Skip Navigation or Skip to Content
PONDELOK, JÚN 24, 2024
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 22.09.2020 - 10:33  //  aktualizácia: 22.09.2020 - 11:06  //  zobrazené: 1089

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a ZPOZ pri MsZ Senica zo dňa 08. 09. 2020

číslo: 05/2020  |  dátum konania: 08.09.2020  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 5/2020

 zo stanoviska členov  komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a ZPOZ pri MsZ Senica zo dňa  8. 09. 2020

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny


Program: 
- Návrh  Dodatku č.1/2020 k VZN č.63 o určení výšky mesačného príspevku ......
- Správy o plnení príjmov a výdavkov za školy a školské zariadenia k 30.06.2020
- Príprava podujatia na ocenenie kultúrnych a pedagogických osobností za rok 2019
- Rôzne

 

1. Otvorenie – prítomných členov komisie privítala predsedníčka komisie a  oboznámila s programom zasadnutia .

2. Na úvod zasadnutia komisie pani predsedníčka podala informáciu, že všetkým členom komisie bol doručený kompletný materiál  na prerokovanie  v elektronickej podobe .


Predmetom rokovania komisie bol Návrh Dodatku č.1/2020 k VZN č. 63 o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe  na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni. Členovia komisie sa podrobne zaoberali predloženým návrhom dodatku ako aj priloženou dôvodovou správou k dodatku.


 Dôvodom na zmenu výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu je najmä:
- každoročný  nárast prevádzkových nákladov z dôvodu ( nárastu cien energií , materiálneho technického zabezpečenia pre výchovno – vyučovací proces, zlepšenia vybavenia pre deti a žiakov zo sociálne slabého prostredia, vzdelávania učiteľov  ) , každoročný nárast mzdových prostriedkov v dôsledku prijatých legislatívnych zmien a aj z dôvodu , že posledné zmena výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu v materskej školy  bola k 01.09.2016 , táto je až po súčasť bez zmeny vo výške 15,00 eur . Nariadením vlády č. 388/2018 Z. z. , ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verenom záujme , došlo k zvýšeniu platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov o 10 % . Rast nákladov spôsobili aj rastúce ceny energií , z uvedeného dôvodu v materskej škole navrhujeme  zvýšiť príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole o 7,00 eur na celkovú výšku mesačného príspevku 22,0 eur na dieťa. Výška príspevku zákonného zástupcu detí patrí v súčasnosti k  najnižších v porovnaní s okolitými mestami. Zvýšenie poplatku pre materské školy sa odvíja od zvýšených požiadaviek na zabezpečenie a dodržanie bezpečnosti výchovno – vyučovacieho procesu, nutnosti výmeny opotrebovaného interierového vybavenia, zlepšenie materiálno – technického vybavenia , zabezpečenie digitálnych možností v rámci vyučovania

- Zvýšeného poplatku v základnej umeleckej škole zahŕňa   - zahŕňa lepšie materiálno – technické podmienky , nákup učebných pomôcok a modernizáciu vo výchovno vyučovacom procese, zmodernizovanie vyučovacieho procesu .

- Ďalšia navrhovaná zmena dodatku k VZN v porovnaní s doteraz platným VZN sa týka určenia výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka v centre voľného času s trvalým pobytom a bez vlastného príjmu s trvalým pobytom v inej obci. Dôvodom je nárast prevádzkových a mzdových nákladov potrebných na činnosť

 Z dôvodu transparentnosti a minimálnej diskriminácie predmetov v rámci odboru sa  pri rozširujúcom štúdiu o ďalší predmet navrhuje výška zmeny poplatku na sumu takú istú ako pri predmete v rámci odboru žiaka započítaného do zberu údajov. Pričom žiak započítaný do zberu je ten, ktorý odovzdá čestné prehlásenie pre zber údajov a žiak nad 16 rokov , ktorý navštevuje strednú alebo vysokú školu aj potvrdenie o návšteve školy.


Súčasne komisia odporúča MsZ  schváliť  Dodatok č. 1/2020 k VZN č. 63 s pripomienkou zmeny výšky mesačného príspevku v bode 4.1  Dodatku č. 1/2020  v ZUŠ Senica z pôvodných príspevkov

 

 

Forma štúdia

úhrada žiaka

od 5- 25 rokov

započítaného

do zberu údajov

 

úhrada žiaka

od 5- 25 rokov

nezapočítaného

do zberu údajov

úhrada žiaka

od 18 rokov a viac

nezapočítaného

do zberu údajov

Rozširujúce štúdium o ďalší predmet

 

v eur

 

v eur

v eur

v eur

 

Individuálne

štúdium

 

8,00

 

 

 

10,00

 

15,00

 

 

4,00

 

Skupinové

štúdium

 

6,00

 

 

8,00

 

10,00

 

 

3,00

 

Na príspevky  :

Forma štúdia

úhrada žiaka

od 5- 25 rokov

započítaného

do zberu údajov

úhrada žiaka

od 5- 25 rokov

nezapočítaného

do zberu údajov

úhrada žiaka

od 18 rokov a viac

nezapočítaného

do zberu údajov

Rozširujúce štúdium o ďalší predmet

 

v eur

v eur

v eur

v eur

 

Individuálne

štúdium

 

10,00

 

 

10,00

 

20,00

 

 

10,00

 

Skupinové

štúdium

 

7,00

 

7,00

 

15,00

 

 

7,00

 

 

3. Ďalším bodom programu bolo prerokovanie Správy o plnení príjmov a výdavkov za školy a školské zariadenia k 30.06.2020.Členovia komisie zobrali predložené správy na vedomie a odporúčajú tieto predložiť na schválenie MsZ

4. Súčasťou zasadnutia komisie bol prerokovaný aj návrh zmeny akcie : Ocenenie kultúrnych a pedagogických osobností za rok 2019. Táto akcia sa plánuje uskutočniť 29.09.2020 o 14: 00 hod. v koncertnej sále  Základnej umeleckej školy Senica . Zoznam ocenených , ktorý bol schválený kultúrnou komisiou ako aj celkový scenár akcie ostáva nezmenený. Oceneným osobnostiam bude odovzdaný pamätný list, upomienkové predmety ako kvetinový dar. 


Návrh na uznesenie :
Uznesenie č.19/2020 zo dňa 08.09.2020
Komisia pre vzdelanie , kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti na svojom zasadnutí dňa 08.09.2020 prerokovala  návrh Dodatku č. 1 /2020  k VZN č. 63  o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe  na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni .
Členovia komisie odporúčajú MsZ  schváliť  Dodatok č. 1/2020 k VZN č. 63 s pripomienkou zmeny výšky mesačného príspevku v bode 4.1  Dodatku č. 1/2020  v ZUŠ Senica z pôvodných príspevkov :

 

Forma štúdia

úhrada žiaka

od 5- 25 rokov

započítaného

do zberu údajov

úhrada žiaka

od 5- 25 rokov

nezapočítaného

do zberu údajov

úhrada žiaka

od 18 rokov a viac

nezapočítaného

do zberu údajov

Rozširujúce štúdium o ďalší predmet

 

v eur

v eur

v eur

v eur

 

Individuálne

štúdium

 

8,00

 

 

10,00

 

15,00

 

 

4,00

 

Skupinové

štúdium

 

6,00

 

8,00

 

10,00

 

 

3,00

 

Na príspevky  :

Forma štúdia

úhrada žiaka

od 5- 25 rokov

započítaného

do zberu údajov

úhrada žiaka

od 5- 25 rokov

nezapočítaného

do zberu údajov

úhrada žiaka

od 18 rokov a viac

nezapočítaného

do zberu údajov

Rozširujúce štúdium o ďalší predmet

 

v eur

v eur

v eur

v eur

 

Individuálne

štúdium

 

10,00

 

10,00

 

20,00

 

10,00

 

Skupinové

štúdium

 

7,00

 

7,00

 

15,00

 

7,00

Odôvodnenie:

Žiak započítaný do zberu je ten, ktorý odovzdá čestné prehlásenie pre zber údajov a žiak na 16 rokov , ktorý navštevuje strednú alebo vysokú školu aj potvrdenie o návšteve školy.

Rozširujúce štúdium o ďalší predmet v rámci transparentnosti a minimálnej diskriminácie predmetov v rámci odboru sa stanovuje na sumu takú istú ako pri predmete v rámci odboru žiaka započítaného do zberu údajov.

Hlasovanie : Prítomní : 10     za : 10   proti : 0           zdržal sa: 0        počet členov : 15

 

Predsedníčka  komisie na záver poďakovala členom za účasť a zasadnutie komisie ukončila. Príloha : prezenčná listina,

Zapísala: Ing. Výletová

                         

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!