Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 12.04.2019 - 09:21  //  aktualizácia: 12.04.2019 - 09:24  //  zobrazené: 1469

Zápisnica zo zasadnutia komisie športu zo dňa 09. 04. 2019

číslo:  |  dátum konania: 09.04.2019  |   zápisnica (pdf)

Z á p i s n i c a   č. 3 / 2019

zo zasadnutia komisie športu, dňa 9. 4. 2019

 

Prítomní: viď prezenčná listina

Program: 

  1. Otvorenie
  2. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta nad 3 000 €
  3. Rôzne
  4. Záver

 

k bodu č. 1

           V úvode rokovania predseda Ivan Paveska privítal členov komisie športu na svojom 3. zasadnutí, oboznámil ich s programom rokovania a pre neprítomnosť ospravedlnil členov  Lenku Búzkovú, Vladimíra Včelku, Andreja Laha a zástupcu primátora Filipa Lackoviča.

 

K bodu č. 2

            Na zasadnutí komisie pre šport boli predložené žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta Senica  v zmysle VZN č. 20 nad 3 000 €. V rozpočte mesta Senica pre rok 2019 je spolu 60 000 eur. Z toho 43 000 eur na „malé“ projekty (do 3 000 eur) a 17 000 eur na „veľké“ projekty (nad 3 000 eur).

 

Uznesenie č. 2/2019

Komisia športu odporúča prerozdeliť sumu 60 000 eur určenú v rozpočte mesta

na projekty Fondu PRO Senica nasledovne:

projekty do 3 000 eur                      40 000 eur

projekty nad 3 000 eur                   20 000 eur

 

Uznesenie č. 3/2019

Komisia športu odporúča podporiť finančnými prostriedkami z fondu PRO Senica projekty nad 3 000 eur v nasledovnej výške:

Tenisový klub Senica – Podpora tenisu detí a mládeže v zimných mes.               3 000 €

FK Senica, a.s. - Futbalový rok v meste Senica                                                   80 000 €

Volejbalová mládež Senica – Doprava na súťažné, priateľské zápasy                  3.000 €

Hokejový klub 91 Senica - Zachovanie seniorského hokeja v Senici                     8 000 €

(Zmeniť názov projektu napr.: Hokejový rok v meste Senica)

 

K bodu č. 3

            Zasadnutia komisie športu sa zúčastnil aj primátor mesta Senica, ktorý informoval prítomných o pripravovanom športovom projekte Wannado 2019. Hlavným organizátorom by bolo Mesto Senica v spolupráci s VÚC Trnava. Projekt by sa uskutočnil  29. júna. 2019 na Kunovskej priehrade. Základným cieľom Wannado je ukázať deťom možnosti športového a pohybového vyžitia a športovým klubom priviesť deti. Projekt Wannado by bol súčasťou športového podujatia HECNI SA.

 

K bodu č. 4

            Predseda komisie poďakoval prítomným za ich účasť. Najbližšie zasadnutie sa uskutoční 24. 4. 2019 o 15,00 hod., kde budú prerokované projekty so žiadosťou o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Senica v zmysle VZN č. 20 do 3 000 €. 

Na zasadnutie prizvať predsedu HK 91 p. Hlavenku.

 

 

Zapísala: Erika Mášiková                                                                      

 

 

Ivan Paveska

predseda komisie 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!