Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 12.04.2019 - 09:02  //  aktualizácia: 12.04.2019 - 11:54  //  zobrazené: 1277

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a ZPOZ pri MsZ Senica zo dňa 09.04. 2019

číslo: 04/2019  |  dátum konania: 09.04.2019  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 4/2019

 zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež  a ZPOZ pri MsZ Senica

zo dňa  09.04. 2019

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program: 

 1. otvorenie a privítanie    
 2. celkové zhodnotenie podujatia – ocenenie kultúrnych a pedagogických osobností za rok 2018
 3. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na PRO SENICA  Senica  na rok 2019- veľké projekty

 

 

 1. Otvorenie – prítomných členov komisie  na úvod zasadnutia  privítala predsedníčka komisie a súčasne oboznámila prítomných  s programom zasadnutia komisie.

 

 1. V druhom bode programu sa komisia zaoberala celkovým zhodnotením podujatia – ocenenie kultúrnych a pedagogických osobností za rok 2018.  Po celkovom zhodnotení podujatia jednotliví členovia komisie svojimi návrhmi podali pripomienky k budúcemu organizovaniu podujatiu :
 • celkové podujatie pripravovať s časovým predstihom, aby bol oslovený väčší počet záujemcov,
 • väčšia propagácia podujatia
 • oslovenie na účasť podujatia širokú verejnosť,
 • pri oceňovaní – charakteristiky osobností textovú časť spríjemniť hudobným podmazom, prípadne jednotlivé osobnosti zviditeľniť aj video – šotmi,
 • pri podujatí zvýrazniť a oceniť jednotlivca z radov verejnosti – napr. „ Najobľúbenejší učiteľ  roka“,

3.  Ďalším bodom programu bolo prerokovanie žiadosti z PRO SENICA. Členovia komisie boli oboznámení s predloženými žiadosťami o poskytnutí dotácie z PRO SENICA - z rozpočtu mesta Senica  v zmysle VZN č. 20. Žiadosti o poskytnutie dotácie boli predložené od organizácií :

 

3.1 Dobrovoľný hasičský zbor v Senici – na projekt: 130.výročie založenia DHZ v Senici – na uniformy pre vlajkonosičov, historické prilby, rukavice, opasky, propagáciu podujatia ozvučenie a iné služby . Miesto a termín  realizácie projektu : 31.08.2019. Celková požadovaná výška dotácie z rozpočtu mesta je vo výške 7 000,- €.  

     „ Členovia komisie po preštudovaní žiadosti odporúčajú MsZ  schváliť dotáciu vo výške 5 000,- EURO na realizáciu projektu :  130.výročie založenia DHZ v Senici.

 

3.2 O. Z. Záhorácke divadlo – na projekt  Senická divadelná horúčka 2019. V roku 2019 sa bude konať už jedenásty ročník divadelného festivalu- Senická divadelná horúčka, ktorý je zameraný na autorskú tvorbu, divadlá hrajúce v nárečí , ale aj na kvalitnú klasickú i alternatívnu produkciu.  Miesto a termín realizácie projektu : október – november 2019. Celkové predpokladané náklady projektu : 9 100,- €. Celková požadovaná výška dotácie z rozpočtu mesta je vo výške 5 000,- €. 

     „ Členovia komisie po preštudovaní žiadosti odporúčajú MsZ  schváliť dotáciu vo výške 3 000,- EURO na realizáciu projektu Senická divadelná horúčka 2019.

 

 1. V bode rôzne sa členovia  komisie zaoberali  alternatívou využitia jestvujúcej zvučky , ktorá bola spustená pri 750. Výročí mesta Senica ako zvučku, ktorá by bola využívaná na úvod podujatí organizovaných mesto Senica . Za preverenie a sfunkčnenie zvučky zodpovedný p. Prokeš – člen komisie. Termín : 06/2019.

 

 

Ďalšie zasadnutie komisie sa navrhuje na 18.04.2018, kedy bude predmetom zasadnutia prerokovanie žiadostí z rozpočtu mesta Senica do  3 320 €.

 

Predsedníčka  komisie poďakovala členom  za účasť a zasadnutie komisie ukončila.

 

Uznesenia č. 8/2019 zo dňa 09.04.2019

Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti  na svojom zasadnutí dňa 09.04.2019 prerokovala žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru v Senici na projekt: 130.výročie DHZ v Senici .  Členovia komisie po preštudovaní žiadosti odporúčajú MsZ : schváliť dotáciu vo výške 5 000,- EURO na realizáciu projektu.

Hlasovanie : Prítomní : 12     za : 11   proti : 1            zdržal sa: 0        počet členov : 15

 

Uznesenia č. 9/2019 zo dňa 09.04.2019

Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti  na svojom zasadnutí dňa 09.04.2019 prerokovala žiadosť O. Z. Záhorácke divadlo na projekt: Senická divadelná horúčka 2019 .  Členovia komisie po preštudovaní žiadosti odporúčajú MsZ : schváliť dotáciu vo výške 3 000,- EURO na realizáciu projektu.

Hlasovanie : Prítomní : 12     za : 12   proti : 0            zdržal sa: 0        počet členov : 15

 

 

 

Príloha : prezenčná listina

Zapísala: Ing. Výletová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!