Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 15.02.2019 - 08:47  //  aktualizácia: 15.02.2019 - 08:50  //  zobrazené: 1798

Zápisnica zo zasadnutia komisie športu zo dňa 13. 2. 2019

číslo: 01/2019  |  dátum konania: 13.02.2019  |   zápisnica (pdf)

Z á p i s n i c a   č. 1 / 2019

zo zasadnutia komisie športu , dňa 13. 2. 2019

 

Prítomní: viď prezenčná listina

 

Program:  

  1. Otvorenie
  2. Voľba podpredsedu komisie športu
  3. Príprava Vyhodnotenia Športovec roka 2018
  4. Rôzne
  5. Záver

 

 

k bodu č. 1

           V úvode rokovania predseda Ivan Paveska privítal členov komisie športu na svojom

1. zasadnutí, oboznámil ich s programom rokovania a požiadal ich o krátke predstavenie sa.

 

K bodu č. 2

            Uskutočnila sa verejná voľba podpredsedu komisie. Členovia komisie športu si jednohlasne zvolili za podpredsedu poslanca MsZ Mgr. Petra Huttu.

 

K bodu č. 3

            Vyhodnotenie ankety Športovec roka 2018 sa uskutoční 20. marca 2019 o 16,00 hod. v kinosále DK. Po slávnostnom vyhodnotení bude pre ocenených  a pozvaných hostí pripravená recepcia v tanečnej sále DK. Členovia komisie sa vyjadrovali ku kultúrnemu programu. Padli návrhy typu Pole dance Seničanky Kataríny Žákovej, spev Anežky Binkovej, vystúpenie s loptou so zapojením divákov, či vystúpenie Lucii Kóňovej s dievčatami na trampolínach.

          Športovým klubom a telovýchovným jednotám zaslala tajomníčka komisie sprievodný list s priloženou návratkou, aby po dôkladnom zvážení oznámili komisii športu do 28. 2. 2019 meno jedného športovca z každej vekovej kategórie - žiak, dorast, dospelý, jedného trénera a družstvo,  ktoré dosiahlo v roku 2018 najvýraznejšie športové úspechy.  Taktiež ak majú vedomosť o osobnosti hodnej na  ocenenie za mimoriadny prínos k športu, fair play, športovca Seničana reprezentujúceho naše mesto na Slovensku,  v zahraničí,  aby dali o ňom vedieť. Taktiež bola táto informácia zverejnená na webe mesta a zaslaná miestnym médiám – Záhorák, MY Záhorie, TV Sen, nazáhorí.sk. Členovia komisie športu na svojom najbližšom zasadnutí, dňa 6. 3. 2019 vyberú športovcov, ktorí budú ocenení.

 

 

K bodu č. 4

            Mesto Senica, ako organizátor dvoch pretekov v Moravsko-slovenskom bežeckom pohári (polmaratón a silvestrovský beh) obdržalo pozvánku na výročnú členskú schôdzu Grand prix Záhoria, ktorá sa uskutoční 4. 3. 2019 o 18,00 hod. na Obecnom úrade v Smrdákoch. Jedným z bodov rokovania bude aj alternatívne riešenie rozhodcovského servisu.

 

k bodu č. 5

             Predseda komisie Ivan Paveska poďakoval prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil. 

 

 

Zapísala: Erika Mášiková                                         Ivan Paveska, predseda komisie športu

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!