Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 30.01.2024 - 07:51  //  aktualizácia: 30.01.2024 - 09:46  //  zobrazené: 164

Zápisnica zo zasadnutia komisie športu z dňa 7. 12. 2023

číslo: 13/2023  |  dátum konania: 07.12.2023  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 13/2023

zo zasadnutia komisie športu, dňa 7. 12. 2023

________________________________________________________________________________

 

Prítomní:                   Mgr. Hutta, Mgr. Včelka, Mgr. Včelková, Ing. Bartošek, Mgr. Planka, Ing.

Manďák, Ing. Lisinovič

Ospravedlnení:          Mgr. Kubíček, p. Hurbanová

 

Program:                   1. Príprava Silvestrovského behu

                                    2. Návrh financovania športu v meste Senica

3. Záver

 

K bodu č. 1

            V nedeľu, 31. 12. 2023 organizuje Mesto Senica v spolupráci s Komisia športu pri MsZ v Senici už 38. ročník Silvestrovského behu. Členovia komisie si rozdelili jednotlivé úlohy.

Peter Hutta - riaditeľ preteku, Lenka Včelková - moderátorka pretekov, Jaroslav Kubíček - vedúci trate, Anna Hurbanová - občerstvenie, Dušan Manďák a Marián Lisinovič - usporiadateľ na trati. Zraz organizátorov a dobrovoľníkov je v nedeľu 31. 12. o 8,00 na futbalovom štadióne.

            Rozhodcovský servis zabezpečí BK Hodonín, občerstvenie p. Toman, čaj a varené víno pre pretekárov svojpomocne. TS Senica zabezpečia v rámci sponzorstva úpravu trate a prenosné dopravné značenie. Poháre pre víťazov objednané, vecné ceny zabezpečené. Štartovné deti neplatia, dospelí 7 €.

Rekreačné služby mesta Senica poskytnú priestor na registráciu a šatne pre pretekárov.

Časový rozpis je dľa Detského záhoráckeho bežeckého pohára. O 12,00 štartuje Beh pre zdravie a o 12,15 h. hlavná kategória muži, ženy. Štartérom hlavnej kategórie bude primátor mesta a bude odovzdávať aj ceny víťazom.

           

K bodu č. 2

            Komisia športu sa opätovne zaoberala financovaním športových klubov v meste Senica.

Odporúča predložiť na prerokovanie poslancom MsZ nový spôsob financovania podpory športových klubov, rozdelenie klubov na kolektívne a individuálne, na prioritné a ostatné, na základe predložených kritérií, ktoré boli schválené komisiou dňa 12. 10. 2023. Tento nový spôsob financovania by mal platiť od 1. 7. 2024.

Z dôvodu novely zákona o majetku obcí, ktorá mení niektoré postupy pri nakladaní s obecným majetkom a zavádza nové povinné  náležitosti, ktoré musia obsahovať Zásady hospodárenia s majetkom obce, komisia športu z dôvodu hodného osobitného zreteľa navrhuje určiť podmienky zníženého nájomného športovým klubom od 1. 7. 2024 nasledovne: mesačný poplatok pre športové kluby a TJ, za využívanie športovísk v majetku mesta Senica, na jedného člena - deti a mládež do 19 rokov s trvalým pobytom v meste Senica 1 euro a mimo Senice 2 eurá, pričom sa zachová časové využívanie športovísk športovými klubmi ako doteraz.

Komisia ďalej navrhuje doplniť a aktualizovať Koncepciu rozvoja športu o schválené nové pravidlá financovania športu. Ďalej navrhuje, aby sa mesto v budúcnosti podieľalo aj na financovaní

športu dospelých, nakoľko ten je v našom meste v posledných rokoch na ústupe. Navyše deti a mládež potrebujú mať svoje vzory a motiváciu. Za zmienku stojí myšlienka zamestnať na meste (externe, príp. interne) človeka, ktorý by sa zaoberal marketingom a hľadaním finančnej podpory a vizualizácie reklám pre podniky, firmy. 

 

Uznesenie č. 6/2023

Komisia športu predkladá návrh nového financovania športových klubov v meste Senica s platnosťou do 1. 7. 2024 - príloha č. 1

Hlasovanie:   

Za: 7                           Proti: 0                                  Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 7/2023

Komisia športu odporúča od 1. 7. 2024 zaviesť mesačný poplatok pre športové kluby, za využívanie športovísk v majetku mesta Senica. Na jedného člena – deti a mládež do 19 rokov s trvalým pobytom v Senici 1 euro a mimo Senice 2 eurá.

Hlasovanie:   

Za: 4                           Proti: 1                                  Zdržal sa: 2

K bodu č. 3

            Predseda komisie poďakoval prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

 

Zapísala: Erika Mášiková, tajomníčka komisie                                                                              

                                                                                                                 Mgr. Peter Hutta

predseda komisie športu

 

Príloha č. 1

Návrh nového financovania športových klubov v meste Senica

 

  1. Zachovať bezplatný prenájom športovísk pre deti a mládež všetkých

športových klubov, vrátane Tenisového klubu Senica, TS SONNY a stolného tenisu

Byt-centrum Senica.

 

  1. Stanoviť prioritné športy v meste Senica

a/ kolektívne: futbal, hokej, volejbal

b/ individuálne: tenis, plávanie, atletika

V prípade viacerých klubov rovnakého kolektívneho športu bude prioritným klubom ten, ktorého väčšina družstiev pôsobí vo vyšších súťažiach

 

  1. Kritériá pre stanovenie prioritných športov

a/ sídlo klubu v meste Senica

b/ počet členov v klube do 19 rokov: kolektívny šport minimálne 3 družstvá a 60 členov,

    individuálny šport minimálne 20 členov

c/ registrácia a úhrada ročného členského poplatku v príslušnom športovom zväze

    na Slovensku

d/ aktívne členstvo klubu minimálne 2 roky v príslušnom športovom zväze, federácii,

    asociácii na Slovensku

e/ dlhodobá pravidelná účasť v súťažnej sezóne od krajských súťaží (min. 2 x mesačne)

    u družstiev aj jednotlivcov

f/ povinnosť mať v klube minimálne 2/3 kvalifikovaných trénerov v príslušnom športe

 

  1. Finančné prostriedky z rozpočtu mesta z balíka určeného na športové kluby pre daný kalendárny rok rozdeliť nasledovne:

a/ 30% prostriedkov na 1 člena klubu (všetky kolektívne aj individuálne športy)

b/ 70% prostriedkov na 1 člena klubu prioritných športov

 

Príklad:

Z balíka 100 000 eur sa rozdelí 30 000 eur medzi všetky športy (vrátane prioritných)

a zvyšných 70 000 eur iba medzi prioritné športy.

 

Príspevok bude určený iba pre člena klubu, ktorý je riadne zaregistrovaný v príslušnom športovom zväze a má zaplatený ročný členský poplatok v zmysle zákona o športe. Kontrola registrácie bude vykonávaná prostredníctvom portálu: https://sport.iedu.sk/Contact/Person/List

 

  1. Doterajšia podpora prostredníctvom CVČ by bola zrušená k 30.06.2024.

 

  1. O dotáciu z Fondu PRO Senica môžu požiadať všetky športové kluby okrem prioritných.

Prioritným klubom môže byť udelená výnimka na predkladanie žiadostí o dotáciu iba v prípadoch, ktoré priamo nesúvisia s vykonávaním ich športovej činnosti (napr. ak organizujú podujatia spojené s výročím, prípadne iné významné podujatie). O týchto žiadostiach rozhodne primátor mesta na základe (ne)odporučenia komisiou športu.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!