Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 28.03.2023 - 09:00  //  aktualizácia: 28.03.2023 - 09:02  //  zobrazené: 735

Zápisnica zo zasadnutia komisie športu zo dňa 7. 2. 2023

číslo: 1/2023  |  dátum konania: 07.02.2023  |   zápisnica (pdf)

Z á p i s n i c a   č. 1/2023

zo zasadnutia komisie športu zo dňa 7. 2. 2023

 

Prítomní: viď prezenčná listina

Program:       1. Otvorenie

2. Športovec roka 2022

3. Dotazník pre činnosť športových klubov a TJ na rok 2023

4. Rôzne

5. Záver

K bodu č. 1

         Pre neprítomnosť predsedu komisie P. Huttu viedla zasadnutie podpredsedníčka  komisie Mgr. Lenka Včelková, privítala členov komisie športu a oboznámila ich s programom rokovania.

K bodu č. 2

          Mesto Senica v spolupráci s komisiou športu pri MsZ v Senici pripravuje stretnutie spojené s vyhodnotením najlepších športovcov za rok 2022 v kategóriách žiak, dorast, dospelý, kolektív, tréner a osobnosť. Tajomníčka komisie E. Mášiková oslovila  TJ a športové kluby, aby navrhli na priloženej návratke z každej kategórie jedného športovca s najvýraznejšími športovými úspechmi za rok 2022. Komisia športu z predložených návrhov vybrala športovcov a osobnosti, ktorí budú slávnostne ocenení (viď príloha č. 1).

Kultúrny program zabezpečí ZUŠ Senica a CVČ Senica, moderátorom gala večera bude Vratko Studenič a video prezentácie o športovcoch pripraví a spracuje Stano Prokeš ml.

K bodu č. 3

            Členovia komisie športu zostavili dotazník, ktorým chcú zistiť činnosť športových klubov a TJ na rok 2023 (viď príloha č. 2). Vyplnené dotazníky budú na najbližšom zasadnutí predmetom diskusie a následne bude zvolané stretnutie zástupcov športových klubov a TJ.

.

K bodu č.4

            Vedenie mesta  spolu so zástupcom komisie športu navštívia mesto Púchov za účelom oboznámenia sa s fungovaním ich mestského športového klubu.

            

K bodu č. 5

             Podpredsedníčka komisie poďakovala prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončila. 

 

 Zapísala: Erika Mášiková                                                                     

 

 

Mgr. Lenka Včelková v.r.

podpredsedníčka komisie športu

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!