Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 29.03.2023 - 13:05  //  aktualizácia: 29.03.2023 - 13:10  //  zobrazené: 825

Zápisnica zo zasadnutia komisie športu zo dňa 16. 3. 2023

číslo: 2/2023  |  dátum konania: 16.03.2023  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 2/2023

zo zasadnutia komisie športu, dňa 16. 3. 2023

 

Prítomní: viď prezenčná listina

Program:       1. Otvorenie

                        2. Športovec roka

3. Fond PRO Senica – schvaľovanie projektov nad 3 000 eur

4. Dotazník pre činnosť športových klubov a TJ na rok 2023

5. Informácia o návšteve mesta Púchov a možno riešení MŠK

6. Rôzne

7. Záver

k bodu č. 1

V úvode rokovania predseda komisie P. Hutta privítal hostí a členov komisie športu a oboznámil ich s programom rokovania.

K bodu č. 2

            Členovia komisie vyjadrili spokojnosť so slávnostným oceňovaním najlepších športovcov za rok 2022, taktiež aj s kategóriami osobnosť za mimoriadny prínos k športu a osobnosť reprezentujúca Senicu na Slovensku a v zahraničí + kultúrny program. Pre deti a mládež je ocenenie motivačné, pri dospelých je potrebný výber, na základe dosiahnutých výsledkov. Do budúcnosti je potrebné, aby v prípade neprítomnosti oceneného športovca moderátor informoval, kto za dotyčného oceneného cenu preberá.

Uznesenie č. 1/2023

Komisia športu hodnotí priebeh oceňovania Športovca roka za výborný. Malé nedostatky, ktoré sa vyskytli budú pri budúcoročnom oceňovaní odstránené.

K bodu č. 3

            Nakoľko MsZ na svojom zasadnutí bude rozhodovať o. i. aj o dotáciách z rozpočtu mesta, bolo potrebné odporúčanie komisie športu k podpore projektov nad 3 000 eur.

 

Uznesenie č. 2/2023:

Komisia športu odporúča podporiť finančnými prostriedkami z fondu PRO Senica projekty

nad 3 000 eur v nasledovnej výške:

Futbalový klub Senica, n.o. - Podpora futbalovej mládeže v roku 2023                             17 000 €

Volejbalová mládež Senica, o.z. - Cestujeme za volejbalom                                                 3 000 €

Tenisový klub Senica, o.z. - Podpora tenisu detí a mládeže                                                5 000 €

Sonny Senica, o.z. - Tréningový proces skupiny Sonny a vycestovanie na zahr. súťaže    2 000 €

Senický hokej, s.r.o. - HC DUKLA Senica - šport a kultúra v jednom                               11 000 €

K bodu č. 4

            Športovým klubom a TJ boli zaslané dotazníky pre činnosť na rok 2023.

Vyplnených prišlo 17. Komisia  plánuje uskutočniť individuálne stretnutie v dvoch termínoch, a to: 30.3. a 6. 4. 2023.  Cieľom stretnutia bude informácia o fungovaní klubu, TJ, riešenie aktuálnych problémov a potrieb.

K bodu č. 5

            16. 2. 2023 sa uskutočnila návšteva na MsÚ v Púchove a v ich mestskom športovom klube.

Za Mesto Senica sa návštevy zúčastnil primátor mesta Senica M. Džačovský, jeho zástupca F. Lackovič, člen komisie športu pri MsZ G. Bartošek a zamestnanec mesta I.  Tobiáš.

Cieľom návštevy bolo získanie informácií o spôsobe fungovania takéhoto mestského športového klubu, keďže v meste Púchov majú s jeho fungovaním dlhoročné skúsenosti. Víziou mesta Senica do budúcnosti je vytvorenie mestského športového klubu, pod ktorého hlavičkou by mali byť združené tzv. nosné športy.

 

K bodu č. 6

            Komisia športu dostala ponuku odprezentovať v našom meste techniku Kód víťazov. Jej autorom je Tibor Michalko. Technika vznikla na základe jeho 15-ročného skúmania princípov fungovania ľudského života vo vzťahu k telu a mysli.  Toto poznanie umožňuje zvyšovať potenciál človeka. Dôkazom sú merateľné výsledky zlepšenia výkonu profesionálnych športovcov – hokejistu NHL Jaroslava Haláka, automobilového pretekára Štefana Rosinu, obrancu hokejovej Nitry Ivana Švárneho, mladého 24-násobného majstra Slovenska v plávaní Seničana Juraja Hlávka či plaveckého talentu Mateja Dušu, ktorý v decembri 2022 reprezentoval Slovensko na Majstrovstvách sveta v plávaní v Austrálii. Prednáška by bola určená najmä pre senických športovcov, trénerov, rodičov. Cena prednášky je 250 eur. Uskutočniť by sa mohla v priestoroch budovy DAV-u, prípadne v kinosále MsKS.  

Stanovisko komisie: Komisia športu považuje možnosť prezentácie za vhodnú a podnetnú pre športovcov, trénerov i rodičov. Odporúča uvoľniť finančné prostriedky z kapitoly príslušného oddelenia MsÚ a zorganizovať toto podujatie.

K bodu č. 7

Predseda komisie poďakoval prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil. 

 

Zapísala: Erika Mášiková                                                                     

 

Mgr. Peter Hutta

predseda komisie športu

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!