmi podrobne zaoberali jednotlivými predloženými žiadosťami o dotácie z rozpočtu mesta Senica do 3 000€ , ktoré splnili podmienky a boli predložené v termíne do 28.02.2021. Podrobný zoznam žiadosti s uvedenými údajmi žiadateľa, názvu projektu, požadovanej výšky ako aj schválenej dotácie tvorí nedeliteľnú prílohu zápisnice zo dňa 20.04.2021 .

Po prerokovaní žiadostí členovia komisie pristúpili k hlasovaniu  a následne odporúčajú  MsZ schváliť rozpis dotácií na jednotlivé projekty podľa prílohy zápisnice v celkovej výške 19 800 € .

Hlasovanie : Prítomní : 14         za : 14                     proti : 0                     zdržal sa: 0         počet členov : 15

 

 

6. V bode rôzne predsedníčka komisie informovala členov komisie o výsledku výberového komisia na riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Senica .

Uznesením č. 462 prijatým na 15.MsZ konanom dňa 25.02.2021 bola na základe návrhu primátora mesta Ing. Margaréta Ivanová, PhD. vymenovaná za riaditeľku MsKS Senica dňom 01.05.2021. Primátor odovzdal dňa 08. 04. 2021  menovací dekrét Ing. Ivanovej a s riaditeľkou bola uzavretá pracovná zmluva na dobu neurčitú. Zároveň prebieha odovzdanie funkcie od zastupujúceho riaditeľa Mgr. Mareka Grimma novovymenovanej riaditeľke Ing. Margaréte Ivanovej.

Členovia komisie jej do ďalšej práce želajú veľa sily , úspechov v práci  a súčasne sa tešia na spoluprácu.

Pán Motus informoval členov komisie o pripravovaných akciách v priestoroch zrekonštruovaného objektu Sokolovne -  Múzeum Senica . Začiatkom apríla  bola  podaná žiadosť o zaradenie nového múzea do registra Múzeí a galérií vedeného Ministerstvom kultúry SR. Po schválení žiadosti  a zapísaní do registra  bude možné sa uchádzať aj o granty a dotácie . Na mesiac máj a jún sú pripravované návštevy múzea pre školy . Následne na mesiac jún 2021 je plánované v priestoroch múzea zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

Členovia komisie sa zaoberali aj podujatím : Ocenenie kultúrnych a pedagogických zamestnancov ktoré sa každoročne uskutočňuje v mesiaci marec. Z dôvodu dodržania protipandemických opatrení  choroby COVID – 19 nebolo možné plánovanú akciu zrealizovať. Táto bude možné uskutočniť v prípade zlepšenia podmienok tak, aby sa akcie mohlo zúčastniť čo najviac zainteresovaných a ocenených osobností.

 

Uznesenie č.23/2021 zo dňa 20.04.2021

Komisia pre vzdelanie , kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti na svojom zasadnutí dňa 20.04.2021 prerokovala predloženú Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Senica v zmysle VZN č.20 . Členovia komisie po preštudovaní žiadosti odporúčajú MsZ :

 •  schváliť dotáciu na realizáciu projektu : Čáčov – dedina v meste IIpre žiadateľa : Občianske združenie MUSICASEN v prípade zúčastnenia účinkujúcich zahran. Slovákov z orchestríka a spevokolu zo Srbska vo výške 500,- EUR, z celkovej požadovanej výšky 4 800,- € .

   

  Uznesenie č.24/2021 zo dňa 20.04.2021

  Komisia pre vzdelanie , kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti na svojom zasadnutí dňa 20.04.2021 prerokovala predložené Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Senica v zmysle VZN č.20 do 3 000 €. Členovia komisie po preštudovaní žiadosti odporúčajú MsZ :

 schváliť dotácie na realizácie projektov pre organizáciev objeme 19 800 €. Podrobný rozpis schválenej výške dotáciepodľa prílohy .

 

 

 

 

 

 

 

Príloha : prezenčná listina                                                   

 

schválil:

Mgr. Martina Otrísalová

Predsedníčka komisie

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Výletová

PRÍLOHY

Zoznam do 3.000 €

(xlsx - 38.53 kB)

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!