Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 12.04.2019 - 09:16  //  aktualizácia: 12.04.2019 - 09:21  //  zobrazené: 1336

Zápisnica zo zasadnutia komisie športu zo dňa 06. 03. 2019

číslo: 02/2019  |  dátum konania: 06.03.2019  |   zápisnica (pdf)

Z á p i s n i c a   č. 2 / 2019

zo zasadnutia komisie športu , dňa 6. 3. 2019

 

 

Prítomní: viď prezenčná listina

 

Program: 

  1. Otvorenie
  2. Príprava Vyhodnotenia Športovec roka 2018
  3. Záver

 

 

k bodu č. 1

           V úvode rokovania podpredseda Mgr. Peter Hutta privítal členov komisie športu na svojom 2. zasadnutí, oboznámil ich s programom rokovania a pre neprítomnosť ospravedlnil predsedu komisie Ivana Pavesku, členov Vieru Wágnerovú a Jaroslava Kubíčka 

 

K bodu č. 2

            Mesto Senica v spolupráci s komisiou športu pri MsZ v Senici pripravuje na 20. marca 2019 stretnutie športovcov spojené s vyhodnotením najlepších športovcov  za rok 2018 v kategóriách: žiak, dorastenec, dospelý, tréner a kolektív. TJ a športové kluby boli oslovené, aby po dôkladnom zvážení oznámili na priloženej návratke z každej kategórie jedného s najvýraznejšími športovými úspechmi za rok 2018. Taktiež oni a aj verejnosť, ak má vedomosť o osobnosti hodnej na ocenenie za mimoriadny prínos k športu, fair play, športovca Seničana, reprezentujúceho naše mesto na Slovensku, v zahraničí, aby dali o ňom vedieť. Komisia športu z predložených návrhov na svojom zasadnutí vyberala na základe stanovených kritérií.

 

Uznesenie č. 1/2019

Členovia komisie športu jednohlasne schválili zoznam ocenených športovcov za rok 2018.

(viď príloha)

 

V kultúrnom programe sa predstaví speváčka Anežka Binková finalistka súťaže Česko-Slovensko má talent. V sprievodnom programe s choreografiou na trampolínach vystúpi úspešná trénerka Lucia Kóňová so svojimi zverenkyňami.

 

 

K bodu č. 3

            Mgr. Peter Hutta poďakoval prítomným za ich účasť, pozval ich na slávnostné vyhlasovanie a zasadnutie komisie ukončil. 

 

 

Zapísala: Erika Mášiková                                        

 

Mgr. Peter Hutta

podpredseda komisie šport

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!